PL - Nakupka.cz

Komentarze

Transkrypt

PL - Nakupka.cz
Instrukcja obsługi i montażu
Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego
Használati és szerelési utasítás
Indukciós üvegkerámia-főzőtér
Návod k montáži a použití
Indukční a sklokeramické varné desky
Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης
Επαγωγικό υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
Kullanım ve Montaj Talimatı
Endüksiyon Cam Seramik Ocak
226755 P31
PL
Usuwanie materiałów
opakowaniowych
Opakowania służące do transportu urządzenia należy usuwać w
miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego
oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.
Usuwanie starych urządzeń
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Należy
oddać go do właściwego punktu skupu
surowców
wtórnych
zajmującego
się
złomowanym
sprzętem
elektrycznym
i
elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został
zakupiony.
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Płytę kuchenną należy używać wyłącznie do przygotowywania
potraw w gospodarstwie domowym. Urządzenia wolno używać
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie pod nadzorem.
Tu znajdą Państwo...
Przeczytajcie Państwo dokładnie informacje znajdujące się w
tym zeszycie, zanim zaczniecie używać niniejszą płytę
kuchenną. Znajdziecie tu Państwo ważne wskazówki związane
z Państwa bezpieczeństwem, z użytkowaniem, utrzymaniem i
konserwacją urządzenia, aby mogli się Państwo z niego jak
najdłużej cieszyć.
W razie wystąpienia usterki, przejrzyjcie Państwo najpierw
rozdział „Co robić w razie problemów?“. Niewielkie zakłócenia
mogą Państwo często usunąć samodzielnie i zaoszczędzić
poprzez to niepotrzebne koszty serwisu.
Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. Dla
informacji i bezpieczeństwa proszę przekazać instrukcję obsługi i
montażu jej nowym właścicielom.
Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa....................................................
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania ...............................
Dotyczące płyty kuchennej .....................................................
Dotyczące osób ......................................................................
3
3
3
3
Opis urządzenia........................................................................ 4
Obsługa za pomocą przycisków sensorowych ....................... 5
Obsługa..................................................................................... 6
Płyta kuchenna ....................................................................... 6
System rozpoznawania naczynia ........................................... 6
Ograniczenie czasu użytkowania............................................ 6
Pozostałe funkcje.................................................................... 6
Ochrona przed przegrzaniem (indukcja)................................. 6
Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków ....................... 7
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii .......................... 7
Poziomy grzania ..................................................................... 7
Wskaźnik ciepła pozostałego.................................................. 7
Uruchomienie przycisków ....................................................... 8
Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej ............................ 8
Wyłączenie strefy grzejnej ...................................................... 8
Wyłączenie płyty kuchennej.................................................... 8
Funkcja STOP ........................................................................ 8
Zablokowanie ......................................................................... 9
Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci .................... 9
Automatyczne wyłączanie (Timer) ........................................ 10
Czasomierz (zegar do gotowania jajek)................................ 10
Przyspieszenie początkowego gotowania ........................... 11
Funkcja podtrzymywania ciepła ........................................... 12
Stopień Power (strefy grzejne z P) ...................................... 12
Powermanagement............................................................... 12
Czyszczenie i konserwacja ................................................... 13
Ceramiczna płyta kuchenna.................................................. 13
Specjalne zanieczyszczenia ................................................. 13
Co robić w razie problemów? ............................................... 14
Instrukcja montażu ................................................................
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych .................................................................
Wentylacja ............................................................................
Montaż ..................................................................................
Przyłączenie elektryczne ......................................................
Dane techniczne ...................................................................
Uruchomienie........................................................................
2
15
15
15
15
16
17
17
Wskazówki bezpieczeństwa
Dotyczące podłączenia i funkcjonowania
Wskazówki bezpieczeństwa
• Urządzenia są budowane według odnośnych regulacji
dotyczących bezpieczeństwa.
• Podłączenie do sieci, konserwację i naprawę urządzeń może
przeprowadzać jedynie autoryzowany specjalista według
obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prace
wykonywane
nieodpowiednio
narażają
Państwa
bezpieczeństwo.
Dotyczące płyty kuchennej
• Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki
poziom grzania (Poziom Power), nie należy używać płyty
indukcyjnej bez nadzoru!
• Podczas gotowania należy uwzględnić dużą prędkość
nagrzewania się stref grzejnych. Proszę unikać gotowania
pustych garnków, ponieważ może to spowodować
niebezpieczeństwo przegrzania się garnków!
• Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych
garnków i patelni.
• Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do
gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie
wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia
zarówno garnka, jak i kuchenki. Producent nie bierze
odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia!
• Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć strefę grzejną
za pomocą przycisku minus, a nie jedynie przy pomocy funkcji
rozpoznawania obecności i wielkości garnków.
• Tłuszcze i oleje rozgrzane do zbyt wysokiej temperatury mogą
się łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy
przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i
olejów nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i
wyłączyć strefę grzejną.
• Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna.
Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów
na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie
udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty
kuchennej.
• W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń
powierzchni
ceramicznej,
istnieje
niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast
wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w
gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta.
• Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia
się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć
bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis
obsługi klienta.
• Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa
domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć
styczności z gorącymi strefami grzejnymi.
• Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca
do odkładania przedmiotów!
PL
• Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw
sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej
wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa
sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające
duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast – jeszcze w
gorącym stanie – podważyć z powierzchni płyty kuchennej
specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć
uszkodzeń.
• Na powierzchni płyty kuchennej nie można pozostawiać
przedmiotów metalowych (np. naczynia kuchenne, sztućce...),
ponieważ mogą się one zbytnio nagrzać. Niebezpieczeństwo
poparzenia!
• Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych
łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów
łatwo
odkształcających się.
• Należy mieć na uwadze, że przedmioty metalowe, które
noszone są na ciele, mogą się zbytnio nagrzać, gdy znajdą się
w pobliżu płyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczeństwo
poparzenia.
Nie dotyczy to przedmiotów, które nie wykazują cech
magnetycznych (np. złote lub srebrne pierścionki).
• W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych
puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na
strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich
pęknięcie!
• Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości,
ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać
rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść
żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski
sensorowe!
Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte
przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz.
• Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków
sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się
automatycznie.
• Jeżeli w domu obecne są zwierzęta domowe, które mogłyby
dostać się do płyty kuchennej, wówczas należy aktywować
zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci.
• Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza,
wówczas nie można używać płyty indukcyjnej.
Dotyczące osób
• Urządzenie to nie powinno być stosowane przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
czuciowych lub umysłowych, bądź przez osoby nie
posiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba
że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące
sposobu korzystania z urządzenia.
Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Uwaga!
Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze
bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci należy trzymać w
bezpiecznej odległości od urządzenia.
• Osoby z rozrusznikami serca lub z wszczepionymi pompkami
insuliny muszą się upewnić, że praca ich implantatów nie
zostanie zakłócona poprzez płytę indukcyjną (obszar
częstotliwości płyty indukcyjnej wynosi 20-50 kHz).
3
Opis urządzenia
PL
O
p
is
u
r
z
ą
d
z
e
n
i
a
Wzór może odbiegać od ilustracji
1. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po lewej stronie
2. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po lewej stronie
7. Przycisk włącz
8. Przycisk wyłącz
9. Przyciski obsługi stref grzejnych z przodu po prawej stronie
3. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po prawej stronie
10. Symbol przyporządkowania położenia strefy grzejnej na
kuchennej płycie ceramicznej
4. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po prawej stronie
11. Przycisk minus (zmniejszyć)
5. Pole obsługi Touch-Control
12. Przycisk plus (zwiększyć)
6. Ceramiczna płyta kuchenna
13. Wskaźnik poziomów grzania
14. Przycisk Power z lampką kontrolną
15. Przycisk Stop
16. Przycisk blokady z lampką kontrolną
17. Przycisk utrzymywania ciepła z lampką kontrolną
18. Przyciski obsługi timera
4
Opis urządzenia
Obsługa za pomocą przycisków
sensorowych
Obsługa płyty ze szkła ceramicznego odbywa się za pomocą
przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe
funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko
dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. Każde
prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone krótkim
sygnałem dźwiękowym. W dalszej części niniejszej instrukcji
obsługi pojęcie przycisk sensorowy „Touch Control“ zostanie
uproszczone do pojęcia „przycisk“.
Przycisk włącz
(7) / przycisk wyłącz
(8)
Za pomocą tego przycisku zostaje włączona/wyłączona cała
płyta kuchenna (wyłącznik główny).
Przycisk minus
(11) / przycisk plus
(12)
Za pomocą tych przycisków możliwe jest nastawienie mocy
gotowania, automatycznego wyłączenia i czasomierza. Przycisk
minus zmniejsza nastawione wartości, przycisk plus zwiększa je.
Nastawione wartości mogą zostać skasowane poprzez
równoczesne naciśnięcie obydwóch przycisków.
PL
Wskaźnik poziomów gotowania
(13)
Wskaźnik poziomów gotowania pokazuje wybrany poziom
gotowania lub:
H ............... Ciepło pozostałe
P................ Poziom Power
.............. Rozpoznawanie obecności i wielkości garnka
A ................ Automatyka przyspieszenia początkowego gotowania
STOP ........ Funkcja stop
L ................ Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci
(Child-Lock)
.............. Funkcja podgrzewania
Przycisk Power
(14)
Dzięki funkcji Power indukcyjne strefy grzejne wyposażone
zostają w dodatkową moc.
Przycisk STOP
(15)
Proces gotowania może zostać w każdej chwili przerwany za
pomocą funkcji STOP.
Przycisk blokowania
(16)
Za pomocą przycisku blokującego można zablokować pozostałe
przyciski.
Przycisk utrzymywania ciepła
(17)
Służy do utrzymywania temperatury gotowych potraw.
5
Obsługa
PL
Płyta kuchenna
Ograniczenie czasu użytkowania
Powierzchnia do gotowania wyposażona jest w indukcyjną płytę
grzejną. Szpulka indukcyjna poniżej powierzchni płyty ze szkła
ceramicznego wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne,
które przenika przez szkło ceramiczne i w dnie naczyń indukuje
wytwarzający ciepło prąd.
W przypadku płyty indukcyjnej ciepło nie jest przenoszone
z elementu grzewczego poprzez naczynie do mającej gotować
się potrawy, lecz potrzebne ciepło wytwarzane jest za pomocą
prądów indukcyjnych bezpośrednio w naczyniu.
Indukcyjna płyta kuchenna posiada automatyczne ograniczenie
czasu użytkowania.
Możliwość długotrwałego czasu użytkowania każdej strefy
grzejnej uzależniona jest od wybranego poziomu gotowania
(patrz: tabelka).
Warunkiem jest jednak, że w czasie użytkowania nie zostaną
zmienione ustawienia strefy grzejnej.
Jeżeli ograniczenie czasu użytkowania zacznie działać, zabrzmi
krótki sygnał dźwiękowy i na wskaźniku pojawi się literka H.
Automatyczne
wyłączenie
ma
pierwszeństwo
przed
ograniczeniem czasu użytkowania. Oznacza to, że strefa grzejna
zostanie wyłączona dopiero wtedy, gdy upłynie nastawiony czas
automatycznego wyłączenia (np. możliwe jest automatyczne
wyłączenie po 99 minutach i na stopniu gotowania 9).
Obsługa
Zalety płyty indukcyjnej
– Gotowanie oszczędzające energię poprzez bezpośrednie
przenoszenie energii na garnek (konieczne są odpowiednie
garnki z magnetycznego materiału)
– Wzmożone bezpieczeństwo, ponieważ energia przekazywana
jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje postawiony na strefę
grzejną
– Przekazywanie energii pomiędzy indukcyjną strefą grzejną a
dnem garnka przebiega z dużą skutecznością
– Duża prędkość nagrzewania
– Niebezpieczeństwo przypalenia jest niskie, ponieważ
powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie poprzez
dno garnka i dlatego potrawy, które wykipiały nie przypalają
się
– Szybka, doskonale wypoziomowana regulacja dopływu
energii.
System rozpoznawania naczynia
Jeżeli na włączoną strefę grzejną nie został postawiony żaden
garnek lub jest on zbyt mały, wówczas nie następuje
przekazywanie energii. Wskazuje na to migająca litera
na
wskaźniku poziomów gotowania.
Jeśli na strefę grzejną zostanie postawiony właściwy garnek,
wówczas włączy się ustawiony poziom grzania, wskaźnik
poziomów grzania świeci się. Dopływ energii zostanie
przerwany, jeżeli garnek zostanie usunięty, na wskaźniku
poziomów gotowania pojawi się migająca litera .
W przypadku, gdy na płytę postawione zostaną mniejsze garnki
lub patelnie, przy których jednak rozpoznawanie garnków
jeszcze się włączy, zostanie oddana jedynie taka moc, jaką one
potrzebują.
Granice rozpoznawania obecności i wielkości garnka
6
Średnica stref grzejnych
(mm)
Minimalna średnica
dno garnka (mm)
145
90
180
120
210
135
260
170
Ustawiony poziom
grzania
Ograniczenie czasu
gotowania w minutach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
120
520
402
318
260
212
170
139
113
90
10
Pozostałe funkcje
W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden
lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie
garnka na przyciskach sensorowych) nie nastąpi wyłączenie
płyty.
Symbol
miga i przez chwilę rozlega się ciągły sygnał
dźwiękowy. Po paru sekundach płyta zostanie odłączona.
Z przycisków sensorowych należy usunąć wszystkie przedmioty.
Aby skasować symbol
należy przycisnąć ten sam przycisk lub
wyłączyć płytę kuchenną a następnie włączyć ją.
Ochrona przed przegrzaniem (indukcja)
W wyniku dłuższego użytkowania płyty kuchennej wykorzystując
jej pełną moc, może się zdarzyć, że elektronika płyty nie będzie
wystarczająco chłodzona w warunkach wysokiej temperatury
pomieszczenia.
Moc strefy grzejnej będzie się zmniejszać samodzielnie, by w ten
sposób uniknąć zbyt wysokich temperatur w elektronice.
Jeśli mimo normalnego używania płyty kuchennej i normalnej
temperatury wnętrza na wyświetlaczu zacznie pojawiać się E2,
oznacza to, że chłodzenie najprawdopodobniej nie jest
wystarczające.
Przyczyną może być brak otworów wentylujących lub brakująca
osłona zabezpieczająca. Ewentualnie należy skontrolować
urządzenie pod kątem właściwego montażu.
Obsługa
PL
Wskazówki dotyczące odpowiednich
garnków
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Garnek do gotowania używany na płycie indukcyjnej musi być
z metalu, posiadać właściwości magnetyczne i dostateczną
powierzchnię dna.
Używajcie Państwo jedynie garnków z dnem nadającym się
przy indukcji.
Poniżej znajdą Państwo ważne wskazówki jak obchodzić się
z nową płytą indukcyjną w sposób wydajny i jak oszczędzać
energię.
• Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica
strefy grzejnej.
• Przy zakupie garnków należy uważać na to, że producent
często podaje górną średnicę garnka. Jest ona często większa
niż średnica dna garnka.
• Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki
zamkniętemu pomieszczeniu do gotowania i wysokiemu
ciśnieniu. Dzięki krótkiemu czasowi gotowania zachowane
zostają witaminy.
• Należy zawsze uważać na to, aby w szybkowarze znajdowała
się odpowiednia ilość płynu, ponieważ przy gotującym się na
pusto garnku, może zostać uszkodzona zarówno strefa
grzejna, jak i garnek wskutek przegrzania.
• Garnki należy przykrywać w miarę możliwości zawsze
pasującą pokrywką.
• Do każdej ilości potraw należy używać właściwego garnka.
Duży i niepełny garnek zużywa dużo energii.
Naczynia nadające się do
gotowania
Naczynia nie nadające się
do gotowania
Naczynia emaliowane ze stali
z mocnym dnem
Naczynia do gotowania
z miedzi, ze stali
nierdzewnej, z aluminium,
Naczynia do gotowania z odlewu ze szkła żaroodpornego,
stali z emaliowanym dnem
z żaroodpornego drewna i
ceramiki, względnie
Naczynia do gotowania ze stali z terrakoty
nierdzewnej wielowarstwowej,
z nierdzewnego ferrytu,
względnie z aluminium ze
specjalnym dnem
Zdatność naczynia do gotowania na płycie ceramicznej
mogą Państwo stwierdzić w następujący sposób
Należy przeprowadzić następujący test magnetyczny lub
upewnić się, że garnek posiada znak zdatności do gotowania
przy prądzie indukcyjnym.
Test magnetyczny:
Proszę zbliżyć magnez do dana garnka. Jeżeli zostanie on
przyciągnięty, mogą Państwo używać dany garnek na płycie
indukcyjnej.
Wskazówka:
Podczas używania garnków niektórych producentów, które
nadają się do gotowania na płycie indukcyjnej, mogą dać się
słyszeć szmery, które związane są ze sposobem budowy tych
garnków.
Poziomy grzania
Moc grzewcza stref grzejnych może zostać nastawiona na wiele
poziomów. W tabeli znajdą Państwo przykłady zastosowania
poszczególnych poziomów grzania
Stopień
gotowania
0
Zestawienie, wykorzystanie ciepła
pozostałego
Funkcja podtrzymywania ciepła
1-2
3
4-5
6
7-8
Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do gotowania
mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie wygotować się
woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno garnka, jak
i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialności za tego
rodzaju uszkodzenia!
Nadaje się do
Gotowanie małych ilości
(najniższa moc)
Dalsze gotowanie
Dalsze gotowanie większych ilości, dalsze
smażenie większych kawałków
Smażenie, przygotowywanie zasmażki
Smażenie
9
Podgotowywanie, podsmażanie, smażenie
P
Poziom Power (najwyższa moc)
Wskaźnik ciepła pozostałego
Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła
pozostałego H.
Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu, można
jeszcze używać pozostałe ciepło do topienia i
utrzymywania potraw w stanie ciepłym.
Po wygaśnięciu litery H strefa grzejna może być jeszcze gorąca.
Istnieje możliwość poparzenia!
W przypadku indukcyjnej strefy grzejnej ceramika szklana nie
nagrzewa się bezpośrednio, lecz podgrzewana jest jedynie
poprzez ciepło zwrócone przez naczynie.
7
Obsługa
PL
Uruchomienie przycisków
W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego
przycisku (przycisku wyboru), a następnie uruchomienie kolejnego przycisku.
Kolejny przycisk musi zostać naciśnięty w przeciągu 10 sekund, w innym
wypadku wszelkie ustawienia znikną.
Na przyciski plus i minus można naciskać pojedynczo lub trzymać na nich
palec bez odrywania.
Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej
odpowiedni do używania na płytach indukcyjnych
1. Przycisk włącz
należy naciskać tak długo, aż wskaźnik poziomów
gotowania zacznie wskazywać 0. Zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy.
Sterowanie jest gotowe do użytku.
2. Następnie za pomocą przycisku plus
lub przycisku minus
danej strefy grzejnej, należy ustawić odpowiedni stopień gotowania.
Naciskając na przycisk plus włączony zostanie poziom gotowania 1,
naciskając na przycisk minus włączony zostanie poziom gotowania 9.
3. Następnie od razu należy postawić na strefę grzejną odpowiedni i
nadający się do używania na płytach indukcyjnych garnek.
Rozpoznawanie obecności i wielkości garnka włączy cewkę indukcyjną.
Naczynie zostanie podgrzane.
Dopóki na strefę grzejną nie postawiony zostanie żaden garnek
metalowy, wskaźnik będzie pokazywał na przemian nastawiony stopień
gotowania i symbol .
Pozostawiona bez garnka strefa grzejna wyłączy się ze względów
bezpieczeństwa po 10 minutach. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, należy przeczytać rozdział „System rozpoznawania naczynia“.
Wyłączenie strefy grzejnej
4. a) Naciskać na przycisk minus
wskaźniku stopnia gotowania 0 lub
do momentu pojawienia się na
b) nacisnąć jeden raz jednocześnie na przycisk minus
i przycisk
plus
. Strefa grzejna zostanie natychmiastowo wyłączona z każdego
poziomu gotowania, lub
. Cała płyta kuchenna zostanie
c) przycisnąć przycisk wyłącz
wyłączona (wszystkie strefy grzejne zostaną wyłączone).
Wyłączenie płyty kuchennej
5. Należy uruchomić przycisk wyłącz
. Płyta kuchenna zostanie
całkowicie wyłączona, niezależnie od wcześniejszych ustawień.
Funkcja STOP
Proces gotowania może zostać przerwany na krótko za pomocą funkcji
STOP, np. gdy dzwoni dzwonek. Aby móc kontynuować gotowanie na tych
samych poziomach grzania, należy wyłączyć funkcję STOP. Jeśli został
nastawiony timer, to zostanie on na krótko wstrzymany, po czym nadal
będzie mógł pracować.
Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta dostępna jest jedynie przez
10 minut. Po tym czasie płyta kuchenna zostanie wyłączona.
1. Garnki kuchenne stoją na strefach grzejnych i odpowiednie stopnie
gotowania są nastawione.
2. Nacisnąć przycisk Stop
. W miejsce wybranych stopni gotowania
zapalają się jedna po drugiej litery S-T-O-P.
3. Przerwanie procesu gotowania zostanie zakończone poprzez naciśnięcie
przycisku Stop
i następnie przez naciśnięcie innego dowolnego
przycisku (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz).
Naciśnięcie drugiego przycisku musi nastąpić w przeciągu 10 sekund,
w innym wypadku płyta kuchenna zostanie wyłączona.
8
Obsługa
PL
Zablokowanie
Dzięki blokadzie możliwe jest zablokowanie obsługi przycisków i ustawień
danego poziomu. W tym przypadku czynny jest jedynie przycisk wyłącz
w celu wyłączenia całej płyty kuchennej.
1. Włączyć płytę kuchenną.
Włączenie blokady (podczas gotowania):
2. Przycisk blokady
nacisnąć w celu aktywowania funkcji. Lampka
kontrolna nad przyciskiem blokady świeci się. Obsługa płyty jest
zablokowana.
Wyłączenie blokady
3. Przycisk blokady
nacisnąć w celu wyłączenia funkcji. Lampka
kontrolna nad przyciskiem blokady zgaśnie.
Wskazówki
• Włączona blokada pozostanie aktywna nawet po wyłączeniu płyty
kuchennej. Aby móc ponownie gotować, musi ono najpierw zostać
wyłączone!
• W razie awarii prądu włączona blokada zostanie zniesiona
(dezaktywowana).
Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci
Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci pozwala uniemożliwić
pożądane lub niepożądane włączenie płyty indukcyjnej przez dzieci. W tym
celu zablokowane zostaje całe sterowanie.
Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi
1. Uruchomić przycisk włącz
w celu włączenia płyty kuchennej.
2. Zaraz potem uruchomić jednocześnie przycisk plus
grzejnej i przycisk minus
trzeciej płytki grzejnej.
drugiej płytki
3. Następnie uruchomić przycisk plus
drugiej płytki grzejnej, aby
uaktywnić zabezpieczenie przed włączaniem przez dzieci. Na
wskaźnikach stopni gotowania pojawi się litera L dla Child-Lock; całe
sterowanie jest zablokowane i płyta kuchenna wyłączy się samoczynnie.
Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci
4. Należy uruchomić przycisk włącz
.
5. Zaraz potem uruchomić jednocześnie przycisk plus
trzeciej płytki grzejnej.
grzejnej i przycisk minus
drugiej płytki
6. Następnie uruchomić przycisk minus
trzeciej płytki grzejnej, aby
wyłączyć zabezpieczenie przed włączaniem przez dzieci. Litera L zgaśnie.
Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci w celu
gotowania
Warunek: zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci zostało włączone
według wskazówek z punktów od 1 do 3.
.
• Należy uruchomić przycisk włącz
• Zaraz potem uruchomić jednocześnie przycisk plus
drugiej płytki
grzejnej i przycisk minus
trzeciej płytki grzejnej.
Teraz użytkownik może włączyć wybraną płytkę grzejną. Po wyłączeniu
płyty kuchennej zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci jest nadal
aktywne (włączone).
Wskazówka
W razie awarii prądu włączone zabezpieczenie przed włączeniem przez
dzieci zostanie zniesione (dezaktywowane).
