1 - ifm

Komentarze

Transkrypt

1 - ifm
Instrukcja obsługi
Impedancyjny sygnalizator poziomu
706158 / 00
04 / 2012
LMT121
PL
Spis treści
1 Uwaga wstępna���������������������������������������������������������������������������������������������������3
1.1 Symbole���������������������������������������������������������������������������������������������������������3
2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa�����������������������������������������������������������������3
3 Funkcje i własności����������������������������������������������������������������������������������������������4
3.1 Obszar zastosowań���������������������������������������������������������������������������������������4
3.2 Ograniczenia w stosowaniu���������������������������������������������������������������������������6
4 Działanie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
4.1 Zasada pomiaru���������������������������������������������������������������������������������������������6
4.2 Przetwarzanie zmierzonych sygnałów�����������������������������������������������������������6
4.2.1 Ustawienia fabryczne���������������������������������������������������������������������������6
4.2.2 Tryby pracy�������������������������������������������������������������������������������������������7
4.3 Dalsze cechy urządzenia�������������������������������������������������������������������������������7
4.4 Komunikacja, parametryzacja, przetwarzanie�����������������������������������������������8
4.5 Przykłady aplikacji�����������������������������������������������������������������������������������������8
5 Montaż�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9
5.1 Miejsce montażu / środowisko�����������������������������������������������������������������������9
5.2 Akcesoria montażowe����������������������������������������������������������������������������������10
5.2.1 Adapter procesowy (bez gwintu zewnętrznego, np. clamp)��������������� 11
5.2.2 Adapter do wspawania i redukcja (z gwintem zewnętrznym)������������� 11
5.3 Uwagi na temat montażu zgodnego z 3A����������������������������������������������������12
5.4 Uwagi na temat użytkowania zgodnego z EHEDG�������������������������������������13
6 Podłączenie elektryczne������������������������������������������������������������������������������������14
7 Parametryzacja��������������������������������������������������������������������������������������������������15
7.1 Parametryzacja za pomocą PC�������������������������������������������������������������������16
7.2 Parametryzacja za pomocą modułu pamięci�����������������������������������������������16
7.3 Parametryzacja za pomocą wejścia uczenia�����������������������������������������������17
7.3.1 Wymagania�����������������������������������������������������������������������������������������17
7.3.2 Parametryzacja przy pełnym zbiorniku�����������������������������������������������17
7.3.3 Zmiana funkcji wyjścia������������������������������������������������������������������������18
7.3.4 Błąd podczas parametryzacji �������������������������������������������������������������18
8 Praca�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
9 Konserwacja, naprawa i utylizacja���������������������������������������������������������������������20
2
10 Rysunek wymiarowy����������������������������������������������������������������������������������������20
11 Dane techniczne����������������������������������������������������������������������������������������������21
12 Uwagi do rozporządzenia (EC) 1935/2004������������������������������������������������������21
13 Ustawienia fabryczne��������������������������������������������������������������������������������������22
1 Uwaga wstępna
1.1 Symbole
►
→
Instrukcje
Odsyłacz
Ważna uwaga
Nie stosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do
nieprawidłowego działania lub zakłóceń.
Informacje
Nota uzupełniająca.
2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
• Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia należy przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi oraz upewnić się, czy urządzenie bez zastrzeżeń może
zostać zastosowane w Państwa aplikacji.
• Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i niestosowanie się do instrukcji obsługi
oraz danych technicznych może doprowadzić do szkód materialnych lub
uszkodzenia ciała.
• Z tego powodu montaż, podłączenie elektryczne, konserwacja i obsługa
urządzenia mogą być wykonywane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany
personel, upoważniony przez operatora maszyny.
• Urządzenie jest zgodne z normą EN 61000-6-4. W środowisku mieszkalnym
(EN 61000-6-3) urządzenie musi być zamontowane w zamkniętych zbiornikach
/ rurach metalowych.
PL
3
3 Funkcje i własności
Urządzenie monitoruje obecność cieczy, mediów lepkich oraz sypkich w
zbiornikach i rurach. Może być wykorzystywane do detekcji poziomu lub ochrony
przed suchobiegiem.
