wybitni działacze wychodźstwa polskiego i emigracji w xix

Komentarze

Transkrypt

wybitni działacze wychodźstwa polskiego i emigracji w xix
INSTYTUT WSCHODNI WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO
UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ZAKŁAD TEORII POLITYKI WYDZIAŁU POLITOLOGII
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE
STOWARZYSZENIE „POLSKA w ŚWIECIE” W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
organizują międzynarodową konferencję naukową na temat:
WYBITNI DZIAŁACZE WYCHODŹSTWA POLSKIEGO
I EMIGRACJI W XIX-XX WIEKU
która odbędzie się w dniach 18-19 październik 2012 r. w UAM w Poznaniu
***
Honorowy patronat nad konferencją objęli
Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP
Bronisław Marciniak – rektor UAM w Poznaniu
***
Idea konferencji nawiązuje do 20-lecia polityki Trzeciej Rzeczypospolitej wobec Polonii i
Emigracji, którą należy ukazać na tle. polityki Drugiej Rzeczypospolitej i PRL, a także ukazać losy
wychodźstwa i emigracji polskiej w latach 1795-1918.
***
Konferencja odbędzie się w Sali im. Prof. Jerzego Topolskiego na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Św. Marcin 78., 61-809 Poznań.
***
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają historyków, politologów, socjologów
z kraju i z obczyzny, specjalizujących się w badaniach nad polską diasporą.
***
Opłata konferencyjna wynosi 200 (dwieście) złotych (bez noclegów) – w tym koszty druku
materiałów pokonferencyjnych.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów z 17/18, z 18/19 i z 19/20 października 2012 r. (każda doba
noclegowa w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem – 100 zł).
Termin płatności – do 30 czerwca 2012 r.
Konto: UAM, ul. Wieniawskiego 1, Poznań, Bank Zachodni WBK S.A. w Poznaniu,
nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 w tytule podając numer subkonta wpłat /711 104/. Przy
wpłatach zagranicznych należy nr konta poprzedzić wpisem: WBK PL PP
***
Organizatorzy zapewnią uczestnikom uroczystą kolację 18 października 2012 r. oraz druk
referatów (po recenzjach wydawniczych) w półroczniku „Przegląd Polsko-Polonijny” lub pozycji
zwartej.
***
Cel konferencji zostanie osiągnięty, jeśli uda się zrealizować wszechstronną analizę
wzajemnych realizacji między krajem a polską diasporą w skali regionalnej i globalnej w latach w
XIX-XX wieku ze wskazaniem braków, pozytywów oraz sformułować postulaty teoretyczne i praktyczne.
***
Organizatorzy konferencji będą wdzięczni za uwzględnienie przez uczestników w wystąpieniach następujących zagadnień:

losy diaspory polskiej w okresie zaborów (1795-1918)

dziedzictwo kultury Polonii i emigracji polskiej;

wybrane problemy z dziejów Polonii, uchodźstwa wojennego i emigracji zarobkowej
w latach 1939-2011;

polityka państwa polskiego wobec Polonii i emigracji ze szczególnych uwzględnieniem lat
1955-2011;

problemy organizacyjne i metodologiczne badań nad Polonią i emigracją, realizowanych
w kraju i na obczyźnie;

uwarunkowania i wyniki badań polonijnych przed i po 1989 roku;

znaczenie daty 22 grudnia 1990 roku oraz innych zdarzeń w dziejach Polski, polskiej
diaspory, postulaty dla historiografii i polityki;

pionierzy i ich kontynuatorzy w zakresie badań polonijnych;

biografistyka polonijna;

krytyczne spojrzenie na dotychczasowe wyniki badań nad Polonią i emigracją.
***
Zgłoszenia udziału w konferencji – do 15 czerwca 2012 roku będzie przyjmował sekretariat
konferencji:
a) prof. n. dr hab. Dariusz Matelski, Instytut Wschodni UAM w Poznaniu e-mail:
[email protected]
tel. 607 331 231
b) dr Krzysztof Wasilewski, WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim
e-mail: [email protected]
tel.: 608 674 784
***
Będziemy wdzięczni za sukcesywne nadsyłanie tekstów referatów, najpóźniej do połowy
listopada 2012 r. (12-15 stron znormalizowanych + przypisy lub bibliografia oraz ilustracje i mapy
czarno-białe).
***
Uczestnikom konferencji prześlemy najpóźniej na przełomie września-października br.
szczegółowy program obrad.
Komitet Naukowy:
prof. Krzysztof Pietkiewicz (UAM w Poznaniu), prof. Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński),
prof. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Marek Szczerbiński (ZWKF
w Gorzowie Wlkp.).
Komitet Organizacyjny:
prof. Dariusz Matelski, prof.. Marek Szczerbiński, dr Grzegorz Wieczorek