9
Obsługa
PL
Automatyczne wyłączanie (Timer)
Dzięki automatycznemu wyłączaniu każda włączona strefa grzejna zostanie
automatycznie wyłączona po upływie nastawionego czasu. Możliwe jest
nastawienie czasu gotowania od 1 do 99 minut.
1. Włączyć płytę kuchenną.
2. Włączyć jedną lub więcej stref grzejnych i wybrać dany poziom
gotowania.
3. Nacisnąć jednocześnie przycisk minus
i przycisk plus
timera.
Punkt gotowości automatycznego wyłączania świeci się. Należy nadal
naciskać przycisk nastawiający timer do momentu, gdy lampka kontrolna
timera dla wybranej płytki grzewczej zacznie migać.
Ważne: lampki kontrolne Timera będą migać jedynie w przypadku, gdy
strefy grzejne zostały wcześniej włączone (stopień gotowania jest
większy niż 0).
4. Zaraz po tym należy za pomocą przycisku minus
lub przycisku
plus
timera ustawić czas gotowania od 1 do 99 minut.
W przypadku przycisku plus dane wskazywane są począwszy od 01, w
przypadku przycisku minus od 30.
5. Aby zaprogramować funkcję automatycznego wyłączenia dla kolejnych
stref grzejnych należy tak długo naciskać jednocześnie na przycisk plus
i przycisk minus
timera, aż lampka kontrolna timera danej
strefy grzejnej zacznie migać. Następnie należy ustawić odpowiedni czas
gotowania za pomocą przycisku minus
lub przycisku plus
.
6. Po upływie nastawionego czasu, strefa grzejna zostanie automatycznie
wyłączona. Zabrzmi też ograniczony czasowo sygnał dźwiękowy, który
można przerwać naciskając na dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku
wyłącz).
Lampka kontrolna Timera
Punkt gotowości dla
automatycznego wyłączenia
Wskazówki
• W celu kontroli upływu czasu (automatycznego wyłączenia), należy tak
i przycisk minus
długo naciskać jednocześnie na przycisk plus
timera, aż lampka kontrolna timera danej strefy grzejnej zacznie migać.
Nastawione dane mogą zostać wówczas odczytane lub zmienione.
• Przedwczesne skasowanie nastawionej funkcji automatycznego
wyłączania: Wybrać daną strefę grzejną (lampka kontrolna Timera miga) i
ustawić za pomocą przycisku minus
00.
Lampka czasomierza
Czasomierz (zegar do gotowania jajek)
1. Włączyć płytę kuchenną.
2. Przycisk plus
i przycisk minus
timera naciskać jednocześnie
do momentu, gdy zacznie migać lampka czasomierza. Następnie
nastawić czas gotowania w minutach naciskając na przycisk minus
lub przycisk plus
.
3. Po upływie nastawionego czasu, zabrzmi ograniczony czasowo sygnał
dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolny przycisk
(z wyjątkiem przycisku wyłącz).
Wskazówka:
Czasomierz pozostanie aktywny także po wyłączeniu płyty indukcyjnej. Aby
zmienić ustawienie czasu, należy włączyć płytę kuchenną za pomocą
przycisku włącz
.
10
Obsługa
PL
Przyspieszenie początkowego gotowania
W trybie zagotowywania automatycznego podgrzewanie rozpoczyna się od
poziomu 9. Po określonym czasie stopień gotowania zostaje automatycznie
zmniejszony i ustawiony na jednym z niższych poziomów (od 1 do 8).
Podczas użytkowania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania musi
zostać wybrany poziom gotowania, na którym gotowanie potrawy będzie
kontynuowane po zakończeniu przyspieszenia początkowego gotowania.
Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania nadaje się do gotowania
potraw, które stawia się do gotowania w stanie zimnym, które można
podgrzać przy użyciu dużej mocy i których nie musi się później stale
obserwować po powrocie do gotowania na niższym stopniu (np. gotowanie
mięsa na zupę).
1. Należy włączyć daną strefę grzejną.
2. Ustawić poziom gotowania 9. Powtórne naciśnięcie na przycisk plus
aktywuje funkcję przyspieszenia początkowego gotowania. Na przemian
miga wówczas literka A i cyfra 9 lub A i
, gdy na płycie nie został
postawiony żaden garnek.
3. Następnie za pomocą przycisku minus
należy wybrać odpowiedni
niższy stopień gotowania od 1 do 8. Litera A i wybrany stopień gotowania
migają na przemian.
4. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania przebiega według
zaprogramowania. Po upływie określonego czasu (patrz tabelka)
gotowanie kontynuowane będzie na wcześniej nastawionym niższym
stopniu dalszego gotowania.
Ustawiony
poziom grzania
Przyspieszenie
początkowego gotowania
Czas (Min:Sek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:40
1:12
2:00
2:56
4:16
7:12
2:00
3:12
-
Wskazówki
• W trakcie używania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania
możliwe jest zwiększenie stopnia dalszego gotowania za pomocą
przycisku plus
. Naciśniśnięcie przycisku minus
powoduje
wyłączenie tej funkcji.
• Jeżeli po aktywacji funkcji przyspieszenia początkowego gotowania
zostanie wybrany stopień gotowania 9 i nie zostanie wybrany żaden niższy
stopień gotowania, to po 10 sekundach funkcja ta zostanie automatycznie
wyłączona i stopień gotowania pozostanie na poziomie 9.
• W przypadku, gdy włączony zostanie bardzo wysoki stopień gotowania lub
stopień Power, funkcja przyspieszenia początkowego gotowania może
zostać ewentualnie wyłączona w wyniku przekroczenia maksymalnej mocy
(patrz Powermanagement).
11
Obsługa
PL
Funkcja podtrzymywania ciepła
Dzięki funkcji podtrzymywania ciepła
możliwe jest utrzymywanie
gotowych już potraw w stanie ciepłym na danej strefie grzejnej. Strefa grzejna
pracuje na niskiej mocy.
1. Naczynie do gotowania postawione zostało na odpowiednią strefę
grzejną i stopień gotowania (np. 3) został wybrany.
2. Nacisnąć przycisk utrzymywania ciepła
kontrolna nad przyciskiem.
, zacznie migać lampka
3. Następnie, w celu przyporządkowania do danej płytki grzejnej nacisnąć
dany przycisk plus
lub minus
. Na wyświetlaczu płytek
grzejnych pojawi się symbol .
Lampka kontrolna nad przyciskiem zgaśnie.
4. W celu wyłączenia tej funkcji, należy jeden raz przycisnąć przycisk
minus
(0).
Funkcja podtrzymywania ciepła dostępna jest przez 120 minut. Po upływie
tego czasu płyta kuchenna zostanie wyłączona.
Stopień Power
(strefy grzejne z P)
Dzięki funkcji Power indukcyjne strefy grzejne wyposażone zostają
w dodatkową moc. Możliwe jest zagotowanie dużej ilości wody w krótkim
czasie.
Stopień Power pracuje przez 10 minut, po czym następuje automatyczne
przełączenie na stopień gotowania 9.
nacisnąć jeden raz w celu aktywowania funkcji
1. Przycisk Power
Power. Lampka kontrolna nad przyciskiem miga.
2. Następnie, w celu przyporządkowania do danej płytki grzejnej nacisnąć
dany przycisk plus
lub minus
.
Wskaźnik stopnia gotowania pokazuje wówczas literę P.
Lampka kontrolna nad przyciskiem zgaśnie.
3. Po 10 minutach stopień Power zostanie automatycznie wyłączony. Liera
P zgaśnie i nastąpi automatyczne przełączenie na stopień gotowania 9.
Wskazówka:
W celu przedwczesnego wyłączenia stopnia Power należy uruchomić
przycisk minus
.
Powermanagement
Moduły (Powermanagement)
12
Uwarunkowanie techniczne sprawia, że każdorazowo dwie strefy grzejne
połączone są ze sobą i tworzą jeden moduł oraz dysponują maksymalną
mocą.
Jeżeli ten obszar mocy zostanie przekroczony przy włączeniu wysokiego
stopnia gotowania lub stopnia Power, to wówczas Powermenagement
redukuje stopień gotowania przynależnej strefy grzejnej danego modułu.
Wskaźnik tej strefy grzejnej będzie najpierw migał, po czym pokazywany
będzie możliwie najwyższy stopień gotowania.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie i konserwacja
• Przed czyszczeniem płyty kuchennej należy wyłączyć ją
z prądu i zostawić, aby wystygła.
• Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić przy
pomocy urządzenia do czyszczenia parą wodną lub innego
urządzenia tego typu!
• Podczas czyszczenia należy pamiętać, aby tylko lekko
przetrzeć przycisk włącz/wyłącz. W ten sposób można
uniknąć nieopatrznego włączenia płyty!
PL
Specjalne zanieczyszczenia
Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o
perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie, gdy
płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać
dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia i postępować
według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą
ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za
pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła
ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię,
postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ceramiczna płyta kuchenna
Ważne! Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu,
jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do
czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy, plam, itd.
Czyszczenie po użyciu
1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona –
najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się
wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą
ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne
ślady po płynie do mycia naczyń.
Pielęgnacja cotygodniowa
2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę
kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do
czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego.
Proszę stosować się do wskazówek danego producenta.
Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny,
który tworzy powłokę wodoodporną i przeciwdziałającą
zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na
powierzchni tej powłoki, dzięki czemu można je bardzo łatwo
usunąć. Następnie powierzchnię należy wypolerować do sucha
czystą ściereczką. Na powierzchni płyty nie mogą pozostać
żadne ślady po środkach czyszczących, ponieważ podczas
nagrzewania ich działanie staje się agresywne i mogą one tym
samym zmienić powierzchnię.
Przypalony cukier i stopione tworzywa sztuczne należy usunąć
jeszcze w gorącym stanie za pomocą skrobaka do szkła. Na
koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według
wskazówek zawartych w punkcie 2.
Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę
kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą
porysować powierzchnię przy przesuwaniu garnków. Dlatego
należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie pozostawiać
ziarenek piasku.
Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na
funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym
przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej, lecz o
nieusunięte, a tym samym przypalone resztki potraw.
Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna
garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania
z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki
czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą
dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie
należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie
agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem
rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń
stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam.
13
Co robić w razie problemów?
PL
Amatorskie naprawy i reparacje urządzenia są niebezpieczne,
ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub
zwarcia. Aby uniknąć szkód na zdrowiu i szkód w sprzęcie,
należy ich zaniechać. Dlatego wszelkiego rodzaju prace należy
pozostawić do wykonania specjaliście np. serwisowi
technicznemu obsługi klienta.
Symbol
świeci się i rozlega się przez pewien czas ciągły
sygnał dźwiękowy.
Następuje ciągłe uruchomienie przycisków sensorowych,
spowodowane przez wykipiane resztki potraw, naczynia
kuchenne lub inne przedmioty.
Rada: powierzchnię należy wyczyścić lub usunąć dany
przedmiot.
Aby skasować symbol
należy przycisnąć ten sam przycisk lub
wyłączyć płytę kuchenną a następnie włączyć ją.
Prosimy mieć na uwadze
Jeżeli dojdzie do awarii Państwa sprzętu, prosimy, aby na
podstawie niniejszej instrukcji obsługi sprawdzić, czy nie mogą
Państwo sami usunąć przyczyn awarii.
Czy ukazuje się błędny kod E2?
Elektronika jest zbyt gorąca. Należy sprawdzić wbudowanie płyty
kuchennej i zwrócić uwagę na dostateczną wentylację.
Patrz rozdział: Ochrona przed przegrzaniem.
Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące usuwania
zakłóceń
Czy ukazuje się błędny kod U400?
Płyta kuchenna jest nieprawidłowo podłączona. Sterowanie
wyłączy się po godzinie i zabrzmi długotrwały sygnał dźwiękowy.
Płytę należy podłączyć jedynie w przypadku prawidłowego
napięcia sieci.
Co robić w razie problemów?
Bezpieczniki wysadzane są wielokrotnie?
Proszę wezwać serwis techniczny obsługi klienta lub elektryka!
Nie można włączyć płyty indukcyjnej?
• Czy bezpiecznik instalacji gospodarstw domowego (skrzynka
z bezpiecznikiem) jest wysadzony?
• Czy kabel podłączony jest do prądu?
• Czy przyciski sensorowe są zablokowane, tzn. czy lampka
kontrolna nad przyciskiem blokady
świeci się?
Czy ukazuje się błędny kod (ERxx oder Ex)?
Nastąpił defekt techniczny. Należy powiadomić biuro obsługi
klienta.
Czy pojawia się symbol garnka ?
Włączona została strefa grzejna i płyta oczekuje na postawienie
na niej odpowiedniego garnka (rozpoznawanie garnków).
Dopiero potem oddana zostanie moc.
Czy symbol garnka
pojawia się nadal, pomimo że
naczynie zostało postawione na strefie grzejnej?
Garnek nie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej lub ma
zbyt małą średnicę.
• Czy przyciski sensorowe są zablokowane (zabezpieczenie
przed włączeniem przez dzieci), czyli czy pokazywana jest
litera L?
Używane naczynia do gotowania wydają dźwięki?
Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje żadne
niebezpieczeństwo dla płyty indukcyjnej lub dla naczynia.
Chłodzenie chodzi nadal po wyłączeniu?
To jest normalne, ponieważ elektronika zostaje chłodzona.
• Czy przyciski sensorowe przykryte są po części wilgotną
ściereczką, metalowym przedmiotem albo zalane płynem?
Proszę je usunąć.
• Czy używane są nieodpowiednie naczynia kuchenne? Proszę
sprawdzić w rozdziale „Wskazówki dotyczące odpowiednich
garnków”.
14
Płyta kuchenna wydaje dźwięki (trzeszczenie, trzaskanie)?
To jest uwarunkowane technicznie i nie da się tego uniknąć.
Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia?
W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń
powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast wyłączyć. Należy
niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i
powiadomić serwis obsługi klienta.
Instrukcja montażu
Wskazówki bezpieczeństwa dla montera
mebli kuchennych
Instrukcja montażu
• Forniry, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli
graniczących z płytą kuchenną muszą być odporne na
działanie temperatur (>75°C). Jeżeli forniry i okładziny nie są
wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą się
odkształcić.
• Przy montażu płyty należy pamiętać o dostatecznym
zabezpieczeniu jej przed dotykiem.
• Używanie ściennych listew wykończeniowych z masywnego
drewna na płycie roboczej z tyłu płyty grzewczej jest
dozwolone wówczas, gdy zachowane zostają odstępy
minimalne, zgodne ze szkicami montażu.
• Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę
w części tylnej zgodnie ze szkicami montażu.
• W razie montażu kuchenki obok wysokiej szafy należy
dotrzymać odstępu bezpieczeństwa minimalnie 40 mm.
Boczną powierzchnię wysokiej szafy należy obłożyć
tworzywem odpornym na działanie temperatury. Ze względu
na wymagania roboczo - techniczne odległość powinna
wynosić minimalnie 300 mm.
• Odstęp pomiędzy płytą grzewczą a okapem musi być
przynajmniej tak duży, jak zostało podane w instrukcji montażu
okapu.
• Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropian,
gwoździe, itp.) muszą zostać usunięte z zasięgu dzieci,
ponieważ części te stanowią źródło potencjalnych
niebezpieczeństw. Niewielkie części mogą zostać połknięte, a
folie mogą być przyczyną uduszenia.
Wentylacja
• Odstęp pomiędzy płytą indukcyjną a meblami kuchennymi,
względnie między urządzeniami do zabudowy, musi zostać tak
dopasowany, aby zagwarantowana była dostateczna
wentylacja powietrza w czasie indukcji.
• Jeżeli moc jednej ze stref grzejnych często samoistnie spada
lub strefa grzejna odłącza się samoistnie, (patrz rozdział:
Ochrona przed przegrzaniem), wówczas prawdopodobnie
chłodzenie jest niewystarczające. Zaleca się wówczas
otworzenie tylnej ściany szafki stojącej pod płytą w obszarze
wycięcia w desce roboczej oraz usunięcie przedniej listwy
poprzecznej szafki na całą szerokość płyty grzejnej, w celu
zapewnienia lepszej wymiany powietrza.
PL
Montaż
Ważne wskazówki
• Należy usunąć ewentualne listwy poprzeczne poniżej płyty
roboczej przynajmniej z obszaru wycięcia w desce roboczej.
• Należy unikać nadmiernego rozwoju ciepła od dołu np. od
piekarnika bez wywietrzników prądu skrzyżowanego.
• Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza,
wówczas nie można używać płyty indukcyjnej.
• Podczas montażu płyty nad szufladą należy zwrócić uwagę,
aby nie przechowywać w szufladzie w miarę możliwości
ostrych przedmiotów. Mogą się one zahaczyć o spód płyty
grzejnej i zablokować szufladę.
• Jeżeli poniżej płyty grzejnej znajduje się półka, wówczas
minimalna odległość od spodu płyty grzejnej musi wynosić
20 mm, w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji.
• Niedopuszczalny jest montaż płyty nad urządzeniami
chłodniczymi,
zlewozmywakami,
zmywarkami
oraz
suszarkami.
• Należy pamiętać, aby ze względu na niebezpieczeństwo
pożaru, nie kłaść lub nie umieszczać bezpośrednio obok płyty
lub nad płytą roboczą, żadnych przedmiotów niebezpiecznych
w styczności z ogniem, łatwopalnych lub odkształcających się
pod wpływem ciepła.
Uszczelnienie kuchenki
Przed montażem należy szczelnie nałożyć załączoną uszczelkę
płyty grzewczej.
• Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty
grzewczej a deską kuchenną, albo przez szczelinę między
deską kuchenną a ścianą nie dostała się do niżej znajdujących
się urządzeń elektrycznych żadna ciecz.
• Przy wbudowaniu płyty kuchennej do nierównej płyty roboczej
np. z powłoką ceramiczną lub podobnej (kafelki itd.), należy
usunąć znajdującą się ewentualnie na płycie kuchennej
uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy powierzchnią do
gotowania a płytą roboczą za pomocą plastycznych
materiałów uszczelniających (kit).
• Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym względem
uszczelniać sylikonem! Przy późniejszym rozbiorze płyty
kuchennej nie jest wówczas możliwe uniknięcie zniszczeń.
Wycięcie otworu w desce kuchennej
Wcięcie w desce kuchennej należy możliwie dokładnie wyciąć
dobrą prostą piłą lub wyfrezować frezarką górnowrzecionową i
uszczelnić przycięte powierzchnie lakierem wytrzymałym na
podwyższoną temperaturę i wilgoć. Wycinanie otworu w desce
kuchennej musi przebiegać zgodnie z przedstawionym
rysunkiem.
Tylna ściana powinna zostać w miarę możliwości otwarta.
Powierzchnia płyty ceramicznej musi leżeć koniecznie prosto i
zwięźle. Zbytnie napięcie może spowodować złamanie się płyty
ceramicznej. Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić
pod względem perfekcyjnego dopasowania i kompletnej powłoki.
15
Instrukcja montażu
Wymiary w mm
PL
Nakładka
• Nałożyć płytę kuchenną i ustawić.
• Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami na przeznaczone do tego
celu miejsca, ustawić i mocno przykręcić.
• Śruby należy przykręcać tylko przy pomocy śrubokrętu
ręcznego, nie używać śrubokrętu akumulatorowego.
• Należy uważać na właściwe położenie nakładek w przypadku
cienkich płyt kuchennych.
W celu zrównoważenia na nakładkę musi zostać nałożona
śruba metryczna (A).
Ważne!
W razie krzywego założenia lub napięcia istnieje
niebezpieczeństwo pęknięcia płyty ze szkła ceramicznego
podczas montażu!
Minimalna odległość od sąsiednich ścian
Rozmiary wycinanego otworu
Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej
Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę
Wysokość zabudowy
Przyłączenie elektryczne
• Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać
przeprowadzone
jedynie
przez
autoryzowanego
specjalistę!
• Przepisy prawne i warunki podłączenia ustalone przez lokalne
przedsiębiorstwo zaopatrujące w prąd muszą zostać w pełni
zachowane.
• Przy podłączaniu urządzenia należy zadbać o przygotowanie
instalacji umożliwiającej odłączanie urządzenia od sieci
(wyłączającej wszystkie bieguny) z co najmniej 3 mm przerwą
kontaktową za pomocą styku – ujścia szerokościowego. Za
urządzenia nadające się do tego celu uchodzą kontakt-LS,
bezpieczniki i styczniki.
Przy podłączeniu i reparacji należy oddzielić prąd od
urządzenia za pomocą jednej z tych instalacji.
• Przewód ochronny musi być tak obliczony, żeby mógł być on
obciążony dopiero po żyłach kabla połączeniowego w
przypadku, gdy zawiedzie odciążenie rozciągające.
• Nadmierna długość kabla musi zostać wyciągnięta z obszaru
zabudowy poniżej urządzenia.
• Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej.
• Przy montażu należy pamiętać o dostatecznym
zabezpieczeniu przed dotykiem.
• Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia
elektroniki.
16
Instrukcja montażu
PL
Brak przewodu podłączeniowego w dostawie.
• W celu podłączenia należy zdemontować pokrywkę puszki
przyłączeniowej na dolnej stronie urządzenia, co umożliwi
dotarcie do zacisków. Po podłączeniu należy ponownie
przykręcić pokrywkę i za pomocą sprzączki umocować
przewód zasilający.
• W charakterze przewodu podłączeniowego należy użyć
przewodu co najmniej typu H05 RR-F.
Możliwości podłączenia: podłączenie 6-polowe
Dane techniczne
Rozmiar pola grzejnego
wysokość/szerokość/głębokość mm 50 x 900 x 350
Płytki grzewcze
lewej stroni . . . . . . . . . .
środek z tyłu . . . . . . . .
środek z przodu . . . . . .
prawej stronie . . . . . . . .
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
21/ 2,3 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
21/ 2,3 (3,2)*
Płyta kuchenna ogólnie . . . . . kW 7,4
Dane elektryczne
Napięcie prądu . . . . . . . . . . . . . . . . . .380-415V 2N~, 50-60 Hz
Napięcie znamionowe elementów . . .220 - 240V
Płytki grzewcze
lewej stroni . . . . . . . . . .
środek z tyłu . . . . . . . .
środek z przodu . . . . . .
prawej stronie . . . . . . . .
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
26/ 2,4 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
18/1,85 (2,5)*
Płyta kuchenna ogólnie . . . . . kW 7,4
Przewód podłączeniowy zawarty w dostawie.
• Płyta kuchenna wyposażona została w zakładzie w odporny
na temperaturę kabel przyłączeniowy.
• Podłączenie do sieci przeprowadzane jest zgodnie ze
schematem podłączenia, z wyjątkiem gdy przewód włączający
wyposażony jest już we wtyczkę.
• W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego
urządzenia, przewód należy zastąpić innym szczególnym
przewodem. Aby zapobiec zagrożeniom, wymiany tej dokonać
może wyłącznie producent lub pracownicy jego serwisu.
zielono-żółty
* Moc w przypadku włączonego stopnia Power
Uruchomienie
Po wbudowaniu płyty i po nałożeniu naprężenia zasilającego
(podłączenie do sieci), następuje na początku samoczynny test
sterowania i pojawia się informacja serwisowa dla obsługi klienta.
Ważne: Podczas przyłączania do sieci na przyciskach sensorów
touch control nie mogą znajdować się żadne przedmioty!
Gąbką i wodą z płynem do naczyń należy przetrzeć krótko
powierzchnię płyty kuchennej, a następnie wytrzeć do sucha.
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
biały
biały
brązowy
brązowy
czarny
czarny
zielono-żółty
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
niebieski
zielono-żółty
biały
brązowy
biały
brązowy
czarny
czarny
Możliwości podłączenia
Dane elektryczne
Napięcie sieciowe. . . . . . . . . . . . . . . .380-415V 3N~, 50-60 Hz
Napięcie znamionowe elementów . . .220 - 240V
* Uwaga! Podłączenie specjalne 220 - 240 V 3~ !
17
HU
A csomagolás újrahasznosítása
Itt találja...
A szállítócsomagolást lehetőleg környezetvédelmi szempontok
szerint hasznosítsa újra. Ha a csomagolóanyagokat visszavezeti
az anyagkörforgásba, nyersanyagokat takarít meg, és csökkenti
a keletkező hulladék mennyiségét.
