Roto Fenster

Komentarze

Transkrypt

Roto Fenster
magazyn k l ient ó w
i pracownik ó w
roto frank
ok u cia b u dow l ane
W ydanie 7
Pa ź dziernik 2 0 0 7
Początek budowy
„Wszystko jasne!“
Prof. dr Gert
Oszczędność ener-
Sala wystawowa
Zertyfikat IBW
Ukraina na fali
w Noginsku
program wsparcia
Gutjahr: efektywna
gii dzięki napędowi
w Roto Wielka
3 dla okien
wzrostu
sprzedaży w akcji
sprzedaż
uchylająco-ryglują-
Brytania
drewnianych
str. 8
str. 8
cemu
str. 2
str. 3
str. 6
str. 7
str. 9
Cz tery dodatkowe prasy i jedn a nowa hala
Rozbudowa mocy produkcyjnych w Leinfelden
30 czerwca 2007 r. pracownicy tłoczni i montażowni fabryki w Leinfelden uczcili wraz ze swoimi rodzinami i zarządem koncernu ukończenie prac budowlanych nad rozbudową powierzchni produkcyjnej
o 37 %. Ponad 400 osób spędziło przyjemne popołudnie przy smakołykach z grila i cukierniczych specjałach. Dziesięciu kolegów przejdzie
do pracy w nowym budynku tłoczni. Cztery nowe prasy zapewnią
znaczący wzrost wydajności produkcyjnej fabryki w Leinfelden.
30 czerwca 2007 r. pracownicy fabryki w Leinfelden wraz z rodzinami oraz
zarządem uczcili ukończenie prac budowlanych nad nową halą produkcyjną
Na dachu nowej hali o powierzchni
1.200 m2 na terenie fabryki w Leinfelden
powstanie trawnik
Nowa hala – o szerokości 17 m,
długości 70 m, wysokości 11,90
m gotowa po czterech miesiącach
prac budowlanych, wyposażona
jest w najnowocześniejsze rozwiązania techniki obiektowej. Jasna,
przyjazna i funkcjonalna kolorystyka
fasady jak i ścian wewnątrz zapewnić ma dobrą orientację, bezpieczeństwo i produktywną atmosferę
pracy w całej hali i na wszystkich
trasach wózków transportowych.
Wysokość hali i system wentylacyjny gwarantują dobry klimat pomieszczeń. Jednak praca tu jeszcze
z zupełnie innego względu jest bardzo przyjemna.
Transport materiału przy
użyciu dźwigu
Transport materiału w nowej hali odbywa się po raz pierwszy w tej fabryce przy użyciu własnej instalacji
dźwigowej, obsługującej dwa wózki
suwnicowe, co ma wpływ na podniesienie elastyczności działania, jak
również na uproszczenie zaopatrzenia wszystkich maszyn. „To pozwala na oszczędne gospodarowanie
zasobami i minimalizuje np. zużycie
budynku i wózków widłowych“,
wyjaśnia Volker Müller, kierownik
produkcji w fabryce w Leinfelden.
Także po raz pierwszy podczas rozbudowy fabryki wdrożono nowy
koncept zintegrowanego parku maszynowego, który umożliwia perfekcyjne połączenie pras i stanowisk
montażowych. Dzięki temu można
było wymiernie zredukować liczbę
operacji produkcyjnych w ramach
danego procesu, skrócić strumień
przepływu materiału i zharmonizować zdolności produkcyjne.
Wzmocnienie kluczowych
kompetencji
Leonhard Braig, zastępca prezesa
zarządu ds. produkcji i techniki podkreślił w rozmowie z Roto inside,
jakie znaczenie ma kosztująca
1,1 miliona euro rozbudowa tłoczni
w Leinfelden: „Obróbka wykrawaniem i obróbka plastyczna stanowią
kluczowe kompetencje produkcyjne
naszej fabryki. Poczynione inwestycje w budynki i urządzenia są tego
dowodem. Zwiększenie powierzchni produkcyjnej umożliwi wdrożenie
Dla wszystkich powód do zadowolenia:
Magnesem dla przybyłych była prezen-
wielu pracowników na uroczyste
tacja działania nowej prasy. Wszyscy
oddanie nowej hali przybyło ze swoimi
goście sami mogli poczuć i usłyszeć,
rodzinami
z jaką siłą pracuje to urządzenie.
lub integrację maszyn i narzędzi
najnowszej technologii. W połączeniu ze sprawnością i potencjałem
dostawców opracowane rozwiązania wesprą Roto w procesie dalszego wyróżniania się na rynku.
Wydajność, a tym samym konku-
rencyjność Roto będzie zatem stale
rosnąć.“
Leonhard Braig, zastępca prezesa za-
Dopiero 30 czerwca 2007 r. podziwiać
rządu ds. produkcji i techniki, z zaanga-
było można po raz pierwszy dwie
żowaniem wyjaśniał gościom, jaką rolę
z czterech zakupionych pras. Obecnie
pełni taśma prowadnicy w narożniku
wszystkie cztery pracują już w nowej
NT, która produkowana będzie na jed-
hali.
nej z nowych pras
Nowa hala produkcyjn a , nowa rodzin a produktów
Fabryka Roto w Lövö wcią ż rośnie
Ponad 20 milionów euro kosztowała w minionych miesiącach
inwestycja Roto w rozbudowę
fabryki w węgierskim mieście
Lövö. Powstała tu nowa hala do
produkcji Roto NT, której uroczyste otwarcie nastąpiło 24 sierpnia 2007 r. Prezes zarządu Roto
Frank AG, dr. Eckhard Keill
i zastępca prezesa do spraw produkcji i techniki, Leonhard Braig,
przekazali pracownikom i prezesowi Roto Elzett Certa Kft.,
Janosowi Pinterowi oraz Ernő
Kocsisowi, kierującemu trzyzmianową, 110-osobową załogą
nowej hali życzenia sprawnego
ukończenia prac budowlanych
i szybkiego uruchomienia
produkcji.
Ostatnie „wolne miejsce“ pod automat montażowy w zaprojektowanej
z dużym rozmachem przed dziesięciu laty pierwszej hali produkcyjnej
w Lövö zajęte zostało na wiosnę
2006 r., a prognozy sprzedaży w regionie Europy Południowo-Wschodniej narzucały konkretne działania:
bez inwestycji w wyraźne zwiększenie zdolności produkcyjnych
w Lövö nie byłoby możliwe utrzymanie tempa rozwoju przyjętego
wspólnie przez struktury dystrybucyjne i klientów, dlatego też przyjęty plan rozbudowy tutejszej fabryki
W chwili otwarcia nowej hali działało
Już z końcem roku 2008 stworzone
w niej już na pełnych obrotach je-
obecnie zdolności produkcyjne nowej
denaście automatów i pięć linii
hali (na pierwszym planie) będą w pełni
montażowych
wykorzystane
Ernő Kocsis odpowiada za produkcję
w nowej hali i wraz z całym zespołem
zakładał podwojenie powierzchni
montażowej.
z entuzjazmem podchodzi do nowych
wyzwań w pracy na wysokowydajnych
automatach i stanowiskach
cd. na stronie 2
montażowych
1
cd. ze strony 1
Więcej miejsca na szerszy
asortyment produkcji
W gotowej już, drugiej hali o szerokości 45 m i długości 95 m obok
dodatkowego potencjału produkcyjnego dla produkowanych już dotychczas w Lövö grup produktowych,
zbudowano dodatkowo zautomatyzowaną linię montażową zamknięć
środkowych i ramion rozwórki.
W nowej hali mieści się zatem
produkcja trzech spośród pięciu
podstawowych grup elementów
systemu okuć rozwierno-uchylnych
NT. W chwili otwarcia nowej hali
działało w niej już na pełnych obrotach jedenaście automatów i pięć
linii montażowych – do końca roku
uruchomionych zostanie sześć dal-
Drogie Czytelniczki,
Drodzy Czytelnicy
Życie to wszystko, co się przydarza,
gdy planujemy coś innego. Ta mądrość naszych dziadków znajduje
potwierdzenie nie tylko w naszym
prywatnym życiu, ale także w rozwoju firm. Roto planuje rozwój.
Całkiem słusznie, co pokazują obroty po trzech kwartałach bieżącego
roku. W ujęciu globalnym nasz
koncern tym roku odnotowuje
dalszy wzrost.
Jednakże w Niemczech tak dynamicznie rozpędzające się w minionym roku budownictwo znowu
dostało zadyszki. Wiąże się to
przede wszystkim z dramatycznym spadkiem produkcji w nowym
budownictwie. Z drugiej jednak
strony niemieccy właściciele nieruchomości wciąż inwestują w ich
modernizację, podobnie zresztą jak
gminy w zasoby nieruchomości komunalnych, a firmy w poprawę stanu własnych obiektów. Jednakże
opierający się na tym wzrost obrotów tylko po części skompensować
może słabą aktywność w nowym
budownictwie. W związku z tym należy obawiać się – jeśli nagle oto nie
zaskoczy nas obfity czwarty kwartał
– że prognozy tęgich głów od gospodarki w naszej branży niestety
po raz kolejny się nie sprawdzają
i być może nawet przełknąć trzeba
będzie aż dwucyfrowy spadek obrotów w Niemczech.
W pozostałych regionach świata
sytuacja na szczęście wygląda całkowicie odmiennie. Europejskie
gospodarki narodowe rosną w siłę,
a większość z nich wykazuje nad
wyraz duże wzrosty, z czego korzysta również koncern Roto. Jednak
gospodarka rosyjska, a tym samym
drugi co do wielkości rynek Roto
rozwija się w tym roku wolniej niż
w minionych latach.
Mimo to koncern Roto dzięki swojej międzynarodowej obecności na
bardzo różnych rynkach z powodzeniem może zakładać, że również
w tym roku, jak i w wielu kolejnych
znajdować będzie się w strefie
wzrostu. Także międzynarodowa
dyskusja na temat emisji dwutlenku
węgla i jej następstwa uwrażliwiają
społeczeństwo na aspekty odpowiednio wyposażonej powłoki
domu (ściany i dach), którą jak wia-
2
Załoga rozwija się dzięki
nowym wyzwaniom
Poziom automatyzacji w nowej hali
jest wyraźnie wyższy niż miało to
miejsce dotychczas na liniach montażowych w Lövö. „Zatrudnieni
w nowej hali pracownicy wykazać
muszą się obszerną wiedzą fachową w pracy ze sterowaniem i przy
serwisowaniu wysokowydajnych
maszyn“, wyjaśnia Ernő Kocsis, który wraz z zespołem entuzjastycznie
odnosi się do nowych, odpowiedzialnych zadań.
Także magazyn i system logistyczny
produkcji są nowe: towaru tu się już
nie magazynuje, tylko ładuje od razu
ze stanowiska pakowego wprost na
ciężarówkę. „Sterowanie produkcją
na podstawie wpływających zamówień funkcjonuje dziś w Roto tak
doskonale, że nie potrzebujemy
w magazynie żadnego buforu“,
mówi Ernő Kocsis, który mimo całej
dynamiki w funkcjonowaniu fabryki
promienieje spokojem i pewnością
siebie. „Czas nie stanął tu w miejscu, a my jesteśmy bardzo dumni
z tego, że właśnie tu uruchomiono
być może najnowocześniejszy
zakład produkcji okuć.“
domo współtworzą także dobre
okna i drzwi.
Koncern Roto stale ugruntowuje
swoją pozycję na coraz liczniejszych
rynkach jako prężny partner producentów okien i drzwi, dlatego też
wykorzystywać będzie w swoim
rozwoju koniunkturę w budownictwie w różnych zakątkach globu,
która pozwoli na skompensowanie
słabego rozwoju sytuacji w budownictwie w krajach objętych
stagnacją.
Nikomu, kto w Roto zajmuje się planowaniem i sterowaniem produkcją
i dystrybucją, nie grozi rutyna czy
znudzenie. Jeśli rzeczywistość
przynosi co innego, niż zakładają
prognozy, zawsze rozwiązaniem
jest po pierwsze szybkość reakcji,
a po drugie elastyczność działania.
W wielkim mechanizmie całego
koncernu znajdują się zawsze pokrętła do regulacji, które w chudszych latach ułatwiają ustawienie
pewnych obszarów na tryb oszczędny, bez tego, że całość zostanie rozregulowana lub że wypadnie z toru,
którym podąża.
Z takimi przesłankami pomyślnie
zbliżamy się do końca roku 2007
i z dużą dozą spokoju i o wiele dłuższą perspektywą niż tylko jeden rok
kontynuować możemy eksploatację
naszych nowych mocy produkcyjnych. Roto jest dostawcą o dobrym
i stabilnym zapleczu, dzięki któremu
nie obawia się żadnego niespodziewanego boomu zamówień.
Spakowane na ostatnim etapie produkcji w Lövö elementy systemu okuć NT
nie są magazynowane, ale ładowane
od razu na ciężarówki. Uśmiechnięta
Do końca roku zostanie tu ustawionych
110 koleżanek i kolegów pracuje obec-
buźka na spakowanej palecie informuje
i uruchomionych sześć dalszych au-
nie w systemie trzyzmianowym w no-
operatora wózka widłowego: „Jestem
tomatów do produkcji okuć systemu
wej hali
gotowa do załadunku!”
Roto NT
Urocz yste wmurowa nie kamienia w ęgielnego
W Noginsku rusz ył a budowa
8 czerwca 2007 r. pracownicy Roto wraz z klientami
i przedstawicielami władz regionu Noginsk uroczyście obchodzili wmurowanie kamienia węgielnego
pod nową fabrykę Roto. Produkcja w zakładzie
ruszy z początkiem roku 2008. Matthias Eberlein,
który na przełomie roku w funkcji prezesa przejmie
odpowiedzialność za dalszy rozwój nowej fabryki
jak i rosyjskich struktur dystrybucyjnych, obszernie
zrelacjonował Roto inside przebieg uroczystości.
Tylko w ciągu dziesięciu lat Rosja
rozwinęła się do jednego z rynków
o największych na świecie obrotach. Już w roku 2004 rozpoczął
w Rosji działalność zakład montażowy okuć Roto, pracujący według
niemieckich norm jakości – od
stycznia 2008 r. zapotrzebowanie
rosyjskich klientów Roto zaspakajane będzie z produkcji w nowej
fabryce w Noginsku.
Z najlepszymi życzeniami pięknej
i „gorącej” jesieni pozostaję
z poważaniem
węgielnego spotkali się w Noginsku (od
Dr. Eckhard Keill
sie produktu jak i serwisu“, podkreślił Matthias Eberlein w rozmowie
z redakcją. „Ten sam cel przyświeca
również uruchomieniu nowej, dużej
fabryki na początku przyszłego roku.
