Roboczy pojazd użytkowy ze skrzynią ładunkową

Komentarze

Transkrypt

Roboczy pojazd użytkowy ze skrzynią ładunkową
Załącznik - oferta
................................................................
/ Nazwa oferenta – pieczęć firmowa/
OFERTA
Nawiązując do zapytania ofertowego, niniejszym składamy ofertę na:
Roboczy pojazd użytkowy ze skrzynią ładunkową
Oferta dotyczy dostawy do siedziby Zamawiającego:
netto: .............................................................. PLN
słownie: ........................................................................................................................................
brutto: .................................................................... PLN
słownie: ........................................................................................................................................
okres gwarancji: ……………………………………………………………………………...…
odległość od autoryzowanego serwisu do siedziby MOSiR „CENTRUM” przy ul.
Bogumińskiej 8…………………………………………………………………………………
Zapoznaliśmy się z treścią proponowanej umowy nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
..............................................................
Data i podpis osoby upoważnionej

Podobne dokumenty