Dodatkowa informacja lub sprostowanie

Komentarze

Transkrypt

Dodatkowa informacja lub sprostowanie
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4620 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Ul. Okólna 37
Miejscowość: Toruń
Kod pocztowy: 87-100
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 566533824
Osoba do kontaktów: Anna SZTUCZKA
E-mail:
Faks: +48 566533660
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.12wog.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/5
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Pieczywo i wyroby cukiernicze:
1. Bułki pszenne zwykłe
2. Bułka graham
3. Rogal pszenny
4. Bułka tarta
5. Chleb żytni razowy
6. Chleb zwykły krojony w folii
7. Chleb zwykły
8. Drożdżówka z nadzieniem
9. Placek drożdżowy
10. Pączek
11. Makowiec
12. Mazurek
13. Sernik
14. Babka w polewie
15. Jabłecznik
16. Piernik w polewie
17. Keks
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
15811000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/5
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
P/61/IW/12
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_12wogtor
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-149386 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 211-347453 z dnia: 01/11/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
29/10/2012 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/5
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Zamawiający żąda w niniejszym
sekcja III.1.1) Wymagane wadia i
postępowaniu wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio:
gwarancje
- dla części I - 13 600,00 PL.
- dla części II - 1 400,00 PLN.
Jeśli Wykonawca składa ofertę
na obie części zamówienia,
zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 15 000,00 PLN.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.2) Zdolność
ekonomiczna i finansowa
Powinno być:
Zamawiający żąda w niniejszym
postępowaniu wniesienia wadium w
wysokości odpowiednio:
- dla części I - 5 500,00 PL.
- dla części II - 500,00 PLN.
Jeśli Wykonawca składa ofertę
na obie części zamówienia,
zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 6000,00 PLN.
Zamiast:
Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykonawca musi posiadać
potwierdzone środki finansowe lub
zdolność kredytową na rachunku
w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej w
wysokości odpowiednio:
- dla części I – co najmniej 200
000,00 zł,
- dla części II – co najmniej 300
000,00 zł.
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykonawca musi posiadać
potwierdzone środki finansowe lub
zdolność kredytową na rachunku
w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej w
wysokości odpowiednio:
- dla części I – co najmniej 250
000,00 zł,
- dla części II – co najmniej 50
000,00 zł.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/5
Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na obie części zamówienia,
musi wykazać się posiadaniem
środków finansowych lub zdolności
kredytowej na łączną wartość co
najmniej 500 000,00 zł brutto
Jeżeli Wykonawca składa ofertę
na obie części zamówienia,
musi wykazać się posiadaniem
środków finansowych lub zdolności
kredytowej na łączną wartość co
najmniej 300 000,00 zł brutto
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
sekcja III.2.3) Kwalifikacje techniczne do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wymogów:
Wykonawca musi wykazać się
Wykonawca musi wykazać się
wykonaniem, a w przypadku
wykonaniem, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy, w tym okres działalności jest krótszy, w tym
okresie, dostaw pieczywa i wyrobów okresie, dostaw pieczywa i wyrobów
cukierniczych dla co najmniej
cukierniczych dla co najmniej
jednego odbiorcy, odpowiednio:
jednego odbiorcy, odpowiednio:
- dla części I – o łącznej wartości co - dla części I – o łącznej wartości co
najmniej 100 000,00 zł brutto,
najmniej 200 000,00 zł brutto,
- dla części II – o łącznej wartości co - dla części II – o łącznej wartości co
najmniej 150 000,00 zł brutto.
najmniej 50 000,00 zł brutto.
Spełnienie warunku ocenione
Spełnienie warunku ocenione
zostanie na podstawie złożonego
zostanie na podstawie złożonego
oświadczenia i odpowiednich
oświadczenia i odpowiednich
dokumentów wymienionych w
dokumentów wymienionych w
rozdziale IX ust. 1 pkt 1.3 SIWZ
rozdziale IX ust. 1 pkt 1.3 SIWZ
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-163702
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/5