Pobierz

Komentarze

Transkrypt

Pobierz
DA-ZP-252-9/15
Załącznik Nr 1B
Pakiet nr 2: AUDIOTYMPANOMETR- 1 szt.
Lp.
Nazwa
J.m.
Ilość
Cena
Wartość
%
Wartość
Producent/model/typ/kraj
jed.
netto
VAT
brutto
pochodzenia
netto
1
Audiotympanometr
szt
1
Specyfikacja techniczna sprzętu – audiotympanometr
L.p.
1.
Wymaganie
spełnienia
warunku
Parametr / warunek
Audiometr i tympanometr zintegrowany w jednym urządzeniu,
przystosowany do pracy samodzielnej, bez konieczności
podłączenia do komputera
2.
Audiometria norma IEC60645-1, Typ 2
3.
Tympanometria norma: IEC 61027, Typ 2
4.
Bezpieczeństwo: IEC60601-1, Klasa 1, Typ B, EMC:
IEC60601-1-2
TAK
TAK
5.
Zasilanie sieciowe 230 V/50 Hz
6.
Klasa bezpieczeństwa I typ B
7.
Tympanometria: częstotliwość tonu sondy: 226Hz
Zakres pojemności ucha: od 0,1 do 8,0 ml
Zakres ciśnień: od -600 do + 300 daPa
8.
9.
10.
TAK
TAK
TAK
TAK
Pomiar odruchów strzemiączkowych IPSI i Kontra w zakresie
częstotliwości: IPSI 500 ÷ 4 000 Hz
Kontra 250 Hz ÷ 8 000 Hz
Zakres poziomu odruchu IPSI: 110 dB HL,
Kontra: 120 dB HL
TAK
TAK
TAK
Zanikanie odruchu – test Decay
TAK
1
Wartość oferowanych
parametrów / opis
spełnienia warunku
11.
12.
13.
14.
15.
Programowane metody badania odruchu co najmniej dwa różne
zestawy badań odruchów
TAK
Test trąbki Eustachiusza
Test Wiliamsa
TAK
Automatyczna procedura testu, zdalna obsługa automatycznego
testu bezpośrednio z sondy, Zdalne sterowanie przyciskiem
umieszczonym w sondzie
TAK
Audiometria: Badania przewodnictwa powietrznego i kostnego,
audiometria słowna, wolne pole, maskowanie
TAK
Zakres częstotliwości przewodnictwa powietrznego:
od 125 do 8000 Hz
Zakres częstotliwości przewodnictwa kostnego:
od 250 do 8 000 Hz
TAK
16.
Audiometria – słuchawki DD45 i słuchawka B71, przycisk
pacjenta
TAK
17.
Komunikacja z komputerem PC dla gromadzenia i drukowania
wyników badań tympanometrii i audiometrii tonalnej
TAK
18.
Wizualizacja graficzna wyników na wbudowanym ekranie
LCD umożliwiającym przeglądanie wyniku badania
TAK
19.
Uniwersalna sonda tympanometryczna: diagnostyczna oraz
kliniczna
TAK
20.
Wbudowana drukarka termiczna
TAK
21.
Szybkie sprawdzenia kalibracji tympanometru za pomocą
wbudowanej pojemności wzorcowej
TAK
22.
Możliwość transferu danych do komputera, oprogramowanie w
komplecie
TAK
23.
Możliwość zmiany sony z diagnostycznej na kliniczną przez
operatora
TAK
24.
Funkcja Child – animacja odwracająca uwagę dziecka
wyświetlana podczas badania.
TAK
25.
W zestawie: słuchawki powietrzne, słuchawka kostna,
słuchawka typu insert, uniwersalna sonda tympanometryczna:
diagnostyczna oraz kliniczna, przycisk pacjenta
TAK
26.
Zasilacz wbudowany w urządzenie
TAK
2
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet
jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
Uwaga: Brak opisu w kolumnie „Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku”,
będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe
do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)
Oferowane urządzenie obok spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych
usług medycznych
Data:………………….2015
……………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
3