Instrukcja obsługi samochodowego systemu - Mobi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi samochodowego systemu - Mobi
Niniejsza instrukcja obsługi należy do tego produktu. Zawiera ona ważne zalecenia odnośnie
uruchomienia i użytkowania. Należy o tym pamiętać, nawet jeśli przekazują Państwo ten
produkt osobom trzecim.
Z tego powodu należy zachować niniejszą instrukcję obsługi do ponownego przeczytania.
1
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wprowadzenie .................................................................................................................. 4
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .......................................................................... 5
Opis produktu ............................................................................................................................. 5
Zakres dostawy ................................................................................................................. 5
Wyjaśnienie symboli ................................................................................................................. 6
Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa ........................................................................................ 6
Ogólne zalecenia odnośnie baterii ........................................................................................... 7
Przyłącza i diody LED ..................................................................................................... 7
8.1
Zarys obudowy ...... …………………………………………………………………………………....8
8.2. Opis przyłączy ........................................................................................................................ 9
8.3. Zalecenia odnośnie instalacji mechanicznej ........................................................................... 11
8.4. Zalecenia odnośnie podłączenia do sieci elektrycznej............................................................ 11
9.
Uruchomienie – Pierwsze kroki ................................................................................................ 12
19.1. Napięcie sieciowe ................................................................................................................. 13
9.2. Zmiana kodu PIN na „1513“ .............................................................................................. 13
19.3. Włożenie karty SIM ............................................................................................................. 13
10.
Ogólne opisy............................................................................................................................. 14
10.1. Stan i tryb działania produktu ............................................................................................. 14
10.2. Zdalne sterowanie radiowe ................................................................................................. 15
10.2.1.
Sterowanie produktem przy użyciu zdalnego sterowania radiowego ................ 15
10.2.2.
Wymiana baterii w zdalnym sterowaniu radiowym ............................................. 15
10.2.3.
Sprzężenie zdalnego sterowania z urządzeniem ................................................... 16
11.
Konfiguracja poprzez SMS .................................................................................................... 16
11.1. Wprowadzenie formatu rozkazu ........................................................................................ 16
11.2. Rozkazy szczególne ............................................................................................................. 17
12.
Specyfikacja funkcji ................................................................................................................ 18
12.1. Ogólne rozkazy konfiguracyjne ......................................................................................... 18
12.1.1.
Ustawienie godziny i daty (TIME, DATE)............................................................ 18
12.1.2.
Zarządzanie książką telefoniczną (TEL, TEL1,…) .................................................. 19
12.1.3.
Zmiana nazwy urządzenia (Nazwa) ........................................................................ 20
12.1.4.
Zmiana kodu PIN (PIN) ........................................................................................... 21
12.1.5.
Zmiana ustawień sygnału dzwonka i głośności (AUDIO) .................................. 21
12.2. Wejścia i wyjścia .................................................................................................................. 21
12.2.1.
Wyjścia dla przekaźnika (OUT1, OUT2) .............................................................. 22
12.2.2.
Wejścia sterowania (IN1, IN2) ............................................................................... 23
12.2.3.
Kontrola napięcia sieciowego (VOLTAGE) ........................................................ 24
12.2.4.
Alarm wstrząsowy (SCHOCK) .............................................................................. 24
12.3. Funkcje dodatkowe ............................................................................................................. 25
12.3.1.
Ograniczenie czasu alarmu (HOLDALARM) ...................................................... 25
12.3.2.
Zdalne sterowanie radiowe i jego funkcje (RFBUTTON) ................................. 26
12.3.3.
Reakcja podczas połączenia (INCALL) ................................................................ 27
12.4. Określenie pozycji ............................................................................................................... 28
12.4.1.
Ustalenie położenia nadajnika sieci GSM (CELL) .............................................. 28
2
12.4.2.
Ogólne uwagi na temat ustalania położenia przez odbiornik GPS (GPS) ........ 29
12.4.3.
Przesyłanie linku strony internetowej z pozycją odbiornika GPS (GPSMAP) 29
12.4.4.
Automatyczne przekazywanie (GPS, GPSMAP, funkcja szczególna) ............. 30
12.4.5.
Energooszczędny tryb pracy (GPSSAVE) ............................................................ 30
12.4.6.
Programowanie strefy GPS ..................................................................................... 31
12.5. Funkcje systemowe ............................................................................................................. 33
12.5.1.
Okres czasu pomiędzy dwoma powiadomieniami alarmu (IDLEALARM) .... 33
12.5.2.
Histereza napięcia (HYSVOLT) ............................................................................ 34
12.5.3.
Przywrócenie ustawień fabrycznych (RESET SETUP) ...................................... 35
13.
Ustawienie mechanizmu działania ....................................................................................... 35
14.
Konserwacja ............................................................................................................................ 35
15.
Utylizacja ................................................................................................................................. 36
16.
Oświadczenie o zgodności ...……………………………………………………………………… 36
17.
Dane techniczne ...................................................................................................................... 36
3
1. Wprowadzenie
Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,
dziękujemy za nabycie niniejszego produktu.
Niniejszy produkt spełnia wymogi ustawowe, krajowe i europejskie. By utrzymać ten stan i zapewnić
bezpieczne użytkowanie powinni Państwo jako użytkownicy przestrzegać niniejszej instrukcji!
Przed uruchomieniem produktu prosimy przeczytać całą instrukcję obsługi i
przestrzegać wszystkich zaleceń odnośnie użytkowania i bezpieczeństwa.
Wszystkie wymienione nazwy firm i produktów są znakami towarowymi swoich właścicieli. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
W razie pytań technicznych prosimy zwrócić się do:
e-mail: [email protected]
Uwaga:
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje i obsługę w momencie przekazania do druku (12.2011).
W każdej chwili mogą zostać wdrożone zmiany służące ulepszeniu produktu. Aktualną instrukcję
obsługi znajdą Państwo wówczas na naszej stronie internetowej. Ze względu na złożoność produktu
zastrzegamy sobie możliwość popełnienia pomyłek i błędów.
4
2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy produkt powinien strzec własności klienta i regulować do niej dostęp. Produkt można
zainstalować tylko w kabinie kierowcy, musi on być zabezpieczony tryskającą wodą. Jeśli czujniki i
zewnętrzne urządzenia elektroniczne (podłączone do wejść sterowania) wykryją niedozwoloną
interakcję, pierwotne zadanie polega na natychmiastowym zaalarmowaniu klienta o zajściu poprzez
SMS lub kontakt telefoniczny. Następnie mogą zostać przedsięwzięte środki odstraszające tj.
odegranie dźwięku alarmu przez głośnik wewnętrzny, jak również włączenie wyjść przekaźnika.
Przy użyciu mikrofonu lub głośnika można przyjmować rozmowy telefoniczne lub dzwonić pod
uprzednio ustawione numery telefonu. Ponadto w razie alarmu można podsłuchiwać, co się dzieje we
wnętrzu.
Odbiornik GPS służy do ustalenia i monitorowania stref GPS (Area, GeoFence), a więc miejsc, w
których może przebywać produkt. Ponadto klient może ustalić aktualne miejsce swojej własności przy
użyciu SMSa.
Nie przewidziano innego niż opisane powyżej sposobu użytkowania i w takim wypadku może dojść do
utraty gwarancji/rękojmi.
Klient odpowiada za zgodne z prawem użytkowanie produktu. Firma TSL Elektronik nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za użytkowanie produktu wykraczające poza opisane tutaj sposoby użytkowania.
Nie wolno zmieniać lub przebudowywać całości produktu.
Prosimy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zawiera ona wiele ważnych informacji odnośnie
instalacji, uruchomienia i obsługi. Należy przestrzegać wszelkich zaleceń bezpieczeństwa zawartych
w niniejszej instrukcji obsługi!
Należy przestrzegać wszelkich zaleceń bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi!
3. Opis produktu
Przy użyciu samochodowego systemu alarmowego A-136 można monitorować pojazd.
Pierwszorzędne zadanie nie polega jednakże na wystraszeniu złodzieja przez głośnik, lecz na
przesłaniu w czasie rzeczywistym wiadomości SMS o alarmie nawet do 6 numerów telefonów.
Klient może w każdej chwili przeprowadzić przy użyciu swojego telefonu komórkowego drogą SMSową kolejne akcje, jak ustalenie aktualnych pozycji GPS (współrzędne lub link do strony internetowej),
określenie statusu, włączenie przekaźnika, sprawdzenie wejść monitorowania, wykonanie połączenia
„Silent-Call”, by podsłuchiwać, co dzieje się aktualnie we wnętrzu pojazdu.
Klient może skonfigurować produkt zgodnie z własnymi oczekiwaniami poprzez liczne powiązane ze
sobą funkcje (włączenie przekaźnika podczas wyłączenia alarmu, w konsekwencji połączenia
telefonicznego otrzymamy wiadomość SMS z aktualną pozycją GPS, itp. …).
Poprzez złącze USB, które nie jest konieczne ani do użytkowania ani do konfiguracji, klient może
przeprowadzić Update oprogramowania sprzętowego, w celu uruchomienia dalszych funkcji.
Produkt jest zabezpieczony przed manipulacjami poprzez baterię wewnętrzną.
4. Zakres dostawy
Samochodowy system alarmowy A-136
Zdalne sterowanie
Mikrofon
Głośnik
Dioda świecąca sygnalizacyjna
Kabel sieciowy
Różne druty przyłączeniowe do wejść i wyjść
Instrukcja obsługi
5
5. Objaśnienie symboli
Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie informuje o
ważnych zaleceniach w instrukcji obsługi, których
należy koniecznie przestrzegać.
Symbol dłoni występuje, gdy występują specjalne porady i
zalecenia dotyczące obsługi.
6. Zalecenia bezpieczeństwa
W
razie
uszkodzeń
spowodowanych
przez
nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi wygasa
rękojmia/gwarancja. Za powstałe uszkodzenia nie
ponosimy odpowiedzialności.
W przypadku szkód materialnych lub osobowych
spowodowanych przez niewłaściwe posługiwanie się
lub nieprzestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa nie
ponosimy odpowiedzialności. W takich wypadkach
wygasa rękojmia/gwarancja!
Ze względów bezpieczeństwa i homologacji (CE) niedozwolone jest samowolne przebudowywanie
i/lub dokonywanie zmian w systemie.
System służy jedynie do alarmowania, nie zwalnia on użytkownika z obowiązku staranności.
Funkcje uruchomione przez klienta przez przekaźnik i konsekwencje tego czynu leżą w zakresie
odpowiedzialności klienta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w takim
wypadku.
Funkcje GPS służą tylko do monitorowania własności. Klient jest sam odpowiedzialny za
przestrzeganie określonych przez prawo warunków odnośnie monitorowania w dodatkowym
zakresie.
Podczas instalacji i użytkowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów homologacyjnych
i kodeksu drogowego.
Należy pamiętać o właściwym uruchomieniu systemu. Należy przy tym przestrzegać zasad
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Należy unikać znacznej eksploatacji mechanicznej elementów systemu.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur, kapiącej lub pryskającej
wody, silnych wibracji, jak również znacznej eksploatacji mechanicznej.
W razie wystąpienia wątpliwości odnośnie sposobu działania, bezpieczeństwa lub podłączenia
systemu, należy zwrócić się do specjalisty.
Opakowania nie należy pozostawiać w miejscu ogólnie dostępnym. Może się ono stać
niebezpieczną zabawką dla dzieci.
Urządzenie nie może trafić w ręce dzieci. Nie jest ono zabawką.
Należy przestrzegać także dodatkowych zaleceń bezpieczeństwa w poszczególnych rozdziałach
niniejszej instrukcji.
W razie wystąpienia niejasności co do prawidłowego sposobu podłączenia lub pojawienia się
pytań, które nie zostały wyjaśnione w treści instrukcji obsługi należy skontaktować się z naszą
informacją telefoniczną lub innym specjalistą.
6
7. Ogólne zalecenia odnośnie baterii
• Bateria nie może trafić w ręce dzieci.