3.1 Obszar zastosowań
• Odpowiednie do aplikacji aseptycznych dzięki wykonaniu z odpowiednich
materiałów i dzięki sposobom montażu.
• Detekcja praktycznie wszystkich mediów, nawet silnie przywierających (np.
ketchup) i nieprzewodzących (np. olej roślinny).
Typ
LMT100
LMT110
LMT121 2)
Obszar zastosowań
Czułość
Woda i media bazujące na wodzie
Niska (stała) 1)
Oleje, tłuszcze, media sypkie
Wysoka (stała) 1)
Woda i media bazujące na wodzie,
Średnia (nastawna) 3)
oleje, tłuszcze, media sypkie
Rozróżnianie mediów
1
) Nie wymaga nastaw.
2
) Czujnik typu LMT121 może być parametryzowany i dlatego pozwala na detekcję
mediów w bardzo szerokim zakresie aplikacji. Ponadto, można ustawić dwie
niezależne wartości czułości pozwalające na detekcję różnych mediów (np.
rozdzielenie lub rozróżnianie mediów).
3
) Nastawy fabryczne
4
W następującej tabeli znajduje się lista przetestowanych mediów i zalecanego dla
nich typu urządzenia. Pełna lista mediów dostępna jest na stronie www.ifm.com
(patrz zakładka „instrukcje obsługi” na karcie katalogowej).
Poniższe dane należy traktować jako niewiążące wartości referencyjne. W
zależności od składu wymienionych mediów mogą wystąpić odchylenia.
►► Należy upewnić się, czy urządzenie bez zastrzeżeń może zostać
zastosowane w Państwa aplikacji!
Medium
LMT100
LMT110
LMT121 1)
Alkohol (zawartość 40 %)
●
Piwo
●
Masło (solone/niesolone)
●
Lody
●
Tłuszcz
●
Miód
●
Jogurt
●
Śmietana
●
Ketchup
●
Dżem
●
Mleko
●
Majonez
●
Oliwa z oliwek
●
Krem (30%)
●
Czekolada (w temp. 40 °C)
●
Woda destylowana
●
Woda z kranu
●
Cukier (cukier granulowany)
●
1
) Dane odnoszą się do fabrycznej nastawy czułości. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nastawy
mogą zostać zmienione.(→ 7 Parametryzacja).
• Urządzenie przeznaczone jest do pracy z medium o temperaturach:
-- -40…85°C (media bazujące na wodzie).
-- -40…100°C (oleje, tłuszcze oraz media sypkie).
• Dopuszczalna jest praca w 150°C, ale w ograniczonym czasie (1h). Dlatego
urządzenie można stosować przy standardowych procesach CIP i SIP.
• Ciśnienie w zbiorniku: -1…25 bar.
PL
5
3.2 Ograniczenia w stosowaniu
• Urządzenie nie jest odpowiednie dla materiałów ściernych (np. piasek).
• Do pracy z mediami agresywnymi (silnie żrące roztwory i ługi):
►► Należy sprawdzić kompatybilność materiałów, z których wykonane jest
urządzenie. (→ 11 Dane techniczne).
• Do pracy z mediami niejednorodnymi tworzącymi warstwy (np. olej i woda):
►► Należy przeprowadzić próby w aplikacji.
4 Działanie
4.1 Zasada pomiaru
Czujnik wykorzystuje do detekcji spektroskopię impedancyjną. Urządzenie
analizuje własności elektryczne medium w zakresie częstotliwości od 50 do 200
MHz. Poszczególne media posiadają charakterystyczne widma. Również osady i
piana posiadają swoje charakterystyki.
Gdy został dobrany właściwy czujnik, wykrywana jest obecność medium,
podczas gdy osady oraz piana są ignorowane. W wielu przypadkach
wybrane urządzenie jest zupełnie wystarczające. Czujnik LMT121 z
nastawną czułością jest przeznaczony do specyficznych aplikacji. (→ 3.1
Obszar zastosowań).
4.2 Przetwarzanie zmierzonych sygnałów
4.2.1 Ustawienia fabryczne
Wyjścia OUT1 oraz OUT2 ustawione są jako komplementarne:
-- Brak medium: Wyjście 1 = WYŁ. / Wyjście 2 = ZAŁ.