Cieszymy się, że z jednej strony
możemy być pewni wsparcia ze
strony centrali Roto w Leinfelden,
a z drugiej, że wraz z naszymi dilerami, firmami TBM i VBH ustawicznie
czuwać możemy nad optymalizacją
dystrybucji na błyskawicznie rozwijającym się rynku.“ Większość liczących się w Rosji producentów okien
już dzisiaj stosuje rozwiązania Roto,
a Matthias Eberlein dołoży wszelkich starań, by tak pozostało.
Duża tablica informacyjna zapowiada
wzniesienie fabryki Roto w Noginsku
pod Moskwą. W sąsiedztwie trwają
prace nad nowym osiedlem.
Na obszarze sześciu hektarów w strefie
przemysłowej o łącznej powierzchni ok.
80 hektarów, na obrzeżu Noginska, Roto
Frank AG buduje swoją najnowszą fabrykę. 40 km na wschód od zewnętrznej
obwodnicy Moskwy i tylko jedną godzinę
jazdy od międzynarodowego lotniska
Noginsk uznawany jest za najlepszy teren
pod nowe inwestycje przemysłowe.
Renomowane firmy jak MAN, Bayer czy
Peri również zakupiły tu działki.
Na uroczystości wmurowania kamienia
Tak jak wielu różnych czynników
potrzeba, żeby dany rocznik wina
rozwinął znakomity bukiet, tak jest
również z gospodarką: czy dany rok
jest dobry albo znakomity, wiemy
z pewnością – podobnie zresztą jak
i sami profeci – dopiero gdy dobiegnie on końca.
szych automatów. Do końca roku
2008 stworzone obecnie zdolności
produkcyjne będą w pełni wykorzystane – dlatego też jak najbardziej
uzasadniony jest rzut oka architekta
na wolne przestrzenie w pobliżu.
prawej): prezes Matthias Eberlein, jego
poprzednik w funkcji dyrektora rosyjskiego regionu dystrybucji Roto, Jürgen
Meier i Leonhard Braig, zastępca prezesa zarządu Roto Frank AG do spraw
produkcji i techniki.
Rozwój z utrzymaniem
reżimu jakości
Montaż okuć rozpoczęto tu przy
zaangażowaniu 40 pracowników,
pracujących wówczas na dwóch
liniach. Już teraz produkcja w moskiewskim zakładzie odbywa się na
sześciu liniach montażowych przy
udziale 120 pracowników w systemie trzyzmianowym. „Podstawowym założeniem było tu zawsze
osiągnięcie koniecznego wzrostu
bez utraty jakości zarówno w zakre-
Mocno zakorzenieni w regionie
Zaproszonych na uroczystość
wmurowania kamienia węgielnego
Matthias Eberlein zapewnił, że celem kierownictwa jest uczynienie
fabryki i jej załogi stabilnym i wartościowym elementem regionu.
W pobliżu fabryki powstało nowe
osiedle mieszkaniowe, które również pracownikom Roto daje możliwość włączenia się w życie tworzącej się społeczności. „Noginsk
jest dynamicznie rozwijającym się,
nowoczesnym miastem z dużą ilością terenów zielonych, zadbanych
parków, obiektów sportowych
i kulturalnych“, informuje Matthias
Eberlein. „Infrastruktura i zaplecze,
jakim dysponuje ten teren w postaci
szkół, przedszkoli i sklepów, jest dobra i przyczyni się z pewnością do
tego, że Roto stanie się atrakcyjnym
pracodawcą dla wielu tutejszych
mieszkańców.“ W fabryce w Noginsku zatrudnionych zostanie na pro-
Pod koniec roku skompletowany zostanie
w nowych halach produkcyjnych Roto
park maszynowy. Na przełomie roku
nastąpi rozruch linii produkcyjnych, a najpóźniej w styczniu 2008 r. pełną parą ruszy produkcja. Realizowane w pierwszym
odcinku budowy obiekty zapewniają na
łącznej powierzchni 12.000 m2 miejsce
dla tłoczni, montażowni NT, magazynu
przejściowego, jak również dla nowoczesnego biura sprzedaży, pomieszczeń
szkoleniowych i salonu ekspozycyjnego.
Produkcja przeznaczona jest wyłącznie
na rynek rosyjski.
dukcji w systemie dwuzmianowym
już niebawem ok. 350 pracowników.
Roto
Roto inside
inside
„Wsz ystko jasne!“
Handel oknami stosuje pakiet informacyjno i profesjonalizmem, bo nie musi
Dowartościowanie pozycji
reklamowy Roto
Od marca 2007 roku firma Wertbau Bauelementehandel z Ludwigshafen wykorzystuje w codziennej praktyce handlowej materiały reklamowe i informacyjne
„Wszystko jasne!”. Doświadczenie pokazuje: trafne argumenty
w odpowiedniej oprawie ułatwiają sprzedaż. Na temat
własnej strategii pracy z poszczególnymi elementami tego
pakietu Roto inside rozmawiało
z Alexandrem Häuslerem,
prezesem firmy Wertbau
Bauelementehandel.
Alexandrowi Häuslerowi szczególnie
podoba się broszura „Historie okienne“, która w jego ocenie w jasny
i obrazowy sposób pokazuje, jakie
detale wpływają na komfort i funkcjonalność okna. „Broszurę tę dajemy potencjalnym klientom do domu
po rozmowie, jaką odbywają z naszym doradcą handlowym w punkcie sprzedaży“ – mówi. „Inwestor
przypomina sobie o nas i o przeprowadzonej rozmowie dzięki niej po
raz kolejny. Wydaje nam się, że
w mentalnym portfelu potencjalnych sprzedawców mamy u inwestora dzięki temu nieco lepszą pozycję niż pozostałe z odwiedzonych
punktów sprzedaży.“
ważniejsze aspekty funkcjonalności
okien i okuć, handlowcy firmy Wertbau dołączają do wszystkich ofert,
a plakaty wyeksponowane są we
własnych punktach sprzedaży,
bezpośrednio przy ekspozycji okien
i tam, gdzie odbywają się rozmowy
z klientami. „Jednorodna forma tych
materiałów zwiększa rozpoznawalność i daje większe szanse na zapamiętanie przekazu,“ z przekonaniem
twierdzi Alexander Häusler. „To bardzo ważne, żeby zarówno na ekspozycji, podczas rozmowy z klientem
jak i w dokumentacji ofertowej posługiwać się tymi samymi sygnałami wizualnymi. To buduje zaufanie
do nas, ponieważ materiały te robią
profesjonalne wrażenie i dalekie są
od przypadkowości.“
Pomocnik podpowiada
gotowe rozwiązania
Bardzo przydatny podczas rozmowy z klientem jest tzw. „Pomocnik
handlowca” z pakietu materiałów
„Wszystko jasne!” Sprawia on, że
sprzedawca emanuje spokojem
się obawiać, że o czymś zapomni –
wszystko, co najważniejsze
uwzględnia „ściągawka” w postaci
uporządkowanej listy. „Posługując
się tą listą po zakończonej rozmowie
wiesz bardzo dokładnie, do czego
dany inwestor przykłada dużą wagę,
i na pewno niczego nie zapomnisz
uwzględnić w ofercie. Poza tym
wiesz też, z czego inwestor świadomie od razu chce zrezygnować.“
Wszyscy pracownicy firmy Wertbau
Bauelementehandel, którzy zajmują
się sprzedażą, w minionych miesiącach intensywnie pracowali z pakietem Roto: „Tym sposobem cały
zespół znacząco podniósł swoje
kwalifikacje.“
Ciepła prezentacja oferty
Oferty opuszczające firmę zyskały również na atrakcyjności. Dzięki
zastosowaniu różnych modułów
tekstowych, należących do pakietu
„Wszystko jasne!” nasze oferty stały się bardziej bezpośrednie i przyjaźniejsze. „Napisane przez profesjonalistów teksty brzmią po prostu
inaczej niż wiele rzeczy, które skleci
się samemu.” Poza tym pakiet ten
oferuje również wiele inspiracji
i przykładów w zakresie pozyskiwania nowych klientów. „Dzięki niemu
nasi handlowcy poszerzają swoje
doświadczenia i dostają wiele wskazówek, jak postępować z klientem.“
Jednorodna forma i spójna treść
Ulotki z programu „Wszystko jasne!“, które zwracają uwagę na naj-
handlowca
Bardzo korzystnie i dość przyjemnie
Alexander Häusler odbiera również
nową jakość w relacjach jego firmy
i Roto: „Jako uczestnik programu
„Wszystko jasne!“ odpowiednio
wcześnie i bezpośrednio u samego
źródła otrzymujemy najaktualniejsze
informacje o produktach Roto. Dzięki temu zawsze jesteśmy na bieżąco, na czym zyskuje merytoryczna
strona i kompletność naszego doradztwa.“ W serwisie internetowym
Roto nasi pracownicy mają zawsze
wgląd w dane i informacje na temat
wszystkich dostępnych rozwiązań
i produktów, łącznie z elektroniczną
wersją materiałów reklamowych.
Wniosek Häuslera w związku z powyższym jest następujący: „Ten pakiet sprawia, że czujemy się dowartościowani jako doradcy handlowi.“
Prezes firmy Wertbau Bauelementehandel, Alexander Häusler jest przekonany:
„Pakiet materiałów informacyjnych
Roto podnosi rangę nas jako doradców
handlowych“
„Maimarkt” w Mannheim
Coroczne targi budowlane dla indywidualnych inwestorów – „Maimarkt”, odbywające się
w Mannheim przyciągnęły w tym roku ponad 365.000 zwiedzających. Na stoisku firmy
Wertbau Bauelementehandel prezentowano tylko nowości. Rozwiązania techniczne do
okien funkcjonalnie dopasowanych do konkretnych pomieszczeń, jak na przykład okno
do pokoju dziecięcego „Tilt First“ (uchylanie przed otwieraniem z blokadą otwarcia przez
dziecko), nowy program całkowicie ukrytych okuć „Roto NT Designo“ – dla wyrafinowanych estetów – jak również automat wentylująco-ryglujący „E-Tec Drive“ skupiły na sobie
uwagę wielu zwiedzających. Odpowiednio do pokazywanych rozwiązań zainteresowanym rozdawano ulotki i broszury z programu „Wszystko jasne!“. „To był strzał w dziesiątkę“, powiedział Alexander Häusler podczas naszej dzisiejszej rozmowy, pięć miesięcy
po majowych targach: „O wiele bardziej niż kiedykolwiek indziej mogliśmy prześledzić,
którzy klienci po tych targach rozglądali się jeszcze na rynku i ostatecznie dotarli do nas
z ulotką albo broszurą „Historie okienne” w dłoni, by u nas złożyć zamówienie.“
Firma Wertbau Bauelementehandel
Utworzona w roku 2002 w Ludwigshafen firma Wertbau Bauelementehandel zajmuje się
dzisiaj z bardzo dużym powodzeniem sprzedażą okien i drzwi wejściowych z fabryki okien
Wertbau z Langenwetzendorf w Turyngii. Siedmiu pracowników skupionych w zespole
dowodzonym przez prezesa, Alexandra Häuslera, zajmuje się organizowaniem pełnego
pakietu produktowo-serwisowego dla klientów – od doradztwa po montaż okien w domu
Firma Wertbau Bauelementehandel
Aktywne wsparcie zespołu „Wszyst-
prezentowała na majowych targach
ko jasne“: Meinhard Poppe (z prawej),
sjonalne doradztwo i sprzedaż. Jego celem jest stałe podnoszenie poziomu serwisu m.in.
Maimarkt w Mannheim nie tylko inte-
kierownik ds. klientów kluczowych w
dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanych pracowników i współpracy z takimi partnerami
Książeczka „Historie okienne“ podoba
resujące rozwiązania okien i drzwi, ale
Roto, był do dyspozycji firmy Wertbau
jak Roto, by uczynić firmę najlepszą placówką w regionie Mannheim w dziedzinie wyso-
się klientom i wzbudza dużą sympatię
także materiały informacyjne z pakietu
Bauelementehandel i jej klientów na
kiej jakości komfortowych okien i drzwi.
do rozdających ją handlowców
„Wszystko jasne!“ firmy Roto
stoisku podczas majowych targów
lub mieszkaniu. Oczkiem w głowie młodego, bo dopiero 39-letniego prezesa jest profe-
Roto Road Runner ´07
1. Branżowy rajd motocyklowy z Roto
W dniach od 7 do 10 czerwca
2007 r. ok. 40 motocyklowych
zapaleńców z branży elementów
budowlanych spotkało się na
„Roto Road Runner ´07“. Na
uczestników czekał czterodniowy program z dwiema dużymi
trasami motocyklowymi. Na
start do słonecznego Leinfelden
przybyli klienci reprezentujący
handel okuciami i producentów
okien.
Miłośnicy dwóch kółek przybyli
do Leinfelden ze wszystkich stron
Niemiec, jak również zza granicy.
Najdłuższą do pokonania jeszcze
przed startem drogę mieli Martin
Meesenburg i Thomas Kühn
z Flensburga oraz Wolfgang Hofer
z Południowego Tyrolu i Eduard
Filzmoser z austriackiej miejscowości Traun. W zdominowanej przez
męskich uczestników rajdu grupie
nie zabrakło także przedstawicielek
płci pięknej. Łącznie 40 motocykli
różnego typu tworzyło imponujący
orszak: od smukłych motocykli sportowych po klasyczne harleje.
Z Böblingen do Künzelsau
Druga, również 300-kilometrowa
trasa prowadziła w sobotę przez
Löwensteiner Berge do jaskiń
w okolicy Künzelsau. Obydwie trasy
prowadzone były przez doświadczonych w tym sporcie pracowników
Roto. Wieczór wybrzmiał uroczystą
kolacją w eleganckim hotelu, przy
udziale występu kabaretowego.
40 motocyklistów napawało się podczas przejazdu przez wyznaczone trasy
romantycznymi krajobrazami i piękną pogodą
Pierwszy Branżowy Rajd Motocyklowy rozpoczął się na terenie fabryki Roto klasycznym treningiem
bezpieczeństwa ACE (Auto Club
Europa). Dodatkową atrakcją przed
startem były mini-wyścigi na małych motocyklach. Wieczór powitano w hotelu w Böblingen, gdzie
uczestnicy rajdu mogli odpocząć po
szybkich emocjach podczas grillu
przy basenie. Towarzyszącą przyjemnościom ciała atrakcją dla ducha
był utrzymany w pogodnym tonie
wykład prof. dr Gerda Gutjahra na
temat „Głowa motocyklisty“.
W drogę po Jurze Szwabskiej
W piątkowy poranek rozpoczęła się
pierwsza trasa rajdu, licząca ok.
300 km, od Böblingen przez Bad
Urach do Jury Szwabskiej, aż do
doliny Dunaju pod Sigmaringen
i z powrotem do Böblingen. Również drugiego wieczoru zadbano
o pogodną część rozrywkową
– wieczerzę spożyto w rustykalnej
szwabskiej gospodzie z towarzyszeniem wykładu byłego projektanta
BMW, Hansa-Georga Kastena pod
tytułem „Design motocykla a okna“.
