Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Białobrzegi, 04.04.2014r. ul

Komentarze

Transkrypt

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Białobrzegi, 04.04.2014r. ul
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. KOŚCIENA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kościelna 31
26-800 Białobrzegi
Białobrzegi, 04.04.2014r.
OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2014/MGOK – WYNAJEM SCENY, NAGŁOŚNIENIA
I OŚWIETLENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny (scena kompletna z zadaszeniem),
nagłośnienia i oświetlenia wraz obsługą, montażem i demontażem urządzeń
podczas imprezy masowej pn. Majowe Dni Białobrzegów 2014r. w dniach
24-25.05.2014r.
Po stronie Agencji leży:
1. Udostępnienie, rozstawienie i złożenie profesjonalnej sceny o wymiarach 10m x 10m,
2. Boczne okotarowanie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np. gęsta siatka
lub gęsty materiał, szczególnie przy niesprzyjającej i problematycznej pogodzie –
woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę.
3. Scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
4. Zapewnienie płotków ochronnych przed scenę.
5. Zapewnienie garderoby dla wykonawców (np. namiot itp.).
6. Do obowiązków ekipy technicznej Agencji będzie również zawieszenie banerów
reklamowych Organizatora na scenie.
7. Konstrukcje techniczne musza posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie
Organizatora Agencja będzie zobowiązana do przekazania kserokopii atestów
Organizatorowi.
8. Zapewnienie oświetlenia i nagłośnienia
wraz z obsługą zgodnie z riderem
technicznym zespołów: KATE RYAN; BAYER FULL.
2. Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 14.000 EURO,
postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt. 8).
3. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach informuje,
że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, dokonanego rozpoznania
rynku oraz zapoznania się z przesłaną przez firmy dokładną specyfikacją
Tel/fax: 48 613 23 70
email: [email protected],
www.mgok.bialobrzegi.pl
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. KOŚCIENA 31, 26-800 BIAŁOBRZEGI
nagłośnienia i oświetlenia zadecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone
zostanie EVENT PRODUKCJE ESTRADOWE JAROSŁAW PODKAŃSKI z siedzibą:
26-660 Radom, Piastów 109D za kwotę 14 000,00 zł brutto.
4. Oferta spełnia wymagania formalne, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy jest
zgodny i zatwierdzony przez managera występujących zespołów.
5. Postępowanie prowadził Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach - Anna Tchórzewska.
6. Sprawdził pod względem merytorycznym i zatwierdził:
Anna Tchórzewska
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białobrzegach
Tel./fax: 48 613 23 70
email: [email protected]
www.mgok.bialobrzegi.pl
2