Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
Al. Armii Krajowej 70
www.pup.malbork.pl
82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51
e-mail: [email protected]
RANKING
ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
W POWIECIE MALBORSKIM
W 2014 ROKU
– CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA
Malbork, marzec 2015
SPIS TREŚCI
Strona
1.
Wstęp
3-4
CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA
2.
Analiza bezrobocia według zawodów i specjalności
2.1
2.2
Napływ osób bezrobotnych w 2014 roku według zawodów i specjalności
4
2.1.1 Bezrobotni ogółem
4-5
2.1.2 Bezrobotne kobiety
5
2.1.3 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
6
Bezrobotni zarejestrowani na dzień 31.12.2014 roku według zawodów
i specjalności
6
2.2.1 Bezrobotni ogółem
6-7
2.2.2 Bezrobotne kobiety
7-8
2.2.3 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
8-9
2.2.4 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy
3.
4
Analiza ofert pracy
9-10
10
3.1
Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg rodzaju działalności
3.2
Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg zawodów
10-11
12
4.
Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych
12-17
5.
Wnioski
17-18
Spis tabel
19
2
1. Wstęp
Zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008, nr 69 poz. 415 z późn.
zm.), jednym z zadań należących do samorządu województwa oraz samorządu powiatu
w zakresie polityki rynku pracy jest opracowanie analiz i sprawozdań rynku pracy, w tym
prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Polityka rynku pracy, aby
funkcjonowała prawidłowo i sprawnie, wymaga w tej dziedzinie, odpowiedniego systemu
informacyjnego. Stosowane m.in. przez powiatowe urzędy pracy sprawozdania są podstawowym
źródłem informacji o poziomie i strukturze bezrobocia. Dane te jednak są niewystarczające do
zapewnienia bieżącej koordynacji systemu szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego
z potrzebami rynku. System edukacji powinien kształcić w zawodach i specjalnościach, na które
występuje zapotrzebowanie na rynku pracy, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia, a nie
do jego wzrostu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu szkół pod względem kierunków
kształcenia, absolwenci zamiast zasilać rejestry powiatowych urzędów pracy, będą mogli
podejmować zatrudnienie w firmach, które poszukują pracowników. Zatem opracowując raport
„Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” widzimy wiele możliwości, które pomogą
w osiągnięciu tego celu. Osoby młode stojąc przed wyborem szkoły czy kierunku studiów będą
miał jasny obraz na jakie zawody i specjalności występuje największe zapotrzebowanie.
Monitoring zawodów pomoże zbliżyć system edukacji zawodowej, strukturę i treść kształcenia do
potrzeb zmieniającej się gospodarki. Pozwoli na określenie kierunków i natężenia zmian, jakie
zachodzą w strukturze kwalifikacyjno – zawodowej oraz na określenie odpowiednich kierunków
szkolenia bezrobotnych, zwiększając przez to efektywność organizowanych kursów. Stworzy
podstawę ułatwiającą podejmowanie decyzji odnośnie rozmiarów, kierunków, treści zarówno
kształcenia zawodowego, jak i dokształcania, organizowanych przez ośrodki i organizacje
dokształcające oraz poprzez urzędy pracy. Władze oświaty i dyrektorzy szkół być może dokonają
wówczas korekty poziomu i struktury kształcenia.
Opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku raport „Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok” składa się z 2 części:
– diagnostycznej, która obejmuje analizę bezrobocia, ofert pracy oraz zawodów deficytowych
i nadwyżkowych za 2014 rok, które opracowano w oparciu o tabele wynikowe wygenerowane
przy użyciu aplikacji SI SYRIUSZ. Tabele te przygotowane zostały na podstawie załączników do
Sprawozdania MPiPS-01:
 Załącznik 2 – „Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz
oferty pracy”,
3
 Załącznik 3 – „Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności”.
- prognostycznej, która zostanie opracowana w II połowie 2015 r.
2. Analiza bezrobocia według zawodów i specjalności
2.1 Napływ osób bezrobotnych w 2014 roku według zawodów i specjalności
Wielkość napływu osób bezrobotnych do urzędu pracy wyrażona jest przez liczbę
noworejestrujących się osób pozostających bez pracy. Poniższa analiza struktury osób
bezrobotnych rejestrujących się w 2014 roku została opracowana na podstawie zawodów
i specjalności (kod sześciocyfrowy).
2.1.1 Bezrobotni ogółem
W 2014 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku napłynęło 5 742 osoby
bezrobotne, z czego 4 612 osób posiadało zawód, a 1 130 zarejestrowano w tzw. grupie „bez
zawodu”.
W porównaniu do 2013 roku ogólna liczba rejestrujących się bezrobotnych zmalała
o 1 381 osób, tj. o 19,38%.
Najwięcej osób w 2014 r. rejestrowało się w następujących zawodach/specjalnościach
(40 osób i powyżej):






