• Zużyta lub uszkodzona bateria może spowodować w razie kontaktu ze skórą poparzenie środkiem
żrącym. Z tego powodu należy wówczas używać stosownych rękawic ochronnych.
• Nie wolno powodować spięcia baterii lub wrzucać jej do ognia. Zachodzi niebezpieczeństwo pożaru i
wybuchu!
• Nie należy nigdy otwierać lub demontować baterii!
• W razie mocnego rozgrzania baterii podczas procesu ładowania, należy przerwać proces ładowania!
• Nie należy nigdy ładować baterii bez nadzoru.
• Ze względów bezpieczeństwa baterię należy ładować tylko na podłożu odpornym na wysokie
temperatury.
• W razie wystąpienia w baterii zniekształceń, dziur lub innych dostrzegalnych wad, nie należy baterii
dłużej używać i przeprowadzać procesu ładowania.
• Należy pozbyć się baterii w sposób bezpieczny dla środowiska.
8. Przyłącza i diody LED
W poniższych rozdziałach wyjaśniamy krok po kroku budowę produktu.
W celu zapewnienia właściwego uruchomienia należy koniecznie
przed użyciem uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi z
zaleceniami bezpieczeństwa. Instalację i podłączenie systemu do
sieci elektrycznej musi przeprowadzić specjalista.
7
8.1. Zarys obudowysicht Gehäuse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dioda LED statusu GSM
Dioda LED statusu baterii
Dioda LED statusu GPS
Dioda LED statusu RF (zdalne sterowanie)
Port rozszerzenia
Mini USB
Zewnętrzna dioda alarmowa i wejście sterowania na plus
Wejścia sterowania i przyłącza przekaźnika
Mikrofon / przyłącze głośnika
Mikrofon / przyłącze głośnika
Zewnętrzne zasilanie energią
Włącznik programowania (RF)
Otwór na kabel GPS
Oprawka dla kart SIM
RESET
Poniżej opisujemy przyporządkowanie PINów.
1.
2.
3.
4.
Dioda LED + zewnętrzna dioda LED alarmowa
Dioda LED – zewnętrzna dioda LED alarmowa
Plus sterowania P+
Nie łączy
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
IN1 Wejście sterowania a
IN1 Wejście sterowania b
IN2 Wejście sterowania a
IN2 Wejście sterowania b
OUT2 Wyjście przekaźnika Common
OUT2 Wyjście przekaźnika Zestyk zwierny
OUT2 Wyjście przekaźnika Zestyk rozwierny
OUT1 Wyjście przekaźnika Zestyk rozwierny
OUT1 Wyjście przekaźnika Common
OUT1 Wyjście przekaźnika Zestyk zwierny
15. VCC Zasilanie napięciem +
16. GND Zasilanie napięciem Wszystkie przekaźniki znajdują
się w pozycji „OFF / RESET“
8
8.2 Opis przyłączy
Dioda LED statusu GSM (1):
Niniejsza dioda LED sygnalizuje aktualny status GSM. W tym celu dioda LED posiada następujące
możliwości reprezentacji:
Dioda LED świeci na zielono: szukanie sieci GSM
Dioda LED miga na zielono (co 1 s): urządzenie zarejestrowane w sieci
Dioda LED miga na zielono (co 1/2 s): wywołanie / połączenie telefoniczne
Dioda LED miga na czerwono: brak połączenia z siecią / błąd PINu / nieważna karta SIM /
PUK / …
Dioda LED wyłączona: brak zasilania energią / urządzenia zepsute, jeśli są zasilanie
napięciem i karta SIM
Dioda LED statusu baterii (2):
Wewnętrzna bateria ładowana i sterowana jest poprzez osobne urządzenie. Tym samym baterię
można doładować nawet wówczas, gdy nie włożono karty SIM i z tego powodu wyłączone jest całe
urządzenie GSM. Nie ma przy tym znaczenia, czy bateria jest doładowywana poprzez zewnętrzne
zasilanie napięciem (napięcie pokładowe), czy też poprzez USB.
Niniejsza dioda LED udostępnia następujące informacje:
Dioda LED świeci się na czerwono: ładowanie baterii
Dioda LED świeci się na zielono: bateria jest naładowana
Dioda LED świeci się na czerwono i zielono: rozpoznano błąd (Np. Brak baterii)
Dioda LED wyłączona: brak zewnętrznego zasilania napięciem
Dioda LED statusu GPS (3):
Niniejsza dioda LED informuje o aktywności i statusie zewnętrznego odbiornika GPS.
W tym celu dostępne są następujące możliwości sygnalizacji:
Dioda LED miga na niebiesko: określanie aktualnej pozycji GPS
Dioda LED świeci się na niebiesko: nie określono / nie można określić pozycji GPS
Dioda LED wyłączona: moduł GPS jest w trybie uśpienia / wyłączony / nie istnieje
Dioda LED statusu RF (4):
Niniejsza dioda LED sygnalizuje, czy odbiornik RF zdalnego sterowania radiowego odebrał sygnał od
obowiązującego zdalnego sterowania. Należy uważać, by rozpoznawane i pokazywane były tylko
prawidłowo sprzężone zdalne sterowania. Informacji o tym, jak można sprzężyć zdalne sterowanie,
należy zasięgnąć ze stosownego rozdziału.
Dioda LED sygnalizuje w związku z tym następujące informacje:
Dioda LED miga na czerwono: Przyjęto sygnał od obowiązującego zdalnego sterowania
Dioda LED wyłączona: Oczekiwanie na sygnał
Przycisk RF:
Przycisk RF jest dostępny poprzez odpowiedni otwór przy pomocy szpiczastym przedmiotu. Jest on
potrzebny w celu sprzężenia z produktem nowych / innych urządzeń do zdalnego sterowania
radiowego. Więcej informacji na ten temat można zasięgnąć ze stosownego rozdziału.
Przycisk RESET:
Fabryczne ustawienia urządzenia można przywrócić szpiczastym przedmiotem. Więcej informacji na
ten temat można znaleźć w stosownym rozdziale.
Montaż odbiornika GPS:
Odbiornik GPS dostarczany jest w postaci wstępnie zmontowanej. Pozycję odbiornika GPS należy
wybrać tak, by istniał możliwie niezakłócony zasięg w kierunku nieba. Należy wówczas szczególnie
uważać na oklejone i zaparowane szyby, gdyż zakłócają one sygnał GPS, a nawet mogą go
blokować. Podobnie sprawa ma się z ogrzewaniem szyb przednich lub tylnich.
9
Zewnętrzne zasilanie prądem:
Urządzenie zasilane jest napięciem z akumulatora pojazdu (stały plus) poprzez PIN 15 i 16. Zakres
napięcia mieści się pomiędzy 6 a 32V i jest tym samym odpowiedni dla prawie wszystkich ważnych
napięć pojazdów. W przypadku złego odbioru GSM, aktywnych przekaźników pośrednich i aktywnego
GPS obciążenie prądowe może wynosić maksymalnie 700mA (wartość szczytowa).
Dwa przyłącza dla głośnika / mikrofonu:
Do obu gniazd RJ12 można według uznania podłączyć dostarczony mikrofon i głośnik. Oba gniazda
są dokładnie tak samo przyporządkowane i połączone równolegle.
Przyporządkowanie pinów odpowiada przyporządkowaniu standardowej słuchawki
telefonicznej. Jednakże w przypadku nie każdej słuchawki telefonicznej można zapewnić
funkcjonalność.
Zewnętrzne przyłącze diody LED:
Piny 1 i 2 przewidziane zostały do przyłączenia zewnętrznych diod LED. Prosimy o używanie tylko
autoryzowanego oprzyrządowania.
Rozpoznawanie plusa sterowania P+:
W pinach 3 i 4 należy zacisnąć sygnał plusa sterowania. Zgodnie z przeznaczeniem wejście służy
jednakże do bezpośredniego wywoływania alarmu, gdyż plus sterowania w trybie „ALARM ENABLE”
informuje o czynności niedozwolonej.
Potencjał odniesienia to GND zewnętrznego zasilania prądem (16). W tym wejściu napięcie nie może
być wyższe niż 32 Volty.
W celu uniknięcia niepożądanego zwarcia podczas okablowania „P+” należy
przyporządkować pinowi (3). Drugi pin nie został okablowany. W razie braku wystąpienia
reakcji w trakcie uruchomienia plusa sterowania, można wnioskować, że podłączono ten pin.
Wejścia sterowania IN1 / IN2:
Piny 5 i 6 dla „IN1“, jak również 7 i 8 dla „IN2“ służą do rozpoznawania różnych stanów sterowania w
pojeździe. Niniejsze przewody można podłączyć bezpośrednio do np. reflektorów, zestyków
drzwiowych lub innych włączalnych urządzeń. Zintegrowany prostownik i transoptor chronią
urządzenie przed zmianą pól i zwarciem.
Należy tylko pilnować, by pomiędzy obydwoma pinami (obojętne jaka biegunowość) występowała
różnica potencjałów od przynajmniej 4V do maksymalnie 32V i odpowiednie wejście sterowania jest
rozpoznane jako „HIGH”. Napięcie poniżej 2,5V zostanie z pewnością zinterpretowane jako „LOW”.
Zakres pomiędzy służy do zapobiegania wielokrotnym alarmom i może tylko w pewnych
okolicznościach zostać przyporządkowany poziomowi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w stosownym rozdziale.
Przekaźnik wyjścia sterowania OUT1 / OUT2:
Urządzenie posiada dwa przekaźniki z kontaktem zmiennym, które są przeznaczone dla napięcia 30V
i prądu 2A.
W razie konieczności włączenia wyższych mocy, należy podłączyć zewnętrznie odpowiednie
przekaźniki.
Przekaźniki nie są bistabilne i w związku z tym odpadają podczas „OFF“ lub „RESET“, gdy tylko
dojdzie do załamania zasilania napięciem (bateria, USB, zewnętrzne napięcie) lub zostanie
przeprowadzone resetowanie systemu.
Należy uważać, by w urządzeniu dla przekaźników nie było wbudowane dodatkowe
zabezpieczenie. Z tego powodu należy w razie potrzeby (w zależności od sposobu
użytkowania) zapewnić zewnętrzne zabezpieczenie.
10
W razie nienależytego okablowania i włączenia niedozwolonych urządzeń (klakson, plus
zapłonowy) może nastąpić zagrożenie w postaci zwarcia, pożaru i utraty ogólnego dopuszczenia
pojazdu do ruchu.
Port rozszerzenia:
Niniejszy port został przewidziany do ewentualnych rozszerzeń. Można je ewentualnie znaleźć jako
oprzyrządowanie na naszej stronie internetowej www.mobi-click.com i zamówić jako oprzyrządowanie.
Przyłącze USB:
Poprzez niniejsze przyłącze USB można aktualizować oprogramowanie sprzętowe produktu do
najnowszej wersji. W tym celu udostępniane są na stronie produktowej www.mobi-click.com stosowne
programy aktualizacyjne. Informacji na temat aktualnej wersji oprogramowania produktu można
zasięgnąć w każdej wiadomości SMS. Pomysły i życzenia odnośnie nowych funkcji produktu można
kierować pod adres e-mailowy: [email protected] Jeśli będzie to możliwe z technicznego i
ekonomicznego punktu widzenia, będziemy się zawsze starali rozsądnie je wykorzystywać.
8.3 Zalecenia odnośnie instalacji
Miejsce instalacji jest dowolne.
Podczas wyboru pozycji instalacji należy pamiętać o konieczności zapewnienia wystarczająco
dużo miejsca na okablowanie. Mocno zgięte kable (szczególnie bezpośrednio za wtyczką)
zwiększają ryzyko złamania kabla i mogą prowadzić do problemów ze stykiem we wtyczce.
Ponadto w ten sposób płytka jest mocno obciążona mechanicznie.