Kérjük olvassa át alaposan az információkat ebben a füzetben,
mielőtt a főzőlapot használatba veszi. Fontos tudnivalókat talál itt
az Ön biztonságával, a készülék használatával, kezelésével és
karbantartásával kapcsolatban, hogy sokáig öröme legyen a
készülékében.
Ha valamikor üzemzavar lépne fel, kérjük nézzen utána először a
„Mi a teendő probléma esetén?“ fejezetben. Kisebb
üzemzavarokat gyakran Ön saját maga el tud hárítani és így a
fölösleges szervizköltségeket megtakaríthatja.
Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót. Kérjük adja tovább ezt a
használati és szerelési utasítást az új tulajdonosok
tájékoztatásuk és biztonságuk érdekében.
A régi készülék újrahasznosítása
A terméken vagy a csomagoláson található jel
azt mutatja, hogy az nem kezelhető szokásos
háztartási hulladékként, hanem elektromos és
elektronikus készülékek újrahasznosítására
szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni.
A termék megfelelő ártalmatlanításával
hozzájárul a környezet és embertársai
egészségének védelméhez. A helytelen ártalmatlanítás
veszélyezteti a környezetet és az egészséget. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosításáról,
kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
szemétszállítóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Rendeltetésszerű használat
A főzőlap csak ételek háztartásban történő elkészítésére
használandó. Nem szabad más célra igénybe venni és csak
felügyelet mellett szabad használni.
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók ............................................................
Bekötés és működés.............................................................
Főzőlap .................................................................................
Személyek ............................................................................
19
19
19
19
A készülék leírása .................................................................. 20
Kezelés szenzorgombokkal .................................................. 21
Kezelés....................................................................................
A főzőlap ...............................................................................
Edényfelismerés ..................................................................
Üzemidő-korlátozás ..............................................................
Egyéb funkciók......................................................................
Túlhevülés elleni védelem (indukció) ....................................
Indukciós főzőlaphoz használható edények .........................
Energiatakarékossági tippek.................................................
Főzőfokozatok.......................................................................
Maradékhő-kijelző.................................................................
Gombkezelés ........................................................................
A főzőlap és a főzőzóna bekapcsolása.................................
Főzőzóna kikapcsolása.........................................................
Főzőlap kikapcsolása............................................................
Stop funkció .........................................................................
Lezárás ................................................................................
Gyerekzár ............................................................................
Kikapcsoló automatika (TIMER) ..........................................
Konyhai jelzőóra (tojásfőzéshez) .........................................
Előfőzési automatika ............................................................
Melegentartó funkció ............................................................
Power-fokozat (főzőzónák P-vel) .........................................
Powermanagement...............................................................
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
28
28
28
Tisztítás és ápolás ................................................................. 29
Üvegkerámia-főzőlap ............................................................ 29
Különleges szennyeződések ................................................ 29
Mi a teendő probléma esetén?.............................................. 30
Szerelési útmutató .................................................................
Biztonsági tudnivalók a konyhabútor-szerelő számára.........
Szellőzés...............................................................................
Beépítés................................................................................
Elektromos bekötés ..............................................................
Műszaki adatok .....................................................................
Üzembe helyezés .................................................................
18
31
31
31
31
32
33
33
Biztonsági tudnivalók
Bekötés és működés
Biztonsági tudnivalók
• A készülék az ide vonatkozó biztonsági előírások szerint
készült.
• A készülék hálózati bekötését, karbantartását és javítását csak
arra jogosított szakember végezheti az érvényben levő
biztonsági előírásoknak megfelelően. A szakszerűtlenül
elvégzett munka veszélyezteti az Ön biztonságát.
Főzőlap
• A nagyon gyors reakció miatt magas főzési fokozat
(power-fokozat) beállításakor az indukciós főzőlapot
felügyelet nélkül nem szabad üzemeltetni!
• Főzésnél vegye figyelembe a főzőzónák felmelegedésének
gyorsaságát. Kerülje el az edények üresre forrását, mert akkor
azok túlhevülésének veszélye áll fenn!
• A fazekakat és serpenyőket ne állítsa üresen bekapcsolt
főzőzónára.
• Kettős falú főzőedények használatánál óvatosan kell eljárni.
Az ilyen edényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek
következményeképpen az edény és a főzőlap is megsérülhet.
Ezért nem vállalunk felelősséget!
• Használat után feltétlenül a mínusz gombbal kapcsolja ki a
főzőzónát, nem egyedül a fazékfelismerés útján.
• Túlhevített zsírok és olajok maguktól meggyulladhatnak. Zsírés olajtartalmú ételeket csak felügyelet mellett főzzön.
Meggyulladt zsírokat és olajokat sohasem szabad vízzel
oltani! Tegye rá a fedelet, és kapcsolja ki a főzőzónát.
• Az üvegkerámia-felület nagyon ellenállóképes. Mégis ügyeljen
arra, hogy az üvegkerámia-felületre kemény tárgyak ne
essenek. A pontszerű ütésterhelés a főzőlap töréséhez
vezethet.
• Az üvegkerámia törése, hasadása, repedése vagy más
sérülése esetén áramütés veszélye áll fenn. A készüléket
azonnal üzemen kívül kell helyezni. A háztartási biztosítékot
azonnal kapcsolja ki és hívja a vevőszolgálatot.
• Ha a főzőlapot a szenzoros vezérlő hibája miatt nem lehet
kikapcsolni, a háztartási biztosítékot azonnal ki kell kapcsolni
és a vevőszolgálatot hívni.
• Vigyázat a háztartási gépekkel végzett munka során! A
hálózati csatlakozó vezetékeknek nem szabad érintkezésbe
kerülniük a forró főzőzónákkal.
• Az üvegkerámia főzőlapot nem szabad lerakóhelyként
használni.
HU
• Alufóliát illetve műanyagot ne tegyen a főzőzónákra. A forró
főzőzónától mindent távol tartani, ami megolvadhat, pl.
műanyagokat, fóliát, különösen cukrot és erősen
cukortartalmú ételeket. A cukrot a sérülések elkerülése végett
az üvegkerámia főzőzónáról azonnal, forró állapotban,
speciális üvegkaparóval teljes mértékben eltávolítani.
• Fémtárgyakat (konyhaedényeket, evőeszközöket ...) soha
sem szabad az indukciós főzőlapra lerakni, mert
felforrósodhatnak. Égési sérülés veszélye!
• Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő
hatására deformálódó tárgyakat közvetlenül a főzőlap alá.
• Testen hordott fémtárgyak az indukciós főzőlap közvetlen
közelében felforrósodhatnak. Vigyázat, égési sérülés
veszélye!
Nem mágnesezhető tárgyakra (pl. arany- vagy ezüstgyűrűkre)
ez nem vonatkozik.
• Zárt konzervdobozt és kötött rétegű csomagolást főzőzónán
nem szabad felhevíteni. Az energiaközlés miatt ezek
szétpattanhatnak!
• A szenzorgombokat tartsa tisztán, mivel a szennyeződéseket
a készülék ujjérintésnek ismerheti fel. Sohasem tegyen
tárgyakat (edényeket, konyharuhát stb.) a szenzorgombokra!
Ha az edény a szenzor-gombok felületén túlra kifut, javasoljuk
a kikapcsoló gomb működtését.
• A forró edényeknek és serpenyőknek nem szabad a
szenzorgombokat elfedniük. Ebben az esetben a készülék
automatikusan kikapcsol.
• Ha háziállatok vannak a lakásban, amelyek a főzőlapra
juthatnak, aktiválni kell a gyerekzárat.
• Beépített sütők pirolízis-üzeme közben az indukciós főzőlapot
nem szabad használni.
Személyek
• Ez a készülék nem arra készült, hogy korlátozott fizikai, érzéki
vagy szellemi képességű személyek (gyerekeket is beleértve)
kezeljék, vagy tapasztalat és/vagy tudás hiányában
használják, kivéve azokat az eseteket, amikor biztonságukért
felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy utasításokat
kaptak tőle arra vonatkozóan, hogyan kell használni a
készüléket.
A gyerekekre fel kell ügyelni, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
• Vigyázat!
A melegítő- és főzőhelyek felületei üzemeltetés közben
felforrósodnak. Ezért a kisgyermekeket mindenképpen távol
kell tartani.
• Szívritmusszabályzóval vagy implantált inzulinszivattyúval élő
sze emélyeknek meg kell arról bizonyosodniuk, hogy
implantátumukat az indukciós főzőlap nem befolyásolja-e (az
indukciós főzőlap frekvenciatartománya 20-50 kHz).
19
A készülék leírása
HU
A
k
é
s
z
ü
l
é
k
le
í
rá
s
a
A megjelenés az ábráktól eltérhet.
1. Indukciós főzőzóna elöl baloldalt
2. Indukciós főzőzóna hátul baloldalt
7. Bekapcsoló gomb
8. Kikapcsoló gomb
9. Elöl jobb oldali főzőzóna kezelőgombjai
3. Indukciós főzőzóna hátul jobboldalt
10. Szimbólum a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon levő
helyzetének a megállapításához
4. Indukciós főzőzóna elöl jobboldalt
11. Mínusz gomb (csökkentés)
5. Touch-control kezelősáv
12. Plusz gomb (növelés)
6. Üvegkerámia-főzőlap
13. Főzőfokozat-kijelző
14. Power gomb kontroll lámpával
15. Stop gomb
16. Lezáró gomb kontroll lámpával
17. Melegentartó gomb kontroll lámpával
18. TIMER kezelőgombok
20
A készülék leírása
Kezelés szenzorgombokkal
Az
üvegkerámia
főzőlap
kezelése
touch-control
szenzorgombokkal
történik.
A
szenzorgombok
a
következőképpen működnek: ujjhegyével érintsen meg röviden
egy szimbólumot az üvegkerámia felületen. Minden korrekt
működtetést hangjelzés igazol. A touch-control szenzorgombot a
következőkben „gombként” említjük.
Bekapcsoló gomb
(7) / kikapcsoló gomb
(8)
Ezekkel a gombokkal az egész főzőlap be- és kikapcsolható
(főkapcsoló).
Mínusz gomb
(11) / Plusz gomb
(12)
Ezekkel a gombokkal történik a főzőfokozatok, a kikapcsolási
automatika és a konyhai jelzőóra beállítása. A kijelzett értéket a
mínusz gombbal lehet csökkenteni és a plusz gombbal növelni.
A kijelzett érték törölhető mindkét gomb egyidejű lenyomásával.
HU
Főzőfokozat-kijelző
(13)
A főzőfokozat-kijelző a választott főzőfokozatot mutatja, vagy:
H ............... maradékhőt
P................ power fokozatot
.............. edényfelismerést
A................ előfőzési automatikát
STOP ........ stop-funkciót
L ............... gyerekzárat (child-lock)
.............. melegentartó funkciót
Power gomb
(14)
A power-fokozat további teljesítményt nyújt az indukciós
főzőzónáknak.
Stop gomb
(15)
A STOP funkcióval a főzést rövid időre félbe lehet szakítani.
Lezárógomb
(16)
A lezáró gombbal reteszelhetők a gombok.
Melegentartó gomb
(17)
Kész ételek melegen tartására.
21
Kezelés
HU
A főzőlap
Üzemidő-korlátozás
A főzőfelület indukciós főzőlappal van ellátva. Az indukciós
tekercs
az
üvegkerámia
főzőfelület
alatt
változó
elektromágneses mezőt hoz létre, amely az üvegkerámián
áthatol és az edény aljában a hőt létrehozó áramot indukálja.
Az indukciós főzőzónánál a meleg már nem egy fűtőelemről kerül
át a főzőedényen át a készített ételre, hanem a szükséges meleg
indukált áramok segítségével közvetlenül a főzőedényben alakul
ki.
Az indukciós főzőlap automatikus üzemidő-korlátozással
rendelkezik.
Mindegyik főzőzóna folyamatos használati ideje a választott
főzőfokozattól függ (lásd a táblázatot).
Ennek feltétele, hogy a használati idő során a főzőzóna
beállításán semmi változtatás ne történjen.
Amikor az üzemidő-korlátozás aktiválódott, a főzőzóna
lekapcsol, rövid hangjelzés hallható és a kijelzőn H jelenik meg.
A lekapcsoló automatikának elsőbbsége van az üzemidőkorlátozással szemben, azaz a főzőzóna csak akkor van kapcsol
le, amikor a kikapcsolási automatika ideje letelt (pl. kikapcsolási
automatika 99 perccel és 9-es főzőfokozat lehetségesek).
Kezelés
Az indukciós főzőlap előnyei
– energiatakarékos főzés az energiának az edényre történő
közvetlen átvitelével (megfelelő edény szükséges
mágnesezhető anyagból),
– fokozott biztonság, mivel az energia csak a feltett edénybe
kerül át,
– magas hatásfokú energiaátvitel az indukciós főzőzóna és az
edény alja között,
– gyors felfűtés,
– csekély égésveszély, mivel a főzőfelület csak az edény aljától
melegszik fel, a kifutó főznivaló nem ég rá,
– gyors, finomszabályozott energiabevitel.
Edényfelismerés
Ha bekapcsolt főzőzóna esetén nincs, vagy túl kicsi edény van a
főzőzónán, úgy nem kerül sor energiaátvitelre. Erre a villogó
utal a főzőfokozat-kijelzőn.
Ha megfelelő edény kerül a főzőzónára, akkor a beállított fokozat
bekapcsol és a főzési fokozat jelzője világít. Az energiaszállítás
megszakad, amikor az edényt eltávolítja, és a főzőfokozatkijelzőn villogó
jelenik meg.
Amennyiben kisebb edényt vagy serpenyőt tesz fel, amelyeknél
azonban az edényfelismerés még bekapcsol, csak annyi
teljesítményt ad le a készülék, amennyire ezeknek szükségük
van.
Edényfelismerési határok
22
Beállított főzőfokozat
Üzemidő-korlátozás percben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
120
520
402
318
260
212
170
139
113
90
10
Egyéb funkciók
Egy vagy több szenzorgomb hosszabb vagy egyidejű
működtetésekor (pl. ha véletlenül edény van a szenzorgombokra állítva), semmilyen kapcsolási funkció nem megy
végbe.
Villog a
szimbólum és időben korlátozott folyamatos
jelzőhang hallható. Néhány másodperc után bekövetkezik a
lekapcsolás. Kérjük távolítsa el a tárgyat a szenzorgombokról.
A szimbólum törlésére
ugyanazt a gombot működtesse, vagy
kapcsolja ki, majd be a főzőlapot.
Főzőzóna-átmérő (mm)
Edény minimális
átmérője (mm)
145
90
Túlhevülés elleni védelem (indukció)
180
120
210
135
260
170
A főzőfelület teljes teljesítménnyel történő hosszabb idejű
használatánál magas környezeti hőmérséklet mellett az
elektronika már nem lehet a szükséges mértékben hűtve.
Azért, hogy az elektronikában ne lépjenek fel túl magas
hőmérsékletek, adott esetben a készülék a főzőzóna
teljesítményét önműködően leszabályozza.
Amennyiben a főzőfelület szokásos használatánál, normál
környezeti hőmérsékleten gyakran jelenik meg E2, úgy a hűtés
valószínűleg nem elegendő.
Bútorban hiányzó hűtőnyílások vagy hiányzó leválasztás lehet az
ok. Szükség esetén ellenőrizze a beépítést.
Kezelés
HU
Indukciós főzőlaphoz használható
edények
Az indukciós főzőfelületre használt főzőedénynek fémből kell
lennie, és mágneses tulajdonságokkal, valamint az aljának
elegendő felülettel kell rendelkeznie.
Csakis indukcióra alkalmas aljú edényeket használjon.
Alkalmas főzőedények
Nem alkalmas
főzőedények
Zománcozott acéledények
vastag aljjal
Edények rézből,
rozsdamentes acélból,
alumíniumból, tűzálló
Öntöttvas edények zománcozott üvegből, fából, kerámiából
aljjal
ill. terrakottából
Edények rozsdamentes
többrétegű acélból,
rozsdamentes ferritacélból ill.
alumíniumból különleges aljjal
Így tudja az edény alkalmasságát megállapítani:
Végezze el a következőkben leírt mágnestesztet, vagy
bizonyosodjon meg arról, hogy az edény az indukciós árammal
történő főzésre vonatkozó alkalmassági jelzést viseli.
Mágnesteszt:
Vigyen mágnest főzőedényének aljához. Ha magához vonzza,
úgy használhatja a főzőedényt az indukciós főzőfelületen.
Megjegyzés:
Egyes gyártók indukcióra alkalmas edényeinek használata során
zaj léphet fel, amely ezen edények gyártási módjára vezethető
vissza.
Energiatakarékossági tippek
A következőkben néhány fontos tudnivalót talál, hogy új
indukciós főzőlapjával és az edényekkel energiatakarékosan és
hatékonyan tudjon bánni.
• A edényalj átmérőjének ugyanolyan nagyságúnak kellene
lennie, mint a főzőzóna átmérője.
• Edényvásárlásnál figyeljen arra, hogy gyakran az edény felső
átmérője van megadva. Ez legtöbbnyire nagyobb, mint az
edény alja.
• A kuktafazekak a zárt párolótérnek és a túlnyomásnak
köszönhetően különösen idő- és energiatakarékosak. A rövid
időtartamú párolás megkíméli a vitaminokat.
• Ügyeljen arra, hogy a kuktafazékban mindig elegendő
folyadék legyen, mivel üresre főzött fazéknál a főzőzóna és a
fazék a túlhevítés miatt megsérülhet.
• A főzőedényeket lehetőség szerint mindig megfelelő fedővel
kell lezárni.
• Minden ételmennyiséghez a megfelelő edényt ajánlott
használni. Egy nagy, alig megtöltött edény sok energiát
igényel.
Főzőfokozatok
A főzőzónák fűtési teljesítményét több fokozatban lehet
beállítani. A táblázatban felhasználási példákat talál az egyes
fokozatokra.
Főzőfokozat
0
Kikapcsolt helyzet, a megmaradt hő
használata
Melegentartó funkció
1-2
3
4-5
6
Kettős falú főzőedények használatánál óvatosan kell eljárni. Az
ilyen edényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek
következményeképpen az edény és a főzőlap is megsérülhet.
Ezért nem vállalunk felelősséget!
Alkalmazás
7-8
Kis mennyiségek továbbfőzése
(legalacsonyabb teljesítmény)
Továbbfőzés
Nagy mennyiségek továbbfőzése,
nagyobb darabok továbbsütése
Sütés, rántás készítése
Sütés
9
Előfőzés, elősütés, sütés
P
Power fokozat (legmagasabb
teljesítmény)
Maradékhő-kijelző
Az üvegkerámia-főzőlap maradékhő-kijelzővel (H) van
ellátva.
Amíg a H a kikapcsolás után világít, a maradékhő
ételek olvasztására és melegen tartására használható.
Miután a H betű kialszik, a főzőzóna még forró lehet.
Égésveszély!
Indukciós főzőzóna esetén az üvegkerámia nem közvetlenül,
hanem csak az edény által leadott hőtől melegszik fel.
23
Kezelés
HU
Gombkezelés
Az itt leírt vezérlés egy (kiválasztó) gomb működtetése után vár egy
következő gomb működtetésére.
A következő gomb működtetését alapvetően 10 másodpercen belül kell
megkezdeni, különben törlődik a kiválasztás.
A plusz / mínusz gombokat lehet egyenként megérinteni, vagy folyamatosan
nyomva tartani.
A főzőlap és a főzőzóna bekapcsolása
1. A bekapcsoló gombot
addig működtesse, míg a főzőfokozatkijelzők 0-t nem mutatnak. Rövid hangjelzés hallható. A vezérlés ekkor
üzemkész.
indukcióra alkalmas
2. Rögtön ezután egy főzőhely plusz gombjával
vagy mínusz
gombjával
válasszon ki egy főzőfokozatot.
A plusz gombbal az 1-es főzőfokozat, a mínusz gombbal a 9-es
főzőfokozat kapcsolható be.
3. Mindjárt ezután helyezzen megfelelő, indukcióra alkalmas főzőedényt
a főzőzónára. Az edényfelismerés bekapcsolja az önindukciós tekercset.
Az edény felmelegszik.
Ameddig nincs fémes főzőedény a főzőzónára állítva, a kijelzés
váltakozva mutatja a beállított főzőfokozatot és a szimbólumot .
Edény nélkül a főzőzóna biztonsági okból 10 perc után kikapcsol. Erről l.
az „Edényfelismerés“ fejezetet.
Főzőzóna kikapcsolása
4. a) Mínusz gombot
0-t nem mutat, vagy
működtesse többször , míg a főzőfokozat-kijelző
b) mínusz gombot
és plusz-gombot
egyidejűleg egyszer
működtesse. A főzőzóna bármelyik főzőfokozatból közvetlenül
kikapcsolható, vagy
c) nyomja meg a kikapcsoló gombot
lekapcsolódik (valamennyi főzőzóna kikapcsol).
. A teljes főzőlap
Főzőlap kikapcsolása
5. Működtesse a kikapcsoló gombot
teljes főzőlap kikapcsol.
. A beállítástól függetlenül a
Stop funkció
A STOP funkcióval a főzést rövid időre félbe lehet szakítani, pl. ha
csengetnek az ajtónál. Azért, hogy a főzést ugyanazokkal a főzőfokozatokkal
tovább lehessen folytatni, a STOP funkciót fel kell oldani. Az esetlegesen
beállított időmérő ilyenkor megáll, és utána megy tovább.
Biztonsági okból ez a funkció csak 10 percre áll rendelkezésre. Azután a
főzőlap kikapcsol.
1. A főzőedények a főzőzónákon állnak és a kívánt főzőfokozatok be
vannak állítva.
2. Nyomja meg a Stop gombot
. A kijelzőn a beállított főzőfokozatok
helyett egymás után a S-T-O-P betűk jelennek meg.
3. A félbeszakítás befejeződik, amikor megnyomja először a STOP-gombot
, majd utána egy tetszés szerinti másik gombot (a be-/kikapcsoló
gomb kivételével).
A másik gomb működtetésének 10 másodpercen belül kell megtörténnie,
különben a főzőlap kikapcsol.
24
Kezelés
HU
Lezárás
A lezárás segítségével letiltható a gombok kezelése és a főzőfokozatbeállítás. Csak a főzőlap kikapcsolására szolgáló gomb működtethető.
1. Kapcsolja be a főzőlapot.
Lezárás bekapcsolása (főzés közben):
2. Működtesse a lezáró gombot
a funkció aktiválásához. A lezáró
gomb feletti kontroll lámpa világít. A kezelés le van tiltva.
A lezárás kikapcsolása
3. A lezáró gomb
működtetésével a funkció kikapcsolható. A lezáró
gomb feletti kontroll lámpa kialszik.
Megjegyzések
• Az aktivált lezárás kikapcsolt főzőlapnál is megmarad. Ezért a következő
főzési folyamathoz azt előbb törölni kell!
• Áramszünet esetén a bekapcsolt lezárás megszűnik, vagyis deaktiválva
van.
Gyerekzár
A gyerekzár feladata megakadályozni azt, hogy az indukciós főzőlapot
gyerekek tévedésből vagy szándékosan bekapcsolják. Ehhez a kezelést le
kell tiltani.
Gyerekzár bekapcsolása
1. Működtesse a gombot
a főzőlap bekapcsolásához.
2. Rögtön azután a második főzőzóna plusz gombját
és a harmadik
főzőzóna mínusz gombját
kell egyidejűleg működtetni.
3. Ezt követően a második főzőzóna plusz gombját
működtesse a
gyerekzár aktiválásához. A főzőfokozat-kijelzéseken megjelenik egy L
(Child-Lock), a kezelés le van zárva és a főzőlap kikapcsol.
Gyerekzár kikapcsolása
4. Működtesse a bekapcsoló gombot
.
5. Rögtön azután a második főzőzóna plusz gombját
és a harmadik
főzőzóna mínusz gombját
nyomja meg egyidejűleg.
6. Utána a harmadik főzőzóna mínusz-gombját
kikapcsolja a gyerekzárat. Az L kialszik.
működtesse, hogy
Gyerekzár feloldása, de csak egy főzésre
Előfeltétel: a gyerekzár az 1-3 pontok szerint be van kapcsolva.
.