Eduard Filzmoser (z prawej), IFN-Holding AG, Traun: „Program rajdu obfito-
Refleksyjne zakończenie weekendu
na „Roto Road Runner ´07“ przyniosła msza na motocyklach w niedzielne przedpołudnie w kaplicy zamkowej Solitude pot Stuttgartem.
Nawet kapłan przybył na motocyklu.
Dzięki perfekcyjnej organizacji i zaangażowaniu pracowników Roto
rajd był w ocenie uczestników bardzo udaną imprezą plenerową.
„Organizacja była wzorcowa, a przygotowane trasy zapierały dech
w piersiach”, potwierdził Eduard
Filzmoser z IFN-Holding AG w Traun.
„Po prostu perfekcyjna“ powiedział
o organizacji rajdu również Thomas
Ditzel z J. Friedrich Ammon GmbH
& Co. KG z Hermsdorfu.
wał w atrakcje, a rozmowy z kolegami
z branży były niezwykle inspirujące“
Thomas Ditzel, J. Friedrich Ammon
GmbH & Co. KG, Hermsdorf: „To był nie
tylko udany rajd motocyklowy, były to
wypełnione interesującymi rozmowami
dni, które przyniosły wiele ciekawych
kontaktów i ożywione dyskusje – nie
tylko o ‚motorach’“
3
M arketing w praktyce
„imago“ to marka okien premium firmy dörig
„Stawiamy na segmentację.
Oznacza to, że obok okien w niższej i średniej klasie cenowej
i o podstawowym standardzie
wyposażenia świadomie wprowadzamy na rynek produkt
z segmentu high-end przy zastosowaniu zupełnie innych
narzędzi marketingowych,“
mówi Remo Keusch, dyrektor
sprzedaży w firmie Dörig Fenster
Service AG ze Szwajcarii o swoim nowym produkcie, noszącym
wdzięczną nazwę „imago“.
W swojej najnowszej kampanii produktowo-wizerunkowej,
związanej z tą serią produktów,
firma dörig prezentuje się intrygująco i zarazem niezwykle ciekawie jako innowacyjny producent nowoczesnych rozwiązań
okiennych.
Na targach swissbau 2007 w Bazylei oraz w towarzyszącej kampanii reklamowej w prasie branżowej
okno „imago“ otrzymało własne
logo i całkowicie odrębną wizualizację graficzną. Dobre przyjęcie przez
rynek potwierdza w ocenie dyrektora sprzedaży znaczenie nowego
okna dla uzupełnienia własnej oferty. Produkt ten szybko wszedł do
okiennej i dążenie do indywidualności w budownictwie mieszkaniowym. Przemyślane operowanie
światłem i otwarta przestrzeń
wnętrz o dużej powierzchni przeszklenia w znacznej mierze określają
dzisiaj indywidualny charakter architektury mieszkaniowej.“
Znakomitym uzupełnieniem okna
„imago“ są drzwi tarasowe „terrado
st“. Dzięki stosunkowo wąskiej ościeżnicy i niewidocznej od zewnątrz ramie
skrzydła zarówno okna jak i drzwi
tarasowe tworzą przestronne wnętrza,
o dużej powierzchni przeszklonej stolarki okiennej.
portfela zamówień liczących się
klientów i można go już znaleźć
w ukończonych tego roku
obiektach.
„Firma dörig poprzez ten produkt
z segmentu premium po raz kolejny
potwierdza swoje kompetencje
w dziedzinie innowacyjności i rozwiązań systemowych“, podsumowuje Remo Keusch. „Produkt ten
unaocznia, jak wyglądać będzie
w przyszłości symbioza nowoczesnych rozwiązań w zakresie stolarki
Jak wiele zależy od okucia
i profilu okna
Za sprawą dyskretnego osadzenia
w fasadzie lub poprzez intrygujący
akcent w kontrastowym kolorze –
dzięki szczególnie wąskiej ościeżnicy i niewidocznej od zewnątrz ramie
skrzydła okno „imago” nadaje wnętrzom lekkość i wrażenie niczym nie
przesłoniętej przestrzeni za oknem.
Jednakże komunikacja firmy nie
skupia się wyłącznie na dostrzegalnych gołym okiem walorach
estetycznych. Prezentacja produktu w serwisie internetowym mówi
wprost: „Innowacyjny system
okienny o najlepszych parametrach
jakościowych i w licznych wariantach wyposażenia: wysoka odporność na obciążenia termiczne,
maksymalna izolacyjność cieplna,
optymalna izolacja dźwiękowa, wysoki poziom zabezpieczeń antywłamaniowych i udogodnienia w zakre-
sie mycia i pielęgnacji.“ Producent
nie pomija żadnych walorów profili,
szyb jak i okuć.
Możliwe dzięki Roto Vision
i Patio Life
Okna „imago“ wyposażone są
w okucia ukryte Roto Vision. Pozwala to na otwieranie skrzydeł
okiennych o masie do 130 kg o 180°
i stanowi jednocześnie skuteczną
ochronę przed zakusami przygodnych włamywaczy. Również ten
aspekt wyraźnie akcentuje zarówno
serwis internetowy jak i prospekt.
W opcji na życzenie dostępny jest
szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, np. dwustronna klamka
balkonowa, duże przeszklenia – tak-
że w połączeniu ze skrzydłami, elementami stałymi lub przesuwnymi,
itp. Różne warianty kolorystyczne
profilu od zewnątrz i od wewnątrz
pomieszczeń uwypuklają dodatkowo walory estetyczne tej serii.
Znakomite uzupełnienie:
dörig terrado st
Znakomitym uzupełnieniem okna
„imago“ są drzwi tarasowe o nazwie „terrado st“. Wielkopowierzchniowe, przesuwne skrzydła o masie
do 300 kg dają się lekko i wygodnie
przesuwać dzięki okuciom Patio
Life. Zamiast częstego dotychczas,
wystającego na kilka centymetrów
progu, niski próg drzwi dörig „terrado st“ mierzy 5 mm. Centralnie
sterowane klamką ryglowanie zapewnia maksymalny poziom zabezpieczeń antywyważeniowych zarówno w górnej jak i dolnej części
drzwi, ponieważ ich wyważenie jest
wyjątkowo utrudnione ze względu
na minimalny luz ponad górną i poniżej dolnej krawędzi skrzydła.
Symboliczne „naciśnięcie guzika“ uruchomiło produkcję „imago“ (od lewej
do prawej): Roland Sax, Michael Cenci,
dr Toni Steinmann i Adrian Schlumpf
Z wiz ytą u pre z yden ta Niemiec
Okna do domów pasywnych ewitherm ® w parku
pał acowym Bellevue
Okna do domów pasywnych oferowane są ostatnio w szerokiej gamie materiałów i wariantów, jednak prawie zawsze z domieszkami
tworzyw syntetycznych, jak np. pianka poliuretanowa. Inaczej sprawa ma się w firmie Winter Holzbau GmbH, która w produkcji swoich
okien i drzwi marki ewitherm® stawia wyłącznie na trwałe, ekologiczne i naturalne materiały jak drewno i korek. Fakt ten zapewnił im po
raz drugi w tym roku zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na obchody „Tygodnia z Ekologią”, kiedy to 5 i 6 czerwca 2007 r. ponad 180
wystawców i blisko 12.000 zwiedzających przybyło do ogrodów przy
siedzibie Prezydenta Niemiec w zamku Bellevue.
Markus Singel, dyrektor sprzedaży
w firmie Winter Holzbau GmbH
przedstawia po krótce, o co chodziło
podczas wielu rozmów i konferencji
berlińskiego „Tygodnia z Ekologią”.
Najważniejszymi kwestiami była
oszczędność energii oraz redukcja
zużycia kopalnych surowców energetycznych poprzez wykorzystywanie naturalnych i odnawialnych zasobów naturalnych. „W porównaniu
z rokiem 2002 widać wyraźny
wzrost zainteresowania tymi zagadnieniami. Na własne oczy mogliśmy
się przekonać, w jakim tempie zatacza kręgi myśl oszczędzania energii
i jak duża jest gotowość konsumentów do wydatków na materiały bu-
Informacja dla grup
opiniotwórczych
Oczywiście udział w kolejnej edycji
imprezy tego formatu wnosi bardzo
duży wkład w podniesienie znajomości marki „ewitherm®“. Markus
Singer uważa również inny aspekt
za co najmniej tak samo cenny:
„Niezwykle ważne jest, żeby osoby i grupy opiniotwórcze z polityki,
gospodarki, nauki i społeczeństwa
uwrażliwić na tak ważki temat, jak
oszczędność energii i jednocześnie
zainteresować na poważnie praktycznymi rozwiązaniami z naszej
branży. Z tego też względu w projekt ten zainwestowaliśmy bardzo
dużo czasu i pracy. Cieszymy się,
że nie na darmo – co już teraz o rezultatach naszego uczestnictwa
w tegorocznej imprezie możemy
powiedzieć.“
Po raz trzeci blisko 12.000 gości przyjęło zaproszenie „Tygodnia z Ekologią“,
którego większość imprez koncentrowała się w dniach 5 i 6 czerwca 2007 r. na
wystawie w ogrodach zamku Bellevue, na której prezentowało swoje dokonania
180 wystawców
Jakość potwierdzona certyfikatem
Firma Winter Holzbau GmbH utworzona została w roku 1951. 130 wykwalifikowanych
pracowników zatrudnionych jest w dolnosaksońskiej miejscowości Thedinghausen na
produkcji i w dystrybucji drewnianych i drewniano-aluminiowych okien i drzwi wejściowych, w tym również okien i drzwi do domów pasywnych. Jedną z dziedzin działalności
firmy stanowi również produkcja laminatów do okien i drzwi. Jakość jest tu jedną z podstawowych zasad działania: firma i jej produkty uzyskały certyfikaty RAL i Komo, PEFC
i FSC jak również ISO 9001. 80.000 produkowanych rocznie okien drewnianych gotowych
jest na wdrożenie oznaczenia CE.
Czysta, żywa natura
Okna i drzwi wejściowe marki ewitherm ® firmy Winter Holzbau GmbH tworzą innowacyjny system elementów budowlanych, spełniający wszystkie europejskie wymogi
w zakresie ekologii i oszczędności energii. Nawet w przypadku okien z potrójnym, termoizolacyjnym pakietem szybowym może dochodzić do strat ciepła poprzez ramy okienne.
Na zdjęciu (od lewej do prawej): Rainer
Innowacja w zakresie konstrukcji okiennych ewitherm ® polega na ściśle określonym połą-
Kohn, zastępca prezesa zarządu, Guido
czeniu dwóch naturalnych i odnawialnych surowców – drewna i korka, odznaczających się
Kuhlmann, dyrektor ds. kluczowych
najwyższą izolacyjnością cieplną.
klientów – obydwaj z Roto Frank AG,
W procesie klejenia warstwowego obydwa materiały łączone są ze sobą naprzemiennie.
prezes Wilhelm Helmke i dyrektor
Korek trafia w to miejsce, gdzie w konkurencyjnych wyrobach stosowana jest pianka po-
sprzedaży Markus Singer – obydwaj
liuretanowa. Dzięki temu okna ewitherm ® osiągają nie tylko o 50% efektywniejszą izola-
z firmy Winter Holzbau, oraz Nikolaus
cyjność niż w wielu oknach standardowych, ale można je określić jako w dalekim stopniu
Knops, dyrektor ds. dystrybucji Roto
naturalny produkt: drewno i korek są odnawialnymi surowcami, a ich utylizacja jest o wie-
europejskie wymogi w zakresie ekologii
Frank w regionie Europy Centralnej,
le mniej problematyczna niż w przypadku tworzyw syntetycznych.
i oszczędności energii
podczas „Tygodnia z Ekologią“
Okna i drzwi wejściowe marki ewitherm® firmy Winter Holzbau GmbH
tworzą innowacyjny system elementów
budowlanych, spełniający wszystkie
4
dowlane o bardzo dobrych parametrach izolacyjności cieplnej. Podczas
gdy ta problematyka przed pięciu
laty dla wielu była stosunkowo abstrakcyjna i spotykała się z dużą dozą
sceptycyzmu, to w tym roku zarówno dom pasywny jak i konkretne
rozwiązania stosowania odnawialnych zasobów naturalnych spotkały
się z ogromnym zrozumieniem i zainteresowaniem odwiedzających.“
Cenne dla branży
Prawdziwy zachwyt okazało również dwóch panów, którym nie
trzeba było wyjaśniać, dlaczego
bez nowoczesnych okien nie da się
oszczędzać energii. Nikolaus Knops,
dyrektor ds. sprzedaży Roto Frank
na region Europy Centralnej, i Rainer
Kohn, zastępca prezesa zarządu
Roto Frank AG ds. dystrybucji, wraz
z Wilhelmem Helmke, prezesem
firmy Winter Holzbau GmbH, i jego
zespołem cieszyli się z ponownego
sukcesu firmy w siedzibie Prezydenta Niemiec. „Firma Winter Holzbau
od jej utworzenia w roku 1951 stosuje okucia Roto“, z zadowoleniem
odnotował Nikolaus Knops, „Jesteśmy dumni, będąc ważnym partnerem tego zaangażowanego przedsiębiorstwa. Winter Holzbau bardzo
dużo przez swoją obecność w tym
miejscu robi dla całej branży elementów budowlanych.“
Roto
Roto inside
inside
Schmidt-V isbek
Nowe centrum obróbcze podnosi wydajność
„Wszystko w ciągu jednego tygodnia – najpierw demontaż,
potem przebudowa, a następnie
podłączenie nowych urządzeń.
Przygotowania do uruchomienia nowego centrum obróbczego dały nam solidnie w kość“,
uśmiecha się Stefan Luzki, odpowiedzialny za przygotowanie
linii do produkcji okien z profili
PVC w firmie Schmidt-Visbek
w Visbek na północy Niemiec
między Osnabrück i Oldenburgiem. „To przecież nic nadzwyczajnego“, włącza się pogodnie
prezes, Ulrich Schmidt, który tą
rodzinną firmą kieruje w trzecim
pokoleniu. „Zmiany należą tu do
normalności.”
automatach okuwających marki
Lemuth wykonywane są ościeżnice
i skrzydła. Podczas całego procesu
produkcyjnego informacje produkcyjne przekazywane są poprzez kod
kreskowy na ościeżnicy lub skrzydle
po zgrzaniu. Papier jako nośnik informacji został całkowicie wyeliminowany z produkcji już w roku 2003.
W godzinach od 5.00 do 19.00 linię
produkcji okien z PVC Schmidt-Visbek opuszcza nawet do 350 jednostek. Dzięki nowemu centrum
wydajność ma ulec znacznemu
zwiększeniu.