W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia, należy wybrać miejsce instalacji, w
którym odbiór sieci GSM jest najlepszy. Przydatne są strefa dla pasażera lub bagażnik.
Miejsce umocowania powinno być zabezpieczone przed przegrzaniem urządzenia, nadmierną
wilgocią i kurzem.
Produkt należy umocować w miejscu, w którym można zmierzyć nasilenie wstrząsu pojazdu.
Produktu nie należy narażać na stałe, silne wstrząsy (wstrząsarka, bezpośredni kontakt z
silnikiem / podwoziem itp.).
Produkt nie jest chroniony przed warunkami pogodowymi i z tego powodu należy do
zainstalować wewnątrz pojazdu.
Należy pamiętać o określeniu pozycji uchwytu do karty SIM celowo w pobliżu mocowania
obudowy. Stosowną śrubą można zabezpieczyć kartę SIM przed niepożądanym usunięciem.
Wymiana baterii:
W razie konieczności wymiany baterii, należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Należy usunąć wszystkie demontowane okablowania. Koniecznie należy je odłączyć od
zasilania prądem.
2. Należy usunąć kartę SIM.
3. Należy odkręcić i wyjąć 4 śruby na spodniej stronie produktu.
4. Teraz można ostrożnie otworzyć obudowę, nie należy stosować siły!
Należy uważać na odbiornik GPS! W celu odciążenia należy poluzować złącze śrubowe
przy kablu GPS.
5. Bateria jest połączona z płytką główną poprzez wtyczkę zabezpieczoną przed zmianą pól,
należy ostrożnie wypiąć baterię.
Uwaga: Nie przewidziano zmiany baterii. Należy postępować ostrożnie, gdyż gwarancja / rękojmia nie
pokrywa uszkodzeń powstałych podczas wymiany baterii.
Zmiany w pojeździe konieczne w wyniku instalacji systemu alarmowego lub innych
części należy zawsze wykonywać w taki sposób, by nie spowodować w ten sposób
zagrożenia bezpieczeństwa drogowego lub konstrukcyjnej i funkcjonalnej stateczności
11
pojazdu.
Już w przypadku odpiłowania części blachy wygasa dopuszczenie pojazdu do ruchu.
Nie należy instalować żadnych części w obszarze wyzwalacza poduszki powietrznej,
gdyż w razie wypadku może to prowadzić do obrażeń u pasażerów pojazdu.
W razie pojawienia się wątpliwości odnośnie wyboru miejsca instalacji, należy
zasięgnąć informacji u sprzedawcy samochodów.
Przed wykonaniem wierceń należy upewnić się, że nie spowoduje to uszkodzenia kabli
elektrycznych, przewodów hamulcowych, zbiornika paliwa itp..
Podczas używania narzędzi do instalacji systemu alarmowego należy przestrzegać
zaleceń bezpieczeństwa producenta narzędzi.
Podczas instalacji produktu należy uwzględnić zagrożenie wypadkowe, które mogą
spowodować wyrwane części w razie wypadku. Z tego powodu należy pewnie
umocować każdą część w miejscu, w którym nie stanie się ona zagrożeniem dla
pasażerów.
W razie wątpliwości konieczna jest instalacja przez specjalistę.
8.4 Zalecenia odnośnie podłączenia do sieci elektrycznej
W przypadku przekaźników nie należy przekraczać maksymalnej obciążalności. W razie
potrzeby należy je zabezpieczyć przed przeciążeniem dodatkowymi, zewnętrznymi
zabezpieczeniami.
Zewnętrzne okablowanie powinno być jak najkrótsze i końcówki przewodów nie mogą być
zwinięte.
W razie zbyt dużych wahań temperatury może dojść do chwilowych zakłóceń i w
ekstremalnym wypadku może być konieczne manualne zresetowanie urządzenia.
Produkt nie jest przewidziany dla branży „Safety“ i nie spełnia wymogów SIL- / ASIL-Level.
Podłączenie do sieci elektrycznej może przeprowadzić tylko specjalista.
W celu uniknięcia zwarć i wynikających z nich uszkodzeń urządzenia, podczas
podłączania należy zacisnąć biegun ujemny (GND/masa) akumulatora pojazdu.
Należy podłączyć biegun ujemny akumulatora pojazdu dopiero po całkowitym
podłączeniu systemu i sprawdzeniu podłączenia.
Należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu, by nie doszło do utraty zapisanych
danych pojazdu (np. kod dla radia).
Do sprawdzania napięcia na przewodach napięcia pokładowego należy używać tylko
woltomierza lub diodowej lampy pomiarowej, gdyż normalne lampy pomiarowe
pobierają prąd o zbyt dużej mocy i mogą uszkodzić elektronikę pokładową.
Podczas rozkładania przewodów należy uważać, by nie były zgniecione lub nie ocierały
o ostre kanty, w miejscach przepustowych należy używać przelotek gumowych.
Podczas rozkładania przewodów czujników w bagażniku należy używać przelotek
gumowych itp., by nie rozszczelnić wnętrza pojazdu.
Podczas rozkładania przewodów w ramie drzwi itp., by nie uszkodzić istotnych dla
bezpieczeństwa instalacji (np. boczne poduszki powietrzne). Przewodów nie należy
prowadzić w obrębie działania torebki powietrznej.
9. Uruchomienie - Pierwsze kroki
Generalnie przed uruchomieniem produktu należy sprawdzić, czy zasadniczo nadaje się on do
zastosowania w danym wypadku, w którym ma zostać użyty!
W razie wątpliwości należy koniecznie skierować zapytanie do specjalistów, rzeczoznawców lub
producenta używanych!
Do użytkowania i konfiguracji urządzenia potrzebne są następujące elementy:
-
Powszechnie używany telefon komórkowy z kartą SIM do konfiguracji urządzenia
12
Dodatkowa karta SIM (Prepaid lub abonament) dla urządzenia
Źródło napięcia (port USB lub źródło napięcia stałego)
-
9.1 Napięcie pokładowe
W celu przetestowania produkt można zasilać prądem także przez USB. Po diodzie LED baterii
można rozpoznać, czy napięcie pokładowe zostało prawidłowo podłączone, niezależnie od statusu
samego urządzenia:
-
Dioda LED wyłączona: brak zewnętrznego zasilania napięciem
Dioda LED zielona/czerwona: istnieje zewnętrzne zasilanie napięciem
9.2 Zmiana kodu PIN na „1513“
Każda karta SIM posiada kod PIN. W związku z tym, że samochodowy system alarmowy posiada
własny system przetwarzania kodów PIN, należy zmienić kod PIN karty SIM na kod PIN produktu.
W tym celu należy podjąć następujące działania:
1. Kartę SIM przewidzianą dla samochodowego systemu alarmowego należy umieścić w telefonie
komórkowym.
2. Zgodnie z instrukcją obsługi telefonu komórkowego należy zmienić kod PIN na 1513.
3. Kartę SIM ze zmienionym kodem PIN należy wyjąć z telefonu komórkowego.
4. Kartę SIM ze zmienionym kodem PIN można włożyć teraz w przewidzianą do tego szczelinę
urządzenia. Właściwy panel wsuwany dla karty SIM znajduje się na krótkim boku urządzenia.
9.3 Wkładanie karty SIM
Kartę SIM z numerem PIN „1513“ należy włożyć do urządzenia w następujący sposób:
Po włożeniu karty SIM urządzenie włączy się automatycznie, co zasygnalizuje zielona migająca dioda
LED statusu GSM (1).
Najpierw dioda LED1 powinna świecić na zielono ciągle (poszukiwanie sieci), a po kilku sekundach
dioda LED1 powinna zacząć migać (znaleziono sieć, urządzenie gotowe do eksploatacji).
Jeśli zielona dioda LED nie zacznie migać, oznacza to, że nie ma połączenia z siecią GSM. W tym
wypadku należy sprawdzić jakość sieci i sprawność karty SIM w miejscu produktu osobnym telefonem
komórkowym.
Jeśli dioda LED1 będzie migać na czerwono, oznacza to, że występuje błąd połączenia z
usługodawcą GSM lub numer PIN jest błędny. W tym wypadku należy przywrócić ustawienia
fabryczne urządzenia. Ponadto należy sprawdzić kartę SIM (PIN / PUK / aktywacja), jak również
sprawdzić jakość odbioru w pozycji urządzenia osobnym telefonem komórkowym.
Jeśli urządzenie było wcześniej używane z inną kartą SIM, istnieje możliwość, że zmieniono
numer PIN produktu i teraz nie jest on zgodny z numerem PIN karty SIM. W takim wypadku
13
należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia (rozdział „Przywracanie ustawień
fabrycznych”) i przestawić PIN karty SIM w telefonie komórkowym manualnie na PIN „1513”.
Istnieje możliwość, że karta SIM została w międzyczasie zablokowana i trzeba ją odblokować
przy użyciu PUK.
10.
Ogólne opisy
Niniejszy produkt nie stanowi konwencjonalnego systemu alarmowego. Przy pomocy funkcji
GSM/GPS wzrasta zakres działania i tym samym także złożoność. Poniżej omówiono najważniejsze
punkty, o których należy wiedzieć i pamiętać podczas używania produktu.
- W niniejszej instrukcji zdefiniowano zakres działania jako stan w momencie pierwotnej dostawy.
Dzięki możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego poprzez złącze USB można pozyskać
nowe funkcje.
- Wszystkie przykłady odpowiedzi SMS-owych należy rozumieć symbolicznie. Realne przetwarzanie
może się różnić. Przykłady mają jedynie unaocznić, informacji w jakim formacie i o jakiej treści można
się spodziewać.
10.1
Status produktu i tryb pracy
Działanie produktu systemu alarmowego obejmuje tylko dwa tryby pracy:
„ALARM ENABLE“ (Alarm aktywowany):
Ten tryb można wywołać naciskając czerwony przycisk na pilocie, rozkaz SMS „ALARM ENABLE“ i w
zależności od konfiguracji poprzez np. połączenie telefoniczne.
Czy alarm jest aktywny, czy też nie można rozpoznać najpóźniej poprzez zewnętrzną diodę LED
alarmową. Jeśli nie miga ona ani nie świeci, produkt nie może być w stanie alarmu.
Tylko w tym trybie produkt może samodzielnie i bez interakcji ze strony klienta wysyłać SMS-y i w
zależności od konfiguracji wykonać połączenie zwrotne.
Wydarzy się to tylko wówczas, gdy aktywowane źródło alarmu (wstrząs, zbyt małe napięcie
zewnętrzne, wejścia sterowania itp.) rozpozna zdarzenie alarmowe. Tylko w tym wypadku wszystkie
numery telefonu w książce telefonicznej urządzenia (nie karty SIM) otrzymają stosowną alarmową
wiadomość SMS.
Numer telefonu do połączenia zwrotnego należy skonfigurować osobno stosownym rozkazem.
Przejście na ten tryb sygnalizowane jest poprzez głośnik zewnętrzny następującym sygnałem:
1/4s ton niski  1/4s ton wysoki
“ALARM DISABLE” (Alarm wyłączony)
Ten tryb może spowodować tylko koszty GSM, jeśli przejście nastąpi w wyniku interakcji klienta.
Produkt wysyła wiadomość SMS tylko wówczas, gdy otrzymał wcześniej wiadomość SMS z
właściwym PINem lub w zależności od konfiguracji nastąpiło połączenie z numerem z książki
telefonicznej.
Połączenia urządzenie wykonuje tylko na bezpośredni rozkaz (SMS, przycisk, połączenie itp.) klienta.
Produkt nie może wywołać alarmu.
Przejście na ten tryb sygnalizowane jest poprzez głośnik zewnętrzny następującym sygnałem:
1/4s ton wysoki  1/4s ton niski
Plus sterowania (P+)
W razie uruchomienia plusa sterowania (12V) podczas działania alarmu zostanie to rozpoznane jako
zdarzenie alarmowe i spowoduje alarm. Wyłączenie plusa sterowania podczas alarmu nie odniesie
skutku.
