INSTRUKCJA OBSŁUGI

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODELE:
754915B
LAWNAIRE V z technologią EST — HONDA EU
754913B
MAN 4169204-PL
Wer. A 06-2013
Tłumaczenie instrukcji z języka źródłowego
LAWNAIRE IV z technologią EST — HONDA EU
KATALOG CZĘŚCI 4169205
INSTRUKCJA OBSŁUGI
AERATOR LAWNAIRE Z
TECHNOLOGIĄ ŁATWEGO
KIEROWANIA (EST)
KALIFORNIA
Ostrzeżenie dotyczące Ustawy 65
Wykazano przed Stanem Kalifornia,
że gazy spalinowe silników
wysokoprężnych i niektóre ich składniki
mogą powodować nowotwory, wady
wrodzone i inne problemy z płodnością.
OSTRZEŻENIE
Gazy wylotowe z silnika opisywanej
maszyny zawierają substancje, które
według wiedzy Stanu Kalifornia
mogą powodować nowotwory, wady
wrodzone i problemy z płodnością.
KALIFORNIA
Ostrzeżenie dotyczące Ustawy 65
Styki i zaciski akumulatora, izolacja
przewodów i związane z nimi akcesoria
zawierają ołów i związki ołowiu —
substancje, które według wiedzy
Stanu Kalifornia mogą powodować
nowotwory, wady wrodzone i problemy
z płodnością. PO PRACY Z NIMI
NALEŻY UMYĆ RĘCE.
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
WAŻNA INFORMACJA
Dziękujemy za zakup maszyny Schiller Grounds Care, Inc. Zakupiliście Państwo produkt klasy światowej, jedną
z najlepiej zaprojektowanych i wykonanych maszyn na świecie.
Ta maszyna jest dostarczana z instrukcją obsługi oraz katalogiem części, które zawierają informacje o
bezpieczeństwie, obsłudze, częściach, konserwacji oraz serwisie. Czas użytkowania i jakość działania maszyny
zależą w dużej mierze od uważnego przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji. Maszynę należy odpowiednio
traktować, smarować i regulować zgodnie z instrukcjami. Wtedy zapewni ona Państwu wiele lat niezawodnej pracy.
Bezpieczne użytkowanie przez Państwa maszyny Schiller Grounds Care, Inc. to jeden z naszych priorytetów
konstrukcyjnych. Maszyna jest wyposażona w wiele wbudowanych zabezpieczeń, ale liczymy również na zdrowy
rozsądek i ostrożność, które zapewnią bezwypadkową obsługę. Aby zagwarantować ochronę na najwyższym
poziomie, należy uważnie przestudiować niniejszą instrukcję. Należy poznać prawidłowe działanie wszystkich
elementów sterujących. Należy stosować wszelkie środki ostrożności. Dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji
i ostrzeżeń. Nie zdejmować ani nie obchodzić żadnych zabezpieczeń. Należy dopilnować, aby wszyscy, którzy
obsługują maszynę, byli równie dobrze poinformowani i ostrożni, jak Państwo.
W sprawie napraw serwisowych i części należy skontaktować się z dealerem firmy Schiller Grounds Care, Inc.
Serwis Schiller Grounds Care, Inc. dba o to, aby ciągle uzyskiwali Państwo najlepsze efekty, użytkując produkty
firmy Schiller Grounds Care, Inc. Można mieć zaufanie do części zamiennych firmy Schiller Grounds Care, Inc.,
ponieważ są one produkowane z równie wysoką precyzją i jakością, co części maszyny.
Firma Schiller Grounds Care, Inc. konstruuje i tworzy sprzęt tak, aby działał wiele lat w bezpieczny i wydajny
sposób. Aby uzyskać najdłuższy okres użytkowania, należy używać maszyny tylko w sposób podany w niniejszej
instrukcji, utrzymywać ją w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegać ostrzeżeń i instrukcji dotyczących
bezpieczeństwa. Przekonają się Państwo, że warto.
Schiller Grounds Care, Inc.
One Bob Cat Lane
Johnson Creek, WI 53038-0469
SPIS TREŚCI
ILUSTRACJE
STRONA
BEZPIECZEŃSTWO......................................................................................................................................2-6
ETYKIETY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI......................................................................... 7, 8
ELEMENTY STEROWANIA........................................................................................................................ 9, 10
OBSŁUGA................................................................................................................................................. 11, 12
KONSERWACJA I REGULACJE.................................................................................................................... 13
TRANSPORT.................................................................................................................................................. 14
PRZECHOWYWANIE..................................................................................................................................... 15
DANE TECHNICZNE...................................................................................................................................... 16
DEKLARACJA ZGODNOŚCI.......................................................................................................................... 17
01-2010
1
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!!!
Modyfikacje dokonywane bez zgody producenta
mogą stanowić wyjątkowe zagrożenie dla operatora
i osób postronnych. Mogą też być przyczyną
uszkodzenia maszyny.
Schiller Grounds Care, Inc. zdecydowanie ostrzega,
odrzuca i odradza dokonywanie wszelkich
modyfikacji, stosowanie dodatkowych akcesoriów lub
zmian maszyny, które nie zostały zaprojektowane,
opracowane, przetestowane i zatwierdzone przez
dział techniczny Schiller Grounds Care, Inc. W
przypadku każdego produktu Schiller Grounds
Care, Inc., który ulegnie zmianie, modyfikacjom
lub przeróbkom bez wyraźnej zgody producenta
po zakończeniu procesu produkcji — włączając w
to dodanie akcesoriów z rynku wtórnego lub części
niezatwierdzonych przez Schiller Grounds Care,
Inc. — gwarancja na ten produkt udzielona przez
Schiller Grounds Care, Inc. zostanie unieważniona.
