U rzędówka

Komentarze

Transkrypt

U rzędówka
U rzędówka
Starostma
Pszczyńskiego.
Wychodzi w każdą sobotę. Prenumerata miesięczna J
Za redakcję odpowiedzialny;
1,— zł. bez portorjum. Ogłoszenia za wiersz trzyłamowy 5
Za część urzędową starszy sekretarz Michalski,
lub jego miejsce 0,20 zł., z obcych powiatów 0,25 zł. i
,
. , _
Przyjmowanie ogłoszeń do środy.
g
Nakładem powiatu Pszczyńskiego
Abonament przymuje każdy urząd pocztowy.
g i drukiem firmy Alfons Lokay w Pszczynie.
Nr. 22.
1926.
Pszczyna, dnia 19. czerwca
Część urzędowa.
Zarządzenie policyjne.
W -gminie Smardzewice stwierdzono w pięciu zagrodach pryszczycę u zwierzą;
racicowych.
Wobec tego gmina ta tworzy ścisły obwód kontumacyjny po myśli § 161
ustawy z dnia 26. 6, 1909 r.
Pszczyna, dnia 18. czerwca 1926 r.
Starosta.
W tutejszym powiecie uznano wściekliznę za wygasłą.
wszelkie co do zarazy tej wydane zarządzenia.
Pszczyna, dnia 19. czerwca 1926 r.
Z powodu tego znosi się
Starosta.
Ustalenie wartości węgla deputatowego w myśl § 160 Ord. Ubezp.
i § 2 ustawy o ubezpieczeniu funkcjonarjuszy prywatnych.
W myśl wyżej wymienionych przepisów ustalani wartość jednej tony węgla depu­
tatowego na kwotę 20,49 zł.
Stawka ta obowiązuje począwszy od dnia 16. V. hr.
Równocześnie odwołuję odnośne obwieszpzenie^poprzednio z dnia 1. IV. br., umieszczone w Urzędówce z dnia 3. I\% brAir. I2f
Przewodniczący:
w. z. Dr; Ries s,
przetarg przymusowy.
Nieruchonmość położona w Woli, powiat Pszczyna, i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu
zapisana w księdze gruntowej Wola, tom VII. wykaz liczba 223, na imię: wdowy Marji Odrobinskiej
z Woli, jako współwłaścicielki do połowy dalej na imię wdowy Marji Odrobinskiej, urodź. Lotawiec i
72
jej dzieci: Józefa, Franciszki i Franciszka Odrobinskich do niepodzielnej wspólności spadkobierców,
odnośnie do połowy będącej własnością zmarłego Józefa Odrobinskiego, oraz na imię wdowy Marji
Odrobinskiej do połowy, a na imię Józefa, Franciszki i Franciszka Odrobinskich w ł/6 części do nie­
podzielnej wspólności spadkobierców odnośnie do części należącej się zmarłej Jadwidze Odrobinskiej
zostanie dnia
15. września 1926 r. o godzinie 10. przedpołudniem
wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 18.
Nieruchomność składa się z parcel Nr. 121—125, liczba mapy 3, matrykuły 173, ks. pod. bud.
Ib. 25, powierzchnia 99 a 30 m1, czysty dochód 1, 77 tal., wartość użytkowa 60 mk.
Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 28. IV. 26 r.
Pszczyna, dnia 26. maja 1926 r.
Sąd
powiatowy.
Obwieszczenie
Składającym oszczędności w Miejskiej Kasie Oszczędności w Żorach podaje się
do wiadomości, że § 27 statutu Miejskiej Kasy Oszczędności w Żorach zostaje uzupeł­
niony jak następuje:
„Upoważnia się Kuratorjum do zaciągania zobowiązań wobec Banku Polskiego i
to celem wystarania się kredytu dla obywateli miasta przez uzyskanie redyskontu weksli,
które muszą być podpisane przez conajmniej dwuch poręczycieli odpowiedzialnych, zna­
nych jako zamożnych obywateli zamieszkałych w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej; wy­
sokość przejętego obliga wekslowego przymuje się w wysokości przeznaczony przez
Bank Polski.“
W myśl § 30, statutu zwraca się uwagę, że uzupełnienie § 27. statutu otrzymuje
prawomomocność w dniu 6-go sierpnia 1926 r. i obowiązuje wszystkich wkładających
oszczędności, jeżeli nie wycofali wzgl. nie wycofają swych wkładek stosownie do warun­
ków podanych w § 20. statutu,
Żory, dnia 11. czerwca 1926 r.
MAGISTRAT.
(—) A. Kostek
burmistrz.
Celem przeprowadzenia wyborów nowego zarządu spółki drenarskiej w Lędzinach, zwołuję
Walne Zebranie
tejże spółki na niedzielę, dnia 11. lipca b. r. o godz. 14 na sali p. Roznera w Lędzinach, na które
członków niniejszem zapraszam.
Lędziny, dnia 12. czerwca 1926 r
Tym. Przewodniczący Spółki Drenarskiej.
podp. S p y r a.
Obwieszczenie.*
W dniu 12. czerwca 1926 r. około godziny 4-tej rano znaleziono w gminie Brzeżcach
zegarek kieszonkowy ..System Glashütter“ "wartości od 30,- do 40,— zł
Wzywam niniejszem poszkodowanego do zgłoszenia swoich pretensji w ciągu 3 miesięcy w
tutejszym Urzędzie.
Mizerów, dnia 14. czerwca 1926 r.
Naczelnik Urzędu Okręgowego.