Siła dwóch marek
Firma Schmidt-Visbek i jej spółka
córka – ip-company, perfekcyjnie
Ulrich Schmidt zarządza rodzinną firmą
Wszyscy pracownicy doskonale rozu-
w trzecim pokoleniu: „Zmiany należą
mieją, że najważniejszą dyscypliną
w tej firmie do normalności.“
w firmie jest zapewnienie jakości, gdyż:
„Chcemy, by wracali do nas klienci,
a nie okna.“
Tym razem zainstalowanie nowoczesnego centrum obróbczego do
profili PVC wywołało wielkie „przemeblowanie” w hali produkcyjnej
o powierzchni 5.000 m2. Nowa linia
ma 11 m szerokości i 42 m długości.
W pełni automatycznie docinane są
tu profile przez trzy piły oraz wykonywane wszelkie prace frezarskie,
nawierty oraz przykręcanie. Gotowe
profile układane są automatycznie,
a następnie ręcznie rozdzielane
odpowiednio do zleceń i poddawane kontroli jakościowej przed
ich dostarczeniem do automatu
zgrzewającego.
W pełni automatycznie
Tym samym ostatni krok na drodze
do całkowitej automatyzacji produkcji w Visbek jest już za nami. Wydajność nowego centrum obróbczego
sięga 300 jednostek na jedną zmianę, stwierdza Stefan Luzki, który
w automatyzacji pokłada bardzo
duże nadzieje. Już od czterech lat
etapy produkcyjne od wkładania do
automatu zgrzewającego dociętych
profili po mocowanie skrzydła na
ościeżnicy odbywają się całkowicie
automatycznie. Na dwóch dużych
opanowały precyzyjne pozycjonowanie szerokiego spektrum produktów na rynku. Okna z PVC, drewna
oraz drewna i aluminium, a do tego
jeszcze drzwi wejściowe z drewna
i PVC – wszystko w niezliczonej
liczbie wariantów stylistycznych do
nowego budownictwa, na renowacje albo do konserwacji budynków
pod ochroną konserwatora zabytków: w takim gąszczu oferty trudno
powstrzymać się przed pytaniem
o rentowne sterowanie tym asortymentem i skuteczny marketing.
Ulrich Schmidt stawia na strategię
różnicowania i wykwalifikowany
personel: „Nasze okna z profili
drewniano-aluminiowych, całkowicie podporządkowane upodobaniom
dzisiejszej architektury świadomie
dystrybuujemy pod odrębną marką,
właśnie przez struktury ip-company.“ Firma ta ma własną halę produkcyjną i nowocześnie wyposażone biuro sprzedaży w oddzielnym
budynku obok obydwu hal, w których mieści się produkcja okien
i drzwi z drewna oraz z PVC.
Na dwóch dużych automatach okuwających marki Lemuth wykonywane są
ościeżnice i skrzydła. Podczas całego
procesu produkcyjnego informacje proW hali produkcyjnej o powierzchni 5.000 m2 w północnoniemieckim Visbek odbywa
dukcyjne przekazywane są poprzez kod
się w pełni zautomatyzowana produkcja okien z PVC marki Schmidt-Visbek
kreskowy na ościeżnicy lub na skrzydle
po zgrzaniu.
Drewniane i tworzywowe okna
i drzwi z linii produkcyjnych w Visbek sprzedawane są przez ponad
2.000 dilerów okien i punktów
sprzedaży elementów budowlanych
w całych Niemczech i sąsiednich
krajach. Do ich dyspozycji jest sześciu, zawsze osiągalnych przedstawicieli handlowych w terenie wraz
z samym szefem. „Myślę, że dla
wielu naszych klientów liczy się,
że też do szefa można zwrócić się
z zapytaniem, i otrzymać szczegółową, aktualną informację“, mówi Ulrich Schmidt, który podkreśla
z zadowoleniem, że na wchodzących w skład jego zespołu doświadczonych pracownikach, zatrudnionych przy produkcji w trzech halach,
zawsze może polegać. „Wszyscy są
tu w pełni świadomi, że nasi klienci
oczekują jakości i punktualności dostaw, dlatego też bardzo angażują
się w tym zakresie. Jeszcze się nigdy na tym nie zawiodłem.“ Heiner
Kolbeck, kierownik produkcji okien
drewnianych przedstawia to krótko
i dosadnie: „Chcemy, żeby wracali
do nas klienci, a nie okna.“
Partnerska współpraca na
całej linii
A jak wygląda współpraca z Roto?
„Ma dopiero dwa lata, ale jest niezwykle przyjemna“, mówi Ulrich
Schmidt. „Bardzo zaangażowani ludzie we wszystkich działach Roto
pomagają nam w sprawnym i bezproblemowym rozwiązywaniu naszych problemów. Schmidt-Visbek
i ip-company pełnymi garściami
czerpią z korzyści oferowanych
przez systemy okuć Roto. Oczywiście stosują modułowy system NT
ze wszelkimi elementami wyposażenia dodatkowego, poza tym Patio
Life, Roto Designo i E-Tec Drive.
Ten producent pasuje do nas
doskonale.“
Po raz trzeci ip-company zaprezentowała się w roku 2007 wraz ze swymi produktami na targach BAU w Monachium.
Przesuwne drzwi na zdjęciu mają wysokość 2,85 m – to imponująca realizacja
aktualnego trendu do coraz większych
i cięższych elementów fasadowych.
„Dzięki Patio Life otwieranie i przesuwanie takich elementów jest nadzwyczaj komfortowe“, mówi Burkhard
Bramlage.
Nawiercanie, frezowanie, docinanie,
Indywidualne połączenia modułów
przykręcanie – wszystko w pełni
Centrum składa się z automatycznie,
automatycznie
całkowicie niezależnie pracujących, połą-
Mające 35 metrów długości, w pełni auto-
czonych szeregowo modułów. Moduły te
matyczne centrum do obróbki profili marki
łączą się poprzez chwytaki transportowe,
SCHIRMER, które od lata tego roku pracuje
które przenoszą profile okienne za pomo-
na linii produkującej okna z PVC w firmie
cą magnesów liniowych od jednej stacji
Schmidt-Visbek, wykonuje przy udziale tyl-
do drugiej. W zależności od dostępnego
ko jednego pracownika frezy i nawierty pod
miejsca i potrzeby automatyzacji produ-
otwory odwadniające i wentylujące w pro-
cent okien może do celów konkretnej linii
filach zarówno okiennych jak i drzwiowych,
produkcyjnej zestawiać centra obróbcze
a także inne działania, generując znaczną
na miarę – całkowicie indywidualnie. Już
wartość dla firmy:
ponad 800 centrów tego typu zostało
zainstalowanych w przemyśle okiennym
- frezowanie kieszeni pod puszkę zamka,
na świecie.
- frezowanie rowka pod uszczelkę,
- docinanie 45/135° skrzydeł i ościeżnic,
Jako serce linii produkcyjnej centrum ob-
- docinanie 90° ślemienia i słupka stałego,
róbcze musi być bardzo precyzyjnie zinte-
- docinanie klina w kształcie litery V na
growane z całością w związku z ko-
ościeżnicy oraz docinanie ostrokątne na
niecznością zapewnienia optymalnego
końcach ślemienia,
przepływu materiału, wykorzystania
Z linii produkujących okna drewniane
- automatyczne drukowanie i przyklejanie
powierzchni i oczywiście uzyskania zde-
marki Schmidt-Visbek schodzi wiele
etykiet,
finiowanej wydajności. Ponadto wiele
rozwiązań specjalnych do restaurowa-
- przykręcanie wzmocnień,
pracochłonnych czynności powinno być
nych budynków, znajdujących się pod
- wkręty pod dyble,
poddanych automatyzacji, co podnosi
ochroną konserwatora zabytków.
- nawiercanie ślemienia i słupka,
dodatkowo precyzję ich wykonania.
35 pracowników produkuje tu do
- nawiercanie znaczników na ślemieniu.
110 jednostek okiennych dziennie.
Od dwóch lat okna firmy Schmidt-Visbek wyposażane są w
Stefan Luzki wyjaśnia: „Okno Eco2 nasi klienci kierują do in-
okucia Roto NT. „Pełnymi garściami czerpiemy z niezwykle
westorów, dla których priorytetem jest oszczędność energii,
obfitego asortymentu systemów okuć Roto.“
natomiast okno 88+ cieszy się zainteresowaniem tych, którzy
Nawet do 300 jednostek okiennych
w ciągu 560-minutowej zmiany „przero-
Na końcu urządzenie sortuje gotowe profile
bić” może takie centrum obróbcze, do
i przy udziale robota sortującego odkłada je
którego obsługi potrzebny jest tylko
na wózkach z przekładkami.
jeden pracownik.
chcą oszczędzać energię i jednocześnie móc indywidualnie
dobrać wykończenie powierzchni.“
5
W ywi ad z prof. dr Gertem Gu tjahrem
Jak odnieść sukces sprzedając okna uświadomionym
inwestorom
Prof. dr Gert Gutjahr studiował ekonomię i nauki społeczne we
Freiburgu, Monachium i Getyndze. Od roku 1980 jest właścicielem
i naukowym kierownikiem Instytutu Psychologii Rynku (IFM)
w Mannheim – najstarszego tego typu instytutu w Niemczech.
Z redakcją Roto inside rozmawiał na temat strategii marketingowych,
które w jego ocenie stanowić będą podstawę sukcesu dla rynku
elementami budowlanymi w przyszłości.
Ri: Panie profesorze, wiele lat
poświęcił Pan badaniom nad
reakcjami konsumentów na
określone produkty. Również
na produkty do gospodarstwa
domowego. Na co inwestorzy
zwracają szczególną uwagę?
Prof. dr Gert Gutjahr: konsumenci
i inwestorzy odznaczają się dzisiaj
niezwykle zróżnicowanymi postawami zakupowymi. Dwóch inwestorów o identycznym budżecie ma
najczęściej całkowicie inne cele. Dla
jednego ważne są drzwi wejściowe,
a dla drugiego pompa cieplna, dla
innego jeszcze okna, albo marmury
w łazience. Bardzo ważne jest
dla wszystkich, którzy chcą robić
interesy z inwestorami w nowe jak
i w renowację starych budynków,
żeby na obszarze swojego działania
określić jednoznaczne pozycjonowanie swojej oferty. Chodzi nie tylko
o okna, ale również to, w jaki sposób i z jakim ukierunkowaniem są
one sprzedawane oraz jaki poziom
ma doradztwo. Chcąc sprzedawać
wysokiej jakości, zaawansowane
technicznie okna, jak np. okno do
pokoju dziecięcego z technologią
TiltFirst lub okno do łazienki z automatem przewietrzająco-ryglującym,
musimy od samego początku jasno
dać to do zrozumienia potencjalnym
zainteresowanym. Ciekawe jest, że
tego typu jeszcze stosunkowo nieczęsty przekaz reklamowy przyciąga także tych, którzy jak się okazuje
ostatecznie kupują atrakcyjne cenowo okna standardowe. Sytuację
tę określić można mianem „efektu
mercedesa”.
Ri: Czyli należy reklamować klasę E, żeby sprzedawać klasę A?
Prof. dr Gert Gutjahr: W rzeczy samej. A może nawet, żeby sprzedawać klasę C. Jeśli ktoś reklamuje
się poprzez okna komfortowe, może
sprawić, że ludzie głębiej zastanowią się nad swoimi potrzebami
i produkt okno potraktują bardziej
krytycznie. A jeśli na dodatek ktoś
6
Prof. dr Gert Gutjahr jest właścicielem
i naukowym kierownikiem Instytutu
towania go nabywcom. Czy
dobrze rozumiem, że w Pana
ocenie ma to sens?
Prof. dr Gert Gutjahr: Z całą pewnością, a w dobie Internetu są to
wysiłki generujące efekt „ciągnięcia
rynku”. Także handel powinien sobie z tego zdawać sprawę. Ze strony
nabywców należy spodziewać się
w przyszłości jeszcze większej
inicjatywy własnej, niż miało to
miejsce dotychczas. Zanim inwestor wyda pieniądze, idą w ruch
„google“ i tak trafia na HYPERLINK
„http://www.roto.pl“ www.roto.pl,
gdzie znajduje informacje na temat
zabezpieczeń antywyważeniowych
czy też możliwości integracji elektroniki w oknie. W punkcie sprzedaży handlowiec jest konfrontowany
z tą elektronicznie pozyskaną wiedzą i jeśli nie uchwyci się kompetentnie i z empatią upodobań inwestora i nie przebije ich jeszcze
dalszymi możliwościami, zapewne
nie zagrzeje na rynku miejsca jako
profesjonalny dostawca rozwiązań
dla budownictwa.
Psychologii Rynku (IFM) w Mannheim,
najstarszego tego typu instytutu
w Niemczech. Z redakcją Roto inside
rozmawiał na temat strategii marketingowych dla sektora handlu stolarką
okienną.
potrafi przejrzyście ująć różne warianty wyposażenia okna w różnych klasach cenowych, niechybnie
sprzeda klasę C zamiast klasy
A. Niestety w branży budowlanej
nie jest jednak rzadkością, że tylko
znający się na rzeczy inwestor jest
w stanie dzięki swoim nieustępliwym pytaniom pod adresem sprzedawcy dotrzeć do niezbędnych mu
informacji, które dają ewentualnie
szansę na zaspokojenie jego potrzeb. Wielu majstrów budowlanych
i handlowców elementami budowlanymi ma trudności ze „sprzedawaniem się” za odpowiednią cenę,
a przecież ludzie wolą mieć wybór
niż, gdy się im powie: „Proszę bardzo, to jest to, o co Pan pytał.“
i kropka.
Ri: Roto nie szczędzi wysiłków
dla zbudowania tego rodzaju kaskadowego modelu wyposażenia
okien i odpowiedniego zaprezen-
Ri: Czy Pana zdaniem ma sens
zachwalanie okien lub drzwi
poprzez to, co kryją w środku?
Prof. dr Gert Gutjahr: Dobrą lekcję
w tej kwestii dał nam Intel. Zwłaszcza wymagający konsumenci chcą
wiedzieć, co dzieje się we wnętrzu
produktu albo czy części, z których
jest zbudowany, są dobrej jakości.