Po aktywowaniu plusa sterowania głośnik nie może wydać żadnego sygnału alarmowego.
Zdecydowano się na to ze względów bezpieczeństwa, by uniknąć zdenerwowania kierowcy przez
nagły sygnał alarmowy, co może spowodować wypadek.
Połączenie telefoniczne (przychodzące)
14
Połączenie telefoniczne z nieznanym numerem telefonu podczas działania alarmu („ALARM
ENABLE“) zostanie natychmiast odrzucone. W przypadku znanych numerów działanie zależy od
ustawień rozkazu „INCALL“.
.
10.2
Zdalne sterowanie radiowe
Do produktu załączone jest zdalne sterowanie radiowe, którym można wyzwolić zarówno tryb
alarmowy, jak również działania zależne od sposobu konfiguracji.
1. Dioda LED
2. Czerwony przycisk: włączenie / wyłączenie alarmu
Tym przyciskiem można włączyć i wyłączyć system alarmowy. W konsekwencji podczas
każdej zmiany trybu alarmowego można usłyszeć sygnał dźwiękowy informujący o aktualnym
statusie.
3. Czarny przycisk: przycisk czynności funkcja zależna od konfiguracji
Ten przycisk można skonfigurować dowolnie dla określonych funkcji. W ustawieniach fabrycznych ten
przycisk nie ma żadnej funkcji.
10.2.1 Sterowanie produktem przy użyciu zdalnego sterowania
radiowego
Pierwotną funkcję przycisków opisano w rozdziale głównym lub są one zależne od konfiguracji. W
określonych okolicznościach jednakże jak np. podczas połączenia funkcja przycisku zmienia się.
Poniżej wyszczególniono wszystkie przypadki specjalne:
Sytuacja: Połączenie telefoniczne (przychodzące)
Czerwony przycisk:
Odrzucić połączenie
Czarny przycisk:
Przyjąć połączenie
Sytuacja: Połączenie telefoniczne (wychodzące, np. poprzez konfigurację czarnego przycisku)
Czerwony przycisk:
Odłożyć słuchawkę
Czarny przycisk:
Brak funkcji
10.2.2 Zmiana baterii zdalnego sterowania
W razie zaistnienia konieczności wymiany baterii zdalnego sterowania potrzebne będą dwie baterie
typu CR2016 i odpowiedni śrubokręt.
Należy usunąć śruby na spodniej stronie zdalnego sterowania w celu wymiany baterii.
15
10.2.3 Sprzężenie zdalnego sterowania z urządzeniem
Usunięcie aktualnego i sprzężenie nowego zdalnego sterowania można wykonać w następujący
sposób:
Usuwanie starych urządzeń zdalnego sterowania radiowego:
W przypadku utraty zdalnego sterowania należy wykasować najpierw całe zapisane kodowanie.
- Włącznik programowania (patrz zdjęcie w rozdziale 8, poz. 12) należy wcisnąć ostrym
przedmiotem i trzymać wciśnięty przez około 10 sekund
- Czerwona dioda LED statusu RF (patrz zdjęcie w rozdziale 8, poz. 4) miga 2x.
- Włącznik programowania (12) jeszcze raz wcisnąć na krótką chwilę.
Można usunąć tylko wszystkie zapisane urządzenia zdalnego sterowania razem. Usunięcie
jednego poszczególnego zdalnego sterowania jest niemożliwe.
Zapamiętywanie jednego lub wielu urządzeń zdalnego sterowania:
- Włącznik programowania (patrz zdjęcie w rozdziale 8, poz. 12) należy wcisnąć ostrym
przedmiotem i trzymać wciśnięty przez około 3 sekundy.
- Dioda LED statusu RF (patrz zdjęcie w rozdziale 8, poz. 4) mignie jeden raz.
- Teraz należy nacisnąć dowolny przycisk zdalnego sterowania.
- Po pierwszym naciśnięciu zaświeci się na krótką chwilę czerwona dioda LED, a po drugim
naciśnięciu zapali się na dłużej. Oznacza to, że zdalne sterowanie jest teraz zapisane.
Można sprzężyć z produktem do 7 urządzeń zdalnego sterowania.
11.
Konfiguracja poprzez SMS
W celu uzyskania pełnego zakresu funkcji produktu, należy wcześniej produkt skonfigurować.
Konfiguracja następuje przy użyciu prostych rozkazów SMS-owych przesyłanych z telefonu
komórkowego do urządzenia (na numer telefonu karty SIM urządzenia).
Metoda ta umożliwia aktywację, wyłączenie lub zmianę ustawień urządzenia z dowolnego miejsca.
W celu ochrony przed dostępem przez osobę nieuprawnioną produkt reaguje zasadniczo tylko
na wiadomości uwierzytelnione.
W przypadku wiadomości SMS proces uwierzytelnienia polega na podaniu prawidłowego
numeru PIN (nie telefonu komórkowego, z którego została napisana wiadomość SMS). W
przypadku połączenia podany numer telefoniczny musi być zgodny z numerem telefonu w
książce telefonicznej.
Dla własnego bezpieczeństwa przed uruchomieniem produktu należy koniecznie zmienić
numer PIN. Zostało to opisane dokładniej w stosownym rozdziale odnośnie rozkazu.
11.1
Wprowadzenie formatu rozkazu
Wiadomości SMS do programowania urządzenia skonstruowane są według następującego schematu:
<CZYNNOŚĆ> <FUNKCJA>
<PARAMETR1> <…> <#PIN>
Przykłady (Wyjaśnienie funkcji w nawiasach):
SET
TEL1
+49177556644221
RESET
OUT1
TEST
IN1
#1513 (Książka telefoniczna)
#1513 (Wyłączony przekaźnik)
#1513 (Zapytanie IN1)
Ważne!
Do każdej wiadomości SMS wysyłanej do urządzenia należy załączyć jako funkcję ochronną
ustawiony PIN. Bez „#PIN” na końcu wiadomości SMS zostanie ona odrzucona i nie zostanie
wygenerowana żadna odpowiedź SMS!
Poszczególne słowa i parametry należy oddzielać zawsze spacją.
CZYNNOŚĆ:
W ten sposób można określić następujące działania:
16
SET = włączanie / aktywacja / konfigurowanie
RESET = wyłączanie / dezaktywowanie / wprowadzenie ustawień Default
TEST = testowanie / sprawdzanie / zapytanie
FUNKCJA:
W ten sposób można wybrać funkcję, która ma zostać zmieniona lub wykonana:
OUT1 = Wyjście 1(Przekaźnik)
OUT2 = Wyjście 2 (Przekaźnik)
IN1 = Wejście 1
IN2 = Wejście 2
PARAMETR:
Zarówno istnienie, jak i liczba parametrów zależą od wykorzystywanych funkcji i czynności. Dlatego
większość czynności „Reset” nie ma parametrów, podczas gdy czynności „SET” występują rzadko bez
parametrów.
Parametr może wyglądać następująco:
1. Lista: Z przedstawionej listy klient może wybrać jeden parametr.
Przykład: DE, EN, LH, HL, LHL,…
2. Liczba: Pełna liczba bez miejsc po przecinku, opcjonalnie ze znakiem przed liczbą.
Przykład: 5 (= Czas w sekundach), SET IN1 LH 5 #1513
Przykłady na ustawianie parametrów (pod warunkiem, że PIN urządzenia brzmi 1513):
SET OUT1 #1513
Włączyć wyjście 1
SET IN1 LHL #1513
Wejście sterowania 1 alarmuje podczas każdej zmianie stanu (LH, HL)
Zalecenie odnośnie rozkazu RESET:
Jeśli funkcja zostanie wyłączona lub cofnięta w wyniku błędu, należy użyć stosownej czynności
RESET ze stosownym wyrazem funkcji! Czynność tą można stosować uniwersalnie dla wszystkich
funkcji/rozkazów SMS i przywraca stosowną funkcję do ustawień fabrycznych.
Przykład:
RESET OUT1 # 1513
Wyłączyć wyjście 1:
Dalsze zalecenia:
- Można używać dowolnie dużych i małych liter, nie stanowi to różnicy.
- Każdy nowy rozkaz tej samej funkcji (2. wyraz) nadpisuje poprzednie ustawienia.
- Po każdym rozkazie SMS urządzenie wysyła odpowiedź zwrotną SMS w celu potwierdzenia
programowania (jeśli PIN w rozkazie SMS był prawidłowy, a przekaz numeru telefonu jest
aktywny).
11.2
Rozkazy szczególne
Istnieją rozkazy, które mają tak duże znaczenie, że celowo zostały wyodrębnione z formatu rozkazu z
poprzedniego rozdziału. Są to następujące rozkazy:
ALARM ENABLE #1513
ALARM DISABLE #1513
Tym rozkazem włączamy lub wyłączamy tryb alarmu. Konsekwencje ma on na zachowanie produktu
zostały już opisane w stosownym rozdziale na temat „Status i tryb”.
STATUS #1513
Tym rozkazem wysyłane jest podsumowanie najważniejszych ustawień i stanów urządzenia. Poniżej
przedstawiono przykład (możliwe są różnice w zależności od wersji oprogramowania sprzętowego).
Odpowiedź:
A-136 1.xx
…………………..
12:47 08.09.11
Nazwa produktu, wersja oprogramowania sprzętowego
Godzina/minuty i data
17
Alarm: off
GSM: 63%
Batt: 100%
Gebiet: off
Empf.: 5/1
Spann.: 12,2 V
Alarm dezaktywowany (DISABLE)
Siła sygnału GSM
Status baterii
Wyłączony obszar / monitorowanie stref
Czułość czujnika ruchu 5 –10
Napięcie zasilania energią (jeśli poniżej 5 V, wówczas w trybie
baterii!)
Wyłączony Hold Alarm
Niski stan przy wejściu IN1
Wysoki stan przy wejściu IN2
Wyłączone wyjście OUT1 (Przekaźnik)
Włączone wyjście OUT2 (Przekaźnik)
Hold Alarm: off
IN1: low
IN2: high
OUT1: aus
OUT2: ein
12 Specyfikacja funkcji
Poniższe przykłady przedstawiono przy założeniu, że PIN karty SIM zainstalowanej w urządzeniu
brzmi „1513“.
12.1
Ogólne rozkazy konfiguracyjne
W tym podrozdziale opisano wszystkie ogólne rozkazy konfiguracyjne.
12.1.1 Ustawianie czasu i daty (TIME, DATE)
Produkt umożliwia ustawienie czasu i daty. Jeśli czas i data ustawiono, dzień tygodnia jest obliczany
automatycznie. W ten sposób zapisywany jest w wiadomości SMS dokładny czas i data, kiedy
utworzono wiadomość SMS; niezależnie od tego, kiedy wysłano wiadomość SMS lub kiedy ona
dotarła. Ponadto różne funkcje wymagają aktualnego czasu i daty.
SET TIME <hh mm> # 1513
SET DATE <hh mm dd mm yy> # 1513
= Czas
= Czas i data
Możliwe są następujące wartości:
Godzina
Minuta
Dzień
(0-23)
(0-60)
(1-31)
Przykład:
Miesiąc
(1-12)
Rok
(0-95)
13:24, 28.09.2011
SET DATE 13 24 28 09 11 # 1513
Jednocyfrowe wartości należy zawsze poprzedzać „0“. Zamiast „9“ należy pisać „09“.
Przykład odpowiedzi zwrotnej SMS:
A-136 1.xx
……………….
Czas: 13:24
Data: 28:09:11
Dzień tygodnia: Poniedziałek
Czas raportu o statusie:
Idle.alarm/Czas:
W celu sprawdzenia określonych ustawień należy użyć następującego rozkazu:
TEST TIME # 1513
lub
TEST DATE # 1513
18
12.1.2 Zarządzanie książką telefoniczną (TEL, TEL1,…)
W produkcie można zaprogramować do 6 numerów telefonu. W razie alarmu zostaje wysłana
wiadomość SMS na każdy z tych numerów telefonu. Ponadto tylko te numery telefonu akceptowane
są do celów funkcji INCALL.