-- Wykryto medium: Wyjście 1 = ZAŁ. / Wyjście 2 = WYŁ.
6
4.2.2 Tryby pracy
Możliwe są dwa tryby pracy:
Tryb pracy
1
2
Konfiguracja
Sygnalizator poziomu
z 2 wyjściami
przełączającymi
Czujnik poziomu z
jednym wyjściem
przełączającym i
jednym wejściem
uczenia.
Cechy
Parametry dotyczące
czułości, funkcji wyjść
(NC, NO i funkcja okna)
oraz inne ustawiane są
za pomocą interfejsu
IO-Link.
Czułość i funkcja
wyjścia 2 (OUT2)
mogą być ustawione
za pomocą sygnału
uczenia podanego na
pin 4. Wejście uczenia
jest dostępne tylko
po aktywacji poprzez
IO-Link.
Więcej informacji
(→ 6 Podłączenie
elektryczne),
(→ 7 Parametryzacja)
(→ 6 Podłączenie
elektryczne),
(→ 7 Parametryzacja),
(→ 7.3 Parametryzacja
za pomocą wejścia
uczenia)
Ustawienia fabryczne czujnika to tryb pracy 1, w którym wyjścia pracują
komplementarnie. (→ 4.2.1 Ustawienia fabryczne).
4.3 Dalsze cechy urządzenia
• Materiały przeznaczone do stref aseptycznych: 316L, PEEK.
• Możliwy montaż aseptyczny bez strefy martwej.
• Dopuszczenia / zgodność: FDA, EC 1935 / 2004; EHEDG, 3A, UL.
• Sygnalizacja stanu wyjścia i gotowości do pracy przez dwie diody LED.
• Po załączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do pracy;
Należy sprawdzić obszary zastosowań każdego z urządzeń. (→ 3.1 Obszar
zastosowań).
• Krótki czas odpowiedzi: opóźnienie przełączenia około 0,1 s.
• Zdefiniowana pozycja wyjścia przewodu wtyczek kątowych przy zastosowaniu
adaptera do wspawania firmy ifm.
• Opływowe wykonanie czujnika zapobiega zaburzeniom przepływu oraz
PL
spadkom ciśnienia.
• Dowolna pozycja instalacji
7
4.4 Komunikacja, parametryzacja, przetwarzanie
Komunikacja, parametryzacja oraz przetwarzanie możliwe są tylko w LMT121.
Za pomocą oprogramowania do parametryzacji poprzez IO-Link (np. FDT „ifm
Container”), urządzenie pozwala na:
• Odczyt bieżących wartości procesu
• Odczyt, zmianę i zapis bieżących nastaw parametrów.
• Transfer bieżących nastaw parametrów do innych urządzeń tego samego typu.
Katalog dostępnych obiektów DTM, plików opisowych urządzeń IO-Link
(IODD) oraz oprogramowanie FDT „ifm Container” można pobrać ze strony
www.ifm.com → Service → Download.
4.5 Przykłady aplikacji
Rys. 1
Rys. 2
1
1
1
8
Urządzenie może być zamontowane w dowolnej pozycji:
• Rys. 1 obrazuje różne pozycje instalacji urządzenia w zbiorniku (np. do detekcji
poziomu lub zabezpieczenia przed suchobiegiem)
• Rys. 2 pokazuje, w jaki sposób można monitorować poziom w rurach
wykorzystując położenie urządzenia.
W przypadku silnie przylegających i lepkich mediów, montaż w pozycji
(1) na rys. 1 i rys. 2 dopuszczalny jest tylko warunkowo. Osady mogą być
wykrywane jak medium.
5 Montaż
Przed montażem i demontażem czujnika, należy upewnić się, że w
układzie nie występuje ciśnienie a w rurociągu oraz zbiorniku nie
występuje medium. Ponadto zawsze należy zwrócić uwagę na potencjalne
zagrożenia związane z ekstremalnymi temperaturami maszyn i mediów.
5.1 Miejsce montażu / środowisko
Wymaganą poprawność montażu i działania urządzenia oraz szczelność
połączeń zapewniają wyłącznie adaptery firmy ifm.
