Załącznik 1 - RPWiK Zawiercie

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 1 - RPWiK Zawiercie
nazwa i adres firmy oferenta
załącznik nr 1
OFERTA
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawierciu
Nawiązując do postępowania dotyczącego:
nawiązania współpracy z podwykonawcami w zakresie budowy i remontów sieci i
przyłączy wodno-kanalizacyjnych
przedkładamy specyfikację kosztów jednostkowych robocizny i pracy sprzętu wraz z
narzutami:
Nr
POZYCJA
KWOTA
NETTO/zł/%
1.
Stawka roboczo-godziny pracownika
- zł.
2.
3.
Stawka maszyno-godziny pracy sprzętu
Koparko-ładowarka
Samochód samowyładowczy
Zagęszczarka wibracyjna
Narzuty kosztów pośrednich /robocizna + sprzęt/
-zł
-zł
-zł
-%
4.
Narzuty zysku /robocizna+ sprzęt+ koszty pośrednie/
-%
5.
Narzuty kosztów zakupu materiałów
………………………
………………………
………………………
-%
1. Oświadczamy , że podane wyżej ceny obowiązywać będą do końca 2011 r.
2. Zakres prac przewidzianych do wykonania będzie każdorazowo indywidualnie ustalany i
poprzedzony spisaniem umowy.
3. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń.
Dnia .........................................
dotyczy: naboru podwykonawcy
...............................
podpisy i pieczęć oferenta
1/1

Podobne dokumenty