Głównie w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych, które na pierwszy
rzut oka praktycznie się między
sobą nie różnią, aspekt ten zyskuje na znaczeniu. W branży elementów budowlanych należy jednak
uwzględnić, że zawsze podczas
rozmowy handlowej konieczne jest
przedstawienie i określenie wartości danej marki. Najpierw należy
wskazać, że okucia Roto pochodzą
od lidera branży, ponieważ inwestor
budujący pierwszy dom może właśnie po raz pierwszy zetknąć się z tą
marką i dotychczas nie dysponować
własnymi doświadczeniami. Inaczej
niż w przypadku Intela nie ma zbyt
dużego sensu inwestowanie przez
przemysł komponentów dla stolarki okiennej w reklamę masową. To
prowadziłoby do nadmiernych strat
wynikających ze zbyt dużego jak na
rozmiary rynku strumienia komu-
„Jeśli ktoś reklamuje się poprzez okna komfortowe, może sprawić, że ludzie głębiej
zastanowią się nad swoimi potrzebami i produkt okno potraktują bardziej krytycznie. A jeśli na dodatek ktoś potrafi przejrzyście ująć różne warianty wyposażenia
okna w różne klasy cenowe, niechybnie sprzeda klasę C zamiast klasy A.“
nikacji. Jednakże można wspierać
swoich dilerów w przekonywaniu
odbiorców tym, że z dobrych składników powstaną również dobre
okna. Wielu producentów i dilerów
okien już teraz z dużym powodzeniem wykorzystuje przygotowane
przez swoich dostawców materiały
informacyjne i reklamowe. To, co
porusza skrzydło okienne od środka wychodzi dziś daleko w kwestii
funkcjonalności poza często omawiane i podkreślane w reklamach
o oknach zabezpieczenia antywyważeniowe. Okucie rozstrzyga w zasadzie o tym, jak wypada „współczynnik inteligencji” danego okna.
„Dobrą lekcję w tej kwestii dał nam Intel. Zwłaszcza wymagający konsumenci chcą
„Inaczej niż w przypadku Intela nie ma zbyt dużego sensu inwestowanie przez
wiedzieć, co dzieje się we wnętrzu produktu albo czy części, z których jest zbudo-
przemysł komponentów dla stolarki okiennej w reklamę masową. To prowadziłoby
wany, są dobrej jakości. Głównie w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych, które na
do nadmiernych strat wynikających ze zbyt dużego jak na rozmiary rynku strumie-
pierwszy rzut oka praktycznie się między sobą nie różnią, aspekt ten zyskuje na
nia komunikacji. Jednakże może wspierać swoich dilerów w przekonywaniu swoich
znaczeniu.“
odbiorców tym, że z dobrych składników powstaną również dobre okna.“
Ri: Jak wyglądają szanse dla firm
handlujących oknami na zbudowanie przez nie rozpoznawalnej
marki? Producenci okien inwestują przecież znaczne sumy
w budowanie i pielęgnację marki. Czy w Pana ocenie byłoby to
uzasadnione także w przypadku
firm handlowych?
Prof. dr Gert Gutjahr: Budowanie
marki i jej prowadzenie jest bardzo
kosztowne. W związku z tym handel
musi bardzo precyzyjnie określić,
gdzie i przez jaką grupę celu chce
być rozpoznany jako marka.
W określonym regionie? Wśród wyspecjalizowanej grupy inwestorów
zainteresowanych tylko domami
znajdującymi się pod ochroną konserwatora zabytków? Dostępne producentom okien środki umożliwiają
najczęściej reklamę skierowaną do
bardzo wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Producenci okien powinni
swoim klientom tak często, jak to
tylko możliwe umożliwić wgląd na
produkcję. To przy okazji wzmacnia
również poczucie, że w przypadku
okien chodzi o wysokiej jakości dobra zaawansowane technologicznie.
Każdy, kto choć raz widział nowoczesną linię technologiczną produkcji okien, nie kupi produktu no
name, którego pochodzenia nie zna.
Firmom handlowym posłuży z pewnością szerokie zaprezentowanie
w regionie swojego oddziaływania
wszędzie tam, gdzie inwestorzy poszukują informacji. Regionalne targi
są dla przykładu bardzo dobrym
miejscem wymiany kontaktów.
Ri: Panie profesorze, serdecznie
dziękuję za rozmowę.
Roto
Roto inside
inside
Zaryglowa ne ok n a i ś wie że p owietr ze w domu
Dzięki elektronicznemu napędowi okiennemu można znacznie obniż yć kosz ty ogrzewania
Regularna i naturalna wymiana powietrza poprawia klimat pomieszczeń i pomaga przeciwdziałać tworzeniu się wilgoci i grzyba. Każdy
o tym wie, co w znacznej części gospodarstw domowych prowadzi
do intensywnego, wielogodzinnego wietrzenia przez uchylenie okna.
A jeśli podczas takiego wietrzenia nikogo nie ma w domu, podnosi to
ryzyko włamania. Ponieważ wietrzenie pomieszczeń poprzez uchylone przez wiele godzin okna jest dodatkowo źródłem marnotrawstwa
drogiej dzisiaj energii, sprzedawcy okien powinni aktywnie zwracać
swoim klientom uwagę na korzyści okien uchylanych i ryglowanych
przez elektroniczne systemy napędowe.
Sterowanie wietrzeniem mieszkania
stało się ostatnio nie bez powodu
jednym z ważnych elementów wielu
konceptów modernizacyjnych oraz
nowych projektów inwestycyjnych,
gdyż przy dokładniejszej analizie wyraźnie widać: dosłownie (i zupełnie
niepotrzebnie) wyrzuca się energię
za okno, jeśli wietrzenie nie odbywa
się w sposób odpowiedni. Najnowsze badania w dziedzinie techniki
i klimatyzacji budynków Szkoły
Wyższej w Biberach pokazują,
jak dużo energii uratować można
w budynku o dobrej izolacji dzięki
zastosowaniu nowoczesnych metod
wietrzenia.
Minimalizacja strat ciepła
W celu zbadania tej materii zespół
prof. dr-inż. Rolanda Koenigsdorffa
ze Szkoły Wyższej w Biberach przeprowadził porównawczą kalkulację
dla oceny strat ciepła przy różnych
metodach wietrzenia: dla celów ob-
liczeniowych posłużono się łazienką
o powierzchni 10 m2 i wysokości
2,50 m, w której znajduje się okno
(90 cm x 90 cm). Ta „wzorcowa łazienka” przebadana została w trzech
różnych modelowych sytuacjach:
Sytuacja 1:
uchylone skrzydło przez 1 godzinę
dziennie
Sytuacja 2:
długotrwałe uchylenie skrzydła
przez 4 godziny dziennie
Sytuacja 3:
długotrwałe uchylenie skrzydła
przez 8 godzin dziennie (np. w ciągu
dnia w mieszkaniu pracującej osoby
żyjącej samotnie)
Obniżyć zawartość
dwutlenku węgla
Drugim przedmiotem badania był
wzrost i spadek koncentracji dwutlenku węgla w pomieszczeniach
w zależności od zwyczajów wietrze-
Względny udział wietrzenia w łącznych stratach ciepła w domu
nia mieszkańców. Za modelowe pomieszczenie posłużyła w tym przypadku dwuosobowa sypialnia.
W pierwszej badanej sytuacji
w nocy nie wietrzono wcale. Okazało się, że m.in. zalecane przez DIN
1946-6: 2006-12 maksymalne wartości koncentracji CO2 w nie przewietrzanej sypialni przekroczone
zostały znacząco już po pierwszych
trzech godzinach.
Podczas drugiego pomiaru okno
zostało w nocy automatycznie uchylone w określonych przedziałach
czasu za pomocą napędu mechanicznego. Wietrzenie co dwie godziny powodowało za każdym razem
błyskawiczne obniżenie stężenia
CO2 poniżej zalecanej wartości
maksymalnej.
Przeciwdziałanie tworzeniu
się grzyba
Z tymi samymi założeniami, co
w przypadku pomiaru stężenia dwutlenku węgla zbadano także zmiany
wilgotności powietrza w sypialni.
Powietrze w pomieszczeniach jest
przeważnie cieplejsze i dlatego też
przyjmuje więcej wilgoci niż zimne
powietrze na zewnątrz. Jeśli to wilgotne powietrze nie zostanie w usunięte z pomieszczenia, to w szczególnie newralgicznych miejscach,
np. w nadprożach okiennych albo
w narożach pokoju dojść może do
zagrzybienia, stanowiącego zagrożenie dla zdrowia i substancji
budowlanej.
Z należytą skrupulatnością badacze ze Szkoły Wyższej w Biberach
podeszli do wykonywanych pomiarów. Dla zmian wilgotności przyjęto
szczególnie rygorystyczną wartość
graniczną 8 g/kg absolutnej wilgotności powietrza, która niemal wyklucza skraplanie się kondensatu
nawet na bardzo zimnych powierzchniach, jak np. szyby okienne.
Również w tym wypadku zarysowują się wyraźne różnice w eksploatacji pomieszczeń bez wietrzenia
i z okresowym, automatycznym
przewietrzaniem. W odpowiednio
przewietrzanym automatycznie pomieszczeniu dochodzi do skutecznego usuwania wilgotności, co
przeciwdziała na trwałe niszczeniu
substancji budowlanej.
co-uchylające, jak np. Roto E-Tec
Drive. Przez połączenie sterowanego elektronicznie napędu okiennego np. z włącznikiem czasowym
i czujnikiem pogodowym zapewnić
można stale odpowiednie przewietrzanie sypialni nocą lub obniżenie
wilgotności w łazience bez konieczności uchylania okna na wiele godzin i marnotrawienia energii.
Czujniki siły wiatru odpowiadają za
zamknięcie okna podczas zbyt silnego wiatru, np. podczas burzy. Specjalne czujniki w pomieszczeniach
umożliwiają dostosowane wietrzenia do potrzeb w zależności od stężenia dwutlenku węgla, wilgotności powietrza, temperatury itp. Czy
możliwe jest energooszczędne i zarazem zdrowe wietrzenie? Napędy
jak Roto E-Tec Drive gwarantują tak
dużo wietrzenia, na ile to konieczne i redukują maksymalnie do minimum straty energii.
Tak dużo, ile konieczne i tak
mało, jak to tylko możliwe
Przeprowadzone badania wyraźnie
pokazują, jak ważne jest sterowane,
naturalne przewietrzanie dla klimatu
pomieszczeń, jak również dla zachowania substancji budowlanej, oraz
jak duży komfort zapewnić mogą
elektroniczne mechanizmy ryglują-
Rachunek strat ciepła
Jeden ruch ręk i i kuchnia wyw ietr zon a
Profesjonaliści z achwalają okna do kuchni
Podobnie jak w łazience, w kuchni potrafi w krótkim czasie dojść
do szybkiego zwiększenia wilgotności powietrza, nierzadko
z towarzyszeniem mniej lub
bardziej przyjemnych i intensywnych zapachów, których najłatwiej i najszybciej pozbyć się
można przez szeroko otwarte
okno. Ponieważ jednak przeciętna kuchnia, podobnie jak statystyczna łazienka jest raczej małym pomieszczeniem, parapet
służy tu często jako półka do
odkładania często używanych
przyborów i narzędzi. Jakie ma
to konsekwencje? Najbardziej
rozpowszechnione w Europie
Centralnej okna rozwiernouchylne otwierające się do wewnątrz otworzyć można szeroko
w takiej kuchni dopiero po niechętnym uprzątnięciu parapetu.
Fachowiec radzi zatem: kuchnię
najlepiej i najszybciej wywietrzysz montując w niej okno
uchylno-przesuwne!
Wyposażone w okucia Patio S/Z na
bazie modułowego systemu Roto
NT okno uchylno-przesuwne otworzyć można szeroko jednym ruchem
ręki. Zioła na parapecie i kuchenne
utensylia mogą pozostać na swoim
miejscu, gotowe do akcji. Z zabezpieczeniami antywyważeniowymi
i wyposażone w klamkę zamykaną
na klucz okno kuchenne z okuciami
Roto zapewnia w równej mierze
komfort i ochronę przeciwwłamaniową. Takie okna wykonać można
z systemów profili drewnianych,
tworzywowych, aluminiowych
i drewniano-aluminiowych. Szerokość okna sięga od 60 do 200 cm,
wysokość zaś od 80 do 240 cm,
a masa skrzydła dochodzić może do
180 kg. Na życzenie okno kuchenne
z okuciami Roto może być włączone
dzięki technologii E-Tec do systemu
monitorującego i alarmowego oraz
może być uchylane i zaryglowywane automatycznie.
7
Roto Fra nk Wielka Bryta nia
Od maja z nową sal ą wystawową
Od maja 2007 r. angielska spółka
dystrybucyjna Roto w Rugby
dysponuje nową salą wystawową, wykorzystywaną podczas
szkoleń i doradztwa indywidualnego. Ekspozycja o powierzchni
150 m2 prezentuje najnowsze nowości produktowe. Nowoczesne
rozwiązania okuć do okien
i drzwi oglądać można na eksponatach dopasowanych do konkretnych przykładów sytuacji
budowlanej.
Pierwotnie w tylnej części budynku
Roto Frank Ltd. w Wielkiej Brytanii,
czyli w dzisiejszej sali wystawowej,
mieściły się biura działu konstrukcji i serwisu technicznego. „Dla
poprawy współpracy i udrożnienia
komunikacji między różnymi zespołami firmy”, wyjaśnia szef oddziału, Robin Norman, „przenieśliśmy
dział konstrukcji i serwisu technicznego do frontowej części budynku,
w sąsiedztwo innych biur naszego
oddziału.“
Przejrzysta koncepcja ekspozycji
Zwolnione pomieszczenie dysponowało znakomitymi warunkami do
urządzenia w nim salonu wystawo-
wego, jako części nowego centrum
szkoleniowego dla partnerów Roto
w Wielkiej Brytanii. W bardzo przejrzyście zorganizowanej sali wszystkie eksponaty ustawiono w prezenterach jeden za drugim i oprawiono
je w intensywną czerwień Roto.
Podziwiać można tu typowe dla
Wielkiej Brytanii, otwierające się
na zewnątrz okna, jak również różnego rodzaju okna rozwierno-uchylne, wyposażone w okucia systemu
NT i E-Tec Drive. W wystawowych
drzwiach z kolei zaprezentowano
przekrojowo zawiasy do drzwi,
Jako część centrum szkoleniowego Roto w Wielkiej Brytanii nowa sala wystawowa
prezentuje produkty w przykładowych sytuacjach budowlanych
klamki i zamki wielopunktowego
ryglowania z asortymentu Roto.
Produkty w atrakcyjnej oprawie w nowym salonie ekspozycyjnym Roto Frank Ltd.
Szef brytyjskiego oddziału Roto, Robin
pokazują wszystko, co ma do zaoferowania Roto w Wielkiej Brytanii
Norman, stawia na rozwój poprzez pod-
„Jako część centrum szkoleniowego Roto Wielka Brytania sala
wystawowa wykorzystywana jest
podczas szkoleń dla dilerów okuć
i producentów okien w celu zaprezentowania produktów w konkretnej
sytuacji budowlanej“, mówi Robin
Norman. Ponadto pełni ona funkcję
salonu ekspozycyjnego i jest udostępniana klientom do rozmów
handlowych lub szkoleń.
noszenie świadomości i kwalifikacji
klientów oraz zacieśnianie partnerskiej
współpracy
A n tyw ł ama niowe ok n a z Hola ndii
Pierwsz y certyfikat IBW 3 dla okien drewnianych
SHR – Holenderski Instytut
Drzewny bada i certyfikuje od
lat okna i drzwi pod kątem ich
odporności antywłamaniowej.