W przypadku zastosowania trójników, należy zwrócić uwagę na
maksymalne ciśnienia zgodne z DGRL:
• DN25: maks. 40 bar
• DN40: maks. 25 bar
• DN50: maks. 25 bar
• Montaż w rurach możliwy jest od DN25 wzwyż.
• Boczna odległość od końca czujnika do ścianek zbiornika lub innych
elementów: min. 15 mm.
• W zastosowaniach przemysłowych urządzenie może być montowane
w zbiornikach i rurach niemetalowych. W zbiornikach niemetalowych
powierzchnia metalowa adaptera montażowego służy jako masa.
• W zastosowaniach domowych urządzenie musi być montowane w zamkniętych PL
zbiornikach metalowych lub rurach.
• Nie należy stosować dodatkowych materiałów uszczelniających (np. taśmy
teflonowej) na końcówce sondy (stożek uszczelniający).
• Należy chronić czubek czujnika przed bezpośrednim działaniem światła
słonecznego.
9
5.2 Akcesoria montażowe
Urządzenie jest montowane przy pomocy adaptera montażowego. Dostępne są
następujące akcesoria:
Adapter do wspawania
G½
Adapter do wspawania
G½ z dopuszczeniem 3A
Adapter montażowy G½
Adapter montażowy G½
z dopuszczeniem 3A
Zaślepka G½
Trzpień do spawania G½
10
Opis
Sferyczny
Płaski
Cylindryczny do zbiorników
Cylindryczny do rur
Trójnik DN25
Trójnik DN40
Trójnik DN50
Cylindryczny do zbiorników
Cylindryczny do rur
G¾
G1
¾” NPT
DIN 11851 DN25
DIN 11851 DN40
Varivent D50
Varivent D68
Clamp 1-1,5“ ISO 2852 / DIN 32676
Clamp 2“ ISO 2852 / DIN 32676
DN25 SMS
Clamp 1-1,5“ ISO 2852 / DIN 32676
Clamp 2“ ISO 2852 / DIN 32676
Do adaptera
Rozprasza ciepło
Nr zam.
E30055
E30056
E43300
E43301
E43316
E43317
E43318
E43309
E43310
E43302
E43303
E43313
E43304
E43305
E43306
E43307
E33401
E33402
E33430
E43311
E43312
E43308
E43314
5.2.1 Adapter procesowy (bez gwintu zewnętrznego, np. clamp)
►► Powierzchnie uszczelniające muszą być czyste. Usunąć ochronną osłonę
bezpośrednio przed montażem. W przypadku uszkodzonej powierzchni
uszczelniającej należy wymienić adapter bądź czujnik.
►► Lekko nasmarować gwinty czujnika i adaptera używając pastę odpowiednią do
danego zastosowania.
►► Czujnik należy mocno wkręcić ręką do adaptera. Nie dopuścić do
mechanicznego uszkodzenia krawędzi uszczelniających.
►► Czujnik wraz z adapterem należy zapiąć do imadła. Imadło należy dokręcić
jedynie lekko, aby nie wykrzywić adaptera.
►► Następnie dokręcić urządzenie kluczem. Moment dokręcający: 20…25 Nm.
►► Zamocować czujnik z adapterem za pomocą nakrętki, kołnierza zaciskowego
itp. do przyłącza procesowego.
5.2.2 Adapter do wspawania i redukcja (z gwintem zewnętrznym)
►► Powierzchnie uszczelniające muszą być czyste. Usunąć ochronną osłonę
bezpośrednio przed montażem. W przypadku uszkodzonej powierzchni
uszczelniającej należy wymienić adapter bądź czujnik.
Należy przestrzegać instrukcji montażu zawartych w dokumentacji
technicznej odpowiedniego adaptera! Gdy stosowane są trójniki, należy
zwrócić uwagę na maksymalne ciśnienia zgodne z DGRL:
• DN25: maks. 40 bar
• DN40: maks. 25 bar
• DN50: maks. 25 bar
►► Wspawać lub wkręcić adapter w zbiornik / rurę.