"522301"
"515303"
"331403"
"711202"
"512002"
"931301"
"753105"
"512001"
"432103"
"722204"
"818990"
"723103"
"751201"
"753303"
"411090"
"723105"
"932911"
"751204"
"514101"
"752205"
"522305"
"911207"
Sprzedawca*
Robotnik gospodarczy
Technik ekonomista*
Murarz*
Kucharz małej gastronomii*
Robotnik budowlany
Krawiec*
Kucharz*
Magazynier
Ślusarz*
Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie
indziej niesklasyfikowani
Mechanik
pojazdów samochodowych*
Cukiernik*
Szwaczka
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Mechanik samochodów osobowych
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
Piekarz*
Fryzjer*
Stolarz*
Technik handlowiec*
Sprzątaczka biurowa
4
568
223
118
112
88
86
85
84
79
78
69
66
66
56
53
51
50
44
43
42
41
40
Analizując powyższe dane zauważa się, że w roku 2014 najliczniej rejestrowały się osoby
w zawodach: sprzedawca, robotnik gospodarczy, technik ekonomista, murarz, kucharz małej gastronomii,
robotnik budowlany, krawiec.
2.1.2 Bezrobotne kobiety
W 2014 roku w PUP w Malborku zarejestrowały się 2 784 kobiety (co stanowiło 48,48% ogółu
noworejestrujących się bezrobotnych), z czego 611 kobiet zarejestrowano w grupie „bez zawodu”.
W porównaniu do 2013 roku liczba kobiet rejestrujących się w urzędzie zmalała
o 760 kobiet, tj. o 21,44 %.
Wśród bezrobotnych kobiet najwięcej osób zarejestrowało się w następujących zawodach
(30 i więcej):
 "522301"
 "331403"
 "753105"
 "512001"
 "753303"
 "512002"
 "411090"
 "515303"
 "911207"
 "514101"
Sprzedawca*
Technik ekonomista*
Krawiec*
Kucharz*
Szwaczka
Kucharz małej gastronomii*
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Robotnik gospodarczy
Sprzątaczka biurowa
Fryzjer*
509
111
79
58
54
44
43
40
40
39
Z powyższych danych wynika, że i w tej grupie najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w zawodzie
sprzedawcy, technika ekonomisty, krawcowej, kucharza oraz szwaczki.
2.1.3 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
W 2014 roku w urzędzie pracy powiatu malborskiego
zarejestrowały
się 523 osoby
bezrobotne do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (9,10 % ogółu rejestrujących się w 2014 roku),
w tym 284 osoby „bez zawodu”.
Tabela 1. 11 zawodów, w których rejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych do
12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w 2014 r. (powyżej 5 osób)







"522301"
"723103"
"512002"
"343403"
"711202"
"331403"
"514101"
Sprzedawca*
Mechanik pojazdów samochodowych*
Kucharz małej gastronomii*
Technik organizacji usług gastronomicznych*
Murarz*
Technik ekonomista*
Fryzjer*
5
20
13
10
8
8
7
7




"751201"
"351203"
"524902"
"411090"
Cukiernik*
Technik informatyk*
Doradca klienta
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
7
6
6
5
Wśród rejestrujących się absolwentów największą grupę również stanowili sprzedawcy, tuż za nimi
uplasowali się mechanicy pojazdów samochodowych.
2.2 Bezrobotni zarejestrowani na dzień 31.12.2014 roku według zawodów
i specjalności
Analiza struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2014 roku została
opracowana na podstawie zawodów i specjalności (kod sześciocyfrowy).
2.2.1 Bezrobotni ogółem
Według stanu na 31 grudnia 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku
zarejestrowanych było 3 945 osób bezrobotnych. Wśród osób zarejestrowanych według stanu na
31.12.2014 roku:
- 17,3 % stanowili bezrobotni nie posiadający zawodu (683 osoby),
- 82,7% stanowili bezrobotni posiadający zawód (3 262 osoby).
W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na
koniec roku o 1 007 osób (o 20,33 %).
Tabela 2. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej osób
bezrobotnych w końcu 2014 roku (powyżej 30)