Wszelka odpowiedzialność za urazy i straty
materialne spowodowane przez modyfikacje bez
upoważnienia, dodatkowe akcesoria lub produkty
niezatwierdzone przez Schiller Grounds Care,
Inc. spada na osobę, osoby lub firmę, które
zaprojektowały i wdrożyły takie zmiany. Firma
Schiller Grounds Care, Inc. będzie zdecydowanie
dążyła do uzyskania pełnej ochrony i zwrotu kosztów
od strony odpowiedzialnej za modyfikacje i akcesoria
stosowane bez zgody producenta, jeśli wystąpią
obrażenia ciała lub szkody materialne.
Symbol ten oznacza:
UWAGA!
NALEŻY ZACHOWAĆ
OSTROŻNOŚĆ!
Zależy od tego bezpieczeństwo operatora i osób
postronnych.
Definicje słów sygnałowych:
Słowa sygnałowe służą do określenia poziomu zagrożenia.
Słowa te podane są w niniejszej instrukcji oraz na
tabliczkach bezpieczeństwa zamocowanych do maszyn
Schiller Grounds Care, Inc. Ze względu na bezpieczeństwo
swoje i innych osób należy przeczytać informacje podane
przy słowach sygnałowych i symbolach pokazanych
powyżej oraz przestrzegać ich.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje sytuację stanowiącą
bezpośrednie zagrożenie; jeśli się jej nie zapobiegnie,
BĘDZIE skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE wskazuje sytuację stanowiącą potencjalne
zagrożenie; jeśli się jej nie zapobiegnie, MOŻE skutkować
śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
UWAGA
UWAGA wskazuje sytuację stanowiącą potencjalne
zagrożenie; jeśli się jej nie zapobiegnie, MOŻE
skutkować średnimi lub lekkimi obrażeniami i
szkodami materialnymi. Informuje również o
niebezpiecznych zachowaniach lub stratach
materialnych.
UWAGA
OPIS MODELU
NUMER MODELU
2
NUMER SERYJNY
UWAGA bez symbolu ostrzeżenia wskazuje
sytuację stanowiącą potencjalne zagrożenie; jeśli
się jej nie zapobiegnie, MOŻE ona skutkować
szkodami materialnymi.
NUMER MODELU: Numer ten pojawia się w
dokumentacji sprzedaży, w instrukcji technicznej
oraz w cennikach.
NUMER SERYJNY: Numer ten podany jest tylko
na konkretnej maszynie. Zawiera on numer modelu, po którym następuje numer seryjny. Należy
podawać ten numer przy zamawianiu części oraz
przy reklamacjach gwarancyjnych.
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
PRZYGOTOWANIE DO BEZPIECZNEJ
EKSPLOATACJI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przygotowanie terenu i otoczenia
-
Należy ocenić teren, aby określić, jakie akcesoria
i osprzęt są niezbędne do prawidłowego i
bezpiecznego wykonywania wyznaczonych
zadań. Należy stosować tylko akcesoria i
osprzęt zatwierdzone przez producenta.
-
Oczyścić teren z takich przedmiotów, jak
kamienie, zabawki, druty i inne przeszkody, które
mogą zostać odrzucone przez maszynę lub się w
nią wkręcić.
-
Upewnić się, że w obszarze nie przebywają
zwierzęta domowe ani osoby postronne,
zwłaszcza dzieci. Nie wolno zakładać, że
pozostaną one w miejscu, gdzie je widziano
ostatnio. Należy zatrzymać maszynę, jeśli wejdą
one w obszar roboczy.
-
Maszynę należy użytkować tylko przy świetle
dziennym lub przy dobrym świetle sztucznym.
Przygotowanie i szkolenie
operatora
Przeczytać instrukcję obsługi
i bezpieczeństwa
– Jeśli operator lub
mechanik nie mogą
przeczytać dołączonych
materiałów, obowiązkiem właściciela jest
wyjaśnienie im ich treści. Jeśli jakakolwiek część
materiałów jest niejasna, należy zwrócić się do
przedstawiciela producenta o wyjaśnienia.
– Należy zapoznać się z zasadami bezpiecznej
obsługi sprzętu, elementami sterującymi oraz
oznaczeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Należy wiedzieć, jak szybko zatrzymać silnik
i osprzęt w sytuacji awaryjnej. Nie użytkować
ani nie pozwolić innym osobom na użytkowanie
maszyny, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości
związane z bezpieczeństwem.
-
Wszyscy operatorzy oraz mechanicy powinni
zostać przeszkoleni. Właściciel maszyny jest
odpowiedzialny za przeszkolenie użytkowników.
-
Podczas obsługi maszyny należy nosić
odpowiednie ubranie, m.in. długie spodnie,
okulary ochronne z osłoną boczną. Nosić mocne
obuwie. Nie wolno obsługiwać maszyny boso
ani w klapkach. Długie włosy, luźne ubranie i
biżuteria mogą zaplątać się w ruchome części.
-
Stosować odpowiednie środki ochrony słuchu.
-
Nie wolno dopuścić, aby maszyna była
obsługiwana przez osoby nieletnie, niezdolne
lub niewłaściwie przeszkolone. Lokalne przepisy
mogą ograniczać wiek operatora.
-
Tabliczki ostrzegawcze oraz niniejsza
instrukcja obsługi powinny pozostać czytelne
i nienaruszone. Producent oferuje zamienne
tabliczki i instrukcje.
-
Maszyny nie wolno obsługiwać pod wpływem
środków odurzających i alkoholu ani w innym
stanie powodującym ograniczenie świadomości.
-
Właściciel i użytkownik może zapobiec
wypadkom oraz urazom swoim, innych
osób i uszkodzeniom mienia oraz jest za nie
odpowiedzialny.
