informacje o ofercie

Komentarze

Transkrypt

informacje o ofercie
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.
Infolinia 19 503
INFORMACJE O OFERCIE
Emitent
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie.
Działalność
Altus TFI zajmuje się tworzeniem oraz zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi dla
zamożnych osób prywatnych i klientów instytucjonalnych, jak również klientów
detalicznych. Na koniec 2013 roku zarządzało 22 funduszami/subfunduszami
inwestycyjnymi zamkniętymi, 7 subfunduszami w ramach funduszu otwartego oraz
aktywami 1 zewnętrznego funduszu otwartego. Spektrum funduszy inwestycyjnych
zarządzanym przez spółkę obejmuje publiczne rynki akcji krajowe i zagraniczne, rynek
instrumentów pochodnych, fundusze absolutnej stopy zwrotu, fundusze inwestujące na
rynku papierów dłużnych, fundusz nieruchomości oraz fundusze inwestujące w papiery
wartościowe na rynku niepublicznym. W funduszach ALTUS TFI na koniec grudnia 2013
roku zgromadzonych było 2,8 mld zł (1,5% rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce wg
Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami). Poza ofertą funduszy inwestycyjnych,
ALTUS TFI świadczy również usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych
(asset management) dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Wg
stanu na koniec grudnia 2013 roku wartość aktywów zarządzanych w ramach tej usługi
wyniosła 1,84 mld zł.
Historia Emitenta
Spółka została zawiązana i wpisana do KRS w 2007 roku. W dniu 2 grudnia 2008 roku
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła ALTUS TFI zezwolenie na prowadzenie działalności
polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Siedem miesięcy
później miała miejsce rejestracja pierwszego funduszu inwestycyjnego Towarzystwa, a 16
czerwca 2010 roku KNF udzieliła Emitentowi zezwolenie na poszerzenie przedmiotu
działalności o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba
instrumentów finansowych.
1
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.
Wyniki finansowe
Na przychody ze sprzedaży Emitenta składają się wynagrodzenia stałe i zmienne
pobierane za zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych oraz opłaty za wydanie
certyfikatów inwestycyjnych. Opłata stała za zarządzanie to wynagrodzenie dla
Towarzystwa uzależnione od wielkości zarządzanych aktywów w funduszach
inwestycyjnych, naliczane na każdy dzień uczestnictwa w funduszu i pobierane w postaci
stałej procentowej części aktywów danego funduszu. Oplata zmienna za zarządzanie jest
uzależniona od wyników wypracowanych przez poszczególne fundusze i jest pobierana w
przypadku uzyskania wzrostu wartości jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego
wyrażonego procentowo przekraczającego w danym okresie rozliczeniowym wyrażoną
zmianę portfela wzorcowego (benchmarku) określanego indywidualnie dla każdego
funduszy.
W 2013 r. wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Towarzystwo wzrosła z 1,9 mld
zł na koniec 2012 roku do 2,5 mld na koniec 2013, co było wynikiem zarówno wzrostu
wartości aktywów już działających funduszy, uruchomienia 3 nowych funduszy
inwestycyjnych zamkniętych oraz utworzenia 3 kolejnych subfunduszy ALTUS FIO
Parasolowego. Z kolei wartość aktywów pod zarządzaniem w ramach usługi Asset
Management wzrosła na koniec roku 2013 do kwoty 1,84 mld zł. Poniżej wyniki finansowe
spółki za 3 ostatnie lata.
Tabela 1. Wybrane wyniki finansowe ALTUS TFI za 3 ostatnie lata.
(w mln zł)
Przychody
Zysk operacyjny
Zysk netto
Przepływy operacyjne
Kapitał własny
2011
19,5
10,1
zmiana
2012
r/r
49,0 151,28%
25,1 148,51%
8,4
10,7
16,0
21,0 150,00%
20,4 90,65%
30,1 88,13%
2013
zmiana r/r
88,6
80,82%
45,1
79,68%
37,6
39,3
51,9
79,05%
92,65%
72,43%
Źródło: Prospekt
Strategia
Altus TFI jest jednym z niewielu niezależnych, tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną
instytucją finansową, towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku.
Spółka koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych do zamożnych i
bardzo zamożnych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, ale dostępnych
również, w przypadku funduszy otwartych, dla klientów detalicznych. Celem,
strategicznym Towarzystwa jest zwiększanie wartości zarządzanych aktywów, czego
realizacja ma bezpośrednie przełożenie na wzrost przychodów ze sprzedaży, a tym samym
wyniku finansowego Spółki.