"522301" Sprzedawca*
"515303" Robotnik gospodarczy
"331403" Technik ekonomista*
"711202" Murarz*
"753105" Krawiec*
"512001" Kucharz*
"722204" Ślusarz*
"753303" Szwaczka
"931301" Robotnik budowlany
"512002" Kucharz małej gastronomii*
"911207" Sprzątaczka biurowa
"751201" Cukiernik*
"932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
"818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej
"723105" Mechanik
samochodów osobowych
niesklasyfikowani
6
495
184
107
76
74
65
59
57
52
46
44
43
38
36
35
 "731805" Przędzarz
 "432103" Magazynier
 "513101" Kelner*
 "723390" Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i
przemysłowych
Razem zarejestrowanych
bezrobotnych
2.2.2 Bezrobotne kobiety
35
33
31
31
3 945
99999
95295
2
Według stanu na 31 grudnia 2014 roku w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego
Urzędu Pracy w Malborku zarejestrowane były 2 272 kobiety (57,59 % ogółu bezrobotnych w tym
460 kobiet, które nie posiadały zawodu, co stanowiło 20,24% ogółu zarejestrowanych kobiet oraz
1 812 kobiet, które posiadały zawód (79,76 %). Liczba kobiet w porównaniu do końca grudnia 2013
roku zmalała o 527 kobiet, tj. o 9,08%. Największy udział w liczbie bezrobotnych kobiet miały zawody
przedstawione w poniższej tabeli (powyżej 20 osób).
Tabela 3. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej
bezrobotnych kobiet w końcu 2014 roku
 "522301"

Sprzedawca*
 "331403"

Technik ekonomista*
 "753105"

Krawiec*
 "753303"

Szwaczka
 "515303"

Robotnik gospodarczy
 "512001"

Kucharz*
 "911207"

Sprzątaczka biurowa
 "731805"

Przędzarz
 "512002"

Kucharz małej gastronomii*
 "751201"

Cukiernik*
 "513101"

Kelner*
 "514101"

Fryzjer*
 "941201"

Pomoc kuchenna
 "818990"

Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń
 "322002"

gdzie indziej
niesklasyfikowani
Technik
żywienia
i gospodarstwa domowego*
 "932911"

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
 "932101"