Przygotowanie maszyny
-
Sprawdzić układ kontroli obecności operatora
oraz działanie hamulców. Przed rozpoczęciem
pracy dokonać odpowiednich regulacji lub
usunąć ewentualne usterki.
-
Nie wolno modyfikować ani obchodzić
zabezpieczeń. Osłony, pokrywy i blokady
muszą znajdować się na miejscach i być w
dobrym stanie technicznym. Zapewniają one
bezpieczeństwo.
-
Wszystkie elementy mocujące, takie jak nakrętki,
śruby i sworznie, powinny być prawidłowo
umocowane.
-
Wzrokowo sprawdzić wszystkie zęby, śruby
zębów oraz zespół bębna pod kątem zużycia i
uszkodzeń. Wymienić zużyte lub uszkodzone
zęby i śruby.
-
Sprawdzić, czy maszyna i osprzęt, jeśli jest
zamontowany, są w dobrym stanie technicznym.
-
Nie załączać napędu zębów, dopóki operator nie
jest gotowy do napowietrzania.
3
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZNA OBSŁUGA
Informacje ogólne
-
Należy zachować szczególną ostrożność
podczas załadunku i rozładunku maszyny na
naczepę lub ciężarówkę.
-
Należy zwolnić i zachować ostrożność
przy skręcaniu oraz przekraczaniu dróg
lub chodników. Wyłączyć napęd zębów po
zakończeniu napowietrzania.
-
Nie uruchamiać silnika w zamkniętym obszarze,
gdzie mogą gromadzić się niebezpieczne opary
zawierające tlenek węgla.
-
Gdy ktoś się zbliży, należy przerwać pracę.
-
Podczas pracy wszystkie osłony powinny być
założone na miejscach.
-
Nie wykonywać gwałtownych skrętów.
Zachować najwyższą ostrożność
podczas przyciągania maszyny do siebie.
-
Stosować przeciwwagi i kliny pod koła, gdy
jest to sugerowane w instrukcji obsługi.
-
Nie wolno pozostawiać działającej maszyny
bez nadzoru. Przed opuszczeniem stanowiska
operatora zawsze zwolnić napęd i zatrzymać
silnik.
Przerwanie pracy
-
Przed opuszczeniem stanowiska operatora:
- Zatrzymać maszynę na równym podłożu.
- Odłączyć sprzęgło napędu.
–Wyłączyć silnik.
-
Unieść zęby:
- gdy nie jest przeprowadzane napowietrzanie;
–do transportu;
–przy przejeżdżaniu przez powierzchnie inne niż
trawa.
- Odłączyć sprzęgło napędu i zatrzymać silnik:
–przed uzupełnieniem paliwa;
– Odłączyć sprzęgło napędu, zatrzymać silnik,
poczekać na całkowite zatrzymanie zębów oraz
odłączyć przewody świec zapłonowych:
- przed usunięciem zatoru;
–przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub
obsługą maszyny;
- przed konserwacją i naprawami;
–po najechaniu na przeszkodę. Sprawdzić
maszynę pod względem uszkodzeń i
przeprowadzić naprawy przed ponownym jej
uruchomieniem;
–Jeśli występują nietypowe drgania maszyny,
należy ją natychmiast wyłączyć. Dokonać
oględzin maszyny i przeprowadzić ewentualne
naprawy przed ponownym uruchomieniem;
- nie dotyczy to napraw ani regulacji, takich
jak regulacja gaźnika, w przypadku których
wyraźnie określono, że silnik musi pracować.
W takich przypadkach nie zbliżać rąk i stóp do
ruchomych części.
-
Przymknąć przepustnicę podczas wyłączania
silnika, a jeśli silnik jest wyposażony w zawór
odcinający, wyłączyć dopływ paliwa po
zakończeniu pracy.
Rozruch
– Uruchamiać maszynę wyłącznie zgodnie z
procedurami podanymi w niniejszej instrukcji lub
na maszynie.
– Przed próbą uruchomienia silnika sprawdzić:
- czy sprzęgło główne jest odłączone.
– Przy uruchamianiu silnika upewnić się, że ręce i
stopy znajdują się z dala od ostrzy.
-
4
Nie zmieniać ustawienia regulatora silnika
ani przekraczać jego maksymalnych obrotów.
Uruchomienie silnika z nadmierną prędkością
może zwiększyć niebezpieczeństwo wypadku.
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
BEZPIECZNE MANEWROWANIE
Informacje ogólne
-
-
Zwalniać przed wykonaniem skrętu.
Zachować ostrożność podczas zbliżania się do
narożników, krzewów, drzew, wysokiej trawy oraz
innych przeszkód zasłaniających widok.
OSTRZEŻENIE
Praca na zboczach
- Zbocza to istotny czynnik przyczyniający się
do wypadków związanych z utratą kontroli
i przewróceniem maszyny, które czasem
prowadzą do poważnych obrażeń lub śmierci.
Wszystkie zbocza wymagają wyjątkowej
ostrożności.
- Przed rozpoczęciem pracy na zboczu należy
dokonać oceny ryzyka.
- Operator nie powinien pracować na zboczu,
jeśli się tego obawia lub brak mu pewności.
Ostatecznie odpowiedzialność za bezpieczną
pracę na zboczu spoczywa na operatorze.
- Nie pracować na stromych zboczach.
Zbocze jest zbyt strome w następujących
przypadkach:
- Jest konieczne przechylanie maszyny
(obracanie częściowo bokiem do zbocza)
podczas jazdy w poprzek zbocza.
- Maszyna skręca w dół zbocza podczas jazdy w
poprzek zbocza.
- Praca na zboczu jest trudna.
- W przypadku maszyn prowadzonych przed sobą
należy pracować w poprzek zbocza, a nie w górę
i w dół.
