Załącznik Nr 2 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 2 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2016
Dyrektora MOPS w Sopocie
z dnia 14 października 2016r.
Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych
z potrzebami przyjmowanego dziecka
1. Przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie
wniosku złożonego zgodnie z Załącznikiem przez rodzinę zastępczą w terminie nie
dłuższym niż 2 miesiące od przyjęcia dziecka.
2. Rodzina zastępcza może jednorazowo otrzymać świadczenie na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z potrzebami dziecka.
3. Wykaz niezbędnych rzeczy związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka:
- meble m.in. szafa, stół, krzesło, łóżko,
- lampkę nocną,
- wózek ,
- foteli samochodowy,
- akcesoria niemowlęce (bez: środków higienicznych, środków czystości, żywności),
- kołdra/koc/poduszki,
- bielizna pościelowa,
- ręczniki,
- odzież,
- bielizna osobista,
- obuwie,
- książki, zeszyty, przybory, szkolne,
- inne rzeczy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Wysokość świadczenia wynosi do 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złoty) na
jedno dziecko.
5. Przyznanie środków finansowych i ich wysokość na przedmiotową pomoc
uzależnione jest od zatwierdzonego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie na dany rok budżetowy.
6. Komisja Działu Pieczy Zastępczej (DPZ) podejmuję decyzję o przyznaniu bądź
odmowie środków finansowych w drodze decyzji administracyjnej.
7. Rozliczenie przyznanego świadczenia następuje na podstawie imiennych rachunków
lub faktur przedłożonych w DPZ w terminie 30 dni od otrzymania przyznanych
środków.
8. W przypadku braku rozliczenia przyznane świadczenie podlega zwrotowi zgodnie
z zasadami określonymi w art. 92 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.