Pakowacz
Liczba bezrobotnych kobiet
472
101
71
56
54
53
42
34
33
30
28
28
24
23
22
22
20
2 272
2.2.3 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
W końcu II półrocza 2014 roku zarejestrowane były 143 osoby do 12 miesięcy od dnia ukończenia
nauki (3,62 % ogółu bezrobotnych), w tym 78 bezrobotnych bez zawodu i 65 osób z zawodem.
Najwięcej osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zarejestrowanych było
w następujących zawodach (2 osoby lub więcej):
7
 "522301"
 "512002"
 "723103"
 "343403"
 "311204"
 "331403"
 "343101"
 "343204"
 "422402"
 "524902"
 "741203"
 "522301"
 "512002"
 "723103"
 "343403"
 "311204"
 "331403"
 "343101"
 "343204"
 "422402"
 "524902"
 "741203"
Sprzedawca*
Kucharz małej gastronomii*
Mechanik pojazdów samochodowych*
Technik organizacji usług gastronomicznych*
Technik budownictwa*
Technik ekonomista*
Fotograf*
Plastyk*
Technik hotelarstwa*
Doradca klienta
Elektromechanik pojazdów samochodowych*
Sprzedawca*
Kucharz małej gastronomii*
Mechanik pojazdów samochodowych*
Technik organizacji usług gastronomicznych*
Technik budownictwa*
Technik ekonomista*
Fotograf*
Plastyk*
Technik hotelarstwa*
Doradca klienta
Elektromechanik pojazdów samochodowych*
6
5
5
4
2
2
2
2
2
2
2
6
5
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2.2.4 Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy
Na dzień 31 grudnia 2014 roku w PUP w Malborku zarejestrowane były 1 422 osoby bezrobotne,
które pozostają bez pracy więcej niż 12 miesięcy, co stanowiło 36,04% ogółu zarejestrowanych osób.
Wśród analizowanej grupy 74 osoby nie posiadały zawodu, natomiast 1 348 osób
zarejestrowanych
było z zawodem.
Najwięcej
osób zakwalifikowano
"522301"
"515303"
"331403"
"753105"
"711202"
"753303"
"512001"
"722204"
"911207"
"932911"
"731805"
"751201"
"513101"
"512002"
"818990"
"931301"
"311504"
"611104"
"611190"
do następujących zawodów (powyżej 10 osób):
Sprzedawca*
Robotnik gospodarczy
Technik ekonomista*
Krawiec*
Murarz*
Szwaczka
Kucharz*
Ślusarz*
Sprzątaczka biurowa
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
Przędzarz
Cukiernik*
Kelner*
Kucharz małej gastronomii*
Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej
niesklasyfikowani
Robotnik
budowlany
Technik mechanik*
Rolnik upraw polowych
Pozostali rolnicy upraw polowych
8
264
77
57
42
30
27
25
25
25
23
22
20
15
14
14
13
12
12
12
"722314"
"514101"
"723390"
"962902"
"322002"
"723105"
"941201"
Tokarz w metalu
Fryzjer*
Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
Dozorca
Technik żywienia i gospodarstwa domowego*
Mechanik samochodów osobowych
Pomoc kuchenna
12
11
11
11
10
10
10
3. Analiza ofert pracy
W 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zgłoszono 1 909 ofert pracy. Na koniec
grudnia 2014 roku w rejestrze urzędu pracy pozostało 30 ofert pracy. W porównaniu do roku 2013 liczba
ofert pracy zmalała o 269.
3.1 Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku według rodzaju działalności
W 2014 roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy działający w sektorze usług – 1 376 ofert,
tj. 72,07 % wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji PUP w Malborku; 527 ofert pracy, tj. 27,62%
stanowiły oferty zgłoszone z przemysłu, natomiast z rolnictwa wpłynęło 6 ofert, które stanowiły 0,31 %
ofert. Biorąc
pod
uwagę
rodzaj
prowadzonej
przez
pracodawcę
działalności
według
sekcji
najwięcej ofert pracy zgłoszono:
A). Usługi:
Tabela 4. Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg sekcji PKD (sektor usług)
Oferty pracy
zgłoszone w
2014 roku
Sekcja PKD
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne
403
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
384
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
38
101
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca
57
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
57
9
PKD
Edukacja
69
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
58
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
67
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
21
Transport i gospodarka magazynowa
52