• Működtesse a bekapcsoló gombot
• Rögtön azután a második főzőzóna plusz gombját
és a harmadik
főzőzóna mínusz gombját
nyomja meg egyidejűleg.
A felhasználó most bekapcsolhat egy főzőzónát. A főzőlap kikapcsolása
után a gyerekzár újból aktív (be van kapcsolva).
Megjegyzés
Áramszünetnél a bekapcsolt gyerekzár fel van oldva, azaz deaktiválva van.
25
Kezelés
HU
Kikapcsoló automatika (TIMER)
A kikapcsolási automatikával bármelyik bekapcsolt főzőzóna beállítható idő
után automatikusan kikapcsol. 1 és 99 perc közötti főzési időt lehet beállítani.
1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Egy vagy több főzőzónát kapcsoljon be és a kívánt főzőfokozatokat
válassza ki.
3. A TIMER plusz gombját
és mínusz gombját
egyidejűleg
működtesse. A kikapcsolási automatika készenléti pontja világít. A
gombokat működtesse tovább, amíg nem villog a kívánt főzőzónára
vonatkozó időzítő kontroll lámpa.
Fontos: az időzítő kontroll lámpák csak akkor villoghatnak, ha a
főzőzónák előtte be lettek kapcsolva (0-nál nagyobb főzőfokozatra).
4. Rögtön azután az időzítő mínusz gombja
vagy plusz gombja
segítségével adja meg a főzési időt 1 és 99 perc között.
A plusz gomb általi beadásnál a kijelzési érték 01-nél kezdődik, a mínusz
gomb esetében 30-nál.
5. A kikapcsolási automatika egy további főzőzóna számára történő
programozásához az időzítő plusz gombját
és mínusz gombját
egyidejűleg annyiszor működtesse, amíg nem villog az időzítő
kontroll lámpa a kívánt főzőzóna számára. Utána a mínusz gomb
,
vagy a plusz gomb
segítségével állítsa be a kívánt időt.
6. Az idő letelte után a főzőzóna kikapcsol. Időben korlátozott hangjelzés
hallható, amelyet tetszés szerinti gomb működtetésével (kivéve a
kikapcsoló gombot) le lehet kapcsolni.
időzítő kontroll lámpa
kikapcsolási automatika készenléti pontja
Megjegyzések
• Az eltelt idő ellenőrzésére (kikapcsolási automatika) az időzítő plusz
gombját
és mínusz gombját
egyidejűleg annyiszor működtesse,
amíg nem villog a kívánt főzőzónára vonatkozó időzítő kontroll lámpa. A
kijelzett értéket le lehet olvasni és meg lehet változtatni.
• A kikapcsolási automatika idő előtti törlése: válassza ki a megfelelő
főzőzónát (az időzítő kontroll lámpa villog) és a mínusz-gomb
segítségével 00 t állítson be.
konyhai jelzőóra lámpája
Konyhai jelzőóra (tojásfőzéshez)
1. Kapcsolja be a főzőlapot.
2. Az időmérő plusz-gombját
és mínusz-gombját
egyidejűleg
addig működtesse, amíg a konyhai jelzőóra lámpája nem villog. A
mínusz-gomb
, vagy plusz-gomb
segítségével állítsa be az időt
percben.
3. Az idő letelte után időben korlátozott hangjelzés hallható, amely tetszés
szerinti gomb működtetésével (a kikapcsoló gomb kivételével) le lehet
kapcsolni.
Megjegyzés:
A konyhai jelzőóra akkor is üzemben marad, ha az indukciós főzőlap ki van
kapcsolva. Az idő megváltoztatásához a főzőlapot a bekapcsoló gomb
segítségével kapcsolja be.
26
Kezelés
HU
Előfőzési automatika
Az előfőzési automatikánál az előfőzés 9-es főzőfokozattal történik.
Meghatározott idő után automatikusan visszakapcsolás történik kisebb
továbbfőzőfokozatra (1-től 8-ig).
Az előfőzési automatika felhasználásakor csak azt a továbbfőzőfokozatot kell
kiválasztani, amellyel a főzni- /sütnivalót tovább kell főzni / sütni, mivel az
elektronika önállóan visszakapcsol.
Az előfőzési automatika alkalmazható olyan ételekhez, amelyeket hidegen
feltéve, magas teljesítménnyel felhevítve a továbbfőzőfokozaton nem kell
állandóan figyelni (pl. leveshús főzésére).
1. Vegyen használatba egy főzőzónát.
2. Állíttsa be a 9 főzőfokozatot. A plusz gomb
újbóli működtetésével
aktiválja az előfőzési automatikát. A főzőfokozat-kijelző felváltva A és 9,
vagy A és
jelzést mutat, ha nem lett feltéve edény.
3. Rögtön azután a mínusz gomb
segtségével válasszon kisebb
továbbfőzőfokozatot 1-től 8-ig. Az A és a választott továbbfőzőfokozat
váltakozva villognak.
4. Az előfőzési automatika programszerűen fut le. Meghatározott idő után
(lásd a táblázatot) a főzés a továbbfőzőfokozattal folytatódik.
Beállított
főzőfokozat
Előfőzési automatika
idő (perc:mp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:40
1:12
2:00
2:56
4:16
7:12
2:00
3:12
-
Megjegyzések
• Az előfőzési automatika működése közben a plusz gombbal
a
továbbfőzőfokozatot növelni lehet. A mínusz-gomb működtetése
kikapcsolja az előfőzési automatikát.
• Ha az előfőzési automatika aktiválása után a 9-es fokozat meghagyja és
nem választ kisebb továbbfőzőfokozatot, akkor az előfőzési automatika
10 mp után automatikusan kikapcsol és a 9-es fokozat marad érvényben.
• Ha magas főzőfokozat, vagy a power fokozat van bekapcsolva, az
előfőzési automatika a maximális teljesítmény túllépése miatt esetleg
kikapcsol (lásd: Powermanagement).
27
Kezelés
HU
Melegentartó funkció
A melegentartó funkcióval
kész ételeket lehet melegen tartani egy
főzőzónán. A főzőzóna kis teljesítménnyel üzemel.
1. A főzőedény egy főzőzónán áll és egy főzőfokozat (pl. 3) ki van
választva.
2. A melegentartásra szolgáló gombot
lévő kontroll lámpa ekkor villog.
nyomja meg, a gomb felett
3. Ezután az egy bizonyos főzőzónához való hozzárendeléshez nyomja
meg a megfelelő plusz
vagy mínusz gombot
. A főzőfokozatkijelzőben megjelenik ez a szimbólum: .
A gomb felett lévő kontroll lámpa kialszik.
4. A kikapcsoláshoz a mínusz gombot
egyszer kell működtetni (0).
A melegentartásra szolgáló funkció 120 percig áll rendelkezésre, azután a
főzőlap kikapcsol.
Power-fokozat
(főzőzónák P-vel)
A power-fokozat további teljesítményt nyújt az indukciós főzőzónáknak. Nagy
mennyiségű vizet gyorsan fel lehet így forralni.
A power-fokozat 10 percig működik, utána automatikusan visszakapcsolás
történik a 9-es főzőfokozatra.
egyszer működtesse a
1. A power-gombot
aktiválásához. A gomb felett lévő kontroll lámpa villog.
power-fokozat
2. Ezután az egy bizonyos főzőzónához való hozzárendeléshez nyomja
meg a megfelelő plusz
vagy mínusz gombot
.
A főzőfokozat-kijelző P-t mutat.
A gomb felett lévő kontroll lámpa kialszik.
3. A power-fokozat 10 perc után automatikusan kikapcsol. A P kialszik és a
készülék visszakapcsol a 9-es főzőfokozatra.
Megjegyzés:
A power-fokozat idő előtti kikapcsolásához a mínusz gombot
működtetni.
kell
Powermanagement
Modulok (Powermanagement)
28
Két-két főzőzóna műszaki okból egy modullá van összefogva és így
maximális teljesítménnyel rendelkezik.
Ha ez a teljesítményhatárt a készülék magas főzőfokozat, vagy a powerfunkció bekapcsolásával túllépi, a powermanagement csökkenti a
hozzátartozó modul-főzőzóna főzőfokozatát.
Ennek a főzőzónának a kijelzője először villog, azután folyamatosan a
lehetséges legnagyobb főzőfokozat jelenik meg.
Tisztítás és ápolás
Tisztítás és ápolás
• Tisztítás előtt a főzőlapot kapcsolja ki és hagyja lehűlni.
• Az üvegkerámia-főzőlapot semmi esetre sem szabad
gőztisztítóval vagy hasonló készülékkel tisztítani!
• A tisztításnál vigyázni kell arra, hogy a be-/kikapcsoló gomb
letörlése csak rövid végighúzással történjen. A téves
bekapcsolás így elkerülhető!
HU
Különleges szennyeződések
Erős
szennyeződéseket
és
foltokat
(vízkőfoltokat,
gyöngyházszerűen csillogó foltokat) akkor lehet a legjobban
eltávolítani, amikor a főzőlap még kézmeleg. Használjon hozzá
szokásos tisztítószereket. Úgy járjon el, ahogyan az a 2. pontban
le van írva.
A kifutott ételt először egy nedves törlővel puhítsa meg, majd a
szennymaradékot üvegkerámia-főzőlapokhoz készült speciális
üvegkaparóval távolítsa el. Ezutána felületet a 2. pontban leírtak
szerint tisztítsa meg.
Üvegkerámia-főzőlap
Fontos! Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, így pl.
durva súrolószert, karcoló edénytisztítót, rozsda- vagy
folteltávolítót stb.
Tisztítás használat után
1. Az egész főzőlapot tisztítsa meg mindig akkor, ha az
beszennyeződött – a legjobb, ha minden használat után. Ehhez
használjon nedves törlőt és egy kevés kézöblítőszert. Utána
dörzsölje szárazra a főzőlapot egy tiszta törlővel, hogy ne
maradjon vissza a felületen semmilyen öblítőszer-maradék.
Hetenkénti ápolás
2. Hetente egyszer alaposan tisztítsa meg és ápolja a teljes
főzőlapot szokásos üvegkerámia-tisztítószerekkel.
Feltétlenül vegye figyelembe az egyes gyártók előírásait.
A tisztítószerek felvitelüknél védőfilm-réteget képeznek, amely
víz- és szennytaszító hatású. Az összes szennyeződés a filmen
marad és így utána könnyebben eltávolítható. Utána a felületet
egy tiszta törlővel szárazra kell dörzsölni. A felületen nem szabad
tisztítószer-maradékot hagyni, mert az felhevülésnél agresszívan
hat és megváltoztatja a felületet.
A beleégett cukrot és ráolvadt műanyagot azonnal - még forró
állapotban - távolítsa el üvegkaparóval. Utána a felületet tisztítsa
meg a 2. pontban leírtak szerint.
A burgonyahámozás vagy salátatisztítás közben esetlegesen a
főzőfelületre kerülő homokszemek az edények elmozdításánál
megkarcolhatják a felületet. Ezért ügyeljen arra, hogy a felületen
ne maradjon homokszem.
A főzőlap színváltozásai semmilyen hatással nincsenek az
üvegkerámia funkciójára és stabilitására. Ezek nem a főzőlap
sérülései, hanem az el nem távolított és emiatt beleégett
maradékok.
A főzőlap felületén az edények alja általi okozott karcolás, főként
alumínium aljú főzőedények használatánál, vagy nem megfelelő
tisztítószerek miatt csillogó részek alakulnak ki. Ezek csak
fáradságosan távolíthatóak el a szokásos tisztítószerekkel. A
tisztítást esetleg többször meg kell ismételni. Agresszív
tisztítószerek használata következtében és a dörzsölő
edényaljak miatt a dekoráció idővel ledörzsölődik és sötét foltok
keletkeznek.
29
Mi a teendő probléma esetén?
Mi a teendő probléma esetén?
A készüléken végzett nem szakszerű beavatkozás és javítás
veszélyes, mert áramütés és rövidzárlat veszélye áll fenn. Ezért
azokat a balesetek és a készülék károsodásának elkerülése
végett mellőzni kell. Csak villamossági szakemberre, pl. egy
műszaki vevőszolgálatra bízza az ilyen munkát.
Kérjük figyelembe venni
Ha készülékén üzemzavar lép fel, kérjük ellenőrizze ennek a
használati útmutatónak az alapján, hogy az okot nem tudja-e
saját maga elhárítani.
A továbbiakban néhány tippet adunk az üzemzavarok
megszüntetésére.
A biztosítékok többször kikapcsolnak?
Hívjon műszaki vevőszolgálatot vagy villanyszerelőt!
Nem lehet bekapcsolni az indukciós főzőlapot?
• A házi biztosíték (biztosítékdoboz) működésbe lépett?
• A hálózati csatlakozó kábel be van kötve?
• Le vannak zárva a szenzorgombok, azaz világít a kontroll
lámpa
a lezáró gomb felett?
HU
A
szimbólum villog és időben korlátozott folyamatos
jelzőhang hallható.
Kifutott ételek, főzőedények, vagy más tárgyak miatt a touchcontrol szenzor-gombok állandóan működtetve vannak.
Megoldás: a felületet tisztítsa meg, vagy a tárgyat távolítsa el.
A szimbólum törléséhez
ugyanazt a gombot kell működtetni,
vagy a főzőlapot ki- és be kell kapcsolni.
Az E2 hibakód látható?
Az elektronika túl forró. A főzőlap beépítését ellenőrizni kell,
különösen ügyelve a jó szellőzésre.
Lásd a túlhevülés elleni védelemről szóló fejezetet.
Az U400 hibakód látható?
A főzőlap rosszul van bekötve. A vezérlés 1 mp után kikapcsol és
egy folyamatos hangjelzés hallható. A helyes hálózati
feszültséget kell bekötni.
Hiba-kód (ERxx vagy Ex) látható?
Műszaki hiba lépett fel. Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
Edényjelzés
jelenik meg?
Egy főzőzóna be lett kapcsolva és a főzőlap várja alkalmas
edény ráhelyezését (edényfelismerés). Csak ezután történik
teljesítményleadás.
Az edényjelzés
továbbra is megjelenik, bár tett rá
edényt?
A főzőedény indukcióra alkalmatlan, vagy túl kicsi az átmérője.
• A szenzorgombok le vannak zárva (gyerekzár), azaz L
látható?
A használt főzőedények zajt bocsátanak ki?
Ennek műszaki oka van; az indukciós főzőlapra ill. az edényre
nem áll fenn semmilyen veszély.
A hűtőventilátor kikapcsolás után még fut?
Ez normális jelenség, mivel az elektronika lehűtése történik.
A főzőlap zajt (kattanó ill. roppanó zajt) ad ki?
Ennek műszaki oka van, és nem lehet elkerülni.
• A szenzorgombok el vannak részben fedve nedves törlővel,
folyadékkal vagy fémtárggyal? Kérjük távolítsa el őket.
• Nem alkalmas edényt használ? L. ebben a fejezetben:
„Indukciós főzőlaphoz használható edények”.
30
A főzőlapon repedés vagy törés látható?
Az üvegkerámia törése, hasadása, repedése vagy más sérülése
esetén áramütés veszélye áll fenn. A készüléket azonnal
üzemen kívül kell helyezni. A háztartási biztosítékot azonnal le
kell kapcsolni és a vevőszolgálatot hívni.
Szerelési útmutató
Biztonsági tudnivalók a konyhabútorszerelő számára
Szerelési útmutató
• A környező bútorok furnérjának, ragasztójának ill. műanyag
borításának hőállónak kell lennie (>75°C). Amennyiben a
furnérok vagy a borítások nem eléggé hőállóak, akkor
deformálódhatnak.
• A beépítéssel az érintésvédelemnek garantálva kell lennie.
• Tömörfából készült fali szegélylécek felhasználása a
munkalapon, a főzőlap mögött megengedett, amennyiben be
vannak tartva a beépítési vázlatrajzok szerinti legkisebb
távolságok.
• Be kell tartani a mélyedés-kivágások hátrafelé számított
legkisebb távolságait a beépítési vázlatrajz szerint.
• Közvetlenül magas szekrény melletti beépítésnél legalább
40 mm-es biztonsági távolságot kell tartani. A magas szekrény
oldallapját hőálló anyaggal kell burkolni. Munkatechnikai
okokból azonban a távolságra legalább 300 mm javasolt.
• A főzőlap és a páraelszívó közötti távolságnak legalább
akkorának kell lennie, mint ami a páraelszívó szerelési
útmutatójában elő van írva.
• A csomagolóanyagokat (műanyagfóliákat, habelemeket,
szegeket stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert ezek a
tárgyak potenciális veszélyforrást jelentenek. Apró részeik
lenyelhetőek és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek.
HU
Beépítés
Fontos tudnivalók
• A munkalap alatti esetleges keresztléceket legalább a
munkalapkivágás környékén el kell távolítani.
• Kerülni kell az alulról érkező túlzott hőfejlődést, pl. egy
keresztáramú ventilátor nélküli sütőtől.
• Beépített sütők pirolízis-üzeme közben az indukciós főzőlapot
nem szabad használni.
• Fiók fölé történő beépítés esetén ügyelni kell arra, hogy a
fiókban lehetőleg semmiféle hegyes tárgy ne legyen tárolva.
Ezek beszorulhatnak a főzőlap alsó részébe és
akadályozhatják a fiók kihúzását.
• Ha közbenső felület van a főzőlap alatt, annak legalább 20 mm
távolságban kell lennie a főzőlap alsó feléhez a főzőlap
elegendő szellőzése érdekében.
• A főzőlap hűtőkészülék, mosogatógép, továbbá mosó- és
szárítógép fölé való beépítése nem megengedett.
• Gondoskodni kell arról, hogy tűzveszélyes, könnyen
gyúlékony, vagy hő hatására deformálódó tárgyak a
tűzveszély miatt ne legyenek közvetlenül a főzőlap mellé vagy
alá elhelyezve, ill. téve.
Főzőlap-szigetelés
A beépítés előtt a mellékelt főzőlap-szigetelést hézagmentesen
be kell helyezni.
Szellőzés
• Az indukciós főzőlap és a konyhabútorok ill. a beépített
készülékek közötti távolságot úgy kell megválasztani, hogy az
indukcióhoz elegendő levegő be- és kivezetése lehetséges
legyen.
• Ha egy főzőzóna teljesítménye gyakran automatikusan
alacsonyabbra kapcsol vagy kikapcsol (l. a Túlhevülés elleni
védelem c. fejezetben), akkor valószínűleg nem elégséges a
hűtés. Ebben az esetben ajánlatos kinyitni az alsószekrény
hátsó falát a munkalap-kivágás környékén, továbbá
eltávolítani a bútordarab elülső keresztlécét a főzőlap teljes
szélességében, hogy jobb legyen a légcsere.
• Meg kell akadályozni, hogy a főzőlap széle és a munkalap,
vagy a munkalap és a fal között folyadék juthasson be az
esetleg az alá beépített villamos készülékekbe.
• A főzőlap nem sík, pl. kerámia vagy hasonló burkolatú
(csempézett stb.) munkalapba való beépítésénél a főzőlapon
esetleg található szigetelést el kell távolítani és a főzőfelület
munkalaptól való elszigetelését képlékeny szigetelő anyaggal
(kitt) kell elvégezni.
• A főzőlapot semmi esetre sem szilikonnal beragasztani! A
főzőlap későbbi roncsolásmentes kiszerelése ekkor már nem
lehetséges.
Munkalap-kivágás
A munkalapban a kivágást a lehető legpontosabban kell
elvégezni, jó, egyenes fűrészlappal, vagy felsőmaróval. Ezután
le kell zárni a vágási felületeket, hogy ne hatolhasson be
nedvesség.
A főzőlap-kivágást az ábráknak megfelelően kell elkészíteni. Az
üvegkerámia-főzőfelületnek
feltétlenül
egyenletesen
és
színelően kell felfeküdnie. A feszülés az üveglap töréséhez
vezethet. Ellenőrizze a főzőfelület szigetelésének kifogástalan
illeszkedését és hézagmentes felfekvését.
31
Szerelési útmutató
Méretek mm-ben
HU
Kötlemez
• A főzőlapot helyezze be és igazítsa helyére.
• A kötlemezeket a csavarokkal alulról a tervezett rögzítési
lyukaknál helyezze és állítsa be, majd húzza meg.
• A csavarokat csak kézi csavarhúzóval húzza meg; ne
használjon akkus csavarhúzót.
• Vékony munkalapoknál ügyeljen a kötlemez megfelelő
helyzetére.
Kiegyenlítéshez metrikus csavart (A) kell a kötlemeznél
behelyezni.
Fontos!
Ferde felfekvés vagy megfeszítés miatt az üvegkerámiafőzőlap beépítésekor törésveszély áll fenn!
falaktól mért legkisebb megengedett távolság
kimart nyílás mérete
főzőlap külső mérete
kábelátvezető nyílás a hátfalban
beépítési magasság
Elektromos bekötés
• Az elektromos bekötést csak erre jogosított szakember
végezheti el!
• A törvényes előírásokat és a helyi áramszolgáltató vállalat
csatlakoztatási feltételeit teljes mértékben be kell tartani.
• A készülék bekötésénél olyan berendezésről kell
gondoskodni, amely lehetővé teszi, hogy a készüléket egy
legalább 3 mm-es kontaktus-nyílásszélességgel az összes
póluson a hálózattól el lehessen választani. Alkalmas
szétválasztó
berendezésnek
számítanak
vonalvédő
kapcsolók, biztosítékok és mágneskapcsolók.
Bekötésnél és javításnál a készüléket ezen berendezések
egyikével áramtalanítani kell.
• A védővezetéket olyan hosszúságúra kell méretezni, hogy az
a húzásmentesítés megszűnése esetén csak a csatlakozó
kábel áramot vezető erei után legyen húzásra igénybe véve.
• A fölösleges kábelhosszúságot a készülék alatti beépítési
részből ki kell húzni.
• Kérjük győződjön meg arról, hogy a meglévő hálózati
feszültség megegyezik a típustáblán levő értékkel.
• A teljes érintésvédelmet a beépítés útján kell biztosítani.
• Vigyázat: a hibás bekötés az erősáramú elektronika
tönkremeneteléhez vezethet.
32
Szerelési útmutató
HU
A gyártó csatlakozóvezetéket nem mellékel
• A bekötéshez meg kell lazítani a készülék alsó oldalán levő
csatlakozódoboz fedelét, hogy hozzá lehessen férni a
csatlakozó kapcsokhoz. Bekötés után újból rögzíteni kell a
fedelet és a csatlakozó vezetéket biztosítani kell a
húzásmentesítő szorítókengyel segítségével.
• A csatlakozó vezetéknek legalább a H05 RR-F típusnak kell
megfelelni.
Bekötési lehetőségek: 6 pólusú csatlakozás
Műszaki adatok
A főzőlap méretei
magasság/szélesség/mélység mm 50 x 900 x 350
Főzőzónák
balról . . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
hátul középen . . . . . . .Ø cm / kW
elöl középen . . . . . . . .Ø cm / kW
jobbról . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
21/ 2,3 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
21/ 2,3 (3,2)*
Főzőlap összesen. . . . . . . . . kW 7,4
Hálózati értékek
Hálózati feszültség . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Komponens névleges feszültség. . 220 - 240V
Főzőzónák
balról . . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
hátul középen . . . . . . Ø cm / kW
elöl középen . . . . . . . Ø cm / kW
jobbról . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
26/ 2,4 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
18/1,85 (2,5)*
Főzőlap összesen. . . . . . . . . kW 7,4
Csatlakozóvezetéket a gyártó szállítja
• A főzőlap a gyár részéről hőálló csatlakozó vezetékkel van
ellátva.
• A hálózatba való bekötést a bekötési vázlatnak megfelelően
kell elvégezni, kivéve, ha a csatlakozó vezeték már dugasszal
van ellátva.
• Ha ezen készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, ki
kell cserélni másik speciális vezetékkel. Veszélyeztetések
elkerülése végett a cserét csak a gyártónak, vagy a gyártó
vevőszolgálatának szabad elvégezni.
Hálózati értékek
Hálózati feszültség . . . . . . . . . . . . 380-415V 3N~, 50-60 Hz
Komponens névleges feszültség. . 220 - 240V
* Teljesítmény bekapcsolt power-fokozatnál
Üzembe helyezés
A lap beépítése és a tápfeszültség rákapcsolása (hálózati
csatlakozás) után először a vezérlés öntesztje megy végbe és
szerviz-információ jelenik meg a vevőszolgálat számára.