- Należy unikać ruszania i zatrzymywania się na
zboczu. Jeśli koła tracą przyczepność, odłączyć
sprzęgło napędu i powoli zjechać prosto w dół
zbocza.
- Jazda po zboczu powinna być zawsze wolna i
stopniowa. Nie zmieniać gwałtownie kierunku
ani prędkości.
- Nie skręcać na zboczach, gdy nie jest to
konieczne. Jeśli to konieczne, powoli skręcić i
zjechać w dół, o ile to możliwe.
- Nie pracować w pobliżu urwisk, rowów ani wałów.
Maszyna może gwałtownie się przewrócić, jeśli
koło zjedzie z krawędzi urwiska lub jego krawędź
się zapadnie.
- W celu poprawy stabilności przestrzegać
zaleceń producenta dotyczących masy kół oraz
przeciwwag.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO DOTYCZĄCE
KONSERWACJI I PRZECHOWYWANIA
Informacje ogólne
-
Maszynę należy konserwować zgodnie z
harmonogramem i wskazówkami producenta,
aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i
największą skuteczność.
-
Zatrzymać maszynę na płaskim podłożu.
-
Nie wolno dopuścić, aby prace serwisowe na
maszynie wykonywała osoba nieprzeszkolona.
-
Osłony mogą być demontowane wyłącznie
przez przeszkolonego technika ds. konserwacji
i serwisu. Po zakończeniu prac należy je
ponownie zamontować.
-
Regulacje i naprawy można przeprowadzać
tylko wtedy, gdy silnik jest zatrzymany, a zęby
przestały się obracać.
-
Wymienić części, jeśli są one zużyte,
uszkodzone lub wadliwe. Aby uzyskać najlepsze
rezultaty, należy zawsze stosować części
zamienne zalecane przez producenta.
-
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw
odłączyć przewody świec zapłonowych.
-
Nie demontować maszyny przed uwolnieniem
lub zablokowaniem sił, które mogą spowodować
gwałtowny ruch jej części.
-
Zapewnić odpowiednie podparcie, np. kozły pod
uniesioną maszynę lub jej części, jeśli prace
przeprowadzane są pod nimi.
-
Nie zbliżać rąk ani stóp w pobliże lub pod
obracające się części.
-
Dokładnie wytrzeć rozlany olej lub paliwo.
-
Wymienić wadliwe tłumiki.
-
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, należy
uważać, aby w przedziale silnika, tłumika i
obszarze zbiornika paliwa nie było trawy, liści,
zanieczyszczeń ani smaru.
5
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zęby
-
-
-
Zęby są ostre i mogą
przeciąć skórę. Podczas
obsługi należy zachować
szczególną ostrożność.
Nosić odpowiedni sprzęt
ochrony osobistej.
Zęby można tylko
wymieniać. Nie wolno
prostować ani spawać.
Osoby postronne nie mogą
się zbliżać do zębów.
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Paliwo
-
Benzyna i olej napędowy
są łatwopalne; opary
benzyny są wybuchowe. Należy zachować
szczególną ostrożność.
- Paliwo przechowywać w pojemnikach
przeznaczonych do tego celu.
- Podczas uzupełniania lub sprawdzania poziomu
paliwa przestrzegać poniższych wytycznych:
- Zatrzymać silnik i poczekać, aż ostygnie.
- Nie palić.
- Paliwo uzupełniać tylko na świeżym powietrzu.
- Stosować lejek.
- Nie przekraczać maksymalnego poziomu.
- Jeśli paliwo zostanie rozlane, nie wolno
uruchamiać silnika, dopóki rozlane paliwo nie
zostanie usunięte, a opary nie rozejdą się.
- Dokładnie zamknąć zbiorniki i pojemniki z
paliwem.
Iskry wywołane elektrycznością statyczną mogą
spowodować pożar lub wybuch. Przepływające
paliwo może wytwarzać elektryczność statyczną.
Aby uniknąć iskier wywołanych elektrycznością
statyczną, należy przestrzegać poniższych
wytycznych:
- Uziemiać pojemniki z paliwem.
- Nie napełniać zbiorników w pojeździe, na
ciężarówce ani na naczepie z plandeką z
tworzywa. Napełniać zbiorniki na ziemi z dala od
pojazdu.
- Jeśli to praktyczne, zdjąć maszynę spalinową
z ciężarówki lub naczepy i uzupełnić paliwo na
ziemi. Jeśli paliwo musi być uzupełnione na
ciężarówce lub naczepie, należy je uzupełniać
z przenośnego zbiornika, a nie z dyszy
dystrybutora.
- Należy trzymać dyszę dystrybutora paliwa tak,
by stykała się z krawędzią zbiornika paliwa lub
pojemnika, aż do zakończenia napełniania. Nie
stosować urządzenia otwierającego blokadę
dyszy.
6
Przechowywanie
-
Przed odstawieniem maszyny zatrzymać silnik i
poczekać, aż ostygnie.
-
Zbiornik paliwa można opróżniać tylko na
wolnym powietrzu.
-
Paliwo przechowywać tylko w dozwolonym
pojemniku w chłodnym, suchym miejscu.
-
Przechowywać maszynę i zbiorniki paliwa w
zamkniętym obszarze, aby nie dostał się do
nich nikt niepowołany oraz by nie bawiły się nimi
dzieci.
-
Nie przechowywać maszyny ani zbiornika paliwa
w pobliżu źródeł ciepła z otwartym płomieniem,
takich jak grzejnik wodny czy inne urządzenia z
płomieniem pilotowym.
-
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, należy
uważać, aby w miejscu przechowywania paliwa
nie było trawy, liści ani nadmiaru smaru.
-
Należy usunąć trawę i zabrudzenia z zespołów
tnących, elementów napędowych, tłumika i
silnika, aby wyeliminować możliwość pożaru.