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi
na własne potrzeby
0
Informacja i komunikacja
13
Pozostała działalność usługowa
52
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją
4
Organizacje i zespoły eksterytorialne
0
Ogółem oferty pracy zgłoszone do PUP
1 376
B). Przemysł:
Tabela 5. Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg sekcji PKD (sektor przemysłu)
Oferty pracy
zgłoszone w
2013 roku
Sekcja PKD
Przetwórstwo przemysłowe
303
Budownictwo
188
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
1
Górnictwo i wydobywanie
35
Ogółem oferty pracy zgłoszone do PUP
527
C). Rolnictwo:
Tabela 6. Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg sekcji PKD (sektor rolnictwa)
Oferty pracy
zgłoszone w
2014 roku
Sekcja PKD
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
6
Ogółem oferty pracy zgłoszone do PUP
6
10
3.2 Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku według zawodów i specjalności
W 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku najwięcej ofert pracy zgłoszono
w następujących zawodach:
Tabela 7. Oferty pracy wg zawodów o najwyższym poziomie zgłoszone w 2014 roku
(10 i więcej ofert pracy)
Kod
zawodu
"515303"
"522301"
"411004"
"432103"
"931301"
"911207"
"512001"
"833203"
"741103"
"711202"
"334306"
"711501"
"712101"
"712501"
"332203"
"325905"
"751201"
"422602"
"513101"
"753303"
"751204"
"941201"
"513202"
"723103"
"722204"
"941101"
"524902"
"832203"
"911203"
"711101"
"332302"
"412001"
"712404"
"523002"
"752205"
"931207"
Nazwa zawodu
Oferty pracy
zgłoszone w
2014 roku
Robotnik gospodarczy
Sprzedawca*
Technik prac biurowych*
Magazynier
Robotnik budowlany
Sprzątaczka biurowa
Kucharz*
Kierowca samochodu ciężarowego
Elektryk*
Murarz*
Technik administracji*
Cieśla*
Dekarz*
Monter / składacz okien
Przedstawiciel handlowy
Opiekunka dziecięca*
Cukiernik*
Recepcjonista
Kelner*
Szwaczka
Piekarz*
Pomoc kuchenna
Barman
Mechanik pojazdów samochodowych*
Ślusarz*
Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food
Doradca klienta
Kierowca samochodu osobowego
Pokojowa
Konserwator budynków
Zaopatrzeniowiec
Sekretarka
Termoizoler
Kasjer handlowy
Stolarz*
Robotnik torowy
Liczba ofert pracy ogółem
378
156
129
41
41
40
39
29
28
27
25
24
24
22
21
20
20
19
19
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
13
12
12
12
10
10
10
1 909
11
4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces
systematycznego
obserwowania
zjawisk
zachodzących
na
rynku
pracy
dotyczących kształtowania
popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na
tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.
Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy
wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Przez zawód w równowadze należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku
pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba poszukujących pracy w tym zawodzie.
Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje mniejsze
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Zawody deficytowe i nadwyżkowe określane są za pomocą wskaźnika intensywności
k
nadwyżki (deficytu) zawodów ( Wn, I ) mierzonej stosunkiem średniej miesięcznej liczby ofert
pracy w danym zawodzie w 2014 roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych w danym zawodzie w 2014 roku.
średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy
w zawodzie k w 2014 roku,
W n,k I
=
średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w zawodzie k w 2014 roku
Przyjęto, że zawody o wskaźniku:
W n,k I < 0,9 to zawody nadwyżkowe,
k
0,9 ≤ Wn, I ≤ 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy),
W n,k I > 1,1 to zawody deficytowe
12
A). ZAWODY DEFICYTOWE
W analizowanym okresie odnotowano 55 zawodów deficytowych, których wskaźnik
intensywności przekroczył wartość 1,1.
Ranking 55 zawodów deficytowych w 2014 roku przedstawia Tabela 8.
Tabela 8. Ranking 5 5 zawodów deficytowych w 2014 roku w powiecie
malborskim (o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu)
Kod
L.p. zawodu
"741103"
1.
"511204"
2.
3.
"713103"
4.
"821304"
5.
"214202"
"422401"
6.
7.
"712401"
8.
"411004"