Jeśli ten sam numer telefonu występuje na liście wielokrotnie, numer ten otrzyma on odpowiednią
ilość takich samych wiadomości SMS.
Samochodowy system alarmowy może zasadniczo przetwarzać tylko numery telefonu w
międzynarodowym formacie.
Przykład: 0177/12131415  Prawidłowo jest +4917712131415
Przesyłanie rozkazów SMS do samochodowego systemu alarmowego:
SET TEL1 +49111… #1513
SET TEL2 +49222… #1513
…
SET TEL6 +49666… #1513
Istnieje możliwość jednorazowego zaprogramowania jednym rozkazem wielu numerów telefonu,
Przykład dla 3 numerów telefonu (TEL1 do TEL3):
SET TEL1 +49111… +49222… + 49333… #1513
Po wysłaniu rozkazu "SET TEL...." zostanie wygenerowana odpowiedź SMS z zestawieniem
zapisanych numerów telefonu:
A-136 1.xx
----------TEL1
+49111…
TEL2
+49222…
….. itp. ……
Zakresy telefonu: (Dotyczy tylko funkcji INCALL)
Istnieje możliwość definiowania zakresów telefonu dozwolonych dla funkcji INCALL. W tym celu
należy użyć normalnego rozkazu „SET TEL“ ze znakami-wypełniaczami (patrz poniższy przykład).
Poniższe numery powinny być dopuszczone dla funkcji INCALL:
+491555512345
+491555523456
+491555534567
W tym celu należy zaprogramować następujący numer telefonu:
+4915555*****
W tym wypadku ( *) jest znakiem-wypełniaczem dla dowolnej liczby.
Należy wstawić odpowiednią liczbę znaków-wypełniaczy (*). Numer telefonu, z którego
wykonywane jest połączenie jest porównywany z tymi znakami-wypełniaczami. Jeśli numer
ten jest dłuższy lub krótszy niż liczba znaków-wypełniaczy, numer zostanie odrzucony.
Należy pamiętać, że w ten sposób dozwolone są wszystkie inne kombinacje numerów
telefonu! Korzystanie z tej funkcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na związane z
tym ryzyko.
19
Usuwanie zapisanych numerów telefonu
W celu usunięcia numeru telefonu potrzebne są następujące rozkazy:
Przykład: Usunięcie 1. i 3. numeru telefonu
RESET TEL1 #1513
RESET TEL3 #1513
Usunięcie wszystkich numerów telefonu:
RESET TELALL #1513
Po wysłaniu rozkazu "RESET TEL..." zostaje wygenerowana odpowiedź SMS.
Testowanie numeru telefonu
W celu sprawdzenia numeru telefonu zapisanego w samochodowym systemie alarmowym można
użyć następującego rozkazu:
TEST TEL #1513
Potrzebne są zawsze kompletne numery telefonu w formacie międzynarodowym (razem z
numerem kierunkowym kraju), np. +49... dla Niemiec. Rozkazy SMS (TEL1, TEL2,
TEL3,…) zmieniają tylko numer telefonu stosownej pamięci. Numery innych pamięci
pozostają bez zmian.
12.1.3 Zmiana nazwy urządzenia (Nazwa)
W razie jednoczesnego działania wielu produktów zaleca się nadanie własnej nazwy każdemu
urządzeniu. W ten sposób można przyporządkować zgłoszenia alarmowe do właściwego urządzenia.
W celu dokonania zmian nazwy urządzenia należy przesłać następujący rozkaz SMS:
SET NAME <nowa nazwa> # 1513
Przykład: Zmiana nazwy samochodowego systemu alarmowego przy użyciu „NEWNAME“:
SET NAME NEWNAME # 1513
Potwierdzająca wiadomość SMS wygląda wówczas następująco:
NEWNAME 1.xx
…………………..
…
…
Maksymalna długość nazwy urządzenia wynosi 16 znaków.
Przywrócenie ustawień fabrycznych można wykonać przy użyciu następującego rozkazu:
RESET NAME # 1513
12.1.4 Zmiana kodu PIN (PIN)
W celu zabezpieczenia produktu przed dostępem osób niepożądanych należy przestawić
standardowy kod PIN „1513“ na inną dowolną wartość.
Kod PIN można zmienić w następujący sposób:
SET PIN <nowy PIN> # <stary PIN>
Przykład: Zmiana starego PINU 1513 na nowy PIN 1234:
SET PIN 1234 # 1513
20
Podczas każdego nowego rozkazu SMS należy teraz podawać nowy kod PIN z poprzedzającym go
symbolem rombu (#) (spacja przed rombem). W razie wpisania błędnego kodu PIN lub jego
zapomnienia, nie zostanie utworzona odpowiedź SMS.
Zmiana kodu PIN zmienia zarówno ustawienie samochodowego systemu alarmowego, jak
również kod PIN karty SIM! Kod PIN składa się zawsze z 4 cyfr.
W razie zagubienia kodu PIN (zagubienia lub zapomnienia), można przywrócić produkt do ustawień
fabrycznych (patrz rozdział „Ustawienia fabryczne“).
Podczas przywracania poprzednie programowanie ulegnie utracie!
Potem należy ponownie przeprowadzić programowanie urządzenia, zgodnie z opisem w rozdziale
„Programowanie (ustawianie) urządzenia”.
Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych nie dotyczy karty SIM. Kod PIN karty SIM
pozostaje bez zmian.
12.1.5 Zmiana dzwonka i głośność- Ustawienia (AUDIO)
Samochodowy system alarmowy A-136 posiada różne elementy systemu Audio jak głośnik, mikrofon i
zdalne sterowanie. Ustawienia systemu Audio zaprogramowane są standardowo na poziomie 5.
Wartość nastawczą można wybrać pomiędzy 0 a 9, przy czym „0“ jest najniższym, a „9“ najwyższym
poziomem.
W celu ustawienia należy używać następującego rozkazu:
SET AUDIO <1.> <2.> <3.> <4.> <5.> <6.> #PIN
1. Parametr: Głośnik - głośność [0-9]
2. Parametr: Mikrofon - czułość [0-9]
3. Parametr: Dzwonek - melodia [0-9]
4. Parametr: Dzwonek - głośność [0-9]
5. Parametr: Alarm - głośność [0-9]
6. Parametr: Zdalne sterowanie - głośność [0-9]
Można wybrać spośród następujących melodii dzwonka:
0 = Mystery
1 = Do radości
2 = Mozart
3 = Strauss
4 = Puccini
5 = Vici
6 = Szybkie brzęczenie
7 = Ton standardowy
8 = Krótkie brzęczenie
Przywrócenie ustawień fabrycznych:
RESET AUDIO # 1513
Sprawdzenie ustawień:
TEST AUDIO # 1513
12.2
Wejścia i wyjścia
Jest to autonomicznie działające alarmowe urządzenie sygnalizacyjne. W wyniku błędnych
ustawień lub podłączeń może dojść do wysyłania niepożądanych wiadomości SMS!
Pod żadnym pozorem nie należy wpisywać numeru telefonu karty SIM zastosowanej w
module! Nie należy wpisywać numeru telefonu innych samochodowych instalacji alarmowych
lub urządzeń sygnalizacyjnych.
21
12.2.1 Wyjścia przekaźników (OUT1, OUT2)
Oba wyjścia OUT1 i OUT2 można włączyć lub wyłączyć przy użyciu rozkazu SMS do
samochodowego systemu alarmowego A-136. Każde wyjście jest przy tym wyprowadzone na
przekaźnik kontaktem zmiennym.
Włączenie lub wyłączenie wyjść może nastąpić poprzez następujące rozkazy:
Do włączenia wyjścia 1 (OUT1) służy rozkaz:
SET OUT1 #1513
Do wyłączenia wyjścia 1 (OUT1) służy rozkaz:
RESET OUT1 #1513
Do włączenia wyjścia 2 (OUT2) służy rozkaz:
SET OUT2 #1513
Do wyłączenia wyjścia 2 (OUT2) służy rozkaz:
RESET OUT2 #1513
Nie należy wykorzystywać wyższego napięcia niż 30 V/DC i obciążenia prądowego
wyższego niż 2A.
W przypadku dużego zużycia potrzebne są odpowiednie zewnętrzne przekaźniki.
Przekaźniki, okablowanie i płytka muszą być zewnętrznie zabezpieczone przed
przeciążeniem. Dlatego w razie potrzeby należy zastosować zewnętrzne zabezpieczenie.
Funkcje szczególne zdalnego sterowania (RF) / ALARM:
Można dodatkowo wyznaczyć przekaźnikom zadanie reagowania na określone wydarzenia.
W tym celu są do dyspozycji następujące rozkazy SET:
SET OUT1/OUT2 RF <Czas> [ENABLE/DISABLE] #1513
SET OUT1/OUT2 ALARM <Czas> #1513
W tym przypadku parametr “Czas” odpowiada okresowi aktywacji:
Wartość 1……253:
Czas w sekundach
Wartość 254:
0,25 sekundy
Wartość 255:
0,5 sekundy
RF:
Przy pomocy parametru RF stosowne wyjście sterowania reaguje na zdarzenie „Zdalne sterowanie“
(RF).
Przy pomocy koniecznego parametru „Czas” zostaje podany czas, w którym wyjście ma pozostać
włączone po sygnale RF. Przy pomocy opcjonalnego trzeciego parametru (ENABLE/DISABLE) można
wybrać, czy urządzenie ma reagować tylko na wydarzenie „ENABLE”, czy „DISABLE”.
Przykład:
Przy pomocy obu poniższych rozkazów….
SET OUT1 RF 255 ENABLE #1513
SET OUT2 RF 1 DISABLE #1513
…można włączyć wyjście OUT1 podczas aktywacji alarmu (=“ENABLE“) na 1/2 s, a wyjście OUT2
podczas dezaktywacji alarmu (=“DISABLE“) na 1s.
Do włączenia przekaźnika wykorzystuje się wszystkie wydarzenia „ALARM
ENABLE/DISABLE“, nie tylko przy użyciu zdalnego sterowania RF. Także np. Poprzez
SMS i INCALL (o ile urządzenie zostało właściwie skonfigurowane).
ALARM:
W trybie ALARM wyjście przekaźnika włącza się odpowiednio długo.
Przykład:
Przy pomocy poniższego rozkazu włącza się 2. przekaźnik podczas alarmu na 3s:
22
SET OUT2 ALARM 3 #1513
Wyjście alarmowe reaguje na wszystkie wydarzenia alarmowe, niezależnie czy urządzenie działa w
trybie „SILENT“, czy „NOISE“. Przekaźnik włącza się w razie alarmu tylko 1 x.
Dezaktywacja:
W celu wykasowania ustawionej konfiguracji bez zmieniania aktualnego statusu przekaźnika
potrzebny jest następujący rozkaz:
RESET OUT1/OUT2 CONFIG #1513
Należy pamiętać, że RESET OUT1 lub RESET OUT2 tylko przełącza przekaźnik na „OFF“,
lecz nie wykasowuje konfiguracji.
12.2.2 Wejścia sterowania (IN1, IN2)
Wejścia IN1 i IN2 służą do rozpoznawania zdarzeń sterowania, które zależnie od konfiguracji mogą
powodować alarm. Jako wejście sterowania można wykorzystać włączenie oświetlenia wnętrza
pomieszczenia lub uruchomienie silnika. Przy użyciu tych wejść można zasięgną także informacji na
temat zewnętrznych czujników tj. czujniki położenia, kontakty drzwi / pokrywy silnika, czujniki poziomu
napełnienia itp..
Wejścia należą do wejść cyfrowych o szerokim zakresie, które mogą rozpoznać tylko LOW lub HIGH.
Napięcie poniżej 2,5V zostanie z pewnością rozpoznane jako poziom LOW, a wszystko powyżej 4.0V
aż do maksymalnej wytrzymałości napięciowej 32V zostanie rozpoznane jako poziom HIGH.
