Komunikat z dnia 17.01.2017r. dotyczący błędu technicznego w

Komentarze

Transkrypt

Komunikat z dnia 17.01.2017r. dotyczący błędu technicznego w
Komunikat w sprawie błędu technicznego w karcie oceny strategicznej dla
Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT
Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT,
Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, że w karcie oceny strategicznej dla Poddziałania
3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) wystąpił błąd techniczny.
W przedmiotowej karcie nie wskazano kryterium D.1.2 Zgodność z wnioskiem
preselekcyjnym pod względem stopnia zwiększenia efektywności energetycznej, zakresu rzeczowego.
Ww. karta powinna zawierać ww. kryterium. W związku z powyższym karta oceny strategicznej
została uzupełniona o przedmiotowe kryterium oceny strategicznej.

Podobne dokumenty