Przed dwoma laty Instytut
Badań Okien z PVC i Aluminium
– SKG miał otrzymać nowy
budynek administracyjny obok
budynku Holenderskiego Instytutu Drzewnego. Ten nowy
budynek miał być wyposażony
w drewniane okna – podobnie
jak sąsiedni. Jednakże inaczej
niż budynek SHR wyposażony
miał być w okna klasy odporności antywłamaniowej zgodnie
z normą IBW 3. Bardzo szybko
się jednak okazało: dotychczas
nie pojawiły się okna, które odpowiadałyby klasie odporności
IBW 3, a tym samym stawiły odpór próbom włamania przez co
najmniej pięć minut.
Również w Holandii prawo narzuca,
żeby nowe domy budowane były
z zastosowaniem technik ochrony
antywłamaniowej. Okna i drzwi
drewniane odpowiadać muszą co
najmniej holenderskiej normie IBW
2, która porównywalna jest z niemiecką klasą odporności antywłamaniowej WK2. Zgodnie z tym elementy stolarki muszą stawić opór
próbom sforsowania ich w czasie
co najmniej trzech minut. Takie są
też okna Instytutu Drzewnego SHR
w Wageningen. Do nowego budynku SKG postanowiono po raz pierwszy jako przykład na skalę krajową
wbudować okna z drewna w standardzie IBW 3, porównywalnym
z niemiecką klasą odporności anty-
8
Nowy budynek administracyjny Instytutu Badawczego SKG w Wageningen wypo-
Drewniane okna firmy DeVries, wyposażone w okucia Roto NT, przebadano w ho-
sażony został w pierwsze w Holandii okna z drewna certyfikowane w klasie odpor-
lenderskim instytucie SHR pod kątem odporności antywłamaniowej, dzięki czemu
ności antywłamaniowej IBW 3.
uzyskały one certyfikat potwierdzający ich zgodność z normą
włamaniowej WK3, czyli odporności
na włamanie w czasie co najmniej
pięciu minut.
Ponieważ holenderski producent
okien DeVries już częściej we
współpracy z Roto wykonywał okna
dla SHR, otrzymał także zlecenie na
konstrukcję nowych, szczególnie
odpornych na włamanie okien
z drewna.
Okna DeVries z certyfikatem SHR
Producent skorzystał z tej niepowtarzalnej okazji i zlecił od razu przebadanie wszystkich produkowanych
przez siebie typów okien: rozwierno-uchylnych, okien francuskich
– otwierających się na zewnątrz i do
wewnątrz oraz otwieranych na ze-
wnątrz klapowych okien francuskich
w różnych formatach. W wielodniowych badaniach z zastosowaniem
różnych „technik włamania” uczestniczyły zawsze okucia Roto NT.
Dzięki kilku specjalnie opracowanym zaczepom antywyważeniowym i odmianom elementów NT
wszystkie badane okna drewniane
uzyskały certyfikat IBW 3. Dla znajdujących się w badanych oknach
okuć jest to jednoznaczne z uzyskaniem klasy odpowiadającej standardowi SKG oznaczanemu dwiema
gwiazdkami „Klasa SKG**“, porównywalnemu z niemiecką klasą odporności antywłamaniowej WK 3.
Dzięki specjalnym zaczepom antywyważeniowym, opracowanym przez Roto
wszystkie poddane badaniom okna drewniane uzyskały standard odporności
antywłamaniowej IBW 3
Roto
Roto inside
inside
Roto n a Ukrainie
Od 1997 r. niesł abnący roz wój
„Im dalej na wschód, tym dynamiczniejszy wzrost przeżywa
dany region“, tymi słowami na
temat aktualnego rozwoju dziennik ekonomiczny „Handelsblatt”
zacytował niedawno szefa zarządu Roto dr Eckharda Keilla (więcej na ten temat – patrz relacja
Roto inside w czerwcowym wydaniu). Szczególnie wymowna
staje się ta wypowiedź przy bliższym spojrzeniu na wschodniego
„młodzieńca” wśród wschodnich
rynków wschodzących. Średnie
roczne stopy wzrostu na Ukrainie oscylują na poziomie ok.
50 %. Roto inside rozmawiało
z Sergejem Nepytailenko, dyrektorem dystrybucji w ukraińskim
oddziale Roto, na temat codziennej pracy na błyskawicznie rozwijającym się rynku.
Ri: Proszę bliżej przedstawić się
czytelnikom Roto inside.
Sergej Nepytailenko: Mam 44 lata,
jestem żonaty i mam dorosłą córkę.
Do Roto trafiłem w styczniu 1997 r.
Wtedy rozpoczynano właśnie proces rejestracji przedstawicielstwa
Roto w Kijowie. Pierwsze moje kroki stawiałem tu jako doradca techniczny w terenie.
Ri: Czy przyniósł Pan ze sobą
do Roto doświadczenia
w budownictwie?
Sergej Nepytailenko: Moją karierę
zawodową rozpocząłem w przemyśle zbrojeniowym, czyli w branży,
którą trudno bezpośrednio powiązać z moją obecną profesją. Byłem
prowadziła niezależne badanie
wśród dilerów okuć i producentów
okien w zakresie znajomości marki
i jakości produktów. Roto uzyskało
w tym zestawieniu najwyższą
pozycję!
Tekko plus z Kijowa
Do grona najwierniejszych partnerów
Roto na Ukrainie należy producent okien
z profili PVC, firma Tekko plus z Kijowa.
Firma założona została w roku 1998 przez
Alexandra Bilyja, który jest jej prezesem.
Ri: Czyli biznes rozwija
się dobrze?
Sergej Nepytailenko: Bez zdradzania
poufnych informacji, sprowadzając
całość do wspólnego mianownika,
powiedzieć można: tak, Roto jest
na ukraińskim rynku okuć liderem
i jak to bywa – lider w czasach dynamicznego rozwoju czerpie najwięk-
Ri: Czy mógłby Pan zarysować
naszym czytelnikom ukraiński
rynek okien i okuć?
Sergej Nepytailenko: Na Ukrainie
działa obecnie ponad 1.500 producentów okien najróżniejszej wielkości – od jednoosobowych warsztatów po wielkich wytwórców
masowych. Z naszych trzech przedstawicielstw w Charkowie, Odessie
i Lwowie opiekujemy się ponad
400 producentami okien i 5 dilerami
okuć. Cały rynek dzielimy z czterema większymi konkurentami i rosnącą liczbą mniejszych dostawców,
np. z Włoch lub Turcji. Właśnie na
przestrzeni ostatnich pięciu lat rozwój Ukrainy ponownie nabrał zdecydowanego przyspieszenia, co od
razu widać nie tylko po obrotach, ale
także po oferowanym tu przez nas
portfelu produktów. W roku 2003
głównie sprzedawaliśmy np. rozwierno-uchylne okucia i klamki do
okien. Ostatnio otrzymujemy poza
tym zamówienia na nasze zawiasy
DoorLine i zamki do drzwi DoorSafe.
Bardzo dynamicznie rozwija się także zainteresowanie systemami okuć
przesuwnych Patio, jak również nowościami – E-Tec Drive. Wielu spośród naszych klientów dysponuje
już liniami produkcyjnymi na bardzo
zaawansowanym poziomie technicznym i stosuje oprogramowanie
... indywidualne budownictwo
... nowoczesne biurowce w centrum ...
Sergej Nepytailenko, dyrektor oddziału
Roto na Ukrainie, rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie jako doradca
techniczny w terenie
to nadzoruję techniczne wsparcie
dla naszych dilerów i producentów
okien. We wszystkich tych zadaniach liczyć mogę niezawodnie na
aktywność mojego zespołu. Naszą
pracę w biurze koordynuje nasza koleżanka, jedyna kobieta w zespole,
pozostałych sześciu kolegów pracuje w terenie. Oni jednak w ostatnim
czasie mają na tyle dużo pracy, że
już teraz planujemy z końcem roku
2007 zatrudnić dwóch kolejnych.
jednorodzinne u bram miasta, ...
Jej główny rynek stanowią prywatni inwestorzy, budujący budynki mieszkalne
– „obiekty, w których na pierwszym miejscu stoi jakość “, co podkreśla inż.
Alexander Bilyj, rocznik 1963. Firma
stawia na jakość poprzez wysokie kwalifikacje pracowników i rozbudowany fachowy serwis. „Pracujemy na dwie zmiany
w zespołach po ośmiu montażystów.
Do pełnej realizacji każdego zlecenia
przydzielanych jest po trzech pracowników, opiekujących się nim, aż po montaż
na budowie. Pomocą są im dodatkowi
doradcy w serwisie, którzy opracowują
zamówienia nietypowe lub wyjaśniają
zagadnienia funkcjonalno-techniczne
w przypadku zapytań inwestorów.“
Wszyscy pracownicy objęci są systemem regularnych szkoleń, ponieważ
nie ma sensu “, uważa Alexander Bilyj,
„stosowanie technologicznie zaawansowanych okuć Roto NT albo systemów
Patio, jeśli pracownicy nie są w stanie
w pełni przekuć oferowanych przez nie
walorów na korzyści dla klientów.“ Z dużym uznaniem i wdzięcznością Alexander
Okna z PVC firmy Tekko plus znaleźć już
Bilyj odnosi się do szkoleń oferowanych
można w całej Ukrainie. Zwłaszcza de-
przez wieloletniego partnera, firmę Roto.
weloperzy inwestujący w nowoczesne
„Rozwój techniczny w naszej branży jest
budownictwo mieszkaniowe – jak np.
bardzo szybki i dlatego bardzo się cieszę,
obiekty w centrum Kijowa (na zdjęciu)
że w Roto znalazłem partnera, który kal-
– mają bardzo dobre doświadczenia
kuluje nie tylko w kategoriach zysku, ale
z produktami i operatywnością istnieją-
tak jak my stawia na jakość.“
cej już od 1998 firmy.
... czy też historyczne fasady w rdzennej części miasta – to bardzo szerokie
spektrum zastosowań dla wiodącego
na rynku systemu okuć Roto.
Ukraiński rynek stolarki okiennej i okuć
budowlanych ma wiele twarzy: nowoczesne budownictwo mieszkaniowe
sze korzyści. Korzystamy zarówno
z dość silnie rozwijającego się sektora budownictwa przemysłowego i publicznego jak i budownictwa
mieszkaniowego odnotowując każdego roku dwucyfrowe wzrosty.
w Charkowie, ...
tam konstruktorem na stanowisku
kierownika działu. Studiowałem na
politechnice w Kijowie, a moja praca dyplomowa dotyczyła w szczególności zagadnień obróbki metalu.
Niektóre z moich wynalazków są
opatentowane. Jestem więc inżynierem z krwi i kości i w świecie
produktów Roto czuję się jak ryba
w wodzie.
Ri: Jak konkretnie wygląda
obszar obecnych Pana zadań?
Sergej Nepytailenko: Od roku 2004
jestem dyrektorem ukraińskiego
oddziału Roto. Od tego czasu spektrum moich zadań uległo znacznemu rozszerzeniu. Obok zwykłych zadań administracyjnych reprezentuję
naszą firmę przed klientami, prowadzę rozmowy handlowe, organizuję
i prowadzę szkolenia i nadzoruję doroczne targi branży okiennej. Ponad-
Ri: Czy marka Roto na Ukrainie
zdążyła już ugruntować swoją
pozycję?
Sergej Nepytailenko: To zbyt mało
powiedziane. W marcu tego roku
szwajcarska firma badawcza prze-
Roto do doboru okuć i sterowania
produkcją.
Ri: Jakie cechy produktów to
najbardziej przekonywające argumenty na ukraińskim rynku?
Sergej Nepytailenko: Wydaje mi
się, że w tej kwestii mało różnimy
się od innych rynków. Producenci
okien największą wagę przykładają
do jakości, serwisu i zoptymalizowanej relacji ceny do jakości. Ukraiński finalny odbiorca okien jest
Zespół Roto Ukraina (od lewej do prawej): Jurij Schust, Witalij Nepytailenko,
Jewgenij Nizowoj, Viktor Dmitrijew, Alaksej Kotschubej, Jewdokija Schust,
Sergej Nepytailenko i Sergej Dmitrijew
„Źródło życia“ to nazwa tej przepięknej
stosunkowo wrażliwy na cenę, ale
swoje decyzje opiera także o zrozumiałe i odczuwalne przez niego
korzyści. Najlepszym przykładem
na to są np. zamki do drzwi wejściowych serii CH50, które za sprawą
dużego komfortu obsługi i szerokiej palety elementów ryglujących
bardzo odpowiadają klientom. Inny
przykład to Roto Patio Life, które
pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i zasady działania zdecydowanie na korzyść wyróżnia się na
tle analogicznych produktów naszej
konkurencji.
Ri: Jakie środki przekazu
stosujecie chcąc zainteresować
marką i produktami Roto
Waszych klientów?
Sergej Nepytailenko: Fundamentem, na którym opierają się relacje
z naszymi klientami są oczywiście
codzienne wizyty naszych doradców technicznych w terenie. Dzięki
temu na bieżąco i z pierwszej ręki
otrzymujemy informację zwrotną
z rynku, która jest dla nas cennym
bodźcem i drogowskazem. Poza
tym naszą więź z klientami zacieś-
cerkwi. Zastosowane do jej modernizacji okna wyposażone zostały w okucia
Roto.
niamy przede wszystkim poprzez
seminaria i prezentacje. Od początku bieżącego roku przeprowadziliśmy dla naszych klientów ponad 30
szkoleń. Jeśli uwzględnić, że wciąż
jesteśmy stosunkowo łatwo policzalnym zespołem, to jest to z pewnością bardzo ambitne zadanie. Jednocześnie jest to praca, która nam
wszystkim sprawia dużą satysfakcję
i stale motywuje do rozwoju razem
z naszymi klientami. Ukraina ma dla
nas w zanadrzu wciąż wiele szans
i możliwości wzrostu – wraz z kolegami z Leinfeldem dołożymy starań,
by je precyzyjnie zidentyfikować
i wykorzystać.
9
Roto Rumuni a
Roz wój wra z z rynkiem
Od roku 1999 rumuński oddział
Roto regularnie obecny jest na
największych targach budowlanych kraju, Construct Expo. Tradycją stała się uroczysta kolacja,
w ramach której zespół skupiony
wokół zarządzającego oddziałem
Richarda Bindera wraz z klientami z całej Rumunii świętuje
wspólne sukcesy i snuje plany
kolejnych. Ponad 150 gości
Richard Binder miał zaszczyt
powitać w tym roku.
oddziału Roto jako rok o nadzwyczaj
dużym wzroście obrotów. „Rynek
wzrósł w ostatnim roku o 35 %“,
informuje Richard Binder i z zadowoleniem dodaje: „Roto jednak
rośnie o wiele bardziej.“
Fair play i wyniki
Jednoznaczna dla wszystkich klientów i jasno komunikowana strategia,
którą Roto kieruje się w rozbudowie
dystrybucji w Rumunii z jednej
strony, i sprawne rozwiązania logistyczne z drugiej to czynniki powodzenia „Rozwoju wraz z rynkiem“.