Lawnaire ETYKIETY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI
IV i V z
technologią EST
Zgodność WE
- Maszyna jest zgodna z wszystkimi
odnośnymi Dyrektywami WE
Sterowanie przepustnicą
- Przesunąć dźwignię przepustnicy do przodu,
aby zwiększyć prędkość obrotową silnika.
- Przesunąć dźwignię przepustnicy do tyłu, aby
zmniejszyć prędkość obrotową silnika.
- Trzymać stopy z dala od zębów.
- Zęby mogą przebić lub zmiażdżyć skórę.
7
ETYKIETY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI Lawnaire
IV i V z
technologią EST
Przeczytać ze zrozumieniem instrukcję
obsługi.
- Wymienić, jeśli zostanie zagubiona lub
uszkodzona.
- Części obracające się grożą ryzykiem pochwycenia,
przecięcia i zmiażdżenia.
- Nie zbliżać rąk do ruchomych części.
- Nie obsługiwać maszyny, której osłony nie są
założone na miejscach.
- Zęby mogą przebić lub zmiażdżyć skórę.
- Stosować odpowiednie środki ochrony słuchu.
- Nie zbliżać rąk ani stóp do zębów aeratora.
Przed rozpoczęciem
wykonywania prac serwisowych
i konserwacyjnych odłączyć
świecę zapłonową i przeczytać
instrukcję.
4163714
- Pociągnąć uchwyt transportu, aby
przestawić maszynę w położenie
transportowe.
- Popchnąć w dół uchwyt transportu,
aby obniżyć maszynę do położenia
napowietrzania.
8
- Przesunąć pałąk uchwytu sprzęgła w kierunku uchwytu,
aby załączyć napęd.
- Zwolnić pałąk uchwytu sprzęgła, aby rozłączyć hamulec.
- Zwolnić lub popchnąć dźwignię hamulca, aby rozłączyć
hamulec.
- Pociągnąć dźwignię hamulca, aby załączyć hamulec i
zatrzymać maszynę.
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
ELEMENTY STEROWANIA
UCHWYTY STERUJĄCE
Uchwyt transportu (C) — popchnięcie uchwytu
w dół powoduje obniżenie zębów do położenia
napowietrzania. Pociągnięcie uchwytu w górę
powoduje uniesienie zębów, umożliwiając
przemieszczanie i transportowanie aeratora bez
ryzyka uszkodzenia maszyny ani darni.
Uchwyt sprzęgła (pałąk) (D) — załącza sprzęgło
napinacza pasa. Podniesienie zatrzasku blokady
(B), a następnie pociągnięcie uchwytu do siebie
powoduje załączenie sprzęgła. Zwolnienie uchwytu
powoduje rozłączenie sprzęgła.
OSTRZEŻENIE
Zwolnienie sprzęgła na pochyłym podłożu umożliwia
zjechanie maszyną po zboczu.
Dźwignia sterowania przepustnicą (A) — dźwignia
przepustnicy znajdująca się na uchwycie służy do
zmiany prędkości obrotowej silnika. Popchnięcie
dźwigni do przodu zwiększa prędkość, a pociągnięcie
do siebie zmniejsza prędkość.
Dźwignia hamulca (E) — pociągnięcie dźwigni
hamulca w górę załącza hamulce układu
napędowego i zatrzymuje maszynę. (Uwaga:
przed załączeniem hamulca należy zwolnić uchwyt
sprzęgła (pałąk) (D)). Zwolnienie dźwigni hamulca
powoduje rozłączenie hamulca.
9
ELEMENTY STEROWANIA
SKŁADANY UCHWYT W MODELU LA IV
Uchwyt w aeratorze Lawnaire IV można złożyć,
przez co maszyna zajmuje mniej miejsca i łatwiej ją
przechowywać.
Aby złożyć uchwyt, poluzować pokrętła blokujące
(D) i odsunąć je od mocowania uchwytu (E). Złożyć
uchwyt do przodu.
Aby zablokować uchwyt, przesunąć pokrętła
blokujące (D) powyżej mocowania (E) i dokręcić.
DOKRĘCAĆ TYLKO RĘKĄ!
UWAGA
ZABLOKOWAĆ UCHWYT NA MIEJSCU PRZED
NAPOWIETRZANIEM!
Elementy sterowania silnikiem Honda
Silnik jest wyposażony w dźwignię ssania (A),
zawór paliwa (B) oraz przełącznik zapłonu (C). Aby
uruchomić silnik, zawór paliwa oraz przełącznik
zapłonu muszą być ustawione w położeniu „ON”
(WŁ.). Aby zatrzymać silnik, przesunąć przełącznik
zapłonu w położenie „OFF” (WYŁ.). Dźwignia ssania
ułatwia rozruch zimnego silnika. Po uruchomieniu
silnika w celu uzyskania płynnej pracy należy
odpowiednio operować regulatorem ssania. Po
rozgrzaniu silnika ssanie należy całkowicie wyłączyć.
10
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
Lawnaire LISTA KONTROLNA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
IV i V z
technologią EST
LISTA KONTROLNA PRZED ROZPOCZĘCIEM
PRACY (OBOWIĄZKI OPERATORA)
___ Przejrzeć wszystkie zasady bezpieczeństwa
oraz instrukcje
znajdujące się na tabliczkach bezpieczeństwa i
przestrzegać ich.
___ Sprawdzić, czy wszystkie tabliczki
bezpieczeństwa są na miejscach i są w dobrym
stanie. Wymienić, jeśli są uszkodzone.
___ Sprawdzić, czy wszystkie osłony oraz
zabezpieczenia są prawidłowo zamontowane i
są w dobrym stanie technicznym.
___ Sprawdzić, czy osprzęt jest prawidłowo
zamontowany
i zabezpieczony.