Podczas korzystania z prostownika biegunowość przy wejściach nie ma znaczenia, tzn. piny IN1a i
IN1b można podłączyć także przebiegunowane. Decydująca jest jakakolwiek różnica napięcia przy
obu pinach.
Poprzez galwaniczne rozdzielenie nie może dojść do zwarcia do któregokolwiek innego pinu. Zakres
napięcia pomiędzy 2,5V a 4V nie jest ostatecznie zdefiniowany i zależy od aktualnego stanu (poziom
LOW/HIGH).
Przy użyciu rozkazu SMS można wybrać, kiedy ma zostać wysłane zgłoszenie alarmowe.
Standardowo wywołanie prowadzi tylko do alarmu SMS-em. Przy użyciu dodatkowych parametrów
można wybrać, by w razie alarmu słyszalny był także sygnał alarmowy. W obu wypadkach alarm
reaguje tylko na „ALARM ENABLE“.
Komunikat alarmowy przy zmianie z LOW=L na HIGH=H
SET IN1 LH #1513
Komunikat alarmowy przy zmianie z HIGH=H na LOW=L
SET IN1 HL #1513
Komunikat alarmowy przy każdej zmianie poziomu:
SET IN1 LHL #1513
Dezaktywowanie alarmu przez IN1:
SET IN1 OFF #1513
Reset do ustawień fabrycznych (LH):
RESET IN1 #1513
Na temat ustawień dla wejścia (IN1) można zasięgnąć informacji przy pomocy następującego rozkazu:
TEST IN1 #1513
Funkcja Timera:
Przy pomocy dodatkowego 2. parametru można ustawić, jak długo sygnał powinien brzmieć bez
przerwy, zanim zostanie wywołany alarm.
SET IN1 <LH/HL/LHL> <TIME> #1513
Parametr „Czas“ podaje czas w sekundach, zanim zostanie wywołany alarm.
0 = Wyłączony (Ustawienie podstawowe)
1….. 90 sekund
Należy pamiętać, że niewykorzystywany 2. parametr nie zmienia czasu.
23
Aktywacja alarmu w przypadku poziomu napięcia HIGH po 5s
Aktywacja alarmu w przypadku poziomu napięcia LOW i
poniżej przez 5 s
Czas pokazuje wiadomość SMS o statusie. Wewnętrzny proces mierzenia czasu może się
późnić do 1 sekundy, z tego powodu do aktywacji ustawionego czasu potrzeba od 30s do 31s.
SET IN1 LH 5 #1513
SET IN1 HL #1513
Aktywny alarm:
W razie użycia dodatkowego parametru „NOISE“ podczas aktywacji głośnik wydaje sygnał alarmowy.
SET IN1 LHL NOISE #1513
Aktywuje to alarm wraz z emisją sygnału alarmowego podczas każdej zmiany przy wejściu.
12.2.3 Kontrola napięcia sieciowego (VOLTAGE)
Urządzenie może kontrolować napięcie zasilania energią (akumulator samochodowy) i podawać
informacje (tzn. przesłać wiadomość alarmową SMS), jeśli napięcie jest zbyt niskie lub całkowicie
zaniknie (na przykład w wyniku manipulacji przy pojeździe).
Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzną baterię Li-Ion, która przez pewien czas zabezpiecza
działanie urządzenia i w ten sposób umożliwia kontynuację np. funkcji GPS.
Rozkaz do ustawienia napięcia minimalnego:
SET VOLTAGE <Napięcie> # 1513
Parametr „Napięcie“ można ustawić od 600 (= 6V) do 3200 (= 32V).
W razie ustawienia napięcia 600 (dolna wartość graniczna), niniejsza funkcja alarmowa zostaje
wyłączona.
Jako alarm przesyłane jest podsumowanie aktualnego napięcia oraz dodatkowo informacja o
aktualnym stanie ładowania baterii.
A-136 1.xx
………………..
ALARM
Power low
Accu 100%
Voltage 11,0 V
W celu sprawdzenia określonych ustawień, należy użyć następującego rozkazu:
TEST VOLTAGE # 1513
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych (ustawienie podstawowe jest wyłączone) należy wysłać
następujący rozkaz:
RESET VOLTAGE # 1513
12.2.4 Alarm wstrząsowy (SCHOCK)
Produkt posiada wewnętrzny czujnik wstrząsu, którym można wykryć mechaniczne czynniki (stłuczka
na parkingu, wybite szyby, itp.).
Optymalne ustawienie czułości zależy od wielu czynników tj. miejsce instalacji, zawieszenie nadwozia,
wielkość pojazdu, itp. i należy je ustalić indywidualnie podczas prób. Czułość można ustawić od 0 –
10, przy czym poszczególne wartości oznaczają:
0 = Wyłączona
10 = Maksymalna czułość
Przykład:
24
Czułość należy ustawić w ten sposób, by przejazd ciężkiego pojazdu (np. samochodu ciężarowego)
nie wywoływał alarmu.
Rozkaz konfiguracyjny:
SET SCHOCK <Czułość > # 1513
Przywrócenie ustawień fabrycznych (Poziom 5):
RESET SCHOCK # 1513
Ustalenie aktualnych ustawień:
TEST SCHOCK # 1513
12.3
Funkcje dodatkowe
Specjalne funkcje przenoszące produkt w nowy „szczególny tryb pracy“, w którym nie obowiązują już
wszystkie dotychczas wymienione funkcje i opisy zachowania. W tym wypadku dokładnie
wyszczególnione są wszystkie zmiany.
12.3.1 Ograniczenie czasu alarmu (HOLDALARM)
Produkt oferuje możliwość przerwania trybu alarmu o określonych porach. Odpowiada to
automatycznej zmianie na tryb „ALARM ENABLE” lub „ALARM DISABLE”. W tym celu należy użyć
następującego rozkazu:
SET HOLDALARM <Start_hh> <Start_mm> <Stop_hh> <Stop_mm> <Day(s)> #1513
Parametr „Day(s)“ oznacza w tym wypadku określony lub określone dni tygodnia:
mo:
Poniedziałek
tu:
Wtorek
we:
Środa
th:
Czwartek
fr:
Piątek
sa:
Sobota
so:
Niedziela
all:
Codziennie
Parametry „Start_hh“ i „Start_mm“ oznaczają czas rozpoczęcia, od kiedy tryb alarmu ma zostać
przerwany. Wartości jednocyfrowe należy poprzedzić cyfrą „0“ (a więc należy wpisać „09“ zamiast „9“).
Parametry „Stop_hh“ i „Stop_mm“ oznaczają czas zakończenia, do kiedy tryb alarmu ma zostać
przerwany. Także w tym wypadku wartości jednocyfrowe należy poprzedzić cyfrą „0” (należy zatem
wpisać „09” zamiast „9”).
W przypadku użycia różnych czasów w ciągu dnia konieczna będzie większa ilość rozkazów.
Przykład dezaktywacji trybu alarmu w poniedziałek i czwartek od godziny 16:10 do godziny 23:30:
SET HOLDALARM 16 10 23 30 mo th #1513
Otrzymana potwierdzająca wiadomość SMS poinformuje o obowiązywaniu ograniczenia czasu:
Niedz: wyłączony
Pon: 16:10 – 23:30
Wt: wyłączony
Śr: wyłączony
Czw: 16:10 – 23:30
Pt: wyłączony
Sob: wyłączony
Należy pamiętać:
• Harmonogram czasu pozostaje zawsze zapisany do momentu, gdy lista zostanie usunięta przy
użyciu rozkazu RESET.
• Można zawsze zażądać raportu o statusie odnośnie aktualnych ustawień przy użyciu następującego
rozkazu SMS:
25
TEST HOLDALARM #1513
Wszystkie ustawienia można cofnąć przy użyciu następującego rozkazu:
RESET HOLDALARM #1513
Można usunąć tylko całą konfigurację.
12.3.2 Zdalne sterowanie radiowe i jego funkcje (RFBUTTON)
Czarny przycisk zdalnego sterowania można zaprogramować do różnych funkcji w opisany poniżej
sposób:
Włączenie przekaźnika:
W razie konieczności włączenia określonego przekaźnika na określony czas przy użyciu czarnego
przycisku zdalnego sterowania, potrzebny jest następujący rozkaz:
SET RFBUTTON <out1/out2> < Czas > [SILENT] #1513
W tym wypadku parametr “Czas” oznacza funkcje lub okres aktywacji:
Wartość 0:
1x przełączenie
Wartość 1 … 253:
Czas w sekundach (1 … 253 sekund)
Wartość 254: ¼ sekundy
Wartość 255: ½ sekundy
Po naciśnięciu przycisku wybrany przekaźnik zostaje aktywowany dla ustawionych parametrów
(parametr „Czas”), a głośnik sygnalizuje ten fakt krótkim sygnałem dźwiękowym.
Jeśli sygnał dźwiękowy jest niepożądany, można go dezaktywować przy pomocy dodatkowego
parametru „SILENT”.
Połączenia z numerami telefonicznymi:
W celu połączenia się z określonym numerem telefonu należy użyć następującej funkcji dodatkowej:
SET RFBUTTON CALL +49123456789 #1513
Wywołanie alarmu (Panic Alarm):
Można wykorzystać 2. przycisk zdalnego sterowania do manualnego wywołania alarmu:
SET RFBUTTON ALERT [NOISE] [CALL] #1513
Po konfiguracji można wywołać alarm przy użyciu czarnego przycisku. W tym wypadku wszystkie
numery telefonu z książce telefonicznej otrzymają stosowny komunikat alarmowy.
Dzięki dodatkowemu parametrowi „NOISE” głośnik wyemituje sygnał alarmowy w celu zwrócenia
uwagi.
Dzięki dodatkowemu parametrowi „CALL“ produkt wyda zalecenie połączenia się z 1. numerem
telefonu w książce telefonicznej (TEL1), jeśli wszystkie wiadomości SMS zostaną odrzucone.
Jest to jedyna możliwość wywołania alarmu także w trybie „ALARM DISABLE”. Ponadto jest to
jedyna możliwość wydania sygnału dźwiękowego, podczas gdy sygnał alarmowy jest właściwie
zablokowany z powodu P+ = poziom HIGH (plus sterowania aktywowany).
Uwaga!
Nie należy nigdy zapisywać publicznego numeru alarmowego jako numer telefonu 1, gdyż
niezamierzony wybór może być postrzegany jako nadużycie.
Sprawdzanie ustawień:
TEST RFBUTTON # 1513
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy wysłać następujący rozkaz:
26
RESET RFBUTTON # 1513
12.3.3 Reakcja podczas połączenia (INCALL)
Każde połączenie na numer telefonu zgodny z numerem w książce telefonicznej może wywołać
funkcję INCALL. Dotyczy to szczególnie zakresu numerów, które wprowadzono właśnie w tym celu.
Przy pomocy funkcji INCALL można spowodować następujące czynności:
Niniejsza funkcja może działać tylko z aktywowaną funkcją wyświetlania numeru telefonu.
W razie wystąpienia problemów z rozpoznaniem numeru telefonu należy sprawdzić innym
telefonem komórkowym, jak numer telefonu jest wyświetlany. W niektórych krajach numer
kierunkowy kraju nie jest przekazywany. W tym wyjątkowym przypadku należy sprawdzić
funkcję właściwym numerem podanym w telefonie testowym.
Często popełnianym błędem jest programowanie własnego numeru telefonu A-136 do książki
telefonicznej zamiast numeru telefonu dozwolonego telefonu komórkowego.
Przy użyciu Funkcji INCALL można wykonać następujące czynności:
Włączanie:
Niniejszy parametr jest potrzebny do włączenia określonego przekaźnika połączeniem telefonicznym:
SET INCALL <OUT1/OUT2> <CZAS> [ALL] #1513
W tym wypadku parametr “Czas” oznacza funkcje lub okres aktywacji:
Wartość 0:
1x przełączenie
Wartość 1 … 253:
Czas w sekundach (1 … 253 sekund)
Wartość 254:
¼ sekundy
Wartość 255:
½ sekundy
Po połączeniu telefonicznym stosowny przekaźnik zostanie włączony na ustawiony okres czasu
(parametr „Czas“). Przy pomocy dodatkowego parametru „ALL“ można wydać polecenie, by stosowny
przekaźnik był włączany przy każdym połączeniu telefonicznym.