„Wiemy, co nasi klienci w nas cenią
i poświęcamy wiele czasu, a nasz
Elastyczny jak Roto
Oczywiście nawet w Rumunii rozwój nie jest możliwy wyłącznie za
sprawą sprawnej logistyki i przejrzystej oferty. Niezbędne są też wciąż
nowe systemy okuć, dzięki którym
producenci okien budować mogą
własną przyszłość. „Podobnie
jak Roto Węgry prezentowaliśmy
na targach program okuć Roto
Designo, Patio Life i zamki do drzwi
wejściowych DoorSafe Tandeo,
a obecnie dopracowujemy z klientami w całym kraju indywidualne
strategie wprowadzania na rynek
nowych okien i drzwi z tymi nowoczesnymi okuciami“, wyjaśnia
Partnerska współpraca: Richard Binder
(czwarty od prawej), prezes Roto Rumunia, doradca techniczny Marian Pop
(pierwszy od lewej) i Gabriel Gîrleanu
(drugi od prawej) witają w tym roku po
raz kolejny na targach Ştefana Cherciu,
prezesa firmy Casa Noastră, (czwarty
od lewej) i jego współpracowników:
Ionela Buradę (drugi od lewej), Cosmina
Ionescu (trzeci od lewej), Simiona
Lupşana (piąty od lewej), Cristian
Gavrilă (trzeci od prawej) i Mirceę
Dumitraşcu (pierwszy od prawej)
Roto w Rumunii oferuje kompleksowy
„Patio Life“ to oferta Roto dla rumuńskich producentów
Na stoisku o wielkości 120 m2 Roto Rumunia prezentowało
asortyment rozwiązań do nowoczesnej
okien adresujących swoje produkty do zamożnych inwesto-
bogactwo swojego asortymentu na największych targach bu-
produkcji okien i drzwi. Dlatego też na
rów, którzy pozostają wierni tradycyjnemu budulcowi okien-
dowlanych w kraju, Construct Expo. Producenci okien znaleź-
targach nie może nigdy zabraknąć eks-
nemu. Nawet jeśli dzisiaj ok. 80 % wszystkich sprzedawanych
li tu przekonywającą ofertę dla wszystkich segmentów rynku
ponatów z grupy „Fentro“, nawet jeśli
w Rumunii okien wytwarza się z profili PVC, stale rośnie
– od podstawowego po komfortowy
okiennice w Rumunii stosowane są tyl-
zainteresowanie luksusowymi rozwiązaniami specjalnymi,
ko przez architektonicznie świadomych
których materiałem jest najczęściej drewno.
inwestorów.
Zaledwie dziesięcioro gości świętowało z dwoma pracownikami Roto
Rumunia w 1999 roku, gdy Roto
wystawiało się w Bukareszcie po
raz pierwszy. Od tamtej pory wiele
się wydarzyło i bieżący rok przejdzie
zapewne do historii rumuńskiego
koncern nie szczędzi środków, żeby
właśnie te mocne strony rozbudowywać.“ W listopadzie zostanie
oficjalnie oddane do użytku nowe
centrum logistyczne – o tym pomyślnym wydarzeniu będziemy relacjonowali w najbliższym wydaniu
Roto inside.
Richard Binder, zapytany o najważniejsze wyzwania minionych miesięcy. Już na targach kilku producentów okien zdecydowało się do
całkowitego przejścia na Roto
w kontekście programu okuć z ukrytymi zawiasami, Roto Designo.
Dobre zaplecze dzięki Roto NT
„Rumuńscy producenci okien kierują swoje wysiłki na stworzenie efektywnej, jakościowo niezawodnej
i w dużym stopniu zautomatyzowanej produkcji seryjnej dla zaspokojenia dużego zapotrzebowania na
okna standardowe. Wszyscy jednak
dobrze wiedzą, że rozwój w przyszłości jest właściwie niemożliwy
bez atrakcyjnych produktów w segmencie z wyższej półki“, uważa
Richard Binder, utwierdzony przez
niezliczone rozmowy z klientami.
„Dlatego też Roto jest dzięki systemowi NT atrakcyjnym partnerem.
Rumuńscy producenci są zdania, że
dzięki modułowej koncepcji systemu NT, który stosowany może być
zarówno w częściowo jak i w pełni
zautomatyzowanej produkcji okien
i który obok tego oferuje całą paletę
wyposażenia dodatkowego, są dobrze przygotowani na przyszłość na
rumuńskim rynku, który zapewne
z czasem wyhamuje.“
Komunistyczna Rumunia dla międzynarodowych gości miała
W Marriotcie Bukarest Grand Hotel udziałem gości zamiesz-
naprawdę ekskluzywny hotel, którego budowę rozpoczęto
kujących 402 pokoje jest prawdziwy pięciogwiazdkowy
w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zmiany
luksus
na scenie politycznej uniemożliwiły jego ukończenie. Dopiero
sieć Marriott po roku 1989 ukończyła dzieło.
Grupa „Popa-S“ swoim programem uatrakcyjniła uroczystą kolację wydaną po
jednym z targowych dni przez Roto Rumunia
10
HBZ Rumunia gościem Roto: Mihai Jenei (od prawej) i Lajos
VDV Rumunia z wizytą w Roto (od prawej do lewej): Claudiu Gasler, prezes –
Wesoła zabawa wśród gości z firmy Piaviss (od prawej do
Horváth (w środku)
Robert Karasek, gospodarz – Richard Binder, Agata Twardak, Daniela Coabă
lewej): Tudor Bărbulescu, Sorin Alexoi, Richard Binder,
i Przemyslaw Lukanko
Cosmina Culmesi i prezes – Adrian Mingiuc
Roto
Roto inside
inside
A BUS - Fenster GmbH
Precy z ja wygrywa
100 lat rynkowych sukcesów
ROTO Business
Golf- Cup 2007
W roku 1906 w bawarskiej miejscowości Unterneukirchen Alois
Bergmann założył małą stolarnię.
Kapitałem zakładowym była jego
rzetelność i znajomość rzemiosła. Dzięki inwestycji w pierwszą
maszynę do obróbki drewna firma zaczęła ekspandować w roku
1935 jako zakład produkujący
stolarkę budowlaną i meble. 24
maja 2007 r. Roto uczciło osiągnięcia firmy ABUS-Fenster GmbH
w ciągu 60 lat współpracy.
W nazwie firmy „ABUS“ kryją się
inicjały założyciela: Alois Bergmann
i Syn (und Sohn), zaś u podstaw jej
sukcesu leżą pomysły i umiejętności zatrudnionych. Od roku 1973 firma ABUS-Fenster koncentrowała
się na produkcji okien drewnianych
– był to początek automatyzacji.
Z końcem lat 80-tych doszło do
wprowadzenia komputerowego
sterowania produkcją. Na wiosnę
1996 r. uruchomiono największą
dziś w Europie linię produkcji okien
i drzwi z PVC. W fabryce o powierzchni 6.000 m2 ponad 50 zatrudnionych wytwarza obecnie
wysokiej jakości okna z drewna,
PVC oraz drewna i aluminium.
sienia toastu za pomyślną przeszłość i przyszłość.
Rainer Kohn, z-ca prezesa zarządu
ds. dystrybucji okuć budowlanych
w Roto Frank AG nie krył entuzjazmu ze spotkania i jego przyczynku:
„Gdyby chcieć powiedzieć, jak
wyglądać powinna idealna relacja
z klientem, to nasza współpraca
z ABUS-Fenster mogłaby posłużyć
za przykład. Gdy tylko pojawiała się
potrzeba nowych opracowań technicznych i wsparcia technologicznego, w prosty i nieskomplikowany
sposób znajdowaliśmy rozwiązania
– zawsze w partnerskiej współpracy
opartej na zaufaniu.“
Innowacje jako płaszczyzna
porozumienia
W podobnym duchu wypowiada się
zarządzający firmą ABUS-Fenster,
jeden z jej wspólników, Joachim
Auer, odpowiedzialny za dywizję
stolarki drewnianej: „Historia ABUSFenster opiera się na dwóch filarach
,tradycji’ i ,innowacjach’. Firma istnieje od ponad stulecia, a swój
rozwój oparła o własny zakład produkcyjny w Niemczech i tamtejszą,
Starzy towarzysze
Dynamicznemu i pomyślnemu rozwojowi firmy ABUS-Fenster GmbH
„krok w krok“ towarzyszyła firma
Roto. Dokładnie od 60 lat obydwie
firmy łączy ścisła współpraca, która
zainicjowana została jeszcze przez
Aloisa Bergmanna i jego syna,
Fritza, oraz kontynuowana jest przez
obecnych wspólników. Stulecie
działalności firmy i sześćdziesięciolecie pomyślnej współpracy obydwu
partnerów było dla zarządu Roto
okazją do zaproszenia Joachima
Auera, Ingeborg Bergmann,
Martina Frauenhofera i Rosmarie
Wagenspöck do Leinfelden i wznie-
znakomicie wykształconą siłę fachową. Jednocześnie musieliśmy i musimy kierować się stale zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, co
zobowiązuje nas do ustawicznego
rozwoju. Fakt, że możemy polegać
na godnym zaufania partnerze jak
Roto, dodaje nam pewności “.
Obydwie firmy organizują np. wspólne szkolenia techniczne dla pracowników firmy ABUS i opracowują
wiele rozwiązań specjalnych do
produkcji okien i drzwi. Zwłaszcza
w kwestii elastyczności prezes
firmy ABUS, Martin Frauenhofer,
widzi mocne strony i rynkowe szanse dla obydwu firm. „Rynek okien
i drzwi jest w pewnym obszarze
wciąż bardzo wrażliwy na cenę,
a do tego stale odnotowuje spadki.
Zwłaszcza wytwórcy zagraniczni
z rejonów przygranicznych są źródłem ogromnej presji konkurencyjnej.
Z tego rodzaju konkurencją zmierzyć
możemy się dzięki wyjątkowej
jakości i znakomitemu serwisowi.
O tym, że czynniki takie jak stuprocentowa niezawodność dostaw
i szybka realizacja zamówień na
okna o indywidualnych wymiarach
i kształtach cieszą się dużym uznaniem, świadczy również znaczący
udział wśród naszych odbiorców
stałych klientów.“
Już od kilku lat Roto organizuje raz do roku turniej golfa dla producentów okien i dilerów okuć. Pod hasłem „Precyzja wygrywa“ spotkało się w tym roku pod koniec czerwca ponad 50 pasjonatów golfa
z naszej branży, gotowych stanąć do rywalizacji i jak zwykle z zapałem dyskutujących o swojej dyscyplinie sportu.
Burkhard Ernst kalkuluje uderzenie
Stefan Schwanekamp z firmy Ventana –
Gerda Höhbauer – pełna koncentracja
przy 19 dołku – perfekcyjnie „wpisał się
podczas uderzeń
w identyfikację graficzną turnieju”
Gospodarzem tegorocznego turnieju był renomowany klub golfowy
Hamburg Treudelberg o wieloletnich
tradycjach. Rozegranie „18 dołków”
usytuowano w niezwykle malowniczym otoczeniu. Odpowiednie kije
drewniane, żelaza i optymalnie wyważone uderzenie dobrali Burkhard
W eekend z formu ł ą 1
„Roto DUO“ z Montmeló wchodzi
na wysokie obroty
Raz do roku w hiszpańskim miasteczku Montmeló panuje stan wyjątkowy. W połowie maja u bram Barcelony zjawia się formuła 1. To także wydarzenie dla kolegów z hiszpańskiego oddziału Roto, bo przecież
tor jest tak blisko: pieszo w kilka minut jest się na miejscu. Zespół dystrybucji Roto wykorzystał tegoroczny wyścig Grand Prix w dniach od 11 do 13 maja na zaprezentowanie nowego zamka jednopunktowego
„Roto DUO“ oraz na wspólne kibicowanie zawodnikom wyścigów.
Dzięki „Roto DUO“ na pole position
Hiszpański oddział również jesienią sta-
Ernst z Verl i Gerda Höhbauer
z Luhe-Wildenau. Obydwoje doskonale przenieśli motto turnieju
na pole golfowe i dzięki znakomitej
celności zapewnili sobie zwycięstwo wśród kobiet i mężczyzn.
Doświadczon y ta ndem u p odstaw
silnego zesp o łu
Roto Frank Italia Srl.
ł ącz y się z siecią
handlową „SARI“
Już od 29 lat włoski oddział Roto i firma „SARI“, zajmująca się dystrybucją okuć budowlanych, są perfekcyjnie zgranym zespołem, obsługującym włoski rynek okienny. Klienci cenią sobie jakość serwisu
i doradztwa obydwu partnerów. Ta kompetentna, oparta na zaufaniu
współpraca dzięki całkowitej integracji firmy handlowej w strukturach Roto posadowiona zostanie na nowym fundamencie.
wia na miks sportowych emocji i informacji. Zachęceni ostatnimi doświadczeniami
koledzy z Montmeló planują zorganizowanie dla klientów zawodów kartingowych.
Na krytym torze w pobliskiej Barcelonie
wystartuje 23 listopada wyścig „Roto
DUO Cup“.
Klienci Roto z Hiszpanii i Ameryki Po-
... by dać ponieść się wyścigowym
łudniowej, spotkali się w Montmeló w
emocjom Formuły 1
weekend od 11 do 13 maja 2007 r., by
poznać nowy system ryglujący „Roto
DUO“ oraz ...
Przybyłych 11 maja 2007 r. do siedziby hiszpańskiego oddziału Roto
w Montmeló gości z całej Hiszpanii
i Ameryki Łacińskiej uroczyście powitał Jordi Nadal. Zanim wszyscy
udali się pierwszego treningowego
dnia na tor, szczegółowo zaprezen-
towano gościom nową rodzinę produktów „Roto DUO“ do przesuwnych okien i drzwi balkonowych,
która spotkała się z żywym zainteresowaniem przybyłych producentów
stolarki. „Wielu spośród naszych
klientów jest zapalonymi miłośnikami formuły jeden i śledzi każdy wyścig z zapartym tchem. Było dla nas
oczywiste, że musimy wykorzystać
tę wspaniałą okazję, by Ich uwagę
skierować także na nasz najnowszy
produkt“, powiedział Jordi Nadal
w powyścigowy poniedziałek.
Liczby potwierdzają, że się nie mylił: po wyścigach zespół Roto z zadowoleniem odnotował wyraźny
wzrost zamówień na system „Roto
DUO“.