___ Sprawdzić, czy na silniku nie ma zabrudzeń
i zanieczyszczeń. Szczególną uwagę należy
zwrócić na żeberka
chłodnicy, części regulatora oraz tłumik.
Oczyścić sitko wlotu powietrza. Sprawdzić
filtr powietrza. W razie potrzeby oczyścić lub
wymienić.
___ Sprawdzić obszar i usunąć kamienie, gałęzie
oraz inne twarde obiekty, które mogą
spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
___ Oczyścić obszar wokół bagnetu wlewu
oleju. Wyjąć bagnet i sprawdzić, czy poziom
oleju znajduje się w zakresie roboczym
(między oznaczeniami na bagnecie). Dolać
oleju w razie potrzeby, ale nie przekraczać
maksymalnego poziomu. Mocno włożyć
bagnet, aby sięgnął na dno rury. Zespół
bagnetu musi być zawsze włożony do rury
wlewu podczas pracy silnika.
___ Sprawdzić wszystkie punkty smarowania
i przesmarować zgodnie z instrukcją.
UZUPEŁNIENIE PALIWA
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA
- Zbiornik paliwa napełnić zwykłą, czystą benzyną
bezołowiową dobrej jakości. Nie stosować paliwa
o wysokiej liczbie oktanowej.
- Należy zapoznać się z elementami sterującymi,
ich obsługą oraz ich działaniem.
- Stosować lejek, aby uniknąć rozlania.
OSTRZEŻENIE
- Sprawdzić poziom oleju w silniku. Dolać oleju w
razie potrzeby. Otworzyć zawór paliwowy.
- Ssanie: Przy zimnym rozruchu przesunąć
dźwignię przepustnicy w położenie półotwarte
i przesunąć dźwignię ssania w położenie ON
(WŁ). Przy ciepłym rozruchu przesunąć dźwignię
przepustnicy w położenie półotwarte, a dźwignię
ssania przesunąć w położenie OFF (WYŁ).
ABY SPRAWDZIĆ POZIOM
LUB UZUPEŁNIĆ PALIWO:
- Robić to na świeżym
powietrzu.
- Nie palić.
- Zatrzymać silnik i poczekać,
aż ostygnie.
– Dolać paliwa do poziomu
2,5 cm poniżej dna szyjki
wlewu.
- Nie przekraczać
maksymalnego poziomu.
- Dokładnie wytrzeć rozlane
paliwo.
11
OBSŁUGA
NAPOWIETRZANIE
INFORMACJA: W celu uzyskania maksymalnej
wydajności oraz najlepszej penetracji
trawnik
powinien zostać
starannie podlany dzień przed napowietrzaniem.
1. Obrócić bęben z wodą z przodu maszyny, tak
aby korek wlewu (F) znalazł się na górze. Zdjąć
korek, napełnić bęben wodą i założyć korek.
2. Przestawić przełącznik zapłonu silnika w
położenie „ON” (WŁ.) i pociągnąć rozrusznik
ręczny oraz dźwignię ssania tak, aby uruchomić
silnik.
3. Jeśli to konieczne, unieść uchwyt transportu,
aby mieć pewność, że zęby nie stykają się z
podłożem. Zwiększyć obroty silnika przepustnicą,
powoli przesunąć do tyłu uchwyt sprzęgła,
a następnie przenieść aerator do obszaru
roboczego.
INFORMACJA: Nigdy nie przejeżdżać po twardych
przedmiotach ani obiektach (takich jak chodniki,
podjazdy, kamienie itd.), gdy zęby są w dolnym
położeniu.
4. Po dotarciu do obszaru roboczego zwolnić
uchwyt sprzęgła i ustawić przepustnicą prędkość
obrotową silnika odpowiednią do napowietrzania.
5. Popchnąć w dół uchwyt transportu, aby opuścić
zęby aeratora na darń.
6. Powoli pociągnąć do siebie uchwyt sprzęgła, aby
rozpocząć napowietrzanie.
INFORMACJA: Aby maksymalnie penetrować darń,
docisnąć uchwyt, tak aby bęben znalazł się tuż
nad podłożem.
7. Pod koniec każdego przebiegu napowietrzania
zwolnić uchwyt sprzęgła, unieść zespół uchwytu
i obrócić maszynę na bębnie z wodą. Wznowić
napowietrzanie.
8. Po zakończeniu napowietrzania unieść uchwyt
transportu, aby przestawić maszynę w położenie
transportowe.
9. Po zakończeniu napowietrzania opróżnić bęben
z wody.
12
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Zęby:
- Wymieniać zużyte lub uszkodzone zęby.
- Nie spawać ani nie prostować zębów.
- Czyścić zęby po użyciu, z każdej strony.
- Nałożyć cienką warstwę oleju na zęby, aby
zapobiec ich korozji.
KONSERWACJA I REGULACJE
Smarowanie:
- Smarować punkt obrotu koła pośredniego
oraz łożyska kół na początku sezonu oraz co
25 godzin.
- Utrzymywać łańcuch wałka w czystości oraz
w dobrym stanie. Smarować środkiem Lubriplate
nr 13563 albo odpowiednikiem na początku
sezonu oraz co 25 godzin.
Koła zębate:
- Smarować łożyska w miejscach 1–5 na początku
sezonu oraz co 25 godzin.
Silnik:
- Gdy silnik znajduje się płaskim podłożu,
sprawdzić poziom oleju w silniku oraz w obudowie
przekładni redukcyjnej Dolać oleju, jeśli to
konieczne. (Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi silnika).
- Wymienić wkład filtra powietrza. Wyczyścić lub
wymienić w razie potrzeby.
REGULACJE
OSTRZEŻENIE
Regulacje sprzęgła:
- Sprężyna linki sprzęgła powinna być ozciągnięcia
na 3–6 mm, gdy sprzęgło jest załączone.