"343901"
9.
"811105"
10.
"422603"
11.
"216601"
12.
"335901"
13.
"712101"
14.
15.
"721404"
"742117"
16.
"962104"
17.
"962106"
18.
"325905"
19.
"711101"
20.
"441202"
21.
"931207"
22.
"814104"
23.
"833203"
24.
25.
"334306"
26.
"228990"
27.
"232001"
28.
"262101"
29.
"263490"
30.
"263503"
Nazwa
zawodu
Elektryk*
Kontroler biletów
Malarz konstrukcji i
wyrobów
metalowych
Monter podzespołów
i zespołów
elektronicznych
Inżynier
budownictwa
Recepcjonistabudownictwo
ogólne
hotelowy
Monter izolacji
budowlanych*
Technik prac
biurowych*
Animator kultury*
Operator koparko ładowarki
Rejestratorka
medyczna
Grafik komputerowy
DTP
Inspektor
budowlany
Dekarz*
Monter konstrukcji
stalowych
Serwisant sprzętu
komputerowego
Dźwigowy
(windziarz)
Kolporter
Opiekunka
dziecięca*
Konserwator
budynków
Kurier
Robotnik torowy
Wulkanizator
Kierowca
samochodu
Technik
ciężarowego
administracji*
Pozostali specjaliści
ochrony
zdrowia
Nauczyciel
/
gdzie
indziej
instruktor
Archiwista
niesklasyfikowani
praktycznej
Pozostali nauki
zawodu
psycholodzy
Specjalista doi spraw
pokrewni(familiolog)
rodziny
Średnia
miesięczna
liczba ofert
pracy
zgłoszonych
w 2014 roku
Średnia miesięczna
liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych w
2014 roku
Wskaźnik
intensywności
nadwyżki
(deficytu)
zawodów
2,3333
0,5
0,1667
0,0833
14
6
0,5
0,0833
6
0,5
0,4167
0,4167
0,4167
0,0833
0,0833
0,0833
0,0833
6
5
5
5
10,75
0,6667
0,3333
0,5833
0,25
0,25
2
0,25
0,25
0,25
0,25
1,6667
1,0833
0,4167
0,8333
0,5833
2,4167
2,0833
0,3333
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
2,25
0,1667
0,0833
0,1667
0,0833
0,0833
0,6667
0,0833
0,0833
0,0833
0,0833
0,5833
0,4167
0,1667
0,3333
0,25
1,0833
1
0,1667
0,0833
0,0833
0,0833
0,0833
4,7778
4
4
3,5
3
3
3
3
3
3
3
2,8571
2,6
2,5
2,5
2,3333
2,2308
2,0833
2
2
2
2
2
13
31.
"321103"
32.
"522303"
33.
"523001"
34.
"611303"
35.
"721290"
36.
"732304"
37.
"741201"
38.
"816003"
39.
"912202"
40.
"941101"
41.
"962105"
42.
"515303"
43.
"332203"
44.
"711601"
45.
"814290"
46.
"235914"
47.
"751105"
48.
"813190"
49.
"912103"
50.
"712501"
51.
"833101"
52.
"228903"
53.
"332302"
54.
"412001"
55.
"422602"
Technik
elektroradiolog*
Sprzedawca w
branży
przemysłowej
Kasjer biletowy
0,1667
0,5
0,1667
0,5
0,5
0,1667
0,1667
0,1667
0,6667
1,3333
0,1667
31,5
1,75
0,5
0,25
0,3333
0,3333
0,3333
0,3333
1,8333
0,4167
0,5
1
1
1,5833
Ogrodnik*
Pozostali spawacze i
pokrewni
Operator maszyn
introligatorskich
Elektromechanik*
Operator maszyn i
urządzeń
przemysłu
Operator myjni
spożywczego*
Pracownik
przygotowujący
Goniec
posiłki
typu fast food
Robotnik
gospodarczy
Przedstawiciel
handlowy
Brukarz
Pozostali operatorzy
maszyn
do produkcji
Wychowawca
w
wyrobów z tworzyw
placówkach
Rzeźnik - wędliniarz*
sztucznych
oświatowych,
Pozostali operatorzy
wychowawczych
i
maszyn
i urządzeń
Prasowaczka
ręczna
opiekuńczych
do
produkcji
Monter
/ składacz
wyrobów
okien
Kierowca
autobusu
chemicznych
Kosmetolog
Zaopatrzeniowiec
Sekretarka
Recepcjonista
0,0833
0,25
0,0833
0,25
0,25
0,0833
0,0833
0,0833
0,3333
0,6667
0,0833
18,5833
1,0833
0,3333
0,1667
0,25
0,25
0,25
0,25
1,4167
0,3333
0,4167
0,8333
0,8333
1,3333
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1,6951
1,6154
1,5
1,5
1,3333
1,3333
1,3333
1,3333
1,2941
1,25
1,2
1,2
1,2
1,1875
Jak wynika z Tabeli 8 najbardziej deficytowym zawodem był elektryk–
wskaźnik
intensywności
deficytu
zawodów
wyniósł
14.
W
zawodzie
tym
średniomiesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2014 r. wyniosła 2,3333, natomiast
średniomiesięczna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych – 0,1667. Kolejnymi
zawodami
deficytowymi
były:
kontroler biletów, malarz konstrukcji i wyrobów
metalowych, monter podzespołów i zespołów elektronicznych .
Wśród ofert pracy znalazły się zapotrzebowania na pracowników w zawodach,
w których w ewidencji PUP w Malborku nie figurowały osoby bezrobotne. Zawód
przyjmuje wówczas maksymalną wartość wskaźnika (max). Zawodów takich było 84.
B). ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE
W Powiatowym
Urzędzie Pracy w
Malborku zanotowano 25 zawodów
