Spis treści / CONTENTS

Komentarze

Transkrypt

Spis treści / CONTENTS
TREŚĆ
Roma DURAK – Cinara fresai (B LANCHARD, 1939) (Hemiptera: Aphididae) – nowy
gatunek mszycy dla Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Stanisław HURUK, Alicja HURUK, Grzegorz WRÓBEL – Struktura zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) buczyn w Górach Świętokrzyskich . . . . . . . . .
78
Marek BUNALSKI – Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera)
Zachodniej Polski. Część 2. Omarlicowate (Silphidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Adam BYK , Tomasz M OKRZYCKI , Mateusz DWORAKOWSKI , Marek B IDAS – Rozmieszczenie Odonteus armiger (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae) w Polsce z uwagami o jego bionomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Roman WĄSALA, Adam GÓRNICKI – Euchromius bella (HÜBNER, 1796) – pierwsze
stwierdzenie w Polsce (Lepidoptera: Crambidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Adam MALKIEWICZ, Ewelina MYŚKÓW, Marek BĄKOWSKI – Nowe stanowiska Ctenophora (Cnemoncosis) festiva MEIGEN, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae)
w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Krótkie doniesienia: 581 Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodziny Scarabaeidae (Coleoptera) – A. BYK ; 582 Nowe stanowiska niektórych krajowych gatunków chrząszczy z rodzin: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae
(Coleoptera) – A. B YK; 583 Nowe stanowisko Reesa vespulae (M ILLIRON, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) w Polsce – T. WOJAS; 584 Hoshihananomia perlata (SULZER,
1776) (Coleoptera: Mordellidae), gatunek nowy dla Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej
– M. P RZEWOŹNY; 585 Nowe stanowiska Macroplea appendiculata (PANZER, 1794)
(Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce – P. BUCZYŃSKI ; 586 Nowe stanowisko Euchroeus purpuratus (FABRICIUS , 1787) (Hymenoptera: Chrysididae) w Polsce –
J. WENDZONKA; 587 Rzadkie i nowe dla województwa mazowieckiego gatunki miernikowców i sówkowatych odnotowane w Puszczy Kozienickiej (Lepidoptera: Geometridae, Noctuidae) – M. B ĄKOWSKI, W. PIĄTEK; 588 Stanowisko Penthophera morio
(LINNAEUS, 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) w Babiogórskim Parku Narodowym
– K. SACHANOWICZ , A. WOWER; 589 Materiały do znajomości bzygowatych (Diptera:
Syrphidae) Lubelszczyzny – D. S AŁAPA, W. CZARNIAWSKI; 590 Potwierdzenie występowania Chromatomyia asteris (HENDEL , 1934) (Diptera: Agromyzidae) w Polsce –
U. WALCZAK, Z. MICHALSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Kronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
CONTENTS
Roma DURAK – Cinara fresai (BLANCHARD , 1939) (Hemiptera: Aphidoidea) – an
aphid species new to Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Stanisław HURUK, Alicja HURUK, Grzegorz WRÓBEL – Carabid assemblages (Coleoptera: Carabidae) of beech forests in the Holy Cross Mountains . . . . . . . . . . . .
78
Marek B UNALSKI – Contribution to the knowledge of beetle distribution in Western
Poland. Part 2. Carrion beetles (Coleoptera: Silphidae) . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Adam BYK, Tomasz MOKRZYCKI, Mateusz DWORAKOWSKI, Marek B IDAS – Odonteus
armiger (SCOPOLI, 1772) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Bolboceratidae) in Poland with
some bionomical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Roman WĄSALA, Adam GÓRNICKI – Euchromius bella (HÜBNER, 1796) – first record
from Poland (Lepidoptera: Crambidae) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
Adam MALKIEWICZ, Ewelina MYŚKÓW, Marek BĄKOWSKI – New localities of Ctenophora (Cnemoncosis) festiva MEIGEN, 1804 (Diptera: Tipulidae: Ctenophorinae) in
Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Short communications: 581 New Polish records of some beetle species from the family Scarabaeidae (Coleoptera) – A. BYK ; 582 New Polish records of some beetle
species from the families: Trogidae, Geotrupidae, Ochodaeidae (Coleoptera) –
A. BYK; 583 New locality of Reesa vespulae (MILLIRON, 1939) (Coleoptera: Dermestidae) in Poland – T. WOJAS; 584 Hoshihananomia perlata (SULZER, 1776) (Coleoptera: Mordellidae), a new species for the Wielkopolska-Kujawy Lowland – M. PRZEWOŹNY; 585 New site of Macroplea appendiculata (PANZER , 1794) (Coleoptera:
Chrysomelidae) in Poland – P. B UCZYŃSKI; 586 New locality of Euchroeus purpuratus (F ABRICIUS, 1787) (Hymenoptera: Chrysididae) in Poland – J. WENDZONKA;
587 Species of Geometridae and Noctuidae (Lepidoptera) rare and new to Mazowieckie Province, recorded in Kozienice Forest – M. BĄKOWSKI, W. PIĄTEK; 588 Locality of Penthophera morio (LINNAEUS , 1767) (Lepidoptera: Lymantriidae) in Babiogórski National Park – K. SACHANOWICZ, A. WOWER; 589 The materials to knowledge about hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Lublin region – D. SAŁAPA , W. CZARNIAWSKI; 590 Confirmation of the occurrence of Chromatomyia asteris (HENDEL ,
1934) (Diptera: Agromyzidae) in Poland – U. WALCZAK , Z. MICHALSKA . . . . . .
121
Chronicle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133