Załącznik nr 3

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 3
Załącznik nr 3
do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę pomieszczeń w budynku 360 celem dostosowania ich na potrzeby Centrum
Badawczo-Rozwojowego, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
OFERTA
na przebudowę pomieszczeń w budynku 360 celem dostosowania ich na potrzeby
Centrum Badawczo-Rozwojowego
Dane dostawcy:
Nazwa i siedziba: ……………………………………………….…………………………..................……….…..
Osoba do kontaktu: ……………………………...…… tel. ……..………...……, faks: ……..………...……,
e-mail: ……..…………………………………….……...……
NIP ……..………...……, REGON ……..………...……
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 22.12.2016 r. oferujemy wykonanie
przebudowy pomieszczeń w budynku 360 celem dostosowania ich na potrzeby Centrum BadawczoRozwojowego, zgodnie z zakresem, wymaganiami i zasadami określonymi w ogłoszeniu o przetargu oraz
otrzymaną dokumentacją projektową na poniższych warunkach:
1. Koszt wykonania zamówienia w pełnym zakresie wynosi: ………………..………………… PLN netto
(słownie: ………………………………………………… PLN netto),
Wynagrodzenie podane w ofercie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty
realizacji zadania, łącznie z kosztami utylizacji odpadów.
2. Warunki gwarancji (okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce): …………………………..………….
3. Termin realizacji zamówienia: …………………. tygodni od dnia przekazania placu budowy.
4. Warunki płatności:
Płatność nastąpi w terminie ……………..….. dni od daty wpływu faktury VAT do Grupy Azoty ZAK S.A.
(Preferowany przez Grupę Azoty ZAK S.A. termin płatności wynosi 60 dni. Fakturowanie nie częściej niż raz
w miesiącu.).
5. Sposób zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez oferenta:
Forma do wyboru oferenta: gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub zabezpieczenie w pieniądzu. Należy określić
procentowo wysokość zabezpieczenia od wartości netto umowy:
a) w trakcie realizacji przedmiotu przetargu + 14 dni kalendarzowych (należy podać formę
i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy):
………………………………………………………………………..…………….
b) w okresie udzielonej gwarancji jakościowej + 14 dni kalendarzowych (należy podać formę
i wysokość zabezpieczenia; zabezpieczenie nie może być niższe niż 10% wartości netto umowy):
…………………………………………………………………….…..…………….
6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/ zamierzamy zlecić następującym
podwykonawcom*: ……………………….…….., w następującym zakresie*: ………………………….…..
1/2
7. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawione przez Zamawiającego Istotne Warunki Umowy (które
mogą znaleźć się w umowie).
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu i uznajemy się za związanych
określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz
wykonania zamówienia w sposób należyty.
10. Potwierdzamy 90-dniową ważność oferty.
11. Załączniki do oferty: …………………………..……….……..
Miejscowość i data ……………………….……..
…………….……………….…..…….……..
podpis i pieczęć osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
* niepotrzebne usunąć
2/2