ABY PRZEPROWADZIĆ REGULACJĘ: Poluzować
nakrętkę (E) przy punkcie montażu linki sprzęgła na
uchwycie sprzęgła. Wyregulować położenie zgodnie
z potrzebami.
Łańcuch:
- Łańcuch wałka powinien uginać się na 3–6 mm
w punkcie środkowym między górnym kołem
pośrednim a kołami łańcuchowymi bębna z wodą.
ABY PRZEPROWADZIĆ REGULACJĘ: Poluzować
śrubę mocującą na jednym z ruchomych kół
łańcuchowych pośrednich i przesunąć w szczelinie
tak, aby uzyskać wymagane naprężenie. Dokręcić
śrubę. Zwrócić uwagę, że są dwa (2) ruchome
koła łańcuchowe. Jeżeli jedno z nich nie zapewnia
wymaganego naprężenia, użyć drugiego.
INFORMACJA: Uważać, aby nie naprężyć łańcucha
zbyt mocno. Nadmierne naprężenie łańcucha
skutkuje skróceniem czasu eksploatacji łańcucha
i łożyska. Może również doprowadzić do usterki
zmęczeniowej ramy.
13
TRANSPORT
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
TRANSPORT
Zdjęcie odlewanych obciążników oraz spuszczenie
wody z bębna pozwala zmniejszyć masę maszyny, co
umożliwia łatwiejszy załadunek na pojazd lub przyczepę.
Jeśli do transportowania maszyny będzie używana
przyczepa Ryan Tote, należy zdjąć dwa obciążniki z ramy
aeratora oraz zamontować na miejscu wał blokujący.
Aby zdjąć obciążniki, należy pociągnąć w górę zatrzask
(A) blokujący obciążniki (B) oraz wysunąć obciążniki
na zewnątrz.
UWAGA
Podczas zdejmowania obciążników należy zachować
ostrożność.
Każdy z nich waży około 10 kg.
INFORMACJA: Przed rozpoczęciem transportu
urządzenia zamknąć zawór odcinający dopływ
paliwa.
Gdy maszyna jest transportowana ręcznie na krótkie
odległości:
-
-
Pociągnąć w górę uchwyt transportu, aby
podnieść zęby.
Pociągnąć do siebie uchwyt sprzęgła (pałąk),
aby załączyć napęd. Bęben z wodą zacznie
napędzać maszynę do przodu.
DEMONTOWANE KOŁA TRANSPORTOWE
Tylne koła aeratora Lawnaire V można zdemontować
na czas transportu przez bramki ogrodzeniowe.
Gdy koła są zdemontowane, aerator Lawnaire V
może przejechać przez bramkę o szerokości 80 cm.
Przy wyłączonym silniku należy obniżyć aerator tak, aby
zęby spoczywały na podłożu, a koła były podniesione.
Wymontować zawleczki (C) z osi. Zsunąć koła i osie
z ramy transportowej.
Unieść uchwyt aeratora tak, aby zęby podniosły się
z podłoża. Przy podniesionych zębach przepchnąć
aerator przez bramkę na przednim bębnie. Po drugiej
stronie bramki można ponownie zamontować koła.
14
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
PRZECHOWYWANIE
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec ewentualnemu wybuchowi lub
zapłonowi oparów paliwa, nie wolno przechowywać
maszyny z paliwem w zbiorniku lub gaźniku w
pomieszczeniu z otwartym płomieniem (na przykład
piec lub świeczka grzejnika gazowego).
Zanim maszyna zostanie odstawiona do
przechowania na okres przekraczający 30 dni,
należy wykonać wymienione niżej czynności.
1. Spuścić całe paliwo ze zbiornika paliwa i z
przewodów paliwowych.
2. Uruchomić silnik i pozostawić włączony, aż
zostanie zużyte całe paliwo z miski gaźnika.
3. Gdy silnik jest ciepły, spuścić olej ze skrzyni
korbowej i zastąpić go odpowiednią masą
oleju dobranego do pory roku, w której będzie
następnie używana maszyna.
6. Nasmarować złącze obrotowe sprzęgła oraz
łożyska kół.
7. Nasmarować łańcuch.
Przed przywróceniem sprzętu do eksploatacji po
dłuższym okresie przechowywania:
1. Sprawdzić, czy nie ma luźnych części. W razie
potrzeby dokręcić.
2. Sprawdzić, czy żadne zęby nie są popękane ani
uszkodzone. Wymienić w razie potrzeby.
3. Napełnić zbiornik paliwa czystym, świeżym
paliwem.
4. Gdy silnik znajduje się płaskim podłożu,
sprawdzić poziom oleju w silniku oraz w
obudowie przekładni redukcyjnej
4. Wykręcić świecę zapłonową i wpuścić niewielką
ilość oleju silnikowego do cylindra. Wykonać
kilka obrotów silnika, aby rozprowadzić olej.
5. Uruchomić silnik.
5. Opróżnić bęben z wody.
7. Sprawdzić działanie sprzęgła, aby mieć pewność,
że maszyna zatrzyma się po zwolnieniu sprzęgła.
6. Sprawdzić, czy nie ma przecieków paliwa.
INFORMACJA: Zawsze opróżniać bęben z wody
przed odłożeniem maszyny do przechowania na
sezon zimowy. Zamarznięta woda może rozerwać
bęben.
15
Lawnaire
IV i V z
technologią EST
DANE TECHNICZNE
LAWNAIRE IV
Wymiary:
Szerokość........................................................ 711 mm
Długość........................................................ 1295 mm
Długość (uchwyt złożony).............................. 1168 mm
Wysokość (transport).....................................1206 mm
Wysokość (uchwyt złożony)............................762 mm
Masa netto:
Na sucho bez obciążenia.................................. 109 kg
Na sucho z obciążeniem................................... 126 kg
Z pełnym zbiornikiem wody
i obciążnikami.................................................... 127 kg
Prędkość:
Transport............................................ do 5,8 km/godz.