Fontos: Hálózati bekapcsolásnál semmilyen tárgyat sem szabad
hagyni a touch control szenzorgombokon!
zöld-sárga
A főzőlap felületét szivaccsal és öblítővízzel röviden törölje át, és
utána dörzsölje szárazra.
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
fehér
fehér
barna
barna
fekete
fekete
zöld-sárga
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
kék
zöld-sárga
fehér
barna
fehér
barna
fekete
fekete
Bekötési lehetőségek
* Vigyázat! Speciális bekötés 220 - 240 V 3~ !
33
CZ
Likvidace obalů
Zde najdete …
Přepravní obal likvidujte pokud možno ekologickým způsobem.
Zpětné uvedení obalových materiálů do materiálového oběhu
šetří suroviny a snižuje výskyt odpadů.
Informace v tomto sešitu si pečlivě přečtěte ještě dříve, než
uvedete varnou desku do provozu. Najdete zde důležité pokyny
pro Vaši bezpečnost, používání, ošetřování a údržbu přístroje,
aby Vám přístroj dlouho sloužil k Vaší spokojenosti.
Pokud by se vyskytla porucha, přečtěte si nejprve kapitolu „Co
dělat při problémech?“. Menší poruchy můžete často odstranit
sami a ušetříte tím zbytečné náklady na servis.
Tento návod pečlivě uschovejte. Tento návod k použití a
montážní návod předejte prosím novým majitelům pro jejich
informaci a bezpečnost.
Likvidace starých přístrojů
Symbol na výrobku nebo jeho obalu poukazuje
na to, že s tímto výrobkem nelze zacházet jako
s běžným domovním odpadem, nýbrž je třeba
jej odevzdat ve sběrném místě k recyklaci
elektrických a elektronických přístrojů.
Správnou likvidací tohoto výrobku chráníte
životní prostředí a zdraví svých spoluobčanů.
Nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí a zdraví. Další
informace k recyklaci tohoto výrobku obdržíte od Vašeho
obecního úřadu, firmy zabezpečující svoz odpadu nebo
obchodu, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Použití v souladu s účelem určení
Varná deska smí být používána pouze k přípravě jídel
v domácnosti. Nesmí se používat k jiným účelům a pouze pod
dohledem.
Obsah
Bezpečnostní pokyny ............................................................
Pro připojení a funkci ............................................................
Pro varnou desku..................................................................
Pro osoby..............................................................................
35
35
35
35
Popis přístroje ........................................................................ 36
Ovládání pomocí senzorových tlačítek ................................. 37
Obsluha...................................................................................
Varná deska..........................................................................
Rozpoznání hrnce ................................................................
Omezení provozní doby........................................................
Jiné funkce............................................................................
Ochrana před přehřátím (indukce)........................................
Nádobí pro indukční varnou zónu .........................................
Tipy pro úsporu energie ........................................................
Stupně ohřevu.......................................................................
Ukazatel zbytkového tepla ....................................................
Stisknutí tlačítek....................................................................
Vypnutí varné desky a varné zóny........................................
Vypnutí varné zóny ...............................................................
Vypnutí varné zóny ...............................................................
Funkce STOP ......................................................................
Blokování .............................................................................
Dětská pojistka .....................................................................
Vypínací automatika (Timer).................................................
Budík (minutka).....................................................................
Nahřívací automatika ...........................................................
Funkce ohřívání ...................................................................
Stupeň Power (varné zóny s P) ...........................................
Power-management..............................................................
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
42
42
43
44
44
44
Čištění a péče ......................................................................... 45
Sklokeramická varná deska .................................................. 45
Speciální nečistoty ................................................................ 45
Co dělat při problémech?...................................................... 46
Montážní návod ......................................................................
Bezpečnostní pokyny pro montéra kuchyňského nábytku....
Odvětrání ..............................................................................
Vestavba ...............................................................................
Elektrická přípojka.................................................................
Technické údaje....................................................................
Uvedení do provozu..............................................................
34
47
47
47
47
48
49
49
Bezpečnostní pokyny
Pro připojení a funkci
Bezpečnostní pokyny
• Přístroje jsou konstruovány podle příslušných bezpečnostních
předpisů.
• Připojení na sít’, údržbu a opravu přístroje smí provádět pouze
autorizovaný odborník podle platných bezpečnostních
předpisů. Neodborně provedené práce ohrožují Vaši
bezpečnost.
Pro varnou desku
• Kvůli příliš rychlé reakci při vysokém nastavení stupně
ohřevu (Power) nesmí být indukční varná deska
provozována bez dozoru!
• Při vaření sledujte vysokou rychlost ohřevu varných zón.
Předcházejte vyvaření hrnců do sucha, protože přitom vzniká
nebezpečí přehřátí hrnců.
• Nestavte prázdné hrnce a pánve na zapnuté varné zóny.
• Pozor při používání hrnců s dvojitým dnem. Hrnce s dvojitým
dnem se mohou nepozorovaně vyvařit! To vede následně
k poškození hrnce a varné zóny. Za tyto případy nelze převzít
záruku!
• Varnou zónu vypněte po použití bezpodmínečně pomocí
tlačítka minus a ne pouze pomocí funkce rozpoznání hrnce.
• Přehřáté tuky a oleje se mohou samy vznítit. Jídla s tuky a oleji
připravujte pouze pod dohledem. Vznícené tuky a oleje nikdy
nehaste vodou! Přikryjte pokličkou, varnou zónu vypněte.
• Sklokeramická plocha je velmi odolná. I přesto předcházejte
pádu tvrdých předmětů na sklokeramickou plochu. Bodová
nárazová zatížení mohou vést k prasknutí varné desky.
• V případě výskytu lomů, prasklin, trhlin nebo jiných poškození
sklokeramiky existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Přístroj ihned vypněte. Okamžitě vypněte pojistky
v domácnosti a zavolejte zákaznický servis.
• Pokud by kvůli závadě senzorového ovládání nebylo možno
varnou desku vypnout, okamžitě vypněte domácí pojistku a
zavolejte zákaznický servis.
• Pozor při pracích s domácími přístroji! Napájecí vedení nesmí
přijít do styku s horkými varnými zónami.
• Sklokeramická varná deska nesmí být používána jako
odkládací plocha.
CZ
• Na varné zóny nepokládejte hliníkovou fólii nebo plastické
hmoty. Zabraňte kontaktu varné zóny se vším, co se může
roztavit, např. s plastickými hmotami, fóliemi, zejména cukrem
a pokrmy obsahujícími velké množství cukru. Cukr okamžitě,
dokud je horký, odstraňte ze sklokeramické varné desky
pomocí speciální škrabky na sklo, aby se předešlo poškození.
• Kovové předměty (kuchyňské nádobí, příbory…) nesmí být
nikdy odkládány na indukční varnou desku, protože se mohou
zahřát. Nebezpečí popálení!
• Hořlavé, snadno zápalné nebo deformovatelné předměty
nepokládejte přímo pod varnou desku.
• Kovové předměty, nošené na těle, se mohou v bezprostřední
blízkosti indukční varné desky zahřívat. Pozor, nebezpečí
popálení!
Předměty neschopné magnetizace (např. zlaté nebo stříbrné
prstýnky) tím nejsou dotčeny.
• Na varných zónách nikdy neohřívejte plechovky
konzervovaných pokrmů a vícevrstevné obaly obsahující
pojivo. Přívod energie může způsobit jejich prasknutí!
• Senzorová tlačítka udržujte čistá, protože znečištění může být
přístrojem rozpoznáno jako kontakt prstem. Na senzorová
tlačítka nikdy nepokládejte předměty (hrnce, utěrky atd.)!
Pokud hrnce překypí až na senzorová tlačítka, stiskněte
tlačítko pro vypnutí.
• Horké hrnce a pánve nesmí zakrývat senzorová tlačítka.
V tomto případě se přístroj automaticky vypne.
• Pokud jsou v bytě domácí zvířata, která mohou dosáhnout na
varnou desku, je třeba aktivovat dětskou pojistku.
• Pokud u vestavných sporáků probíhá režim pyrolýzy, nesmí se
indukční varná deska používat.
Pro osoby
• Tento přístroj by neměly používat osoby (včetně dětí) s
omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními
schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo
nedostatečnými vědomostmi, ledaže by byly pod dozorem
osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely
pokyny o správném používání přístroje.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s
přístrojem nebudou hrát.
• Pozor!
Povrchy u ohřevných a varných míst jsou při provozu horké. Z
tohoto důvodu je třeba, aby se malé děti zásadně nedostaly do
blízkosti přístroje.
• Osoby s kardiostimulátorem nebo implantovanými
insulinovými pumpami se musí ujistit, že jejich implantáty
nebudou indukční varnou deskou negativně ovlivněny
(frekvenční rozsah indukční varné desky je 20-50 kHz).
35
Popis přístroje
CZ
P
o
p
i
s
p
ř
ís
t
ro
j
e
Dekor se může odchylovat od vyobrazení.
1. Indukční varná zóna vpředu vlevo
2. Indukční varná zóna vzadu vlevo
7. Tlačítko ZAP
8. Tlačítko VYP
9. Ovládací tlačítka varné zóny vpředu vpravo
3. Indukční varná zóna vzadu vpravo
10. Symbol k přiřazení polohy varné zóny na sklokeramické
varné desce
4. Indukční varná zóna vpředu vpravo
11. Tlačítko Minus (snížit)
5. Dotykové spínače TOUCH CONTROL
12. Tlačítko Plus (zvýšit)
6. Sklokeramická varná deska
13. Zobrazení stupně ohřevu
14. Tlačítko Power s kontrolkou
15. Tlačítko STOP
16. Tlačítko blokování s kontrolkou
17. Tlačítko udržování teploty s kontrolkou
18. Ovládací tlačítka časovače
36
Popis přístroje
Ovládání pomocí senzorových tlačítek
Ovládání sklokeramické varné desky se provádí pomocí
senzorových tlačítek Touch Control. Senzorová tlačítka fungují
následujícím způsobem: špičkou prstu se krátce dotknout
symbolu na sklokeramickém povrchu. Každý správný dotek je
potvrzen signálním tónem. Dále se senzorové tlačítko Touch
Control označuje jako „tlačítko”.
Tlačítko ZAP
(7) / VYP
(8)
Pomocí těchto tlačítek se celá varná deska zapíná a vypíná
(hlavní vypínač).
Tlačítko Minus
(11) / Tlačítko Plus
(12)
Pomocí těchto tlačítek se provádí nastavení stupně ohřevu,
vypínací automatiky a budíku-minutky. Tlačítkem Minus se
zobrazovaná hodnota sníží, tlačítkem Plus zvýší.
Zobrazovanou hodnotu je možno zrušit tak, že se obě tlačítka
stisknou současně.
CZ
Zobrazení stupňů ohřevu
(13)
Zobrazení stupňů ohřevu ukazuje zvolený stupeň ohřevu nebo
H .............. Zbytkové teplo
P................ Stupeň Power
.............. Rozpoznání hrnce
A................ Nahřívací automatika
STOP ........ Funkce STOP
L ............... Dětská pojistka (Child-Lock)
.............. Funkce udržování tepla
Tlačítko Power
(14)
Stupeň Power poskytuje indukčním varným zónám dodatečný
výkon.
Tlačítko STOP
(15)
Proces vaření lze krátkodobě přerušit pomocí funkce STOP.
Tlačítko pro uzamčení
(16)
Blokovacím tlačítkem lze tlačítka uzamknout.
Tlačítko udržování teploty
(17)
K udržování hotových pokrmů teplých.
37
Obsluha
CZ
Varná deska
Omezení provozní doby
Varná plocha je vybavena indukčním varným polem. Indukční
cívka pod sklokeramickou varnou plochou vytváří
elektromagnetické střídavé pole, které proniká sklokeramikou a
ve dně nádobí indukuje proud, vytvářející teplo.
U indukční varné zóny se teplo nepřenáší z topného prvku přes
varnou nádobu na vařený pokrm, nýbrž potřebné teplo je pomocí
indukčních proudů vytvářeno přímo ve varné nádobě.
Indukční varná zóna má automatické omezení provozní doby.
Nepřetržitá doba používání každé varné zóny je závislá na
zvoleném stupni ohřevu (viz tabulka).
Předpokladem je, aby se v průběhu doby používání neprováděly
změny nastavení varné zóny.
Když se aktivuje omezení provozní doby, varná zóna se vypne,
zazní krátký signální tón a na ukazateli se zobrazí H.
Vypínací automatika má vůči omezení provozní doby přednost,
tzn. že varná zóna se vypne teprve tehdy, když uběhne čas
vypínací automatiky (např. je možná vypínací automatika s 99
minutami a stupněm ohřevu 9).
Obsluha
Výhody indukční varné zóny
– energii šetřící vaření díky přímému přenosu energie na hrnec
(je nutné vhodné nádobí z materiálu, které lze magnetizovat),
– zvýšená bezpečnost, protože energie se přenáší pouze tehdy,
když je postaven hrnec,
– přenos energie mezi indukční varnou zónou a dnem hrnce se
zvýšeným stupněm účinnosti,
– vyšší rychlost zahřívání,
– nebezpečí popálení je malé, protože varná plocha se ohřívá
pouze dnem hrnce, přeteklé jídlo se nepřipaluje,
– rychlá, jemná regulace přívodu energie.
Rozpoznání hrnce
Není-li při zapnuté varné zóně na varné zóně žádný nebo příliš
malý hrnec, nedojde k přenosu energie. Upozorňuje na to
blikající
v ukazateli stupně ohřevu.
Pokud se na varnou zónu postaví vhodný hrnec, zapne se
nastavený stupeň a ukazatel stupně ohřevu svítí. Přívod energie
se přeruší, jestliže se hrnec odstraní, v ukazateli stupně ohřevu
se objeví blikající .
Jestliže jsou na zónu postaveny menší hrnce nebo pánve, u
kterých je však rozpoznání velikosti hrnce ještě zapnuté, deska
dodává pouze takový výkon, jaký potřebují.
Hranice rozpoznání hrnce
38
Průměr varné zóny (mm)
Minimální průměr
Dno hrnce (mm)
145
90
180
120
210
135
260
170
Nastavený stupeň
ohřevu
Omezení doby provozu
v minutách
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
120
520
402
318
260
212
170
139
113
90
10
Jiné funkce
Při dlouhém nebo současném stisknutí jednoho nebo více
senzorových tlačítek (např. hrncem omylem postaveným na
senzorová tlačítka) spínací funkce neproběhne.
Bliká symbol
a zazní časově omezený nepřerušovaný
signální tón. Po několika sekundách se vypne. Odstraňte
předmět ze senzorových tlačítek.
Pro zrušení symbolu
stiskněte stejné tlačítko nebo varnou
zónu zapněte a vypněte.
Ochrana před přehřátím (indukce)
Při delším používání varné zóny na plný výkon nemůže být při
vysokých teplotách místnosti elektronika v potřebném rozsahu
chlazena.
Aby nedocházelo k výskytu příliš vysokých teplot v elektronice,
výkon varné zóny se případně automaticky sníží.
Pokud by při normálním používání varné desky a normální
teplotě místnosti bylo často zobrazováno E2, potom je
pravděpodobně nedostačující chlazení.
Příčinou může být chybějící chladicí otvor v nábytku nebo
chybějící zaclonění. Případně je třeba vestavbu překontrolovat.
Obsluha
CZ
Nádobí pro indukční varnou zónu
Tipy pro úsporu energie
Varná nádoba používaná pro indukční varnou zónu musí být z
kovu, mít magnetické vlastnosti a dostatečně velkou plochu dna.
Používejte pouze hrnce se dnem vhodným k indukčnímu
ohřevu.
Dále najdete několik důležitých pokynů, jak zacházet s Vaší
novou indukční varnou deskou a varným nádobím efektivně a s
úsporou energie.
• Průměr dna hrnce by měl být stejně velký jako průměr varné
zóny.
• Při koupi hrnců nezapomeňte, že se často udává horní průměr
hrnce. Ten je obvykle větší než dno hrnce.
• Tlakové hrnce jsou díky uzavřenému varnému prostoru a
přetlaku obzvláště časově a energeticky úsporné. Krátkou
dobou varu se šetří vitamíny.
• Vždy dbejte na dostatečné množství tekutiny v tlakovém hrnci,
protože po vyvaření se v důsledku přehřátí může poškodit
varná zóna i hrnec.
• Varné hrnce vždy podle možnosti přikrývejte vhodnou
pokličkou.
• Pro každé množství jídla použijte hrnec správné velikosti.
Velký, téměř nenaplněný hrnec potřebuje mnoho energie.
Vhodné varné nádoby
Nevhodné varné nádoby
Smaltované ocelové nádoby se
silným dnem
Nádoby z mědi, nerezové
oceli, hliníku, varného skla,
dřeva, keramiky popř.
Litinové nádoby se smaltovaným terakoty
dnem
Nádoby z vícevrstvé oceli,
nerezové feritové oceli popř.
hliníku se speciálním dnem
Vhodnost nádoby můžete zjistit následovně:
Proveďte následně popsaný test magnetem nebo se ujistěte, že
nádoba nese značku vhodnosti k vaření s indukčním proudem.
Test magnetem:
Přiložte magnet ke dnu Vaší varné nádoby. Pokud je přitahován,
můžete varnou nádobu používat na indukční varné zóně.
Poznámka:
Při používání hrnců s vhodnými indukčními vlastnostmi
některých výrobců se mohou vyskytnout zvuky, které způsobuje
druh konstrukce těchto hrnců.
Stupně ohřevu
Topný výkon varných zón může být nastaven na více stupňů.
V tabulce najdete příklady použití jednotlivých stupňů.
Stupeň ohřevu
0
Poloha Vyp, využití zbytkového tepla
Funkce ohřívání
1-2
3
4-5
6
Pozor při používání hrnců s dvojitým dnem. Hrnce s dvojitým
dnem se mohou nepozorovaně vyvařit! To vede následně
k poškození hrnce a varné zóny. Za tyto případy nelze převzít
záruku!
Vhodné pro
7-8
Vaření malých množství
(nejnižší stupeň)
Var
Vaření větších množství, pečení větších
kusů
Pečení, výroba jíšky
Pečení
9
Ohřev, opečení, pečení
P
Stupeň Power (nejvyšší výkon)
Ukazatel zbytkového tepla
Sklokeramická varná deska je vybavena ukazatelem
zbytkového tepla H.
Dokud H po vypnutí svítí, lze zbytkové teplo použít k
rozpouštění potravin a udržování teploty pokrmů.
Po zhasnutí písmena H může být varná zóna ještě horká. Trvá
nebezpečí popálení!
U indukční varné zóny se sklokeramika nezahřívá přímo, nýbrž
se ohřívá pouze zpětným teplem od nádoby.
39
Obsluha
CZ
Stisknutí tlačítek
Po stisknutí (výběrového) tlačítka čeká popsané ovládání na následné
stisknutí dalšího tlačítka.
Stisknutí následujícího tlačítka musí být zahájeno zásadně do 10 sekund,
jinak se výběr zruší.
Tlačítek Plus/Minus je možno se dotknout jednorázově, nebo je držet
stisknuté.
Vypnutí varné desky a varné zóny
1. Tlačítko ZAP
držte stisknuté tak dlouho, dokud se na ukazatelích
stupně ohřevu nezobrazí 0. Zazní krátký signální tón. Ovládání je
připraveno k provozu.
indukčně vhodné
2. Ihned poté pomocí Tlačítka Plus
nebo tlačítka Minus
zvolte
varný stupeň varné zóny.
Tlačítkem Plus se zapne stupeň ohřevu 1, tlačítkem Minus stupeň ohřevu
9.
3. Ihned poté postavte na varnou zónu varné nádobí vhodné pro
indukční ohřev. Rozpoznání velikosti hrnce zapne indukční cívku.
Nádoba se zahřívá.
Dokud není na varnou zónu postaven kovový hrnec, ukazatel se přepíná
mezi nastaveným stupněm ohřevu a symbolem .
Bez hrnce se varná zóna z bezpečnostních důvodů po 10 minutách
vypne. K tomu respektujte kapitolu „Rozpoznání hrnce“.
Vypnutí varné zóny
4. a) Tlačítko Minus
stiskněte několikrát, dokud se na ukazateli stupně
ohřevu nezobrazí 0, nebo
b) tlačítko Minus
a tlačítko Plus
stiskněte jednou současně.
Varnou zónu lze vypnou přímo z každého stupně ohřevu, nebo
c) stiskněte tlačítko VYP
všechny varné zóny).
. Vypne se celá varná deska (vypnou se
Vypnutí varné zóny
5. Stiskněte tlačítko VYP
úplně vypne.
. Varná deska se nezávisle na nastavení
Funkce STOP
Proces vaření lze krátkodobě přerušit pomocí funkce STOP, např. pokud
někdo zvoní u dveří. Pro pokračování vaření se stejným stupněm ohřevu
musí být funkce STOP zrušena. Případně nastavený časový spínač se
pozastaví a potom běží dále.
Z bezpečnostních důvodů je tato funkce k dispozici pouze 10 minut. Potom
se varná deska vypne.
1. Varné nádobí stojí na varných zónách a jsou nastaveny zvolené stupně
ohřevu.
2. Stiskněte tlačítko Stop
. Namísto zvolených stupňů ohřevu svítí
postupně písmena S-T-O-P.
3. Přerušení se ukončí tak, že se nejprve stiskne tlačítko Stop
a poté
jiné libovolné tlačítko (s výjimkou tlačítka ZAP/VYP).
Stisknutí druhého tlačítka musí následovat zásadně do 10 sekund, jinak
se varná deska vypne.
40
Obsluha
CZ
Blokování
Pomocí blokování lze zablokovat ovládání tlačítek a nastavení varného
stupn. Dále je ovladatelné pouze tlačítko ZAP, aby bylo možno varnou desku
vypnout.
1. Zapněte varnou desku.
Zapnutí blokování (během vaření).
2. Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko blokování
tlačítkem blokování. Ovládání je zablokováno.
Vypnutí zablokování
3. Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko blokování
tlačítkem blokování zhasne.
. Svítí kontrolka nad
. Kontrolka nad
Upozornění
• Zapnuté zablokování zůstává aktivní i při vypnuté varné desce. Proto se
pro další vaření musí nejprve vypnout.
• Při výpadku sítě se blokování zruší, tzn. vypne.
Dětská pojistka
Dětská pojistka má zabránit tomu, aby děti z nedopatření nebo úmyslně
zapnuly indukční varnou desku. Za tím účelem je ovládání zablokováno.
Zapnutí dětské pojistky
1. Stiskněte tlačítko ZAP
, aby se varná deska zapnula.
2. Ihned poté stiskněte současně tlačítko Plus
tlačítko Mínus
třetí varné zóny.
druhé varné zóny a
3. Pak stiskněte tlačítko Plus
druhé varné zóny, aby se dětská pojistka
aktivovala. Na ukazateli stupňů ohřevu se zobrazí L jako znak pro ChildLock; ovládání je zablokováno a varná deska se vypne.
Vypnutí dětské pojistky
4. Stiskněte tlačítko ZAP
.
5. Ihned poté stiskněte současně tlačítko Plus
tlačítko Mínus
třetí varné zóny.
6. Pak stiskněte tlačítko Minus
vypnula. L zhasne.
druhé varné zóny a
třetí varné zóny, aby se dětská pojistka
Zrušení dětské pojistky pouze pro jeden proces vaření
Předpoklad: Dětská pojistka je zapnuta podle bodu 1-3.
.
• Stiskněte tlačítko ZAP
• Ihned poté stiskněte současně tlačítko Plus
druhé varné zóny a
tlačítko Mínus
třetí varné zóny.
Nyní může uživatel zapnout jednu varnou zónu. Po vypnutí varné desky je
dětská pojistka opět aktivní (zapnutá).
Upozornění
Při výpadku sítě se dětská pojistka odblokuje, tzn. deaktivuje.
41
Obsluha
CZ
Vypínací automatika (Timer)
Vypínací automatikou se každá zapnutá varná zóna po nastaveném čase
automaticky vypne. Lze nastavovat dobu varu od 1 do 99 minut.
1. Zapněte varnou desku.
2. Zapněte jednu nebo více varných zón a nastavte požadovaný stupeň
ohřevu.