Od 1 lipca 2007 r. pracownicy SARI
pracują pod banderą Roto. Wraz
z zarządzającym regionem dystrybucji Roto, Jordi Nadalem dotychczasowy prezes firmy Sari, Roberto
Rigato, obejmie kierownictwo nad
nowym zespołem w ramach organizacji. „Na tym jeszcze mocniejszym zacieśnieniu współpracy już
i tak znakomicie współdziałających
obydwu partnerów – Roto i SARI
– korzystają przede wszystkim nasi
klienci. Nie tylko otrzymują słynące
zawsze z wysokiego poziomu profesjonalizmu doradztwo, ale dodatkowo udoskonalony po połączeniu serwis dostaw. Ten zdecydowany krok
jest wyrazem determinacji Roto do
rozwoju we Włoszech “, powiedział
Jordi Nadal.
11
Roto inside
R amię w ramię
Weather Shield i Roto Frank of America
„Budowa trwałej, opartej na zaufaniu współpracy i jak najlepsze
wsparcie dalszego rozwoju naszego nowego partnera to dla nas
obecnie jedno z najważniejszych zadań.“, podkreśla Greg Koch,
prezes handlowej spółki Roto Frank of America. W ciągu minionych
18 miesięcy wraz ze swoim zespołem z dużym zaangażowaniem
pracował nad pozyskaniem do współpracy firmy Weather Shield, jednego w największych na rynku producentów okien i drzwi. Wysiłek
uwieńczony został sukcesem. Roto udało się połączyć dynamikę
globalnego przewodnictwa z lokalną elastycznością działania.
„Weather Shield Windows & Doors“
produkuje obecnie w pięciu zakładach produkcyjnych i zatrudnia
2.500 pracowników. Firma oferuje
drzwi i okna zarówno z drewna, jak
również klejonki drewnianej w płaszczu z PVC, z aluminium oraz pełnego PVC i stawia przede wszystkim
na rynkowe przewodnictwo poprzez
innowacje. Centrala w Medford,
w stanie Wisconsin, z dużą częstotliwością i intensywnością wspiera
nowe rozwiązania i pomysły, kierując je do wdrożenia. Gwarancję powodzenia na szybkie wdrożenie do
produkcji wszystkich koncepcji daje
ogromna integracja pionowa procesów produkcyjnych: Weather Shield
zajmuje się hartowaniem szkła, ekstruzją profili i dysponuje własną linią
obróbki drewna.
otwieranych na zewnątrz, to fakt ten
zobowiązuje do działania z największą elastycznością.“ Zobowiązanie
to amerykański oddział Roto traktuje
najwyraźniej bardzo poważnie,
gdyż Bob Gibbons, Dyrektor działu
sprzedaży w firmie Weather Shield
stwierdza: „Tym, co nas przekonało,
była znajomość materii pracowników Roto w odniesieniu do naszych
produktów i wsparcie w szerokim
zakresie od samego początku. Już
podczas pierwszych tygodni zespół
Grega Kocha szczegółowo opracował dla naszych linii możliwości
racjonalizacji produkcji. Od samego
początku czuliśmy, że jesteśmy
w dobrych rękach i to oczywiście
sprawiło, że przejście do współpracy z Roto było dla nas o wiele
łatwiejsze.“
Fachowość i elastyczność
Dzięki współpracy z Roto Firma dysponuje ogromnym potencjałem do
dalszego rozwoju, o tym Greg Koch
jest przekonany. „Zdawaliśmy sobie
sprawę z odpowiedzialności, jaka na
nas spoczywa. Jeśli rynkowy lider
innowacji formatu Weather Shield
interesuje się takim produktem jak
nasz system okuć ,X-Drive’ do okien
Konstruktorzy obydwu firm
pracują razem
Steve Mauro, który jako menedżer
produktu w Roto, od samego początku z dużym zaangażowaniem
podchodził do tej nowej współpracy,
pamięta każdy krok. „Bardzo ściśle
współpracowaliśmy z zespołami
działu zakupów i konstrukcyjnym
firmy Weather Shield. Specjalnie
dla tego klienta opracowane zostały
kolory i rodzaje powłok naszych
okuć, nowe opakowania i sposób
etykietowania“, mówi Mauro. „Możliwość zaimplementowania specjalnych życzeń klienta już w końcowej
fazie projektu to nierzadko czynnik
krytyczny dla powodzenia całości“,
powiedział Bob Gibbons dodając
od razu: „Jednym z pierwszych projektów, które wspólnie zrealizowaliśmy w minionych miesiącach była
wymienna pokrywa korbowego
mechanizmu do otwierania okna.
Pozwala to inwestorowi na dopasowanie koloru lub dekoracji swoich
okien podczas remontu do zmieniających się trendów bez konieczności
wymiany całego okna.“ Wchodzące
w skład mechanizmu korbowego
nożyce wykonywane są w całości
ze stali nierdzewnej, co chroni je
zwłaszcza na obszarach nadmorskich przed korozją.
Zawsze na miejscu
Obustronna pasja do innowacji –
o czym przekonany jest Greg Koch
– nie tylko przypieczętowała rozpoczętą właśnie współpracę, ale
umożliwiła także coś, czego właściwie się nie dostrzega: „Płynne
i bezkolizyjne przejście“! Podstawą
dalszej współpracy jest z naszej
strony stały kontakt z technikami
i inżynierami z Weather Shield.
Z tego też względu ulokowaliśmy
nasz zespół, którym kieruje Jeff
Beyer – regionalny dyrektor sprzedaży – w bezpośrednim sąsiedztwie
firmy Weather Shield w Wisconsin,
dzięki czemu na bieżąco otrzymuje-
Wydawca
Roto Frank AG
Stuttgarter Straße 145-149
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Kolegium redakcyjne:
Michael Lutscher, Ralph Saile,
Harald Schick
Stawiają na wspólny rozwój (od lewej
do prawej): Bob Gibbons, dyrektor zaopatrzenia, Emory Budzinski, starszy
menedżer produktu (Weather Shield &
The Peachtree Companies, Inc.),
Redakcja
Comm´n Sense GmbH
Haverkamp 30
D-45289 Essen
Telefon: +49 201 89470-0
Telefax: +49 201 89470-22
[email protected]
Dan Gray, dyrektor dystrybucji i marketingu (Roto Frank of America), Dale
Rasmussen, starszy menedżer produktu (Weather Shield & The Peachtree
Companies, Inc.), Greg Koch, Geschäftsführer, i Jeff Beyer, regionalny dyrektor sprzedaży, (Roto Frank of
America).
Opracowanie graficzne
gantenhammer
Werbung & Design GmbH & Co. KG
Meerbuscher Straße 64-78
D-40670 Meerbusch
Telefon: +49 21 59 69 61 60
Telefax: +49 21 59 69 61 618
[email protected]
my aktualne informacje o postępie
prac i dodatkowych życzeniach
klienta. Ta bliskość do klienta sprawia, że Roto jest dla naszego nowego partnera także w długofalowej
perspektywie bardzo wartościowym dostawcą.“ Także Jeff Beyer
potwierdza: „Nasz cały zespół – od
działu sprzedaży i obsługi klienta
poprzez dział IT, techników wdrożenia, menedżment produktu, na
kontroli jakości i księgowości kończąc – nie szczędził wysiłków, żeby
w najdrobniejszym szczególe dopracować dla nowego partnera
oczekiwany przez niego pakiet
produktowo-serwisowy.“
Druk
Kohlhammer & Wallishauser GmbH
Brunnenstraße 14
D-72379 Hechingen
Telefon: +49 7471 1802-0
Telefax: +49 7471 1802-60
[email protected]
analiza rynku na miejscu“, wyjaśnił
Johannes Worschech, pracujący
w dziale „międzynarodowej dystrybucji“. Z pracownikami firm zajmujących się dystrybucją materiałów
budowlanych i pokryciowych, jak
również z dekarzami przeprowadzono pogłębione wywiady na temat
sytuacji na angielskim rynku pokryć
dachowych. Badanie to pozwoliło
na określenie np. wielkości rynku,
jego struktury oraz udziału w nim
poszczególnych graczy, potrzeb
i wymogów klientów.
na rynek brytyjski, co stanowi dla
nas znakomity punkt wyjścia do
dalszych kroków. Jeśli uwzględnić,
że uczestnicy tego projektu zrealizowali go w całości obok ich normalnej pracy w Roto, to należy im
się szczere uznanie. Doprowadzenie
tego dzieła do końca kosztowało
wiele energii i mozolnej pracy.“
Nakład
wersja niemiecka:
wersja angielska:
wersja francuska:
wersja niderlandzka:
wersja polska:
wersja rosyjska:
wersja hiszpańska:
wersja węgierska:
4.150 egz.
2.185 egz.
2.684 egz.
1.574 egz.
1.425 egz.
1.415 egz.
1.330 egz.
805 egz.
Young Profession al Programm
Sukces pierwsz ych projektów
Young Professional Programm
– w skrócie: „YPP“ – jest programem służącym rozwojowi zasobów ludzkich w Roto, w którym
młodzi, wykwalifikowani ludzie
o wysokim potencjale i z kilkoma
latami doświadczeń zawodowych dostają możliwość uzyskania strategicznych kwalifikacji na
określone kluczowe stanowisko.
Roto inside informowało na temat tego konceptu w wydaniu
czerwcowym. Od listopada
2006 r. sześciu młodych pracowników obok swojej codziennej
pracy operacyjnej w Roto angażuje się w pracach programu
YP. Pracują tu nad interdyscyplinarnymi projektami na zlecenie
zarządu. 11 lipca 2007 r. zespół
YP przedstawił wyniki prac nad
dwoma z takich projektów.
W projekcie „Benchmarking spółek
handlowych koncernu“ kilkoro spośród uczestników programu opracowywało podstawy porównywania
efektywności europejskich spółek.
Jako punkt wyjścia opracowano
koncept, który miał stanowić platformę porównania różnych spółek.
„Bardzo istotne było precyzyjne
określenie założeń zadania – tzw.
‚Contracting’ – w którym zdefiniowany jest zakres projektu, konieczne zasoby i kompetencje zespołu“,
informuje Petr Jehlicka, pracujący
w dziale sterowania logistyką
w Roto Frank AG. Po opracowaniu
konceptu członkowie zespołu udali
się w dwuosobowych podzespo-
łach do poszczególnych spółek handlowych Roto w różnych krajach.
„Dzięki zasadzie „czterech oczu”
można było być pewnym, że mimo
różnego zakresu działalności poszczególnych firm córek koncernu,
uda się je opisać w stopniu wystarczająco szczegółowym i obszernym
na podstawie analogicznych kryteriów“, powiedział Michael Wirths.
„Best Practice“
„Dzięki wizytom na miejscu mogliśmy przyjrzeć się bliżej organizacji
pracy w każdej ze spółek i lepiej
zrozumieć tamtejszy sposób myślenia i postępowania“, twierdzi Yeter
Albayrak, pracująca w strukturach
dystrybucji Middle East / Korea.
Następnie po zastosowaniu odpowiednich metod analizy dokładnie
wyliczono, które etapy działania
w której ze spółek realizowane
są najefektywniej.
Zarządowi zaprezentowano po zakończeniu prac obok obszernego
konceptu benchmarkingowego
także wyniki analizy europejskich
spółek handlowych. Michael
Stangier, zastępca prezesa zarządu ds. finansów, który w programie
Young Professional zaangażował
się w roli mentora, był bardzo zadowolony z rezultatów prac: „Nasze
oczekiwania zostały w pełni spełnione. Uczestnicy YPP udowodnili,
że zdolni są do ponadstandardowych osiągnięć, wypełniając jednocześnie dla Roto ważne zadanie
poprzez stworzenie bazy wyjścio-
wej do dalszej optymalizacji procesów i struktur w różnych regionach
dystrybucji.“
Dalszą opiekę nad benchmarkingiem zapewni dział kontrolingu,
który w przyszłości gromadził
będzie regularnie określone dane
i poddawał analizie w celu określenia, w jakich obszarach dane spółki
są szczególnie efektywne. Zespół
YP dostarczył sparametryzowany
koncept i pierwszą ewaluację danych. W przyszłości ułatwi to kontrolingowi realizację tego zadania.
Roto Frank Okna Dachowe
w Wielkiej Brytanii
Inne wyzwanie, które podjęli
uczestnicy programu YP dotyczyłi
wejścia na rynek brytyjski dywizji
elementów budowlanych Roto.
Celem tego projektu było sporządzenie pełnej koncepcji przygotowania wejścia na rynek. „Dla zgromadzenia w tym celu niezbędnych
danych konieczna była obszerna
(z tyłu od lewej do prawej): Johannes
Worschech, Daniel Häusler i Rafal
Kielech (z przodu od lewej do prawej):
Petr Jehlicka, Yeter Albayrak i Michael
Wirths
„Dalsze kluczowe cele koncentrowały się wokół opracowania strategii dystrybucji, konceptu logistyki
i dopasowanego do potrzeb rynku
portfela produktów, które warunkowałyby sukces wejścia na ten
rynek”, powiedział Daniel Häusler,
pracujący w dziale zarządzania
produktem. Poza tym należało
uwzględnić zagadnienia takie, jak
odpowiednia strategia personalna,
długofalowy system rabatowy
i właściwe stany magazynowe.
11 lipca 2007 r. zarządowi Roto
zaprezentowano biznesplan dla
Wielkiej Brytanii, w którym zawarte
zostały wszystkie zalecenia zespołu
YP, opierające się na logicznych
i przejrzystych wyliczeniach. Zastępca prezesa zarządu, odpowiedzialny
za dywizję elementów budowlanych
Roto, Erich Rosenkranz, pochwalił
profesjonalizm biznesplanu: „Zespół
YP przedłożył nam obszerną analizę
i gotowy ‚rozkład jazdy’ do wejścia
Pilność ta nagrodzona została przez
szybkie wdrożenie tego projektu:
dział elementów budowlanych Roto
od razu rozpoczął poszukiwania
odpowiedniej lokalizacji i zespołu
w Wielkiej Brytanii. Wejście na
rynek dzięki pracy zespołu Young
Professional zostało bardzo dobrze
przygotowane i odbędzie się zgodnie z przyjętą strategią.
Wniosek
Dla narybku objętego programem
YP praca nad tego rodzaju projektami jest znaczącym wzbogaceniem
wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń, podkreśla także Rafal Kielech
z działu logistyki elementów budowlanych Roto: „Dzięki pomocy ze
strony naszych mentorów, spółek
handlowych Roto oraz aktywnemu
wspieraniu przez zarząd bardzo
szybko poznaliśmy nie tylko różnice
kulturowe na różnych rynkach, ale
także różne modele pracy oraz panujące w różnych zakątkach Europy
zwyczaje.“
12

Podobne dokumenty