Napowietrzanie................................... do 5,6 km/godz.
Napęd:
Podstawowy.......................Pasek klinowy, przekrój 4L
Dodatkowy...............Powlekany łańcuch rolkowy nr 40
Koła:
Przód...................... Zbiornik wody o średnicy 279 mm
Maks. pojemność 19,7 l
Tył........................... Opony półpneumatyczne 8 x 2.50
z łożyskami kulkowymi 3/4 cala
Napowietrzanie:
Zęby.... 19 mm, formowane z hartowanego stopu stali
chromowo-molibdenowej 0,08 cala, 30 na sztukę
Głębokość penetracji.............................. Maks. 70 mm
Szerokość pokosu...........................................483 mm
Kształt otworu......................... 95 x 178 mm na środku
Wydajność............................................ 2692 m2/godz.
Do 2692 m²/godz.
LAWNAIRE V
Wymiary:
Szerokość........................................................902 mm
Długość........................................................1334 mm
Długość (uchwyt złożony).............................. 1168 mm
Wysokość (transport).....................................1206 mm
Masa netto:
Na sucho bez obciążenia.................................. 122 kg
Na sucho z obciążeniem................................... 140 kg
Z pełnym zbiornikiem wody
i obciążnikami.................................................. 1497 kg
Prędkość:
Transport............................................ do 5,8 km/godz.
Napowietrzanie................................... do 5,6 km/godz.
Napęd:
Podstawowy.......................Pasek klinowy, przekrój 4L
Dodatkowy...............Powlekany łańcuch rolkowy nr 40
Koła:
Przód...................... Zbiornik wody o średnicy 279 mm
Maks. pojemność 29,9 l
Tył........................... Opony półpneumatyczne 8 x 2.50
z łożyskami kulkowymi 3/4 cala
Napowietrzanie:
Zęby.... 19 mm, formowane z hartowanego stopu stali
chromowo-molibdenowej 0,08 cala, 42 na sztukę
Głębokość penetracji.............................. Maks. 70 mm
Szerokość pokosu...........................................673 mm
Kształt otworu......................... 95 x 178 mm na środku
Wydajność............................................ 3753 m2/godz.
Do 3753 m²/godz.
Silniki:
Model 754913B i 754915B
Model......................................HONDA GX120K1HX 4-suwowy.....118 cm3.....*3,5 KM (2,6 kW)
Rozrusznik..............................Mechaniczny, przełącznik zapłonu
Regulator prędkości silnika....3200 obr./min, bez obciążenia
Obroty jałowe.........................1400 +100 obr./min
Zbiornik paliwa.......................3,2 l
Przełożenie przekładni...........6 do 1
16
Deklaracja zgodności WE
4169351 REV A
Podpisany niżej producent:
Schiller Grounds Care, Inc.
One Bob-Cat Lane
Johnson Creek, WI 53038
Kurt Knudsen
Dyrektor Działu Operacyjnego
Data: 23 maja 2013 r.
Upoważniony przedstawiciel UE:
Earlsmere Limited
Unit 18 Valley Road
Station Road Industrial Estate
Wombwell, Barnsley, South Yorkshire S73, OBS, Wielka Brytania
Deklarują, że maszyna opisana poniżej:
Marka i typ:........................................... Ryan, Lawnaire IV, V
Kategoria:............................................. Aerator
Seria:.................................................... 754913B, 754915B
Silnik:.................................................... Honda
Typ:....................................................... GX120UT1
Prędkość:............................................. 3200 obr./min
Moc zainstalowana netto:..................... 3,0 kW (4,0 KM)
Szerokość robocza:.............................. 483 mm w modelu 754913B
.........................................................673 mm w modelu 754915B
Jim White
Dyrektor Zarządzający
Data: 23 maja 2013 r.
Spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich, poprawek i przepisów przekształcających je w
prawo krajowe:
Dyrektywy/normy zharmonizowane
Dyrektywa Maszynowa.......................................................................................2006/42/WE
Dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej......................................2004/108/WE
Dyrektywa w sprawie emisji hałasu....................................................................2000/14/WE
Dyrektywa w sprawie drgań...............................................................................2002/44/WE
Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego........EN13684
Dyrektywa w sprawie emisji spalin (z wyłączeniem dróg)..................................2002/88/WE
Dźwięk: Poziomy dźwięku określane zgodnie z dyrektywami 2000/14/WE, 2006/42/WE oraz
EN13684 i ISO 11094
Gwarantowany poziom mocy akustycznej.........................................................95 dB
Przy uchu operatora...........................................................................................82 dB
Drgania:
drgania dłoni/ramion zmierzono przy prawym i lewym uchwycie operatora zgodnie z
ISO 5349-1-2001 oraz ISO 5349-2-2001. Poziomy obliczono według ISO/DIS 5395-1, zgodnie z
2002/44/WE.
Podane są tylko najwyższe odczyty lewej i prawej strony.
Gwarantowany poziom drgań.............. 8,7 m/s² Model 754913B
............................................................. 10,8 m/s² Model 754915B
Przeznaczenie:
Ta maszyna jest przeznaczona do napowietrzania darni, murawy i trawników. Przeznaczona jest
na obszary o zerowym i małym nachyleniu. Na bardziej stromych zboczach może nastąpić utrata
kontroli. Nie jest przeznaczona do stosowania na podłożu skalistym.
17
SCHILLER GROUNDS CARE, INC.
ONE BOB-CAT LANE
P.O. BOX 469
JOHNSON CREEK, WI 53038
920-699-2000
www.schillergc.com
©Schiller Grounds Care, Inc. 2010

Podobne dokumenty