Odesłanie pozycji GPS/ GPSMAP:
W celu ograniczenia wydatków można wykorzystać funkcję INCALL do odesłania aktualnej pozycji
GPS na dzwoniący numer.
SET INCALL <GPS/GPSMAP> [ALL] #1513
W tym wypadku po połączeniu telefonicznym zostanie odesłana do osoby dzwoniącej wiadomość
SMS ze współrzędnymi GPS lub linkiem, jeśli numer telefonu znajduje się w książce telefonicznej. W
przypadku dodatkowego parametru „ALL” numer telefonu zostanie odesłany do wszystkich osób
dzwoniących.
Aktywowanie połączeń telefonicznych:
W ustawieniach podstawowych każde połączenie telefoniczne jest odrzucane, by nie zakłócać
spokoju kierowcy podczas jazdy lub by pojazd nie zwracał na siebie uwagi podczas parkowania.
W celu umożliwienia wykorzystywania GSM jak normalnego telefonu do rozmawiania, należy użyć
następującego rozkazu:
SET INCALL <CALL/CALLSILENT> [ALL] #1513
Po aktywowaniu tej funkcji każde połączenie telefoniczne, którego numer telefonu jest zgodny z
numerem z ksiązki telefonicznej zostanie przekierowane na głośnik.
Po usłyszeniu dzwonka telefonu przez głośnik, można odrzucić połączenie czerwonym przyciskiem
lub czarnym przyciskiem przyjąć.
Przy pomocy dodatkowego parametru „ALL“ każde połączenie telefoniczne zostanie przekierowane
na głośnik.
Przy pomocy alternatywnego parametru „CALLSILENT“ można dokonać zmian:
- Każde dozwolone połączenie telefoniczne zostanie natychmiast przyjęte bez powiadomienia!
27
- Zewnętrzny głośnik jest dezaktywowany podczas połączenia telefonicznego.
Wówczas istnieje możliwość podsłuchiwania, co się dzieje we wnętrzu pomieszczenia.
Podsłuchiwanie osób prywatnych jest zakazane. Niniejszą funkcję można wykorzystywać tylko
za zgodą kierowcy lub w razie kradzieży.
Zmiana trybu alarmowego:
Przy pomocy tej funkcji INCALL można zmienić aktualny stan systemu alarmowego (funkcje „ALARM
ENABLE/DISABLE“).
SET INCALL ALERT #1513
W tym wypadku każdy uprawniony numer telefonu z książki telefonicznej powoduje zmianę stanu
systemu alarmowego (ENABLE/DISABLE).
Aktualny status sygnalizowany jest podczas zmiany przez sygnał dźwiękowy i zewnętrzne diody LED.
UWAGA!
Używanie zakresów numerów telefonów może umożliwić osobom z podobnymi numerami
telefonu wyłączenie produktu. Korzystanie z funkcji „INCALL ALERT” z zapisanymi numerami
telefonu ze znakami-wypełniaczami (symbole gwiazdek) musi dlatego przebiegać z należytą
ostrożnością!
12.4
Ustalenie pozycji
Przy pomocy odbiornika GPS można ustalić aktualną pozycję GPS. Ponadto użytkownik może zostać
poinformowany, gdy tylko produkt opuści zdefiniowany wcześniej (dozwolony) obszar. Wszystkie
funkcje związane z ustalaniem pozycji wyjaśnione zostały poniżej. Na początek kilka zaleceń
technicznych:
W zależności od pozycji odbiornika GPS, zasięgu widoczności nieba i aktualnej sytuacji
pogodowej może trwać do 5 minut nim nastąpi wyznaczenie położenia GPS.
Czas do pierwszego rozpoznania pozycji można zredukować poprzez zoptymalizowaną
pozycję odbiornika.
W ciągu pierwszych 30 minut po ustaleniu pozycji dane pozycji GPS mogą wykazywać istotne
odstępstwa. Ma to związek z sygnałem GPS, który wymaga danych korekcyjnych w celu
uzyskania dużej dokładności. Nakładają się one na sygnał GPS i z reguły przekazywane są co
30 minut.
12.4.1 Wyznaczanie położenia komórek GSM (CELL)
Jeśli urządzenie nie może znaleźć lokalizacji GPS, istnieje możliwość ustalenia pozycji w pobliżu
przez komórki GSM. Jednakże jest to tylko rozwiązanie awaryjne, gdy właściwe wyznaczenie pozycji
przy użyciu GPS nie jest (już) możliwe.
W tym celu należy wykorzystać następujący rozkaz SMS:
TEST CELL # 1513
W celu rozszyfrowania kodu komórek radiowych należy zwrócić się do usługodawcy sieci
telefonii komórkowej.
Należy pamiętać, że nie wszyscy usługodawcy udzielają odpowiedzi na zapytania w sprawie
aktualnej lokalizacji.
Przykład: Raport SMS
A-136 1.xx
………………..
Batt: 90%
GSM: 50 %
Strefa: 3F7A
Moment: 1
28
Komórki:
Hirschau
Sąsiadujące komórki:
AD3E
25AD
12.4.2 Ogólne wyznaczanie położenia GPS (GPS)
Przy pomocy następującego rozkazu można zasięgnąć informacji na temat aktualnych współrzędnych
GPS i są one odsyłane bez analizy w zwrotnej wiadomości SMS. W przypadku tego rozkazu trzeba
samemu przeprowadzić analizę współrzędnych, np. wpisując współrzędne do programu do
planowania podróży lub na stronie internetowej z mapami.
Rozkaz brzmi:
TEST GPS # 1513
Przykład odpowiedzi zwrotnej:
A-136 1.xx
TIME 22:57:44
Speed: 0 km/h
Latitude: 52.235381N
Longitude: 021.12073E
Altitude: 179,8
Sat. in used 08
Nazwa urządzenia,
wersja oprogramowania
Czas: UTC ostatniej pozycji
Prędkość
Stopień szerokości geograficznej w
stopniach/minutach
Stopień długości geograficznej w
stopniach/minutach
Wysokość nad poziomem morza
Liczba znalezionych satelit
12.4.3 Przesyłanie linka strony z pozycją GPS (GPSMAP)
W przypadku telefonu komórkowego z dostępem do Internetu można umieścić aktualne współrzędne
GPS na stronie internetowej z mapami przy użyciu linku. W ten sposób można bezpośrednio pokazać
aktualną pozycję.
Rozkaz do tej funkcji brzmi:
TEST GPSMAP # 1513
Przykład odpowiedzi zwrotnej:
A-136 1.xx
Nazwa
urządzenia,
oprogramowania
TIME: 12:22:34
Czas: UTC ostatniej pozycji
Patrz mapa:
<Link do mapy>
Link mapy
wersja
Po kliknięciu na link na ekranie telefonu komórkowego można zobaczyć położenie
samochodowego systemu alarmowego.
Zoom i zmiana mapy:
Do dyspozycji są dwie mapy, przy czym można ustawić określony tryb zoomu.
Do zmiany potrzebny jest następujący rozkaz:
SET GPSMAP <NR> #1513
Parametr „NR“ ma następujące znaczenie:
0
karta OSM, zoom standardowy (ustawienie podstawowe)
1-6
karta OSM, z różnymi wartościami zoomu
100
mapy GoogleMaps z aktualizowanym formatem linku
101-106 mapy GoogleMaps z różnymi wartościami zoomu
W odpowiedzi zostanie przesłana wiadomość SMS z nowym linkiem.
29
W przypadku map GoogleMaps obraz mapy przedstawiony jest bez możliwości sterowania.
Za to strona ta może być wyświetlana także przez starsze modele telefonów komórkowych.
Powiązana linkiem strona internetowa OpenStretMap.org wymaga aktualnej przeglądarki
internetowej do wyświetlania i sterowania mapami. Dlatego też potrzebny jest w tym
wypadku aktualny Smartphone.
W obu przypadkach potrzebny jest dostęp do Internetu przez telefon komórkowy.
12.4.4 Automatyczne
szczególna)
przekazywanie
(GPS,
GPSMAP,
funkcja
Istnieje możliwość automatycznego przesłania wielu współrzędnych GPS lub linków do mapy. W ten
sposób można przedstawić kierunek ruchu pojazdu.
W tym wypadku należy użyć następującego rozkazu:
TEST GPS <Czas> <Ilość> #1513
lub
TEST GPSMAP <Czas> <Ilość> # 1513
Parametr „Czas” posiada następujące znaczenie:
1-249:
Czas w minutach pomiędzy komunikatami
250:
30 sekund
251:
15 sekund
Parametr „Ilość“ oznacza maksymalną ilość wysłanych komunikatów SMS (zakres ustawienia 1-1000).
Przykład:
TEST GPS 2 3 # 1513
Urządzenie przesyła trzy wiadomości SMS w dwuminutowych odstępach czasu z aktualną pozycją
GPS.
TEST GPS MAP 2 3 # 1513
Urządzenie przesyła trzy wiadomości SMS w dwuminutowych odstępach czasu z przedstawioną
pozycją pojazdu na mapie.
W razie zamiaru zakończenia automatycznego przekazywania danych GPS, należy przesłać do
urządzenia następujący rozkaz:
RESET GPS #1513
lub
RESET GPSMAP # 1513
12.4.5 Energooszczędny tryb pracy (GPSSAVE)
Jeśli urządzenie jest podłączone do zewnętrznego źródła napięcia, aktualna lokalizacja sprawdzana
jest co sekundę.
Aby zaoszczędzić energię akumulatora odbiornik GPS automatycznie wyłącza się i jest aktywowany
tylko 1 x na godzinę. Jeśli produkt nie zmienia pozycji (zmiana komórki radiowej GSM BTS) lub
urządzenie otrzyma rozkaz „TEST GPS”, nastąpi natychmiastowa aktualizacja aktualnej lokalizacji
GPS.
Użytkownik ma możliwość zmiany przedziału czasu pomiędzy automatycznymi aktualizacjami w
energooszczędnym trybie pracy:
SET GPSSAVE <Czas> # 1513
Parametr „Czas“ oznacza w tym wypadku liczbę w minutach (1……250). W przypadku ustawienia „0”
odbiornik GPS nie wyłącza się.
30
Niniejsze ustawienia ma bardzo duży wpływ na okres eksploatacji baterii. Jeśli np. funkcja
odłączania odbiornika GPS jest wyłączona (GPSSAVE = 0), wówczas okres eksploatacji
akumulatora zmniejsza się do kilku godzin.
Przywrócenie ustawień fabrycznych:
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy przesłać następujący rozkaz (60 minut):
RESET GPSSAVE # 1513
Sprawdzenie ustawień:
Wprowadzone ustawienia można sprawdzić przy użyciu następującego rozkazu:
TEST GPSSAVE # 1513
12.4.6 Programowanie stref GPS
Produkt można wykorzystywać do monitorowania stref. Po zaprogramowaniu dopuszczalnej (-ych)
strefy (stref) (maksymalnie 10) i po aktywacji trybu alarmowego („ENABLE“) podczas każdego
przekroczenia dopuszczalnej (-ych) strefy (stref) zostanie przesłany na wszystkie zapisane numery
telefonu komunikat alarmowy z aktualnymi współrzędnymi GPS.