3. Současně stiskněte tlačítko Plus
a tlačítko Minus
časového
spínače. Pohotovostní bod vypínací automatiky svítí. Tlačítka tiskněte
dále, až začne blikat kontrolka časovače příslušné varné zóny.
Důležité: Kontrolky časového spínače mohou blikat pouze tehdy, když
byly varné zóny předtím zapnuty (stupeň ohřevu vyšší než 0).
4. Hned poté stisknutím tlačítka Minus
nebo tlačítka Plus
časového spínače zadat dobu varu od 1 do 99 minut.
Tlačítkem Plus začne zobrazovaná hodnota na 01, tlačítkem Minus na
30.
5. Při programování vypínací automatiky pro další varnou zónu stiskněte
tlačítko Plus
a tlačítko Minus
časového spínače stiskněte
tolikrát, až začne blikat kontrolka časového spínače pro zvolenou varnou
zónu. Poté tlačítkem Minus
nebo tlačítkem Plus
nastavit
zvolený čas.
6. Po uplynutí času se varná zóna vypne. Zazní časově omezený signální
tón, který lze vypnout libovolným tlačítkem (mimo tlačítka VYP).
Timer – kontrolní světlo
Bod pohotovosti vypínací automatiky
Upozornění
• Pro kontrolu uplynulého času (vypínací automatika) stiskněte tlačítko Plus
a tlačítko Minus
časového spínače tolikrát, až začne blikat
kontrolka časového spínače pro požadovanou varnou zónu. Zobrazovanou
hodnotu je možné odečíst a změnit.
• Předčasné zrušení vypínací automatiky: Zvolte příslušnou varnou zónu
nastavte 00.
(kontrolka časového spínače bliká) a tlačítkem Minus
Kontrolka budíku (minutky)
Budík (minutka)
1. Zapněte varnou desku.
2. Tlačítko Plus
a tlačítko Minus
časového spínače stiskněte
současně tolikrát, až kontrolka minutky bliká. Poté tlačítkem Minus
nebo tlačítkem Plus
nastavit čas v minutách.
3. Po uběhnutí času zazní časově omezený signální tón, který lze vypnout
libovolným tlačítkem (mimo tlačítka VYP).
Poznámka:
Budík zůstává v provozu i poté, když je indukční varná deska vypnuta. Pro
změnu času varnou desku zapněte tlačítkem ZAP
.
42
Obsluha
CZ
Nahřívací automatika
U nahřívací automatiky probíhá nahřátí varným stupněm 9. Po určitém čase
se přepne zpět na nižší varný stupeň (1 až 8).
Při použití nahřívací automatiky musí být zvolen jen takový stupeň varu, při
kterém se má jídlo vařit dále, protože elektronika sníží stupeň samočinně.
Nahřívací automatika je vhodná pro jídla, která se na desku postaví studená,
vysokým výkonem se ohřejí a pro další vaření nemusí být neustále sledována
(např. vaření polévkového masa).
1. Zprovoznění varné zóny.
2. Nastavte stupeň vaření 9. Opětovným stisknutím tlačítka Plus
se
nahřívací automatika zapne. Indikace stupně vaření varné zóny
zobrazuje střídavě A a 9, nebo A a
jestliže na varnou zónu
nepostavíte žádný hrnec.
3. Hned poté tlačítkem Minus
zvolte nižší stupeň dalšího varu 1 až 8.
A a zvolený stupeň dalšího varu střídavě blikají.
4. Nahřívací automatika běží podle programu. Po určité době (viz tabulka)
proces vaření pokračuje dalším stupněm varu.
Nastavený stupeň
ohřevu
Nahřívací automatika
Čas (min:sek)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:40
1:12
2:00
2:56
4:16
7:12
2:00
3:12
-
Upozornění
• Během nahřívací automatiky je možno tlačítkem Plus
zvýšit stupeň
dalšího varu. Stisknutí tlačítka Minus
vypne nahřívací automatiku.
• Jestliže se po aktivaci nahřívací automatiky ponechá stupeň 9 a nezvolí se
nižší stupeň pro pokračování varu, nahřívací automatika se po
10 sekundách automaticky vypne a zůstane zachován stupeň 9.
• Pokud je zapnutý vysoký stupeň ohřevu nebo stupeň Power, může být
nahřívací automatika případně kvůli překročení maximálního výkonu
vypnuta (viz Power-management).
43
Obsluha
CZ
Funkce ohřívání
Pomocí funkce udržení tepla
mohou být na varné zóně ohřívána jídla.
Varná zóna je provozována na malý výkon.
1. Varná nádoba stojí na varné zóně a je zvolen varný stupeň (např. 3).
2. Stiskněte tlačítko udržování teploty
, kontrolka nad tlačítkem bliká.
3. Poté stiskněte pro přiřazení k určité varné zóně příslušné tlačítko plus
nebo mínus
dané varné zóny. Na indikátoru varného stupně se
zobrazí symbol .
Kontrolka nad tlačítkem zhasne.
4. Pro vypnutí jednou stiskněte tlačítko Minus
.
Funkce ohřívání je k dispozici po dobu 120 minut, potom se varná plocha
vypne.
Stupeň Power
(varné zóny s P)
Stupeň Power poskytuje indukčním varným zónám dodatečný výkon. Je
možno rychle uvařit velké množství vody.
Stupeň Power pracuje 10 minut, poté se automaticky přepne zpět na stupeň
ohřevu 9.
1. Poté jednou stisknout tlačítko Power
aktivoval. Kontrolka nad tlačítkem bliká.
, aby se stupeň Power
2. Poté stiskněte pro přiřazení k určité varné zóně příslušné tlačítko plus
nebo mínus
dané varné zóny.
Ukazatel stupně ohřevu ukazuje P.
Kontrolka nad tlačítkem zhasne.
3. Po 10 minutách se stupeň Power automaticky vypne. P zhasne a přepne
se zpět na stupeň ohřevu 9.
Poznámka:
Pro předčasné vypnutí stupně Power stisknout tlačítko Minus
.
Power-management
Modul (Power-management)
44
Vždy dvě varné zóny jsou - technicky podmíněně – spojeny do jednoho
modulu a disponují maximálním výkonem.
Jestliže je tato oblast výkonu při zapnutí vysokého stupně ohřevu nebo
funkce Power překročena, redukuje Power-management stupeň ohřevu
příslušné modulové varné zóny.
Indikace této varné zóny nejprve bliká, poté se konstantně zobrazuje
maximální možný stupeň ohřevu.
Čištění a péče
Čištění a péče
• Před čištěním varnou desku vypněte a nechte ji vychladnout.
• Sklokeramická varná deska se za žádných okolností nesmí
čistit parním čisticím přístrojem nebo podobně.
• Při čištění dbejte na to, aby se tlačítko Zyp/Vyp jen krátce
otřelo. Tím předejdete nechtěnému zapnutí!
CZ
Speciální nečistoty
Silné znečištění a skvrny (vápenaté skvrny, perlet’ově se
lesknoucí skvrny) se nejlépe odstraní, dokud je varná deska ještě
vlažná. Použijte k tomu běžné čisticí prostředky. Postupujte
přitom tak, jak je popsáno v bodu 2.
Překypělá jídla nejprve změkčete mokrým hadříkem a poté
zbytky nečistot odstraňte speciální skleněnou škrabkou pro
sklokeramické varné desky. Potom plochu vyčistěte jak je
popsáno v bodě 2.
Sklokeramická varná deska
Důležité! Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako
např. hrubá abraziva, drátěnky na hrnce, odstraňovač rzi nebo
skvrn atd.
Čištění podle potřeby
1. Celou varnou desku čistěte vždy, když je zašpiněná – nejlépe
po každém použití. Použijte k tomu vlhký hadřík a trochu
prostředku na ruční mytí nádobí. Potom varnou desku vytřete
suchým hadříkem, aby na povrchu nezůstaly zbytky mycího
prostředku.
Týdenní ošetřování
2. Celou varnou desku vyčistěte a ošetřete jednou týdně
důkladně běžným prostředkem na čištění sklokeramiky.
Dodržujte bezpodmínečně pokyny příslušného výrobce.
Čisticí prostředky vytvářejí po nanesení ochranný film, který
odpuzuje vodu a nečistotu. Veškeré nečistoty zůstávají na filmu a
lze je potom snadněji odstranit. Plochu potom dosucha vytřete
čistou utěrkou. Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky čisticích
prostředků, protože při zahřátí působí agresivně a mění povrch.
Připálený cukr a natavenou plastickou hmotu odstraňte ihned –
ještě za horka – pomocí skleněné škrabky. Potom plochu
vyčistěte jak je popsáno v bodě 2.
Zrnka písku, která případně spadnou na varnou plochu při
loupání brambor nebo čištění salátu, mohou při posunování
hrnců způsobit škrábance. Dbejte proto, aby na povrchu
nezůstala zrnka písku.
Barevné změny varné desky nemají žádný vliv na funkci a
stabilitu sklokeramiky. Nejedná se přitom o poškození varné
desky, nýbrž o neodstraněné a proto připálené zbytky.
Lesklá místa vznikají otěrem dna hrnce, zejména při používání
varného nádobí s hliníkovým dnem nebo nevhodnými čistícími
prostředky. Běžnými čisticími prostředky je lze odstranit jen
obtížně. Případně je třeba čištění opakovat několikrát.
Používáním abrazivních čistících prostředků a drsnými dny hrnců
se dekor časem setře a vznikají tmavé skvrny.
45
Co dělat při problémech?
Co dělat při problémech?
Nekvalifikované zásahy a opravy přístroje jsou nebezpečné,
protože hrozí nebezpečí zasažení proudem a zkratu. Nesmí se
provádět, aby se předešlo tělesnému poškození nebo škodám na
přístroji. Proto je třeba takové práce nechat provést odborníkem
na elektrické práce, např. zákaznickým servisem.
Upozornění
Pokud se na Vašem přístroji vyskytnou závady, přesvědčte se za
pomoci tohoto návodu k použití, zda nemůžete příčinu odstranit
sami.
Dále najdete tipy na odstranění závad.
Vypadávají často pojistky?
Zavolejte zákaznický servis nebo elektroinstalatéra!
Nelze zapnout indukční varnou desku?
• Vypadla pojistka v domovní instalaci (skříňka s pojistkami)?
• Je připojen sít’ový kabel?
• Jsou zablokovaná senzorová tlačítka, tzn. svítí kontrolka nad
blokovacím tlačítkem
?
CZ
Bliká symbol
a zazní časově omezený nepřerušovaný
signální tón.
Došlo k trvalé aktivaci senzorových tlačítek Touch-Control
překypělým jídlem, nádobím nebo jinými předměty.
Náprava: Povrch vyčistěte nebo odstraňte předmět.
Pro zrušení symbolu
stiskněte stejné tlačítko nebo varnou
zónu zapněte a vypněte.
Zobrazuje se chybový kód E2?
Elektronika je příliš horká. Překontrolujte zabudování varné
desky, zejména dbejte na dobré větrání.
Viz kapitola Ochrana před přehřátím.
Zobrazuje se chybový kód U400?
Varná deska je chybně připojena. Ovládání vypne po 1 sekundě
a zazní nepřerušovaný signální tón. Připojit správné sít’ové
napětí.
Zobrazuje se chybový kód ERxx nebo Ex?
Došlo k technické závadě. Zavolejte prosím zákaznický servis.
Zobrazil se znak hrnce ?
Byla zapnuta varná zóna a varná deska čeká na postavení
vhodného hrnce (rozpoznávání hrnce). Teprve poté je zajištěn
výkon.
Znak hrnce
je zobrazen i nadále, i když byla varná nádoba
postavena?
Varná nádoba je nevhodná pro indukci nebo má příliš malý
průměr.
• Jsou zablokována senzorová tlačítka (dětská pojistka), tzn.
zobrazuje se L.
Používané varné nádoby vydávají zvuky?
Je to podmíněno technicky, nebezpečí pro indukční varnou
desku popř. nádobu nehrozí.
Po vypnutí dobíhá větrák chlazení?
Je to normální, protože se chladí elektronika.
• Jsou senzorová tlačítka částečně zakryta vlhkým hadříkem,
tekutinou nebo kovovým předmětem? Odstraňte je.
• Používá se špatné nádobí? Viz kapitola „Nádobí pro indukční
varnou desku”.
46
Varná deska vydává zvuky (t’ukání a praskání)?
Je to technicky podmíněno a nedá se tomu předejít.
Varná deska má trhliny nebo praskliny?
V případě výskytu lomů, prasklin, trhlin nebo jiných poškození
sklokeramiky existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Přístroj ihned vypněte. Okamžitě vypněte pojistky v domácnosti a
zavolejte zákaznický servis.
Montážní návod
Bezpečnostní pokyny pro montéra
kuchyňského nábytku.
Montážní návod
• Dýhy, lepidla popř. plastové povrchy sousedního nábytku musí
být tepelně odolné (>75°C). Pokud nejsou dýhy a povrchy
dostatečně teplotně odolné, mohou se zdeformovat.
• Dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Použití koncových nástěnných lišt z masivního dřeva na
pracovní desce za varnou deskou je přípustné, pokud jsou
dodrženy minimální vzdálenosti podle skic pro vestavbu.
• Je třeba dodržet minimální vzdálenosti výřezů směrem dozadu
podle nákresu pro vestavbu.
• Při vestavbě přímo vedle vysoké skříňky je třeba dodržet
bezpečnostní vzdálenost nejméně 40 mm. Boční plocha
vysoké skříňky musí být potažena tepelně odolným
materiálem. Z pracovně technických důvodů by však měla
vzdálenost činit alespoň 300 mm.
• Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být
minimálně tak velká, jak je uvedeno v montážním návodu
odsavače par.
• Obalové materiály (plastové fólie, polystyren, hřebíky atd.)
musí být odstraněny z dosahu dětí, protože tyto součásti
představují možné zdroje nebezpečí. Malé díly mohou být
spolknuty a hrozí nebezpečí zadušení fólií.
CZ
Vestavba
Důležité pokyny
• Případné traverzové lišty pod pracovní deskou musí být
odstraněny alespoň v oblasti výřezu pracovní desky.
• Je třeba předejít nadměrnému vyvíjení tepla zespoda např. z
pečicí trouby bez příčného větráku.
• Pokud u vestavných sporáků probíhá režim pyrolýzy, nesmí se
indukční varná deska používat.
• Při vestavbě nad zásuvku je nutné dbát na to, aby v zásuvce
pokud možno nebyly skladovány pokud možno žádné špičaté
předměty. Tyto by se mohly zaklínit o dolní stranu varné desky
a zablokovat zásuvku.
• Nachází-li se pod varnou deskou mezilehlé dno, musí odstup
od dolní strany varné desky činit minimálně 20 mm, aby bylo
zajištěno dostatečné větrání varné desky.
• Vestavba varné desky nad chladničky, myčky nádobí, jakož i
pračky a sušičky není přípustná.
• Je třeba zajistit, aby kvůli nebezpečí požáru nebyly přímo
vedle varné desky nebo pod ni umístěny, popř. položeny
hořlavé, snadno zápalné nebo teplem deformovatelné
předměty.
Těsnění varné desky
Před vestavbou je třeba bez mezery vložit přiložené těsnění
varné desky.
Odvětrání
• Vzdálenost mezi indukční varnou deskou a kuchyňským
nábytkem popř. vestavnými přístroji musí být zvolena tak, aby
bylo zajištěno dostatečné větrání a odvětrávání indukce.
• Dochází-li často k samovolnému zapínání nebo vypínání
varné zóny (viz kapitola Ochrana proti přehřátí), pak
pravděpodobně není chlazení dostatečné. V tomto případě lze
doporučit odmontování zadní stěny spodní skříně v oblasti
výřezu v pracovní ploše i přední příčné lišty nábytku v celé
šířce varné desky, aby došlo ke zlepšení výměny vzsduchu.
• Je třeba zabránit tomu, aby mezi okraj varné desky a pracovní
desku nebo mezi pracovní desku a stěnu vnikaly tekutiny do
elektropřístrojů, které jsou pod ni případně vestavěny.
• Při vestavbě varné desky do nerovné pracovní desky, např. s
keramickým nebo podobným povrchem (kachle apod.) je třeba
těsnění u varné desky odstranit a varnou desku a pracovní
plochu utěsnit plastickým těsnícím materiálem (kit).
• Varnou desku v žádném případě nelepte silikonem!
Pozdější nedestruktivní demontáž varné desky už potom není
možné.
Výřez pracovní desky
Výřez do pracovní desky by měl být pokud možno proveden
přesně za pomoci dobrého rovného listu pily nebo horní frézy.
Řezné plochy by potom měly být utěsněny, aby do nich nemohla
vnikat vlhkost.
Výřez pro varnou desku se zhotoví podle zobrazení.
Sklokeramická varná deska musí dosedat bezpodmínečně rovně
a tak, aby lícovala. Pnutí může vést k prasknutí skleněné desky.
Je třeba překontrolovat bezvadnou přiléhavost a dosednutí varné
desky bez mezer.
47
Montážní návod
Míry v mm
CZ
Spona
• Nasaďte a vyrovnejte varnou desku.
• Do připravených upevňovacích otvorů zespoda nasaďte spony
se šrouby, vyrovnejte a pevně utáhněte.
• Šrouby utahujte jen rukou pomocí šroubováku; nepoužívejte
akumulátorový šroubovák.
• U tenkých pracovních desek dbejte na správnou polohu
sponek.
Pro vyrovnání musí být na sponce použit metrický šroub (A).
Důležité!
Šikmé dosednutí nebo pnutí způsobuje při vestavbě
sklokeramické desky nebezpečí rozlomení!
Minimální vzdálenost od sousedních stěn
Rozměr vyfrézování
Vnější rozměr varné desky
Kabelová průchodka v zadní stěně
Vestavná výška
Elektrická přípojka
• Elektrická přípojka smí být zhotovena pouze
autorizovaným odborníkem!
• Musí být úplně dodrženy zákonné předpisy a podmínky pro
připojení místního podniku, dodávajícího elektrickou energii.
• Při připojování přístroje je třeba počítat se zařízením, které
umožní přístroj o šířce kontaktního otvoru minimálně 3 mm
odpojit ve všech pólech ze sítě. Za vhodná odpojovací zařízení
se považují spínače LS, pojistky a stykače.
Při připojování a opravě odpojit přístroj od proudu za pomoci
některého z těchto zařízení.
• Ochranný vodič musí být vyměřen tak dlouhý, aby byl při
selhání odlehčení v tahu namáhán tahem teprve až po žilách
přívodního kabelu, které vedou proud.
• Přebytečná délka kabelu musí být vytažena z prostoru
vestavby pod přístrojem.
• Dbejte prosím na to, aby stávající sít’ové napětí souhlasilo s
napětím uvedeným na typovém štítku.
• Úplná dotyková ochrana musí být zabezpečena vestavbou.
• Pozor: Chybné připojení může vést ke zničení výkonové
elektroniky.
48
Montážní návod
CZ
Z výroby není připojovací vedení připraveno
• Pro připojení se musí uvolnit víko připojovací zásuvky na
spodní straně spotřebiče, aby se dalo dostat k připojovací
svorce. Po připojení se víko musí opět připevnit a připojovací
vedení zabezpečit pomocí spony pro odlehčení tahu.
• Připojovací vedení musí odpovídat nejméně typu H05 RR-F.
Možnosti připojení: šestipólové připojení
Technické údaje
Rozměry varné desky
Výška/ Šířka/ Hloubka . . . . . . mm 50 x 900 x 350
Varné zóny
vlevo . . . . . . . . . . . . .
střed vzadu . . . . . . . .
střed vpředu. . . . . . . .
vpravo . . . . . . . . . . . .
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
21/ 2,3 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
21/ 2,3 (3,2)*
Varná deska celkem . . . . . . . kW 7,4
Připojovací hodnoty
Sít’ové napětí. . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Jmenovité napětí komponentů . . . 220 - 240V
Varné zóny
vlevo . . . . . . . . . . . . .
střed vzadu . . . . . . . .
střed vpředu. . . . . . . .
vpravo . . . . . . . . . . . .
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
26/ 2,4 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
18/1,85 (2,5)*
Varná deska celkem . . . . . . . kW 7,4
Přípojné vedení je standardně k dispozici
• Varná deska je z výroby vybavena teplotně odolným
přívodním vedením.
• Sít’ové připojení se provede podle připojovacího schématu,
ledaže je přípojné vedení již vybaveno zástrčkou.
• Když se přívodní elektrické vedení tohoto spotřebiče poškodí,
musí se nahradit speciálním připojovacím kabelem. Aby
nedošlo k ohrožení, smí to provést pouze výrobce nebo jeho
zákaznický servis.
* Výkon při zapnutém stupni Power
Uvedení do provozu
Po zabudování desky a připojení napájecího napětí (sít’ová
přípojka) se nejprve uskuteční autotest ovládání a zobrazí se
servisní informace pro zákaznický servis.
Důležité: K připojení sítě nesmí být na senzorových tlačítkách
Touch Control žádné předměty!
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
bílý
hnědý
černý
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
hnědý
bílý
černý
Možnosti připojení
Připojovací hodnoty
Sít’ové napětí. . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 3N~, 50-60 Hz
Jmenovité napětí komponentů . . . 220 - 240V
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
bílý
hnědý
černý
zelenožlutý
modrý
zelenožlutý
bílý
hnědý
černý
Povrch varné desky krátce přetřete vodou a houbou a potom jej
dosucha otřete.
* Pozor! Zvláštní připojení 220 - 240 V 3~ !
49
GR
Ανακύκλωση συσκευασίας
Εδώ θα βρείτε...
Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας µε όσο το δυνατόν πιο φιλικό
τρόπο για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τα υλικά
συσκευασίας εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και µειώνονται τα
σκουπίδια.
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό
το φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία την κουζίνα σας. Εδώ θα
βρείτε σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλειά σας, τη
χρήση, την περιποίηση και τη συντήρηση της συσκευής, ώστε να
µπορέσετε να τη χαρείτε για πολύ καιρό.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δείτε πρώτα τις
οδηγίες στο κεφάλαιο «Τι να κάνετε σε περίπτωση
προβλήµατος». Πολλές φορές µπορείτε να αποκαταστήσετε και
µόνοι σας µικρές βλάβες κι έτσι δεν αναγκάζεστε να πληρώσετε
για ένα σέρβις που δεν είναι απαραίτητο.
Φυλάξτε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. ∆ώστε τις και σε
ενδεχόµενους νέους ιδιοκτήτες για την πληροφόρηση και την
ασφάλειά τους.
Ανακύκλωση παλιών συσκευών
Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
µεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό
απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να
παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Συµµετέχοντας στη σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων
σας. Το περιβάλλον και η υγεία κινδυνεύουν από την ακατάλληλη
διαχείριση απορριµµάτων. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε
µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία
αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Προκαθορισµένη χρήση
Το πεδίο µαγειρέµατος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την
παρασκευή φαγητών στο σπίτι. ∆εν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται µη ενδεδειγµένα και χωρίς επίβλεψη.
Περιεχόµενα
Υποδείξεις ασφαλείας............................................................
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία ..........................................
Για το πεδίο µαγειρέµατος ....................................................
Για τα άτοµα..........................................................................
51
51
51
51
Περιγραφή συσκευής............................................................. 52
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια ........................................ 53
Χειρισµός ................................................................................
Το πεδίο µαγειρέµατος..........................................................
Αναγνώριση σκεύους ...........................................................
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας .......................................
Άλλες λειτουργίες ..................................................................
Προστασία υπερθέρµανσης (επαγωγή)................................
Σκεύη για επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος ............................
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας..........................
Βαθµίδες µαγειρέµατος .........................................................
Ενεργοποίηση πλήκτρων......................................................
Ενεργοποίηση πεδίου και ζώνης µαγειρέµατος ....................
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος .................................
Απενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος.................................
Λειτουργία STOP .................................................................
Ασφάλιση .............................................................................
Ασφάλεια για παιδιά .............................................................
Σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης (Timer) ....................
Ξυπνητήρι (βράσιµο αυγών) .................................................
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης ..................
Λειτουργία διατήρησης σε ζεστό ..........................................
Βαθµίδα ισχύος (Power) (ζώνες µαγειρέµατος µε P) ...........
∆ιαχείριση ισχύος..................................................................