►► Jeśli to konieczne, wsunąć uszczelkę (1 na poniższym rysunku) na urządzenie.
Uszczelnia on przestrzeń pomiędzy czujnikiem a adapterem.
PL
11
1
Niektóre z wymienionych powyżej
adapterów są dostarczane z
O-ringiem.
►► Używać tylko O-ringów
dostarczonych z czujnikiem.
Nieodpowiednie O-ringi mogą
spowodować problemy ze
szczelnością połączenia:
-- O-ring za duży: nieszczelność
na czubku czujnika.
-- O-ring zbyt płaski:
nieszczelność w przestrzeni
między czujnikiem a adapterem.
►► Lekko nasmarować gwinty czujnika i adaptera używając pastę odpowiednią do
danego zastosowania.
►► Włożyć czujnik do adaptera i dokręcić. Moment dokręcający 20...25 Nm.
►► Po montażu sprawdzić czy zbiornik / rura są szczelne.
5.3 Uwagi na temat montażu zgodnego z 3A
Urządzenie posiada dopuszczenie 3A. Dopuszczenie ważne jedynie w przypadku
użytkowania adapterów z dopuszczeniem 3A (→ 5.2 Akcesoria montażowe).
Miejsce wspawania musi być zgodne z kryterium sanitarnym 3-A 74-03,
D6.1.4:
„Minimalny promień spoin spawów w powierzchniach kontaktowych nie
może być mniejszy niż ¼ cala (6,35 mm). Dopuszcza się minimalny
promień spawów wynoszący 1/8 cala (3,18 mm), gdy grubość jednej z
łączonych powierzchni jest mniejsza niż 3/16 cala (4,76 mm).”
12
Odpowiedni montaż musi zapewnić
swobodne zejście medium z
powierzchni aktywnej czujnika
(pozycje 1...3).
Przyłącze procesowe musi być
wyposażone w otwór do detekcji
wycieków. Przy użyciu adapterów
z dopuszczeniem 3A (→ 5.2
Akcesoria montażowe) jest to
zagwarantowane.
5.4 Uwagi na temat użytkowania zgodnego z EHEDG
Urządzenie posiada dopuszczenie EHEDG. W przypadku użytkowania urządzenia
w strefach aseptycznych wraz z wyżej wymienionymi adapterami należy
zapewnić,
►► aby czujniki zostały zintegrowane z układem zgodnie z wymaganiami EHEDG.
PL
13
6 Podłączenie elektryczne
Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio
wykwalifikowanego elektryka.
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów
dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych.
Napięcie zasilania wg EN 50178, SELV, PELV.
►► Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
►► Sposób podłączenia:
Tryb normalny1)
2
1
3
4
1)
Tryb uczenia 1)
1
1
2
2
4
4
3
3
Tryb IO-Link oraz uczenia dostępne tylko dla LMT121.
Pin
Podłączenie
1
3
2 (wyjście 2)
Ub+
Ubwyjście przełączające pnp
•wyjście przełączające pnp
•IO-Link
•Wejście do sygnału uczenia
4 (wyjście 1)
Kolory przewodów w konektorach
ifm:
brązowy
niebieski
biały
czarny
Urządzeniem służącym do uczenia jest przycisk (nr zamówieniowy
E30405). Należy pamiętać, że:
• Tylko wyjście 2 dostępne jest w trybie uczenia.
• W ustawieniach fabrycznych tryb uczenia jest nieaktywny. Jeśli
potrzeba, musi być aktywowany. (→ 7.3.1 Wymagania).
Informacje o dostępnych kablach znajdują się na stronie www.ifm.com/pl →
Technika łączeniowa → Wtyki żeńskie.
14
7 Parametryzacja
Urządzenia LMT100 i LMT110 mają stałe ustawienia odpowiednie do ich
zastosowań. (→ 3.1 Obszar zastosowań).
Urządzenie LMT121 można sparametryzować. Dzięki temu urządzenie nadaje się
do wielu zastosowań. Ponadto, można ustawić dwie niezależne wartości czułości
pozwalające na detekcję różnych mediów (np. rozdzielenie lub rozróżnienie
mediów).