zrównoważonych, (wartość wskaźnika w przedziale 0,9-1,1). Należy podkreślić, że
w 2014 roku w większości zawodami zrównoważonymi były te, których wskaźnik
14
wyniósł 1, czyli średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2014 roku była
równa średniej miesięcznej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w 2014 roku.
Tabela 9 . Lista zawodów zrównoważonych w 2014 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kod
zawodu
Nazwa
zawodu
Średnia
miesięczna
liczba ofert
pracy
zgłoszonych w
2014
roku
Kierowca samochodu
osobowego
Barman
Inżynier inżynierii
Projektant
środowiskagrafiki
Doradca
finansowy
stron
internetowych
instalacje
sanitarne
Specjalista do spraw
Reporter
radiowy /
kadr
Technik
masażysta*
telewizyjny
/ prasowy
Sekretarz sądowy
Fakturzystka
Barista
Akwizytor
Pracownik ochrony
fizycznej
bez licencji
Kamieniarz*
Tynkarz
Monter instalacji
centralnego
Wiertacz
drewna
ogrzewania
i ciepłeji
Suszarnik ceramiki
wody
Pomoc
laboratoryjna
wyrobów
gipsowych
Pracownik
Sprzątaczka
biurowa
pomocniczy obsługi
Pomocnik
hotelowej* piekarza
Dozorca
Woźny
Kierowca samochodu
dostawczego
C). ZAWODY NADWYŻKOWE
"832203"
"513202"
"214303"
"216605"
"241202"
"242307"
"264205"
"325402"
"334201"
"431102"
"513201"
"524301"
"541307"
"711301"
"712303"
"712602"
"752312"
"818119"
"911204"
"911205"
"911207"
"932910"
"962902"
"962906"
"832202"
Średnia miesięczna
liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych w
2014 roku
1,25
1,4167
0,0833
0,0833
0,1667
0,0833
0,0833
0,4167
0,0833
0,75
0,0833
0,0833
0,5
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
0,0833
0,0833
0,0833
3,3333
0,1667
0,4167
0,4167
0,75
Wskaźnik
intensywności
nadwyżki
(deficytu)
zawodów
1,1667
1,3333
0,0833
0,0833
0,1667
0,0833
0,0833
0,4167
0,0833
0,75
0,0833
0,0833
0,5
0,1667
0,1667
0,1667
0,1667
0,0833
0,0833
0,0833
3,3333
0,1667
0,4167
0,4167
0,8333
1,0714
1,0625
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,9
Do zawodów nadwyżkowych, czyli takich, gdzie liczba ofert pracy w danym
zawodzie była
niższa
niż
liczba
osób
bezrobotnych
nadwyżki <0,9 ale > 0) zaliczamy 95 zawodów.
15
(wskaźnik
intensywności
Tabela 10. Lista 30 zawodów nadwyżkowych w 2014 roku o najniższym
wskaźniku intensywności nadwyżki
Kod
L.p
zawodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa zawodu
"228301" Fizjoterapeuta
"911203" Pokojowa
"514202" Kosmetyczka
Sprzedawca w stacji
"524502" paliw
"523002" Kasjer handlowy
Operator maszyn do
produkcji
papierowych
artykułów
toaletowych i
"814304" sanitarnych
"941201" Pomoc kuchenna
"513101" Kelner*
Specjalista do spraw
ubezpieczeń
majątkowych i
"241307" osobowych
Pracownik do spraw
"441501" osobowych
Monter instalacji
wentylacyjnych i
"712703" klimatyzacyjnych
Mechanik taboru
"723313" kolejowego
Średnia
miesięczna
liczba ofert
pracy
zgłoszonych w
2014 roku
0,6667
1,1667
0,75
Średnia miesięczna
liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych w
2014 roku
Wskaźnik
intensywności
nadwyżki
zawodów
0,75
1,3333
0,9167
0,8889
0,875
0,8182
0,3333
0,8333
0,4167
1,0833
0,8
0,7692
0,25
0,3333
0,75
1,5
1,5833
2,1667
2,3333
0,6923
0,6786
0,1667
0,25
0,6667
0,1667
0,25
0,6667
0,1667
0,25
0,6667
0,1667
0,25
0,6667
13
"524902" Doradca klienta
1,25
1,9167
0,6522
14
"311101" Laborant chemiczny
0,25
0,4167
0,6
15
"311104" Technik geodeta*
0,25
0,4167
0,6
16
"711404" Zbrojarz
0,5
0,9167
0,5455
"432103" Magazynier
Farmaceuta "228103" farmacja apteczna
Nauczyciel
wychowania
"233025" fizycznego
3,4167
6,5833
0,519
0,0833
0,1667
0,5
0,0833
0,1667
0,5
20
"325601" Ratownik medyczny*
0,0833
0,1667
0,5
21
"343301" Bibliotekarz*
0,0833
0,1667
0,5
17
18
19
16
22
"516304" Żałobnik
0,0833
0,1667
0,5
"713208" Piaskarz
Monter konstrukcji
"721403" aluminiowych
Pozostali piekarze,
"751290" cukiernicy i pokrewni
0,0833
0,1667
0,5
0,0833
0,1667
0,5
0,0833
0,1667
0,5
"753202" Krojczy
Konfekcjoner
"821901" wyrobów gumowych
Pomocniczy robotnik
przy konserwacji
"921401" terenów zieleni
0,0833
0,1667
0,5
0,1667
0,3333
0,5
0,0833
0,1667
0,5
29
"962903" Parkingowy
0,0833
0,1667
0,5
30
"931301" Robotnik budowlany
3,4167
7,1667
0,4767
23
24
25
26
