Triathlon Herbalife Gdynia - organizacja ruchu w

Komentarze

Transkrypt

Triathlon Herbalife Gdynia - organizacja ruchu w
Triathlon Herbalife Gdynia - organizacja ruchu w Œródmieœciu Gdyni
w sobotê 9 sierpnia, w godz. 10:00 - ok. 12:00 oraz w niedzielê 10 sierpnia, w godz. 11:00 - ok. 14:30
Janka Wiœniewskiego
GDYNIA STOCZNIA SKM
przystanki przy
WʏLE OFIAR GRUDNIA 70'
NIECZYNNE
przystanek
GDYNIA DWORZEC G£. PKP - HALA
kier. Ob³u¿e, Rumia, Stocznia
NIECZYNNY
3 Maja
przystanki przy
PLACU KASZUBSKIM
NIECZYNNE
PLAC
KASZUBSKI
przystanek
C.H. BATORY
tymczasowy przystanek koñcowy
dla linii 25, 146, 170, 173, 194
przystanek 3 MAJA
tymczasowo
obs³ugiwany przez
liniê R i wszystkie linie
do/z Ob³u¿a
OX
B
FO
- IN
I
K
Y
SZ NN
k
CIU ZY
ane KOΠNIEC
t
s
y
prz WER ylonia
SK r. Ch
kie
PRZYSTAÑ
¯EGLUGI
linia
4T NIE FUNKCJONUJE
10 Lutego
przystanek
SKWER KOŒCIUSZKI - INFOBOX
w kierunku Red³owa
tymczasowy przystanek pocz¹tkowy
dla linii 25, 146, 170, 173, 194
przystanek
ARMII KRAJOWEJ
kier. Dworzec G³. PKP
obs³ugiwany
przez wszystkie linie
w kierunku Ob³u¿a
Œwiêtojañska
W³adys³awa IV
linie trolejbusowe 21, 22, 23, 24, 321 i 710
kursuj¹ ul. W³adys³awa IV
linie trolejbusowe 28 i 326 kursuj¹ ul. Warszawsk¹
GDYNIA G£ÓWNA
Wójta
Radtkego
przystanek
URZ¥D MIASTA
- W£ADYS£AWA IV
tymczasowo obs³ugiwany
przez liniê 22
GDYNIA WZGÓRZE
ŒW. MAKS. SKM
przystanek
WÊZE£ FRANCISZKI CEGIELSKIEJ
tymczasowy przystanek pocz¹tkowy
i koñcowy dla linii 28, 128 i 204
DWORZEC
MORSKI MUZEUM
EMIGRACJI
Polska
Jana z Kolna
przystanek
GDYNIA DWORZEC
G£. PKP - HALA
kier. Red³owo
tylko linie
Z, 22, 23, 24, 133
linie autobusowe
linie trolejbusowe
kolej
DOM
al. Pi³sudskiego MARYNARZA
Legionów
Morska
przystanki
STOCZNIA SKM
- MORSKA
i
DWORZEC G£. PKP
- MORSKA
tymczasowo
obs³ugiwane przez
liniê R i wszystkie linie
do/z kierunku Ob³u¿a
STOCZNIA
GDYNIA
przystanek
WZG. ŒW. MAKS. SKM
kier. Dworzec G³. PKP
obs³ugiwany
przez liniê 326
tymczasowy przystanek
WZGÓRZE ŒW. MAKS.
SYROKOMLI
przed skrzy¿. z
ul. Legionów dla linii 133
dla linii 133
objazd ul. Harcersk¹

Podobne dokumenty