Parametryzacja LMT121 jest konieczna tylko wtedy, gdy ustawienia fabryczne nie
nadają się do aplikacji.
Czułość w ustawieniach fabrycznych LMT121 znajduje się pomiędzy
ustawieniami LMT100 a LMT110. To pośrednie ustawienie czułości nadaje
się do wielu zastosowań. (→ 3.1 Obszar zastosowań).
Parametryzację można przeprowadzić przed montażem urządzenia lub w czasie
jego działania.
Jeżeli parametry zostaną zmienione w czasie działania, wpłynie to na
funkcjonowanie instalacji.
►► Upewnić się, czy wszystko działa prawidłowo.
Można ustawić następujące parametry:
SP1/rP1
SP2/rP2
OU1
Czułość punktu przełączania 1 / zerowania 1 (przełącza OUT1)
Czułość punktu przełączania 2 / zerowania 1 (przełącza OUT2)
Funkcja wyjścia dla OUT1:
-- Sygnał przełączający dla wartości granicznych: funkcja histerezy lub funkcja
okna, normalnie otwarte lub normalnie zamknięte.
-- Jako alternatywa: Skonfigurować pin 4 jako wejście do sygnału uczenia
([OU1] = [Tch])
OU2
Funkcja wyjścia dla OUT2:
-- Sygnał przełączający dla wartości granicznych: funkcja histerezy lub funkcja
okna, normalnie otwarte lub normalnie zamknięte.
TSP1
Parametryzacja przy zbiorniku wypełnionym medium 1
-- automatycznie ustawia punkty przełączania SP1 / rP1 do detekcji medium 1
PL
TSP2
Parametryzacja przy zbiorniku wypełnionym medium 2
-- automatycznie ustawia punkty przełączania SP1 / rP1 do detekcji medium 2
EF
Funkcje rozszerzone / otwarcie poziomu 2 menu.
FOU1 Odpowiedź wyjścia 1 w przypadku usterki
dr1 Opóźnienie zerowania wyjścia 1; Ta pozycja menu jest aktywna z Hno / Hnc.
15
FOU2
dr2
P_n
dFo
rES
Odpowiedź wyjścia 2 w przypadku usterki
Opóźnienie zerowania wyjścia 2; Ta pozycja menu jest aktywna z Hno / Hnc.
Polaryzacja wyjść (pnp lub npn)
Opóźnienie przełączania wyjść 1 / 2 w przypadku usterki
Przywracanie ustawień fabrycznych
Następne podrozdziały opisują 3 sposoby parametryzacji urządzenia.
7.1 Parametryzacja za pomocą PC
Do parametryzacji konieczne jest oprogramowanie IO-Link (np. oprogramowanie
FDT „ifm Container” posiadające graficzny interfejs użytkownika ze szczegółowym
opisem). Do podłączenia urządzenia z PC poprzez port USB służy konwerter, nr
zamówieniowy E30396. Konwerter obsługiwany jest poprzez oprogramowanie
FDT „ifm Container”.
Katalog dostępnych obiektów DTM, pliki opisowe urządzeń IO-Link (IODD)
oraz oprogramowanie FDT - ifm Container mogą zostać pobrane ze strony
www.ifm.com → Service → Download.
7.2 Parametryzacja za pomocą modułu pamięci
Parametry można zapisać w urządzeniu szybko za pomocą modułu pamięci (nr
zamówieniowy E30398). Aby to zrobić, odpowiedni zestaw parametrów musi
zostać zapisany w module pamięci (np. z PC).
Moduł pamięci może być również użyty do zapisu aktualnych parametrów i
kopiowania ich do kolejnych urządzeń tego samego typu.
Więcej informacji na temat modułu pamięci dostępne jest nieodpłatnie na stronie
www.ifm.com/pl.
16
7.3 Parametryzacja za pomocą wejścia uczenia
W trybie uczenia funkcjonalność ta jest ograniczona do wyjścia 2.
7.3.1 Wymagania
Wejście uczenia musi być aktywne. Jest to możliwe na 2 sposoby:
• Za pomocą oprogramowania IO-Link (→ 7.1 Parametryzacja za pomocą PC).