27
28
Analizując dane z Tabeli 10 wynika, że najniższy wskaźnik intensywności
nadwyżki zawodów posiada zawód fizjoterapeuta. W 2014 roku wskaźnik wyniósł 0,6667
przy średniomiesięcznej liczbie ofert pracy 0,75 oraz średniomiesięcznej
liczbie
zarejestrowanych osób bezrobotnych 0,8889.
5. Wnioski
1. W 2014 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku napłynęło 5 742 osoby
bezrobotne, z czego 4 612 osób posiadało zawód, a 1 130 zarejestrowano w tzw. grupie
„bez zawodu”. W porównaniu do 2013 roku ogólna liczba rejestrujących się bezrobotnych
zmalała o 1 381 osób, tj. o 19,38%.
2. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku
zarejestrowanych było 3 945 osób bezrobotnych. W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił
wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku o 1 007 osób (o 20,33
%).Według stanu na 31 grudnia 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Malborku zarejestrowanych było 3 945 osób bezrobotnych.
3.
Wśród osób zarejestrowanych według stanu na 31.12.2014 roku:
- 17,3 % stanowili bezrobotni nie posiadający zawodu (683 osoby),
- 82,7% stanowili bezrobotni posiadający zawód (3 262 osoby).
4. Według stanu na 31 grudnia 2014 roku w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego
Urzędu Pracy w Malborku zarejestrowanych było 2 272 kobiet (57,59 % ogółu bezrobotnych
w tym 460 kobiet, które nie posiadały
17
zawodu, co stanowiło
20,24% ogółu
zarejestrowanych kobiet oraz 1 812 kobiet, które posiadały zawód (79,76 %). Liczba kobiet
w porównaniu do końca grudnia 2013 roku zmalała o 527 kobiet, tj. o 9,08%.
5. W 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zgłoszono 1 909 ofert pracy. Na
koniec grudnia 2014 roku w rejestrze urzędu pracy pozostały 30 ofert pracy. W porównaniu
do roku 2013 liczba ofert pracy zmalała o 269.
6.
W 2014 roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy działający w sektorze
usług – 1 376 ofert,
dyspozycji
PUP
tj. 72,07 % wszystkich
w Malborku;
ofert pracy
będących
w
527 ofert pracy, tj. 27,62% stanowiły oferty
zgłoszone z przemysłu, natomiast z rolnictwa wpłynęło 6 ofert, które stanowiły
0,31 % ofert. Zgłoszona duża liczba miejsc pracy przez pracoda wców w
przypadku niektórych
zawodów, nie skutkuje w znalezieniu zatrudnienia.
Bezpośredni wpływ na to zjawisko ma duży odsetek osób zarejestrowanych w
tym zawodzie. Dlatego też, określony został wskaźnik intensywności nadwyżki
(deficytu) zawodów.
7. W
analizowanym
okresie
występowały
także
zawody,
których
wartość
wskaźnika
intensywności deficytu (nadwyżki) zawodu jest równy 0. Dla 488 zawodów, w których były
zarejestrowane osoby bezrobotne nie zgłoszono ofert pracy.
8. Należy zauważyć, że osoby bezrobotne zarejestrowane w zawodach nadwyżkowych znajdują
zatrudnienie w zawodach pokrewnych np.:
- dekarz na stanowisku pracownik ogólnobudowlany
- przedstawiciel handlowy na stanowisku sprzedawca, handlowiec
18
SPIS TABEL
Strona
Tabela
1.
11 zawodów, w których rejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych do
12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w 2014 roku (powyżej 5 osób)
Tabela
2.
Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej
bezrobotnych w końcu II półrocza 2014 roku (powyżej 30 osób)
Tabela
3.
5
osób
Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych
kobiet w końcu II półrocza 2014 roku
6-7
7
Tabela
4.
Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg sekcji PKD (sektor usług)
Tabela
5.
Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg sekcji PKD (sektor przemysłu)
10
Tabela
6.
Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku wg sekcji PKD (sektor rolnictwa)
10
Tabela
7.
Oferty pracy wg zawodów o najwyższym poziomie zgłoszone w 2014 roku
(10 i więcej ofert pracy)
11
Tabela
8.
Ranking 55 zawodów deficytowych w 2014 roku w powiecie malborskim
(o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu)
Tabela
9.
Lista zawodów zrównoważonych w 2014 roku
Tabela 10. Lista 30 zawodów nadwyżkowych w 2014 roku o najniższym wskaźniku
intensywności nadwyżki
Sporządziła:
Szweda Iwona
19
9-10
13-14
15
16-17