54
54
54
54
54
54
55
55
55
56
56
56
56
56
57
57
58
58
59
60
60
60
Καθάρισµα και περιποίηση .................................................. 61
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος ....................................... 61
Ειδικές ακαθαρσίες ............................................................... 61
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος .......................... 62
Οδηγίες συναρµολόγησης ....................................................
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα έπιπλα κουζίνας
Αερισµός ...............................................................................
Τοποθέτηση ..........................................................................
Ηλεκτρική σύνδεση ...............................................................
Τεχνικά στοιχεία ....................................................................
Λειτουργία .............................................................................
50
63
63
63
63
64
65
65
Υποδείξεις ασφαλείας
Για τη σύνδεση και τη λειτουργία
Υποδείξεις ασφαλείας
• Οι συσκευές κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις σχετικές
προδιαγραφές ασφαλείας.
• Η σύνδεση στο δίκτυο, η συντήρηση και η επισκευή των
συσκευών επιτρέπεται να γίνουν µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές ασφαλείας. Εργασίες που δεν γίνονται µε τον
κατάλληλο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.
Για το πεδίο µαγειρέµατος
• Εξαιτίας της πολύ γρήγορης αντίδρασης όταν είναι
ρυθµισµένη υψηλή βαθµίδα µαγειρέµατος (βαθµίδα
Power) µην αφήνετε το επαγωγικό πεδίο να λειτουργεί
χωρίς επιτήρηση!
• Προσέχετε κατά το µαγείρεµα γιατί οι ζώνες µαγειρέµατος
θερµαίνονται µε µεγάλη ταχύτητα. Αποφεύγετε να αφήνετε τα
σκεύη µαγειρικής να θερµαίνονται άδεια, γιατί υπάρχει
κίνδυνος υπερθέρµανσης των σκευών!
• Μην τοποθετείτε τα σκεύη µαγειρικής άδεια πάνω σε
ενεργοποιηµένες ζώνες µαγειρέµατος.
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το
περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε!
Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος
και στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη!
• Μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τη ζώνη µαγειρέµατος
οπωσδήποτε µε το πλήκτρο Μείον και όχι µόνο µε το σύστηµα
αναγνώρισης σκεύους.
• Λίπη και λάδια που έχουν υπερθερµανθεί µπορούν να
αναφλεχθούν. Επιτηρείτε πάντα φαγητά που µαγειρεύονται µε
λίπος και λάδι. Ποτέ µη σβήνετε µε νερό, λίπη και λάδια που
έχουν πάρει φωτιά! Βάζετε το καπάκι, απενεργοποιείτε τη
ζώνη µαγειρέµατος.
• Η υαλοκεραµική επιφάνεια είναι ιδιαίτερα ανθεκτική.
Αποφεύγετε ωστόσο να πέφτουν σκληρά αντικείµενα στην
υαλοκεραµική επιφάνεια. Τα χτυπήµατα από αιχµηρά
αντικείµενα µπορούν να ραγίσουν το πεδίο µαγειρέµατος.
• Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας
στην
υαλοκεραµική
επιφάνεια
υπάρχει
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας!
Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την
Τεχνική Υπηρεσία.
• Αν το πεδίο µαγειρέµατος δεν απενεργοποιείται πλέον, γιατί
έχει χαλάσει ο έλεγχος των αισθητηρίων, κατεβάστε αµέσως
την ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία.
• Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε τις οικιακές συσκευές! Τα
καλώδια σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή µε τις
ζεστές ζώνες µαγειρέµατος.
• Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται να
χρησιµοποιείται σαν επιφάνεια εναπόθεσης αντικειµένων.
GR
• Μην βάζετε αλουµινόχαρτο ή πλαστικά πάνω στις ζώνες
µαγειρέµατος. Κρατάτε µακριά από τις ζώνες µαγειρέµατος
οτιδήποτε µπορεί να λιώσει, π.χ. πλαστικά, µεµβράνες, ειδικά
ζάχαρη και τρόφιµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
Καθαρίζετε το υαλοκεραµικό πεδίο καλά και αµέσως από
υπολείµµατα ζάχαρης, όσο αυτή είναι ακόµη ζεστή, µε µια
ειδική ξύστρα γυαλιού, για να αποφύγετε φθορές.
• Μεταλλικά αντικείµενα (σκεύη µαγειρικής, µαχαιροπήρουνα ...)
δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πάνω στο επαγωγικό πεδίο,
γιατί µπορεί να υπερθερµανθούν. Κίνδυνος εγκαυµάτων!
• Μην τοποθετείτε ακριβώς κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος
εύφλεκτα ή αναφλέξιµα αντικείµενα ή αντικείµενα που
µπορούν να παραµορφωθούν λόγω της θερµότητας.
• Αν φοράτε µεταλλικά αντικείµενα µπορεί να υπερθερµανθούν
όταν βρίσκεστε πολύ κοντά στο επαγωγικό πεδίο. Προσοχή,
κίνδυνος εγκαυµάτων.
Αυτό δεν ισχύει για αντικείµενα που δε µαγνητίζονται (π.χ.
χρυσά ή ασηµένια δακτυλίδια).
• Ποτέ µη θερµαίνετε κλειστές κονσέρβες και συσκευασίες πάνω
στις ζώνες µαγειρέµατος. Μπορεί να εκραγούν λόγω της
προσαγωγής ενέργειας!
• ∆ιατηρείτε καθαρά τα πλήκτρα-αισθητήρια, γιατί οι ακαθαρσίες
µπορεί να εκληφθούν από τη συσκευή ως άγγιγµα. Ποτέ µην
τοποθετείτε αντικείµενα (σκεύη µαγειρικής, πετσέτες κλπ.)
πάνω στα πλήκτρα των αισθητηρίων!
Σε περίπτωση υπερχείλισης κάποιου σκεύους µέχρι τα
πλήκτρα-αισθητήρια, σας συνιστούµε να πατήσετε το πλήκτρο
OFF.
• Ζεστές κατσαρόλες και τηγάνια δεν επιτρέπεται να καλύπτουν
τα πλήκτρα των αισθητηρίων. Σε αυτήν την περίπτωση, η
συσκευή απενεργοποιείται αυτοµάτως.
• Αν στο σπίτι υπάρχουν κατοικίδια ζώα, που θα µπορούσαν να
φτάσουν ως το πεδίο µαγειρέµατος, ενεργοποιήστε την
ασφάλεια για παιδιά.
• Όταν στις εντοιχισµένες εστίες λειτουργεί η πυρόλυση, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται το επαγωγικό πεδίο
µαγειρέµατος.
Για τα άτοµα
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα
(συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε περιορισµένες
ικανότητες είτε λόγω σωµατικής ή νοητικής αναπηρίας είτε
λόγω έλλειψης πείρας ή γνώσεων. Εκτός αν αυτά τα άτοµα
επιτηρούνται από κάποιο άλλο άτοµο που είναι υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό το άτοµο
σχετικά µε τη χρήση της συσκευής.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι
δεν παίζουν µε τη συσκευή.
• Προσοχή!
Οι επιφάνειες στις εστίες θέρµανσης και µαγειρέµατος
ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Γι’ αυτό το λόγο τα µικρά
παιδιά γενικώς δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν.
• Άτοµα µε βηµατοδότες ή εµφυτευµένες αντλίες ινσουλίνης
πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα εµφυτεύµατά τους δεν
επηρεάζονται από το επαγωγικό πεδίο (η περιοχή συχνότητας
του επαγωγικού πεδίου είναι 20-50 kHz).
51
Περιγραφή συσκευής
GR
Π
ε
ρ
ι
γ
ρ
α
φ
ή
σ
υ
σ
κ
ευ
ή
ς
Το σχέδιο µπορεί να αποκλίνει από τις εικόνες.
1. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος µπροστά αριστερά
2. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος πίσω αριστερά
7. Πλήκτρο ON
8. Πλήκτρο OFF
9. Πλήκτρα χειρισµού ζώνης µαγειρέµατος µπροστά δεξιά
3. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος πίσω δεξιά
10. Σύµβολο για αντιστοίχηση της θέσης της ζώνης
µαγειρέµατος στο υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
4. Επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος µπροστά δεξιά
11. Πλήκτρο Μείον (µείωση)
5. Πεδίο χειρισµού αφής Touch-Control
12. Πλήκτρο Συν (αύξηση)
6. Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
13. Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος
14. Πλήκτρο ισχύος (Power) µε λυχνία ελέγχου
15. Πλήκτρο STOP
16. Πλήκτρο ασφάλισης µε λυχνία ελέγχου
17. Πλήκτρο διατήρησης ζεστού φαγητού µε λυχνία ελέγχου
18. Πλήκτρα χειρισµού χρονοµέτρου
52
Περιγραφή συσκευής
Χειρισµός µε πλήκτρα-αισθητήρια
Ο χειρισµός του υαλοκεραµικού πεδίου µαγειρέµατος γίνεται µε
πλήκτρα-αισθητήρια αφής (Touch-Control). Τα πλήκτρααισθητήρια λειτουργούν ως εξής: αγγίζετε µε την άκρη του
δακτύλου σας για λίγο ένα σύµβολο στην υαλοκεραµική
επιφάνεια. Κάθε σωστή ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται µε ένα
ηχητικό σήµα. Ακολούθως στο κείµενο το πλήκτρο-αισθητήριο
(Touch-Control) καλείται «πλήκτρο».
Πλήκτρο ON
(7) / Πλήκτρο OFF
(8)
Με αυτά τα πλήκτρα ενεργοποιείται κι απενεργοποιείται όλο το
πεδίο µαγειρέµατος (κύριοι διακόπτες).
Πλήκτρο Μείον
(11) / Πλήκτρο Συν
(12)
Με αυτά τα πλήκτρα γίνονται οι ρυθµίσεις των βαθµίδων
µαγειρέµατος, του συστήµατος αυτόµατης απενεργοποίησης και
του ξυπνητηριού. Με το πλήκτρο Μείον η τιµή ένδειξης µειώνεται,
µε το πλήκτρο Συν αυξάνει.
Μπορείτε να διαγράψετε την τιµή ένδειξης πατώντας συγχρόνως
και τα δύο πλήκτρα.
GR
Ένδειξη βαθµίδων µαγειρέµατος
(13)
Η ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος δείχνει την επιλεγµένη
βαθµίδα µαγειρέµατος, ή:
H ............... Υπολειπόµενη θερµότητα
P................ Βαθµίδα ισχύος (Power)
.............. Αναγνώριση σκεύους
A................ Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
STOP ........ Λειτουργία Stop
L ............... Ασφάλεια για παιδιά (Child-Lock)
.............. Λειτουργία διατήρησης σε ζεστό
Πλήκτρο ισχύος (Power)
(14)
Η βαθµίδα ισχύος παρέχει στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος
επιπλέον ισχύ.
Πλήκτρο STOP
(15)
Η διαδικασία του µαγειρέµατος µπορεί να διακοπεί για λίγο µε τη
λειτουγία STOP.
Πλήκτρο ασφάλισης
(16)
Με το πλήκτρο ασφάλισης µπορείτε να µπλοκάρετε τα πλήκτρα.
Πλήκτρο διατήρησης ζεστού φαγητού
Για να διατηρείτε ζεστά τα έτοιµα φαγητά
(17)
53
Χειρισµός
GR
Το πεδίο µαγειρέµατος
Περιορισµός διάρκειας λειτουργίας
Η επιφάνεια µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένη µε ένα επαγωγικό
πεδίο µαγειρέµατος. Ένα επαγωγικό πηνίο κάτω από την
υαλοκεραµική
επιφάνεια
µαγειρέµατος
παράγει
ένα
ηλεκτροµαγνητικό εναλλασσόµενο πεδίο, που διαπερνά το
κεραµικό υλικό και επάγει το θερµαντικό ρεύµα στον πάτο του
σκεύους µαγειρικής.
Στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος η θερµότητα δε µεταφέρεται
πλέον από ένα θερµαντικό στοιχείο µέσω του σκεύους
µαγειρικής στο φαγητό που περιέχεται σε αυτό, αλλά η
απαιτούµενη θερµότητα παράγεται απευθείας µέσα στο σκεύος
µε τη βοήθεια επαγωγικών ρευµάτων.
Το επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει ένα αυτόµατο
σύστηµα περιορισµού της διάρκειας λειτουργίας.
Η διάρκεια συνεχούς χρήσης κάθε ζώνης µαγειρέµατος εξαρτάται
από την επιλεγµένη βαθµίδα µαγειρέµατος (βλέπε πίνακα).
Προϋπόθεση είναι κατά τη διάρκεια της χρήσης να µην γίνεται
καµιά αλλαγή στις ρυθµίσεις της ζώνης µαγειρέµατος.
Όταν ενεργοποιηθεί το σύστηµα περιορισµού της διάρκειας
λειτουργίας, η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται, ακούγεται
ένα σύντοµο ηχητικό σήµα και στην ένδειξη εµφανίζεται ένα H.
Το σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης έχει προτεραιότητα σε
σχέση µε το σύστηµα περιορισµού της διάρκειας λειτουργίας,
δηλαδή η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται όταν έχει
παρέλθει ο χρόνος της αυτόµατης απενεργοποίησης (π.χ.
σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης µε 99 λεπτά και βαθµίδα
9 είναι εφικτό).
Χειρισµός
Πλεονεκτήµατα του επαγωγικού πεδίου µαγειρέµατος
– Μαγείρεµα µε εξοικονόµηση ενέργειας χάρη στην άµεση
µετάδοση ενέργειας στο σκεύος (απαιτούνται κατάλληλα
σκεύη µαγειρικής από µαγνητιζόµενο υλικό),
– αυξηµένη ασφάλεια, γιατί η ενέργεια µεταδίδεται µόνο στο
σκεύος που υπάρχει στην εστία,
– µετάδοση ενέργειας ανάµεσα στην επαγωγική ζώνη
µαγειρέµατος και στον πάτο του σκεύους µε υψηλό βαθµό
δράσης,
– µεγάλη ταχύτητα θέρµανσης,
– µικρός κίνδυνος εγκαυµάτων, γιατί η επιφάνεια µαγειρέµατος
θερµαίνεται µόνο από τον πάτο του σκεύους, και το φαγητό
που υπερχειλίζει δεν καίγεται,
– γρήγορη, ακριβής ρύθµιση της προσαγωγής ενέργειας.
Αναγνώριση σκεύους
Αν η ζώνη µαγειρέµατος είναι ενεργοποιηµένη και επάνω της δεν
έχει τοποθετηθεί σκεύος ή το σκεύος είναι µικρό, δε µεταδίδεται
ενέργεια. Στην ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος αναβοσβήνει
ένα .
Όταν πάνω στη ζώνη µαγειρέµατος τοποθετηθεί το κατάλληλο
σκεύος ενεργοποιείται η ρυθµισµένη βαθµίδα και η ένδειξη
βαθµίδων µαγειρέµατος ανάβει. Η προσαγωγή ενέργειας
διακόπτεται όταν αποµακρύνετε το σκεύος, στην ένδειξη
βαθµίδας µαγειρέµατος αναβοσβήνει ένα .
Αν τοποθετηθούν µικρότερα σκεύη ή τηγάνια, στα οποία όµως
ακόµη ενεργοποιείται η αναγνώριση σκεύους, µεταδίδεται όση
ισχύς χρειάζονται αυτά.
Όρια αναγνώρισης σκεύους
54
∆ιάµετρος ζώνης
µαγειρέµατος (mm)
Ελαχιστη διαµετρος
πατος σκευους (mm)
145
90
180
120
210
135
260
170
Ρυθµισµένη βαθµίδα
µαγειρέµατος
Περιορισµός διάρκειας
λειτουργίας σε λεπτά
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
120
520
402
318
260
212
170
139
113
90
10
Άλλες λειτουργίες
Σε περίπτωση που αγγίζετε ένα πλήκτρο-αισθητήριο για πολλή
ώρα ή δύο πλήκτρα συγχρόνως (π.χ. επειδή κατά λάθος
τοποθετήθηκε πάνω στα αισθητήρια ένα σκεύος) δεν
ενεργοποιείται καµία λειτουργία.
Αναβοσβήνει το σύµβολο
και για ένα διάστηµα ακούγεται ένα
συνεχές ηχητικό σήµα. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα η
συσκευή απενεργοποιείται. Αποµακρύνετε το αντικείµενο από τα
πλήκτρα-αισθητήρια.
Για να σβήσετε το σύµβολο
αγγίξτε το ίδιο πλήκτρο ή
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος.
Προστασία υπερθέρµανσης (επαγωγή)
Σε περίπτωση µακράς χρήσης της επιφάνειας µαγειρέµατος σε
πλήρη ισχύ και µε υψηλή θερµοκρασία του χώρου το ηλεκτρονικό
σύστηµα δεν µπορεί να ψυχθεί όσο είναι απαραίτητο.
Σε αυτή την περίπτωση, για να µην αυξηθεί υπερβολικά η
θερµοκρασία του ηλεκτρονικού συστήµατος, η ισχύς της ζώνης
µαγειρέµατος µειώνεται αυτοµάτως.
Αν σε κανονική χρήση της επιφάνειας µαγειρέµατος και κανονική
θερµοκρασία χώρου εµφανίζονται συχνά στην ένδειξη E2, τότε
πιθανόν η ψύξη δεν είναι επαρκής.
Ενδεχοµένως να µην υπάρχουν αρκετά ανοίγµατα ψύξης στα
έπιπλα ή η θωράκιση να µην είναι επαρκής. Ελέγξτε τον εντοιχισµό.
Χειρισµός
GR
Σκεύη για επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος
Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας
Το σκεύος µαγειρικής που χρησιµοποιείτε για την επαγωγική
ζώνη µαγειρέµατος πρέπει να είναι από µέταλλο, να έχει
µαγνητικές ιδιότητες και ο πάτος του να διαθέτει µια επαρκή
επιφάνεια.
Χρησιµοποιείτε µόνο σκεύη µε πάτο κατάλληλο για
επαγωγή.
Ακολούθως θα βρείτε µερικές σηµαντικές οδηγίες, για να
χρησιµοποιείτε το νέο σας επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος και τα
σκεύη µαγειρικής µε αποτελεσµατικότητα και εξοικονόµηση
ενέργειας.
• Η διάµετρος του πάτου του σκεύους θα πρέπει να έχει την ίδια
διάσταση µε τη διάµετρο της ζώνης µαγειρέµατος.
• Προσοχή όταν αγοράζετε σκεύη, γιατί συχνά αναφέρεται η
άνω διάµετρος του σκεύους που συχνά είναι µεγαλύτερη από
τη διάµετρο του πάτου του σκεύους.
• Με τις χύτρες ταχύτητας εξοικονοµείτε πολύ χρόνο και
ενέργεια χάρη στον κλειστό χώρο µαγειρέµατος και την
υπερπίεση. Εξάλλου χάρη στη µικρή διάρκεια µαγειρέµατος
διατηρούνται οι βιταµίνες.
• Προσέχετε πάντα να υπάρχει αρκετό υγρό στη χύτρα
ταχύτητας, γιατί αν «σωθεί» το νερό κατά το µαγείρεµα, µπορεί
να προκληθούν ζηµίες στη ζώνη µαγειρέµατος και στο σκεύος
εξαιτίας της υπερθέρµανσης.
• Κλείνετε αν είναι δυνατόν πάντα τα σκεύη µε ένα κατάλληλο
καπάκι.
• Για κάθε ποσότητα φαγητού πρέπει να χρησιµοποιείται το
κατάλληλο σκεύος. Ένα µεγάλο, σχεδόν άδειο σκεύος
χρειάζεται πολλή ενέργεια.
Κατάλληλα σκεύη µαγειρικής
Ακατάλληλα σκεύη
µαγειρικής
Εµαγιέ σκεύη από χάλυβα µε
δυνατό πάτο
Σκεύη από χαλκό,
ανοξείδωτο χάλυβα,
αλουµίνιο, πυρίµαχο γυαλί,
Σκεύη από χυτοσίδηρο µε εµαγιέ ξύλο, κεραµικό ή τερακότα
πάτο
Σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα
πολλαπλών στρώσεων,
ανοξείδωτο φερίτη-χάλυβα ή
αλουµίνιο µε ειδικό πάτο
Έτσι µπορείτε να διαπιστώσετε την καταλληλότητα του
σκεύους:
Κάντε την ακόλουθη δοκιµή µαγνητισµού ή βεβαιωθείτε ότι το
σκεύος έχει το σήµα καταλληλότητας για µαγείρεµα µε
επαγωγικό ρεύµα.
∆οκιµή µαγνητισµού:
Πλησιάστε ένα µαγνήτη στον πάτο του σκεύους σας. Αν τον
έλξει, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σκεύος στην επαγωγική
ζώνη µαγειρέµατος.
Υπόδειξη:
Κατά τη χρήση σκευών κατάλληλων για επαγωγικό ρεύµα µπορεί
να δηµιουργηθούν οσµές που οφείλονται στον τρόπο
κατασκευής αυτού του σκεύους.
Βαθµίδες µαγειρέµατος
Η θερµαντική ισχύς των ζωνών µαγειρέµατος µπορεί να
ρυθµιστεί σε διάφορες βαθµίδες. Στον πίνακα βλέπετε
παραδείγµατα χρήσης για την κάθε βαθµίδα.
Βαθµίδα
µαγειρέµατος
0
Κατάλληλη για
Απενεργοποίηση, χρήση υπόλοιπης
θερµότητας
Λειτουργία διατήρησης σε ζεστό
1-2
3
Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το
περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε!
Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος και
στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη!
Περαιτέρω µαγείρεµα µικρών ποσοτήτων
(ελάχιστη ισχύς)
Περαιτέρω µαγείρεµα
4-5
Περαιτέρω µαγείρεµα µεγάλων ποσοτήτων,
περαιτέρω τηγάνισµα µεγάλων τεµαχίων
6
Τηγάνισµα, αρχική δοκιµαστική λειτουργία
7-8
Ψήσιµο (κρέατος κλπ.)
9
Αρχικό µαγείρεµα, τσιγάρισµα, τηγάνισµα
P
Βαθµίδα ισχύος (Power) (µέγιστη ισχύς)
Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας
Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένο
µε µια ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Η.
Όσο ανάβει το H µετά την απενεργοποίηση, η
υπολειπόµενη θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για τήξη ή διατήρηση σε ζεστό.
Αφού σβήσει το γράµµα H η ζώνη µαγειρέµατος µπορεί ακόµη να
είναι ζεστή. Κίνδυνος εγκαυµάτων!
Στην επαγωγική ζώνη µαγειρέµατος, το υαλοκεραµικό πεδίο δεν
θερµαίνεται άµεσα, αλλά ζεσταίνεται απλώς από την
επιστρεφόµενη θερµότητα του σκεύους.
55
Χειρισµός
GR
Ενεργοποίηση πλήκτρων
Η ενεργοποίηση των πλήκτρων που περιγράφεται εδώ προϋποθέτει ότι αφού
ενεργοποιηθεί ένα πλήκτρο (επιλογής) µετά θα ενεργοποιηθεί ένα άλλο πλήκτρο.
Η ενεργοποίηση ενός άλλου πλήκτρου πρέπει γενικώς να γίνει µέσα σε
10 δευτερόλεπτα, αλλιώς διαγράφεται η επιλογή.
Τα πλήκτρα Συν/Μείον µπορείτε να τα ενεργοποιείτε µεµονωµένα ή να τα
κρατάτε διαρκώς πατηµένα.
Ενεργοποίηση πεδίου και ζώνης µαγειρέµατος
1. Πατήστε το πλήκτρο ON
µέχρι στις ενδείξεις των βαθµίδων
µαγειρέµατος να εµφανιστεί το 0. Ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα.
Το σύστηµα είναι έτοιµο προς λειτουργία.
κατάλληλα για επαγωγή
2. Αµέσως µετά επιλέξτε µια βαθµίδα µαγειρέµατος µε το πλήκτρο Συν
ή το πλήκτρο Μείον
µιας ζώνης µαγειρέµατος.
Με το πλήκτρο Συν ενεργοποιείται η βαθµίδα µαγειρέµατος 1, µε το
πλήκτρο Μείον η βαθµίδα µαγειρέµατος 9.