2
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.
Polityka dywidendy
Intencją zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłacania dywidendy z
zysku osiągniętego w danym roku obrotowym. Zarząd zamierza prowadzić politykę
regulującą wypłatę dywidendy w wysokości między 75% a 100% zysku dostępnego do
wypłaty, z zastrzeżeniem, że Zarząd będzie dostosowywał politykę dywidendową do
aktualnej sytuacji gospodarczej i biznesowej Spółki, uwzględniając także zakres
planowanych inwestycji na cele strategiczne Spółki. Ostateczna decyzja odnośnie wypłaty
dywidendy jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Struktura akcjonariatu
Głównym akcjonariuszem spółki, kontrolującym przed Ofertą 62,27% kapitału
zakładowego dającego 67,77% głosów na WZA, jest prezes ALTUS TFI, Piotr Osiecki.
Struktura akcjonariatu przed i po Ofercie przedstawia Tabela 2.
Tabela 2. Struktura akcjonariatu ALTUS TFI.
Akcjonariusz
Piotr Osiecki
(bezpośrednio i
pośrednio)*
Zydorowicz
Investments S.C.Sp.
MANIA Investments
S.C.Sp.
Mercurius Financial
Advisors Sp. z o.o. 2
S.K.A
Bogusław Galewski
Michał Kowalczewski
Pozostali
dotychczasowi
akcjonariusze
Nowi akcjonariusze
Razem
Liczba
posiadanych
akcji po emisji
Akcji Serii F,
%
przeprowadzeniu
głosów Oferty Sprzedaży
na
i po umorzeniu
WZA
akcji własnych
Liczba
posiadanych
akcji
bezpośrednio
przed Ofertą
%
kapitału
zakłado
wego
27 401 360
62,27
67,79
3 582 360
8,14
3 530 280
%
kapitału
zakłado
wego
%
głosów
na
WZA
22 826 960
37,81
44,68
6,96
3 362 246
5,57
4,95
8,02
6,85
3 313 366
5,49
4,88
2 970 000
6,75
5,77
2 970 000
4,92
4,37
2 700 000
2 700 000
6,14
6,14
5,24
5,24
2 700 000
2 700 000
4,47
4,47
3,98
3,98
1 116 000
2,54
2,17
1 047 428
1,73
1,54
18 380 000
30,44
27,08
44 000 000
57 300 000
Źródło: Prospekt
* w tym 3,08 mln akcji własnych ALTUS TFI
Po zakończeniu oferty i umorzeniu akcji własnych, zakładając objęcie przez inwestorów
wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze posiadać będą 30,44% akcji dających
27,08 głosów na WZA.
3
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.
Na dzień Prospektu spółka zawarła z akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 40,92
mln akcji umowę zakazu sprzedaży akcji w okresie 12 miesięcy po rozpoczęciu notowań
Akcji na GPW (lock-up).
Cele emisyjne
Podstawowym celem oferty publicznej jest pozyskanie środków finansowych na realizację
planów inwestycyjnych, polegających przede wszystkim na skokowym zwiększeniu skali
działalności spółki poprzez przejęcie innych towarzystw funduszy inwestycyjnych
funkcjonujących na polskim rynku finansowym.
W przypadku nieprzeprowadzenia przez Towarzystwo zamierzonych działań akwizycyjnych
w okresie do końca III kwartału 2015 roku, ALTUS TFI przeprowadzi proces skupu i
umorzenia własnych akcji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi
o łącznej wartości nie niższej niż wartość pozyskanych wpływów z emisji Akcji Serii F.
Skup akcji w celu umorzenia zostanie przeprowadzony po cenie równej cenie emisyjnej
Akcji Serii F powiększonej o odsetki naliczone po stopie WIBOR 3M i nie będą w nim
uczestniczyły osoby i podmioty będące akcjonariuszami ALTUS TFI na dzień zatwierdzenia
prospektu.
Oferta
Cena emisyjna akcji została ustalona na 9,5 zł. Akcje oferowane są inwestorom w dwóch
transzach: detalicznej (1,5 mln akcji nowej emisji serii F) oraz instytucjonalnej (16,88 mln
akcji oferowanych, w tym 14,88 mln akcji serii F i do 2 mln akcji już istniejących). Łącznie
oferowanych jest do 18,38 mln akcji. Przy sprzedaży wszystkich oferowanych akcji
wartość oferty brutto wyniesie 174,6 mln zł. Udział w ofercie zadeklarował już m.in.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który zamierza objąć do 20% oferowanych
o wartości do 50 mln zł. Łączny udział banku w kapitale zakładowym ALTUS TFI ma być
nie mniejszy niż 5% i nie większy niż 10%.