• Za pomocą modułu pamięci (→ 7.2 Parametryzacja za pomocą modułu
pamięci).
Proces uczenia przeprowadzany jest poprzez przyłożenie Ub+ do pin 4. (→ 6
Podłączenie elektryczne).
Urządzeniem służącym do uczenia jest przycisk (nr zamówieniowy
E30405).
7.3.2 Parametryzacja przy pełnym zbiorniku
Podczas parametryzacji przy pełnym zbiorniku urządzenie uczone jest detekcji
medium w optymalny sposób (ignoruje osady i pianę):
►► Wypełnić zbiornik, tak aby czubek urządzenia był całkowicie zanurzony w
medium.
►► Przyłożyć Ub+ do pin 4 przez >2 ... < 5 s (T1).
).
>> Dioda 1 miga z 2 Hz (
>> Po zakończeniu uczenia LED świeci przez 2 s a pin 4 daje sygnał przez 2 s
(T2; potwierdzający skuteczną zmianę ustawień).
PL
17
7.3.3 Zmiana funkcji wyjścia
Wyjście 2 można zmienić z “NC” (Hnc) na “NO” (Hno) lub odwrotnie. Dostępne
są tylko funkcje histerezy (Hno / Hnc). Parametry dla funkcji okna można ustawić
wyłącznie za pomocą IO-Link:
►► Przyłożyć Ub+ do pin 4 przez > 5s ... < T1).
), a po 5 s
>> Dioda 1 najpierw miga pojedynczo z częstotliwością 2 Hz (
).
miga podwójnie z częstotliwością 1 Hz (
>> Po zmianie dioda świeci przez 2 s a pin 4 wystawia sygnał przez 2 s (T2;
potwierdzający skuteczną zmianę ustawień).
>> Po zmianie dioda 2 świeci zależnie od poziomu medium:
-- Wykryto medium: Dioda 2 = żółty (przy Hno) / Dioda 2 = zielony (przy Hnc)
-- Brak medium: Dioda 2 = zielony (przy Hno) / Dioda 2 = żółty (przy Hnc)
7.3.4 Błąd podczas parametryzacji
Parametryzacja jest anulowana w przypadku błędu:
>> Dioda 1 miga na żółto-zielona z 8 Hz.
>> Urządzenie powraca do trybu pracy z niezmienionymi ustawieniami.
Możliwe błędy:
• Zbyt długi lub krótki czas uczenia
• Sygnał poza zakresem pomiarowym urządzenia
18
8 Praca
Po załączeniu napięcia zasilania, urządzenie znajduje się w trybie pracy.
Wykonuje ono swoje funkcje i przełącza wyjścia.
Następująca tabela pokazuje ustawienia fabryczne. W tym stanie wyjście
1 = Hno oraz wyjście 2 = Hnc. Jeśli ustawienia fabryczne zostaną
zmienione, stan diod i wyjść zależy od aktualnych ustawień.
Diodę 1 i diodę 2 można zidentyfikować na podstawie typu urządzenia.
Dioda 1 i dioda 2 znajdują się odpowiednio na przedłużeniu “wyjścia
1” i “wyjścia 2”. Strzałka pokazuje położenie nakrętki konektora, która
umożliwia przyporządkowanie położenia diod do symbolu podłączenia
konektora.
Tryb pracy
Dioda 1
Dioda 2
Urządzenie w trybie pracy, brak
medium
Urządzenie w trybie pracy, wykryto
medium
Brak napięcia zasilania
Zwarcie na wyjściu 1
zielona
Zwarcie na wyjściu 2
żółta
WYJŚCIE
1
WYŁ.
WYJŚCIE
2
ZAŁ.
żółta
zielona
ZAŁ
WYŁ
WYŁ
miga na
żółto
WYŁ
WYŁ
WYŁ
1)
1)
1)
1)
1)
miga na
żółto
Błąd / uszkodzenie
miga na
miga na
WYŁ
WYŁ
zielono
zielono
Proces uczenia aktywny
(→ 7.3.2 Parametryzacja przy pełnym zbiorniku)
(→ 7.3.3 Zmiana funkcji wyjścia)
Błąd podczas procesu uczenia
(→ 7.3.4 Błąd podczas parametryzacji)
1
) Zgodnie z poziomem medium i funkcją wyjścia
1)
PL
19
9 Konserwacja, naprawa i utylizacja
►► Regularnie sprawdzać czoło czujnika w celu detekcji uszkodzeń i osadów.