W celu zaprogramowania stref należy użyć następującego rozkazu:
SET GPSZONE < Stopień szerokości geograficznej 1><Stopień długości geograficznej
1><Stopień szerokości geograficznej 2><Stopień długości geograficznej 2> # 1513
Stopień szerokości geograficznej 1 = górna granica (kierunek północ)
Stopień szerokości geograficznej 2 = dolna granica (kierunek południe)
Stopień długości geograficznej 1 = lewa granica (kierunek zachód)
Stopień długości geograficznej 2 = prawa granica (kierunek wschód)
31
W następującym przykładzie przedstawiono format wprowadzenia danych:
Stopień szerokości geograficznej – gg.gggggg N (stopnie)
np.: 49° 59,5058’ N = 49.991763 N
Stopień długości geograficznej – ggg.gggggg E (stopnie)
np.: 11° 57,0399’ E = 011.950665 E
Należy pamiętać, aby brakujące cyfry uzupełnić cyfrą „0“.
Przykład: 3° 3.23’ E = 003.032300 E
Samochodowa instalacja alarmowa podaje współrzędne GPS w stopniach i minutach z
dokładnością sześciu miejsc po przecinku. Dane można wprowadzać w zakresie od
xx.000000° do xx.999999°.
Przykład:
Rozkaz monitorowania stref należy wprowadzić w następujący sposób:
SET GPSZONE 49.549680N 011924780E 49.537480N 011.957910E # 1513
Jako potwierdzenie zostanie odesłana następująca wiadomość:
A-136 1.xx
GPS Strefa: 1/1 < ---- Numer strefy
Stopień szerokości geograficznej:
49.549680N – 49.537480N
Stopień długości geograficznej:
011.924780E – 01.957910E
Należy pamiętać, że podczas każdego rozkazu „SET GPSZONE“ dodawana jest nowa strefa.
W razie osiągnięcia limitu pamięci, przesłany zostanie komunikat o błędzie.
Kasowanie wszystkich zapisanych stref:
Do skasowania wszystkich zapisanych stref służy następujący rozkaz:
RESET GPSZONE ALL # 1513
Kasowanie jednej poszczególnej strefy:
Do skasowania jednej poszczególnej strefy służy następujący rozkaz:
RESET GPSZONE <Nr strefy> # 1513
Sprawdzenie zaprogramowanej strefy:
W celu sprawdzenia zaprogramowanych stref w określonej lokalizacji należy użyć następującego
rozkazu:
TEST GPSZONE <Nr lokalizacji> # 1513
W polu „Nr lokalizacji“ dopuszczalne są wartości od 1 do 10.
Przykład:
TEST GPSZONE 3 # 1513
Jako potwierdzenie zostanie przesłana następująca wiadomość SMS:
A-136 1.xx
GPS Strefa: 3/7
Stopień szerokości geograficznej
32
49.549680N – 49.537480N
Stopień długości geograficznej
011.924780E – 011.957910E
Można połączyć w korytarz wiele stref. Granice stref przebiegają wzdłuż podanych wartości
stopni długości i szerokości geograficznej. Nie można podawać przekątnych stref. Ponadto
strefy muszą na siebie zachodzić, jeśli razem należą do jednego korytarza.
12.5 Funkcje systemowe
W niniejszym rozdziale wyjaśniono zaawansowane technicznie funkcje. Ustawienia Default
wprowadzono już dla większości zakresów zastosowania. Dlatego też zaleca się zmianę ustawienia
tych parametrów tylko w wymagających tego sytuacjach.
Jeśli produkt wykazuje błędy, najpierw należy ponownie aktywować ustawienia podstawowe.
W razie konieczności skontaktowania się z serwisem telefonicznym, należy się upewnić, że
urządzenie znajduje się ponownie w konfiguracji standardowej.
12.5.1 Czas pomiędzy dwoma powiadomieniami alarmowymi (IDLEALARM)
W razie alarmu produkt przesyła komunikat alarmowy. Kolejne komunikaty tego samego rodzaju
zostają przesłane tylko wówczas, gdy stosowna sytuacja alarmowa zostaje przerwana na określony
przedział czasu (ustawienie fabryczne: 5 minut). Ten przedział czasu można jednakże zmienić.
W tym celu należy wykorzystać następujący rozkaz SMS:
SET IDLEALARM <Czas> #1513
33
Parametr „Czas“ można ustawić pomiędzy 1 a 240 minut.
Przykład:
SET IDLEALARM 15 #1513
Przedział czasu pomiędzy powiadomieniami alarmowymi wynosi w tym wypadku 15 minut.
Uwaga!
Podczas tego przedziału czasu nie zostaną przesłane nowe powiadomienia o zmianie
sytuacji alarmowej. Jednakże w ciągu tego przedziału czasu użytkownik ma możliwość
kontrolowania parametrów.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Następujący rozkaz przywraca ustawienia do ustawień fabrycznych (5 minut):
RESET IDLEALARM #1513
Sprawdzenie ustawień
Powyższe ustawienia można sprawdzić przy użyciu następującego rozkazu:
TEST IDLEALARM #1513
Przykład:
Wejście sterowania zostało tak skonfigurowane, by w przypadku poziomu HIGH został wywołany
alarm. Urządzenie przechodzi w tryb Idle-Countdown w momencie, gdy wejście IN1 znajdzie się w
stanie LOW.
W razie ponownego zaistnienia stanu alarmowego wejścia IN1 podczas trybu IDLE (poziom HIGH),
następuje zawieszenie trybu Countdown, jednakże nie dochodzi do wywołania alarmu (nie odczekano
do końca trybu IDLE). Dopiero wówczas, gdy wejście IN1 utrzyma nieprzerwanie poziom LOW
przynajmniej przez ustawiony czas IDLE, wejście IN1 może wywołać ponownie alarmową wiadomość
SMS.
Uzasadnienie: Niniejsza funkcja chroni przed niepotrzebnie wysokimi kosztami wiadomości SMS.
12.5.2 Histereza napięcia (HYSVOLT)
Ustawienia podstawowe zostały wybrane w taki sposób, by były przydatne w większości sytuacji
podczas użytkowania. Zmiana jest konieczna tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W celu uniknięcia niezamierzonych stanów alarmowych, została zaprogramowana funkcja histerezy.
W przypadku histerezy próg alarmowy zmienia się po przekroczeniu wartości histerezy. W
konsekwencji wartości analogiczna musi najpierw wahać się w dalszym ciągu w dozwolonym zakresie,
nim stan alarmowy zostanie zawieszony.
Niniejsze wartości histerezy ustawia się niezależnie od wartości alarmowej przy użyciu następujących
rozkazów:
SET HYSVOLT <Wartość> # 1513
34
Parametr „Wartość“ oznacza napięcie:
0 … 99
1 = 0,1V
(ustawienie podstawowe: 0,1V)
Funkcję tą dezaktywuje się wartością „0“.
Przywracanie ustawień fabrycznych:
Następujący rozkaz przywraca ustawienia do ustawień fabrycznych:
RESET HYSVOLT # 1513
Sprawdzenie ustawień:
Dokonane ustawienia można sprawdzić przy użyciu następującego rozkazu:
TEST HYSVOLT # 1513
12.5.3 Przywracanie ustawień fabrycznych (RESET SETUP)
W razie konieczności przywrócenia produktu do ustawień fabrycznych należy użyć następującego
rozkazu:
RESET SETUP 12345678 # 1513
Wszystkie dotychczas wprowadzone ustawienia przepadają i zostaną ostatecznie skasowane.
Numer PIN karty SIM nie zmienia się podczas przywracania ustawień fabrycznych. Dlatego po
ponownym uruchomieniu produkt nie może się ponownie zarejestrować (karta SIM = ostatnio
ustawiony PIN, produkt = 1513).
Według uznania produkt można przywrócić do ustawień fabrycznych także manualnie. Sposób
ten opisano w osobnym rozdziale.
13.
Przywracanie ustawień fabrycznych
W sytuacji, gdy:
- urządzenie już nie reaguje
- zapomniano numeru PIN urządzenia
- produkt zachowuje się niezgodnie z konfiguracją
- konfiguracja ustawiona jest na nierealne wartości
można przywrócić urządzenie manualnie do ustawień fabrycznych.
Należy postępować w następujący sposób:
1. Należy usunąć kartę SIM (urządzenie wyłączy się).
2. Jednocześnie włożyć kartę SIM i wcisnąć przycisk „RESET” aż dioda LED1 zamiga na
czerwono.
3. Gdy dioda LED1 zamiga na czerwono, należy wyjąć kartę SIM i ponownie włożyć.
Istotne, by wcisnąć przycisk „RESET“ w momencie inicjalizacji produktu po włożeniu karty
SIM. W tym przypadku ładowane są ustawienia DEFAULT. Sygnalizuje to miganie
czerwonej diody LED GSM.
14.
Konserwacja
Należy regularnie sprawdzać techniczne bezpieczeństwo systemu np. pod kątem uszkodzenia
przewodów łączących i czujników.
Gdy istnieją podejrzenia, że bezpieczne użytkowanie nie jest już możliwe, wówczas należy wyłączyć
produkt i zabezpieczyć przed użytkowaniem przez osoby niepowołane. Należy odłączyć urządzenie
od sieci samochodu!
35
Należy założyć, że bezpieczne użytkowanie nie jest już możliwe, gdy:
część systemu wykazuje widoczne uszkodzenia
system nie działa już lub
dopiero po pracochłonnych próbach mechanicznych
Należy kontrolować działanie w regularnych odstępach i w razie potrzeby czyścić czujniki.
Zanieczyszczenia na czujnikach lub resztki spalin mogą mieć negatywny wpływ na działanie systemu.
Zaleca się czyszczenie czujników suchą szmatką bez włókien. W przypadku silniejszych zabrudzeń
należy użyć szmatki lekko zwilżonej letnią wodą.
15.
Utylizacja
Należy utylizować produkt po zakończeniu okresu użytkowania
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16.
Oświadczenie odnośnie zgodności
Niniejszym oświadczamy my, firma TSL Elektronik, ul. Płowiecka 5A, PL-04-501 Warszawa, że
niniejszy produkt spełnia podstawowe wymogi oraz istotne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE.
17.
Dane techniczne
Zakres temperatury: .................. -40°C do +85°C
Waga: ........................................ 750 g (z zintegrowaną baterią i odbiornikiem GPS)
Wymiary: .................................... 100 mm x 63 mm x 32 mm
Napięcie: .................................... 6 – 32 /DC (nominalne 6/12/24/32 V/DC)
Cykl ładowania: ......................... około 3 h (w przypadku w pełni rozładowanej baterii)
Czas Standby: ........................... aż do 120 godzin (bez aktywnych wyjść, bez GPS)
aż do 60 godzin (bez aktywnych wyjść, z GPS)
Moduł GSM: ............................... Wavecom Q2400
Bateria: ...................................... Li-Ion 1100 m Ah / 3,7 V
Karta SIM ................................... 3 V
Częstotliwość: ............................ EGSM 900 (880 MHz do 960 MHz)
DCS 1800 (1710 MHz do 1880 MHz)
Klasy GSM: ................................ Klasa 4 (2 Watt) w przypadku EGSM 900
Klasa 1 (1 Watt) w przypadku DCS 1800
Obsługa dat: .............................. SMS
Moc załączalna OUT1/2: ........... 2 A, 30 V/DC
Wejście IN1/2: ........................... Logiczne L w przypadku 0 V – 2,5 V,
Logiczne H w przypadku 4,0 V maksymalnie do 32 V,
3 mA w przypadku 10 V/DC
Wejście P+ ................................. maksymalnie 32V/DC
Moduł GPS:
Typ odbiornika: .......................... URANUS-625R
Czułość: ..................................... - 165 dBm śledzenie i nawigacja
kanały 68 i GPS 21 kod C/A
Czas uruchamiania .................... gorący start 1 s, ciepły start 28 s, zimny start 29 s
Dokładność: ............................... 2,5 m CEP
Zdalne sterowanie: .................... Częstotliwość radiowa 433,92 MHz
36
Produkcja:
TSL Elektronik Sp.z o.o.
ul. Płowiecka 5A
PL-04-501 Warszawa
Dystrybucja:
TSL Verkaufsbüro Deutschland
Eisenbahnstr. 32
D-14542 Werder
37