WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komentarze

Transkrypt

WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
&
ruE
E
N."& ffi A Ft"trffi gsaKś\
ul. Brodnicka I
87-321 Bańniczlła
Bartniczka, 20 maj 20
woj. kujawsko-pornorskls
tel,56 493 68 10, fax 50 5$3 6d 84
I 6r
"
Znak sprawy: wlŚR'zzt .2.2.2016
WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: wyboru Wykonawcy na wykonanię zadania pn: ,,Demontaż, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczkaw 2016
rokutt
Gmina Barlniczka informuje' ze na Wykonawcę wlw zadaniazostaławybrana firma:
P.H.U. US-KOM
Robert Kołodziejski
tul. Zabia 5
09-500 Gostynin
1. Uzasadnienie wvboru:
Wybrana oferta otrzymała nąwyŻszą liczbę punktów spośród złoŻonych. Nie odrzucono
Żadnej oferty" Wykonawca nie podlega wykluczeniu'
2.
Zestawienie złozonych ofer1:
Lp.
I
2.
3"
4"
5.
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena oferowana
brutto
Punktacja przyznana
ofertom
31 361,22
40,r5
13 929,09
90,40
21941,22
57,39
14 026,92
89,17
12 592,50
100,00
Przedsiębiorstwo UsługowoBudowalne T-tel Tomasz
Wieczorek
ul. Podgórze 2012
43-300 Bielsko_Biała
EKO-UTIL s.c. A. Dąbrowska,
P. Lewandowski
ul" Bohaterów Czerwca 1956 18
87-500 Rypin
T.K.J" Matuszewski Spółka
jawna
ul. Por. Krzycha 5
86-300 Grudziadz
PaŹ Bogusław Auto-Złorn
Usługi Pogrzebowe,,EDEN''
Swiniary Stare BN
2'I-6-10 Łoniów
P.H.U. US-KOM Robert
Kołodziejski
u|. Żabia 5
09-500 Gostvnin
6.
7"
8.
3.
ECO-POL Sp. z o.o.
ul .Dworcowa 9
86-lŻ0 Pruszcz
14 081,56
89,43
16 510,91
76,21
14 910,42
84,45
Zakład Gospodarki I(omrrnalnej
,,GRONEKO''
Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o.
Bierzęwlce 62
09-500 Gostvnin
Zv'rybranym Wykonawcą Zostanie podpisania umowa w terminie 7 dni od dnia
wysłania niniej szego pisma.
Dziękuję zaudział w postępowaniu.