Oczyścić urządzenie z zabrudzeń. Wymienić urządzenie w przypadku
uszkodzenia.
►► Po wyjęciu urządzenia i przed jego ponownym montażem, ostrożnie
oczyścić szyjkę czujnika i otwór montażowy - w szczególności powierzchnię
uszczelniającą - odpowiednimi środkami zapewniającymi szczelność.
►► Nie ma możliwości naprawy urządzenia.
►► Utylizację urządzenia należy przeprowadzić w sposób przyjazny dla
środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami danego kraju.
►► W przypadku zwrotu urządzenia, należy je oczyścić z zabrudzeń, zwłaszcza z
niebezpiecznych substancji toksycznych. Aby uniknąć uszkodzenia podczas
transportu, urządzenie należy umieścić w odpowiednim opakowaniu.
Jeśli zmienione zostanie medium, może okazać się konieczna wymiana
urządzenia na innego typu lub zmiana czułości (tylko dla LMT121). (→ 3.1
Obszar zastosowań).
10 Rysunek wymiarowy
113
98
46
LED
18
30
M12X1
12
27
Wymiar w mm
1: Moment dokręcający 20..25Nm
20
G1 2
11 Dane techniczne
Napięcie zasilania [V]........................................................................................ 18 ... 30 DC
Prąd znamionowy [mA] .................................................................................................. 100
Zabezpieczenie przed zwarciem, impulsowe; ochrona przed odwrotną polaryzacją /
zabezpieczenie przed przeciążeniem
Spadek napięcia [V]...................................................................................................... < 2.5
Pobór prądu [mA]........................................................................................................... < 50
Ciśnienie dopuszczalne [bar] .................................................................................... -1...25
Materiały obudowy .............. PEEK; stal kwasoodporna (316L/1.4404), PA12; FPM (Viton)
Materiały w kontakcie z medium ................................................................................ PEEK
Charakterystyka powierzchniowa: ........................................................................... Ra < 0,8
Stopień ochrony ............................................................................................. IP68 / IP 69K
Klasa ochrony .................................................................................................................... III
Temperatura otoczenia [°C]..................................................................................... -40...+60
Temperatura medium: media wodniste [°C]
- długotrwała ............................................................................................................ -40...85
- maksymalna ......................................................................................................... 150 (1 h)
Temperatura medium: oleje, tłuszcze, materiały sypkie [°C]
- długotrwała .......................................................................................................... -40...100
- maksymalna ......................................................................................................... 150 (1 h)
Temperatura składowania [°C]............................................................................... -40 ... 80
Odporność na udar [g]........................................................... IEC 60068-2-27: 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje [g]...................................... DIN EN 60068-2-6: 20 g (10…2000 Hz)
EMC ...................................................................................................... EN 61000-6-2 :2005
zamknięte zbiorniki: EN 61000-6-3: 2006
otwarte zbiorniki: EN 61000-6-4: 2006
Więcej informacji technicznych (w szczególności o IO-Link) znajduje się w
karcie katalogowej urządzenia.
12 Uwagi do rozporządzenia (EC) 1935/2004
Następujące części urządzenia przeznaczone są do stałego kontaktu z
produktami żywnościowymi zgodnie z rozporządzeniem (EC) 1935/2004
- powierzchnia aktywna czujnika wykonana z PEEK
PL
21
13 Ustawienia fabryczne
Ustawienia fabryczne
SP1
35% VMR *
rP1
29% VMR *
OU1
Hno
SP2
35% VMR *
rP2
29% VMR *
OU2
Hnc
FOU1
OFF
dr1
0,0
FOU2
OFF
dr2
0,0
P_n
pnp
dFo
0,0
* = w procentach wartości końcowej zakresu pomiarowego (VMR)
Więcej informacji na www.ifm.com
22
Ustawienia
użytkownika
PL
23

Podobne dokumenty