Ryzyka
Szczegółowe ryzyka dotyczące działalności Emitenta, jak i samej Oferty znajdują się
w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym i dostępnym na stronie internetowej Spółki
(https://altustfi.pl/relacje-inwestorskie).
Zapisy
Cena emisyjna akcji została ustalona na 9,5 zł. Inwestor Indywidualny zainteresowany
nabyciem Akcji Oferowanych musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie
inwestycyjnej, w której składa zapis. W Transzy Detalicznej można składać zapisy na nie
mniej niż 100 akcji. Zapis złożony na mniej niż 100 akcji będzie uznawany za nieważny. W
4
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.
Transzy detalicznej inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że
suma akcji serii F, na które opiewają zapisy złożone w jednym podmiocie, nie przekracza
liczby wszystkich akcji Serii F w tej transzy. W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy
tego inwestora zostaną uznane za zapis na liczbę Akcji Serii F równą liczbie wszystkich
Akcji Serii F oferowanych w Transzy Detalicznej.
W chwili składania zapisu w Transzy detalicznej inwestor musi posiadać na rachunku
środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji objętych
zapisem oraz ceny emisyjnej, powiększone o prowizję. Środki te zostaną zablokowane w
chwili składania zapisu. Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z
zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem że termin rozliczenia
tych transakcji przypada nie później niż na dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi
przydział Akcji Serii F w Transzy Detalicznej.
Przydział akcji
Jeśli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Serii F w Transzy
Detalicznej, przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. W
przypadku zredukowania zapisu niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem
opłacenia zapisu na Akcje Serii F Oferowane pozostanie na rachunku inwestora. Środki te
zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji Serii F.
Harmonogram oferty
13-25 czerwca – proces budowania księgi popytu
25 czerwca – podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych
26 – 30 czerwca – przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej
27 czerwca – 4 lipca – przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej
Do 7 lipca – przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w
transzy Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW, zamknięcie Oferty
Składanie zapisów
Biuro Maklerskie Alior Banku SA wchodzi w skład konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje
zapisy na akcje ALTUS TFI SA, sprzedawane w ofercie publicznej w transzy dla Inwestorów
Indywidualnych za pośrednictwem:
a)
Punktów Przyjmowania Zleceń, których lokalizację znaleźć można na stronie:
http://www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie/informacje_o_biurze/placowki
5
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA
TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.
b)
Infolinii, pod numerem 19 503 (w przypadku połączenia z telefonu stacjonarnego
koszt za minutę połączenia liczony jest według taryfy lokalnej; w przypadku połączenia z
telefonu komórkowego, koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora sieci
komórkowej)
http://www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie/informacje_o_biurze/dostep_przez_telefon
c)
Internetu:
http://www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie/informacje_o_biurze/dostep_przez_internet
Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232
Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP:
1070010731, kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN (opłacony w całości).
Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie
i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem.
Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku za wiarygodne, ale Biuro nie ponosi
odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku
wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub
oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka
Akcyjna jest zabronione.
Treści zawarte w niniejszym materiale mają wyłącznie charakter promocyjny w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm., „Ustawa o ofercie”). Zatwierdzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego Prospekt Emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z
siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz o ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i
ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego akcji Spółki
opublikowana została na stronie internetowej Spółki (www.altustfi.pl) oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej oferującej
akcje Spółki: Mercurius Domu Maklerskiego Sp. z o.o. (www.mercuriusdm.pl).
Niniejszy materiał, nie stanowi oferty sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ani Ustawy o ofercie. Informacje te nie stanowią w szczególności zaproszenia ani
oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, Japonii lub w jakimkolwiek innym państwie, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji
lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.
Spółka oraz oferujący akcje nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji
zawartych w niniejszej publikacji, ani za ich uaktualnienie. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić
samodzielnej podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą
istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale. W
szczególności publikowane treści nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych oraz nie powinny być traktowane jako porady prawne
lub porady podatkowe.
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii.
6

Podobne dokumenty