3. Αµέσως µετά τοποθετήστε στη ζώνη µαγειρέµατος ένα σκεύος µαγειρικής
που είναι κατάλληλο για επαγωγικά πεδία. Το σύστηµα αναγνώρισης
σκεύους ενεργοποιεί το επαγωγικό πηνίο. Το σκεύος θερµαίνεται.
Για όσο διάστηµα δεν υπάρχει µεταλλικό σκεύος πάνω πάνω στη ζώνη
µαγειρέµατος, στην ένδειξη εµφανίζονται εναλλάξ η ρυθµισµένη βαθµίδα
µαγειρέµατος και το σύµβολο .
Για λόγους ασφαλείας, όταν δεν υπάρχει σκεύος η ζώνη µαγειρέµατος
απενεργοποιείται µετά από 10 λεπτά. ∆είτε σχετικά το κεφάλαιο
«Αναγνώριση σκεύους».
Απενεργοποίηση ζώνης µαγειρέµατος
4. a) Πατήστε το πλήκτρο Μείον
µερικές φορές µέχρι στην ένδειξη της
βαθµίδας µαγειρέµατος να εµφανιστεί το 0, ή
b) πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Μείον
και το πλήκτρο Συν
µια φορά. Η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται απευθείας από κάθε
βαθµίδα µαγειρέµατος, ή
. Απενεργοποιείται όλο το πεδίο
c) πατήστε το πλήκτρο OFF
µαγειρέµατος (όλες οι ζώνες µαγειρέµατος απενεργοποιούνται).
Απενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος
5. Πατήστε το πλήκτρο OFF
. Το πεδίο µαγειρέµατος απενεργοποιείται
πλήρως ανεξάρτητα από τη ρύθµιση.
Λειτουργία STOP
Μπορείτε να διακόψετε για λίγο το µαγείρεµα µε τη λειτουργία STOP, π.χ. αν
θέλετε να ανοίξετε την πόρτα. Για να συνεχίσετε το µαγείρεµα µε τις ίδιες
βαθµίδες µαγειρέµατος, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία STOP. Αν
έχει ρυθµιστεί ο χρονοδιακόπτης (Timer), σταµατά και µετά συνεχίζει ξανά.
Για λόγους ασφαλείας αυτή η λειτουργία διατίθεται µόνο για 10 λεπτά. Μετά,
το πεδίο µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
1. Τα σκεύη µαγειρικής βρίσκονται πάνω στις ζώνες µαγειρέµατος και οι
επιθυµητές βαθµίδες µαγειρέµατος έχουν ρυθµιστεί.
2. Πατήστε το πλήκτρο STOP
. Αντί για τις επιλεγµένες βαθµίδες
µαγειρέµατος, ανάβουν το ένα µετά το άλλο τα γράµµατα S-T-O-P.
3. Η διακοπή σταµατά πατώντας αρχικά το πλήκτρο STOP
και µετά
ένα οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο (εκτός του πλήκτρου ON/OFF).
Το δεύτερο πλήκτρο πρέπει να πατηθεί µέσα σε 10 δευτερόλεπτα,
αλλιώς το πεδίο µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
56
Χειρισµός
GR
Ασφάλιση
Με τη λειτουργία κλείδωµα µπορείτε να εµποδίσετε το χειρισµό των πλήκτρων
και τη ρύθµιση των βαθµίδων µαγειρέµατος. Μόνο το πλήκτρο OFF συνεχίζει
να λειτουργεί για την απενεργοποίηση του πεδίου µαγειρέµατος.
1. Ενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος.
Ενεργοποίηση κλειδώµατος (κατά το µαγείρεµα):
2. Πατήστε το πλήκτρο ασφάλισης
για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία. Η λυχνία ελέγχου πάνω από το πλήκτρο ασφάλισης ανάβει. Η
συσκευή έχει φραγή χειρισµού.
Απενεργοποίηση κλειδώµατος
3. Πατήστε το πλήκτρο ασφάλισης
για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία. Η λυχνία ελέγχου πάνω από το πλήκτρο ασφάλισης σβήνει.
Οδηγίες
• Η ενεργοποιηµένη λειτουργία κλειδώµατος διατηρείται και όταν
απενεργοποιηθεί το πεδίο µαγειρέµατος. Γι’ αυτό πριν το επόµενο
µαγείρεµα πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε!
• Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η ενεργοποιηµένη λειτουργία
κλειδώµατος απενεργοποιείται.
Ασφάλεια για παιδιά
Η ασφάλεια για παιδιά εµποδίζει την ηθεληµένη ή κατά λάθος ενεργοποίηση του
επαγωγικού πεδίου από παιδιά. Επέρχεται φραγή της δυνατότητας χειρισµού.
Ενεργοποίηση της ασφάλειας για παιδιά
1. Πατήστε το πλήκτρο ON
για να ενεργοποιήσετε το πεδίο
µαγειρέµατος.
2. Αµέσως µετά πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Συν
της δεύτερης
ζώνης µαγειρέµατος και το πλήκτρο Μείον
της τρίτης ζώνης
µαγειρέµατος.
3. Μετά πατήστε το πλήκτρο Συν
της δεύτερης ζώνης µαγειρέµατος,
για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια για παιδιά. Στις ενδείξεις των
βαθµίδων µαγειρέµατος εµφανίζεται ένα L (Child-Lock), έχει
ενεργοποιηθεί η φραγή του συστήµατος χειρισµού και το πεδίο
µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
Απενεργοποίηση της ασφάλειας για παιδιά
4. Πατήστε το πλήκτρο ON
.
5. Αµέσως µετά πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Συν
της δεύτερης
ζώνης µαγειρέµατος και το πλήκτρο Μείον
της τρίτης ζώνης
µαγειρέµατος.
6. Μετά πατήστε το πλήκτρο Μείον
της τρίτης ζώνης µαγειρέµατος, για
να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια για παιδιά. Το L σβήνει.
Άρση της ασφάλειας για παιδιά µόνο για ένα µαγείρεµα
Προϋπόθεση: Η ασφάλεια για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί σύµφωνα µε τα
σηµεία 1-3.
.
• Πατήστε το πλήκτρο ON
• Αµέσως µετά πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Συν
της δεύτερης
της τρίτης ζώνης
ζώνης µαγειρέµατος και το πλήκτρο Μείον
µαγειρέµατος.
Τώρα ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει µια ζώνη µαγειρέµατος. Μετά
την απενεργοποίηση του πεδίου µαγειρέµατος, η ασφάλεια για παιδιά είναι
και πάλι ενεργή (ενεργοποιηµένη).
Υπόδειξη
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η ενεργοποιηµένη ασφάλεια για παιδιά
απενεργοποιείται.
57
Χειρισµός
GR
Σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης (Timer)
Με το σύστηµα αυτόµατης απενεργοποίησης απενεργοποιείται αυτοµάτως κάθε
ρυθµισµένη ζώνη µαγειρέµατος µετά από ένα ρυθµιζόµενο χρονικό διάστηµα.
Μπορούν να ρυθµιστούν χρόνοι µαγειρέµατος µεταξύ 1 και 99 λεπτών.
1. Ενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος.
2. Ενεργοποιήστε µια ή περισσότερες ζώνες µαγειρέµατος και επιλέξτε τις
επιθυµητές βαθµίδες µαγειρέµατος.
3. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Συν
και το πλήκτρο Μείον
του χρονοδιακόπτη (Timer). Ανάβει η κουκκίδα ετοιµότητας του
συστήµατος αυτόµατης απενεργοποίησης. Συνεχίστε να πατάτε τα
πλήκτρα µέχρι να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη για
την επιθυµητή ζώνη µαγειρέµατος.
Σηµαντικό: Οι ενδεικτικές λυχνίες του χρονοδιακόπτη µπορούν να
αναβοσβήνουν µόνο αν προηγουµένως έχουν ενεργοποιηθεί οι ζώνες
µαγειρέµατος (βαθµίδα µαγειρέµατος µεγαλύτερη από 0).
4. Αµέσως µετά ρυθµίστε µε το πλήκτρο Μείον
ή το πλήκτρο Συν
του χρονοδιακόπτη το χρόνο µαγειρέµατος από 1 έως 99 λεπτά.
Με το πλήκτρο Συν η τιµή ένδειξης ξεκινά από το 01, µε το πλήκτρο
Μείον από το 30.
5. Για τον προγραµµατισµό του συστήµατος αυτόµατης απενεργοποίησης
για µια ακόµη ζώνη µαγειρέµατος, πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Συν
και το πλήκτρο Μείον
του χρονοδιακόπτη µέχρι να
αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη για την επιθυµητή ζώνη
ή το πλήκτρο
µαγειρέµατος. Μετά ρυθµίστε µε το πλήκτρο Μείον
Συν
τον επιθυµητό χρόνο.
6. Μετά το πέρας του χρόνου η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
Ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα που µπορεί να σταµατήσει
πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός του πλήκτρου OFF).
Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη
Κουκκίδα ετοιµότητας συστήµατος
αυτόµατης απενεργοποίησης
Οδηγίες
• Για να ελέγξετε το χρόνο που πέρασε (αυτόµατη απενεργοποίηση)
πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Συν
και το πλήκτρο Μείον
του
χρονοδιακόπτη µέχρι να αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου του
χρονοδιακόπτη για την επιθυµητή ζώνη µαγειρέµατος. Μπορείτε να δείτε
την τιµή ένδειξης και να την αλλάξετε.
• Πρόωρη απενεργοποίηση του συστήµατος αυτόµατης απενεργοποίησης:
Επιλέξτε την εκάστοτε ζώνη µαγειρέµατος (η ενδεικτική λυχνία
ρυθµίστε 00.
χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει) και µε το πλήκτρο Μείον
Λυχνία για ξυπνητήρι
Ξυπνητήρι (βράσιµο αυγών)
1. Ενεργοποίηση πεδίου µαγειρέµατος.
2. Πατήστε συγχρόνως το πλήκτρο Συν
και το πλήκτρο Μείον
του χρονοδιακόπτη µέχρι να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία για το
ξυπνητήρι. Με το πλήκτρο Μείον
ή το πλήκτρο Συν
ρυθµίστε
το χρόνο σε λεπτά.
3. Μετά το πέρας του χρόνου η ζώνη µαγειρέµατος απενεργοποιείται.
Ακούγεται για λίγο ένα ηχητικό σήµα που µπορεί να σταµατήσει
πατώντας ένα οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός του πλήκτρου OFF).
Υπόδειξη:
Το ξυπνητήρι παραµένει σε λειτουργία και όταν το επαγωγικό πεδίο
µαγειρέµατος έχει απενεργοποιηθεί. Για να αλλάξετε το χρόνο,
ενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος µε το πλήκτρο ON
.
58
Χειρισµός
GR
Αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
Με το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης το µαγείρεµα ξεκινά
στη βαθµίδα µαγειρέµατος 9. Μετά από ένα συγκεκριµένο χρόνο η θέρµανση
µειώνεται αυτοµάτως σε µια χαµηλότερη βαθµίδα µαγειρέµατος (1 έως 8).
Όταν χρησιµοποιείτε το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης
πρέπει απλώς να επιλέξετε τη µετέπειτα βαθµίδα µε την οποία θα συνεχιστεί
το µαγείρεµα, γιατί το ηλεκτρονικό σύστηµα ενεργοποιεί αυτοµάτως µια
χαµηλότερη βαθµίδα.
Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης είναι κατάλληλο για
φαγητά που µπορούν να τοποθετηθούν κρύα στο σκεύος, να θερµανθούν
αρχικά µε µεγάλη ισχύ και µετά να συνεχιστεί το µαγείρεµά τους χωρίς να
πρέπει να τα επιβλέπετε (π.χ. βράσιµο κρέατος).
1. Ενεργοποιήστε µια ζώνη µαγειρέµατος.
2. Ρυθµίστε τη βαθµίδα µαγειρέµατος 9. Πατώντας ξανά το πλήκτρο Συν
το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης ενεργοποιείται.
Τότε αναβοσβήνουν εναλλάξ το A και το 9 (A και
, αν δεν υπάρχει
σκεύος µαγειρικής).
3. Αµέσως µετά επιλέξτε µε το πλήκτρο Μείον
µια χαµηλότερη
βαθµίδα µεταξύ 1 και 8 για το περαιτέρω µαγείρεµα. Το Α και η
επιλεγµένη βαθµίδα για το περαιτέρω µαγείρεµα αναβοσβήνουν εναλλάξ.
4. Το αυτόµατο σύστηµα προκαταρκτικής θέρµανσης λειτουργεί όπως
προγραµµατίστηκε. Μετά από έναν ορισµένο χρόνο (βλέπε πίνακα) το
µαγείρεµα συνεχίζεται στην περαιτέρω βαθµίδα.
Ρυθµισµένη
βαθµίδα
µαγειρέµατος
Αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής θέρµανσης
χρόνος (λεπτά:δευτ.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:40
1:12
2:00
2:56
4:16
7:12
2:00
3:12
-
Οδηγίες
• Κατά τη διάρκεια του αυτόµατου συστήµατος προκαταρκτικής θέρµανσης
µπορείτε µε το πλήκτρο Συν
να αυξήσετε τη βαθµίδα για το περαιτέρω
µαγείρεµα. Πατώντας το πλήκτρο Μείον
το αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής θέρµανσης απενεργοποιείται.
• Αν µετά την ενεργοποίηση του αυτόµατου συστήµατος προκαταρκτικής
θέρµανσης αφήσετε τη βαθµίδα 9 και δεν επιλέξετε κάποια χαµηλότερη
βαθµίδα για το περαιτέρω µαγείρεµα, τότε το αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής θέρµανσης απενεργοποιείται αυτοµάτως µετά από
10 δευτερόλεπτα και διατηρείται η βαθµίδα 9.
• Αν ενεργοποιηθεί µια µεγάλη βαθµίδα µαγειρέµατος ή η βαθµίδα ισχύος
(Power), µπορεί ενδεχοµένως να απενεργοποιηθεί το αυτόµατο σύστηµα
προκαταρκτικής θέρµανσης λόγω της υπέρβασης της µέγιστης ισχύος
(βλέπε ∆ιαχείριση ισχύος).
59
Χειρισµός
GR
Λειτουργία διατήρησης σε ζεστό
Με τη λειτουργία διατήρησης σε ζεστό
µπορείτε να διατηρείτε ζεστά τα
έτοιµα φαγητά πάνω σε µια ζώνη µαγειρέµατος. Η ζώνη µαγειρέµατος
λειτουργεί µε µικρή απόδοση.
1. Το σκεύος µαγειρικής βρίσκεται πάνω σε µια ζώνη µαγειρέµατος και έχει
επιλεγεί µια βαθµίδα µαγειρέµατος (π.χ. 3).
2. Πιέστε το πλήκτρο διατήρησης ζεστού
πάνω από το πλήκτρο
, ανάβει η λυχνία ελέγχου
3. Στη συνέχεια πιέστε για την κατανοµή στην εκάστοτε ζώνη µαγειρέµατος,
το αντίστοιχο πλήκτρο Συν
ή το πλήκτρο Μείον
. Στην ένδειξη
βαθµίδας µαγειρέµατος εµφανίζεται το σύµβολο .
Η λυχνία ελέγχου πάνω από το πλήκτρο σβήνει.
4. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Μείον
(0).
µια φορά
Η λειτουργία διατήρησης σε ζεστό διατίθεται για 120 λεπτά, µετά
απενεργοποιείται το πεδίο µαγειρέµατος.
Βαθµίδα ισχύος (Power)
µε P)
(ζώνες µαγειρέµατος
Η βαθµίδα ισχύος παρέχει στις επαγωγικές ζώνες µαγειρέµατος επιπλέον
ισχύ. Έτσι µπορεί να βράσει γρήγορα µεγάλη ποσότητα νερού.
Η βαθµίδα ισχύος λειτουργεί για 10 λεπτά, µετά χαµηλώνει αυτοµάτως στη
βαθµίδα µαγειρέµατος 9.
, για να ενεργοποιήσετε τη
1. Πατήστε µια φορά το πλήκτρο ισχύος
βαθµίδα ισχύος. Η λυχνία ελέγχου πάνω από το πλήκτρο ανάβει.
2. Στη συνέχεια πιέστε για την κατανοµή στην εκάστοτε ζώνη µαγειρέµατος,
το αντίστοιχο πλήκτρο Συν
ή το πλήκτρο Μείον
.
Στην ένδειξη της βαθµίδας µαγειρέµατος εµφανίζεται ένα P.
Η λυχνία ελέγχου πάνω από το πλήκτρο σβήνει.
3. Μετά από 10 λεπτά η βαθµίδα ισχύος απενεργοποιείται αυτοµάτως. Το P
σβήνει και χαµηλώνει στη στη βαθµίδα µαγειρέµατος 9.
Υπόδειξη:
Για την πρόωρη απενεργοποίηση της βαθµίδας ισχύος πατήστε το πλήκτρο
Μείον
.
∆ιαχείριση ισχύος
Στοιχεία (∆ιαχείριση ισχύος)
60
Ανά δύο ζώνες µαγειρέµατος αποτελούν – για τεχνικούς λόγους – ένα
στοιχείο και διαθέτουν µια µέγιστη ισχύ.
Αν υπερβείτε αυτή την περιοχή ισχύος ενεργοποιώντας µια υψηλή βαθµίδα
µαγειρέµατος ή τη λειτουργία ισχύος, το σύστηµα διαχείρισης ισχύος µειώνει
τη βαθµίδα µαγειρέµατος της αντίστοιχης ζώνης που ανήκει στο ίδιο στοιχείο.
Η ένδειξη αυτής της ζώνης µαγειρέµατος αναβοσβήνει αρχικά, µετά
εµφανίζεται συνεχώς η ανώτατη εφικτή βαθµίδα µαγειρέµατος.
Καθάρισµα και περιποίηση
Καθάρισµα και περιποίηση
• Πριν το καθάρισµα απενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος
και αφήστε το να κρυώσει.
• Το κεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται σε καµία
περίπτωση να καθαριστεί µε συσκευή καθαρισµού µε ατµό ή
κάτι παρόµοιο!
• Κατά το καθάρισµα προσέχετε να σκουπίζετε µόνο για λίγο το
πλήκτρο ON/OFF. Έτσι η συσκευή δεν θα ενεργοποιηθεί κατά
λάθος!
GR
Ειδικές ακαθαρσίες
Οι δύσκολες ακαθαρσίες και οι λεκέδες (από άλατα, γυαλάδες)
καθαρίζονται καλύτερα όταν το πεδίο µαγειρέµατος είναι ακόµη
χλιαρό. Χρησιµοποιείτε συνήθη καθαριστικά εµπορίου.
Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο σηµείο 2.
Φαγητά που έχουν υπερχειλίσει τα µαλακώνετε µε ένα
βρεγµένο πανί και µετά καθαρίζετε τα υπόλοιπα µε µια ειδική
ξύστρα γυαλιού για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Μετά, καθαρίζετε
την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος
Σηµαντικό! Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καυστικά απορρυπαντικά,
όπως π.χ. καθαριστικά που προκαλούν γρατσουνιές,
καθαριστικά για σκουριά και λεκέδες κλπ.
Καθάρισµα µετά τη χρήση
1. Καθαρίζετε όλο το πεδίο µαγειρέµατος πάντα όταν είναι
βρώµικο – καλύτερα µετά από κάθε χρήση. Χρησιµοποιείτε ένα
υγρό πανί και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί, ώστε να
µην µένουν υπολείµµατα του απορρυπαντικού στην επιφάνεια.
Εβδοµαδιαία περιποίηση
2. Καθαρίζετε και περιποιείστε όλο το πεδίο µαγειρέµατος µια
φορά την εβδοµάδα πολύ καλά µε τα συνήθη καθαριστικά
προϊόντα του εµπορίου για υαλοκεραµικές επιφάνειες.
Ακολουθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του εκάστοτε
κατασκευαστή.
Τα προϊόντα καθαρισµού δηµιουργούν ένα λεπτό στρώµα
προστασίας που εµποδίζει την απορρόφηση του νερού και των
ακαθαρσιών. Οι ακαθαρσίες παραµένουν πάνω σε αυτό το
στρώµα και µετά καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα. Μετά
στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί. ∆εν
επιτρέπεται να µένουν υπολείµµατα των καθαριστικών στην
επιφάνεια, γιατί όταν θερµαίνονται αλλοιώνουν την επιφάνεια.
Καµένη ζάχαρη και λιωµένο συνθετικό πρέπει να καθαρίζονται
αµέσως – όταν είναι ακόµη ζεστά - µε µια ξύστρα γυαλιού. Μετά,
καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2.
Κόκκοι άµµου, που ίσως πέσουν στην επιφάνεια καθώς
καθαρίζετε πατάτες ή πλένετε σαλάτες, µπορούν να
προκαλέσουν γρατσουνιές καθώς µετατοπίζετε τα σκεύη. Γι’
αυτό το λόγο προσέχετε να µην µένουν κόκκοι άµµου πάνω στην
επιφάνεια.
Χρωµατικές αλλαγές του πεδίου µαγειρέµατος δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία και τη σταθερότητα του υαλοκεραµικού πεδίου. ∆εν
πρόκειται για ζηµία του υαλοκεραµικού πεδίου, αλλά για
υπολείµµατα που δεν καθαρίστηκαν και κάηκαν.
Γυαλάδες δηµιουργούνται καθώς τρίβεται ο πάτος του σκεύους,
ειδικά όταν χρησιµοποιείτε σκεύη µαγειρικής µε πάτο αλουµινίου
ή ακατάλληλα προϊόντα καθαρισµού. Καθαρίζουν µε µεγάλη
δυσκολία µε τα συνήθη προϊόντα καθαρισµού. Ενδεχοµένως θα
πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές το καθάρισµα. Με τη
χρήση ακατάλληλων µέσων καθαρισµού και σκευών µε τραχύ
πάτο, το ντεκόρ µε τον καιρό τρίβεται και δηµιουργούνται
σκούροι λεκέδες.
61
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος
Επεµβάσεις και επισκευές στη συσκευή από άτοµα που δεν
διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις είναι επικίνδυνες, γιατί
υπάρχει
κίνδυνος
έκρηξης,
ηλεκτροπληξίας
και
βραχυκυκλώµατος. Η απαγόρευση διεξαγωγής τους σας
προστατεύει από σωµατικές βλάβες και ζηµίες της συσκευής. Γι’
αυτό το λόγο επιτρέψτε µόνο σε ένα ειδικό, π.χ. την Τεχνική
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, να διεξάγει αυτές τις
εργασίες.
Παρακαλούµε προσέξτε
Αν στη συσκευή σας προκληθεί κάποια βλάβη, ελέγξτε µε βάση
αυτές τις οδηγίες χρήσης µήπως µπορείτε µόνοι σας να τις
διορθώσετε.
Ακολούθως θα βρείτε οδηγίες για την αντιµετώπιση
βλαβών.
Οι ασφάλειες πέφτουν συχνά;
Καλέστε µια Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή έναν
ηλεκτρολόγο!
Το επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος δεν ενεργοποιείται;
• Έπεσε η ασφάλεια του σπιτιού (πίνακας µε ασφάλειες);
• Είναι συνδεδεµένο το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο;
• Είναι κλειδωµένα τα πλήκτρα-αισθητήρια, δηλ. ανάβει η λυχνία
ελέγχου πάνω από το πλήκτρο κλειδώµατος
;
GR
Το σύµβολο
αναβοσβήνει και ακούγεται για λίγο ένα
συνεχές ηχητικό σήµα.
Τα πλήκτρα-αισθητήρια αφής (Touch-Control) είναι συνεχώς
πατηµένα γιατί υπερχείλισε φαγητό ή τα ακουµπά κάποιο σκεύος
ή άλλο αντικείµενο.
Βοήθεια: Καθαρίστε την επιφάνεια ή αποµακρύνετε το
αντικείµενο.
Για να σβήσει το σύµβολο
πατήστε το ίδιο πλήκτρο ή
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος.
Εµφανίζεται στην ένδειξη ο κωδικός σφάλµατος E2;
Το ηλεκτρονικό σύστηµα είναι πολύ ζεστό. Ελέγξτε τον
εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος, προσέξτε ειδικά αν
αερίζεται καλά.
Βλέπε κεφάλαιο Προστασία υπερθέρµανσης.
Εµφανίζεται στην ένδειξη ο κωδικός σφάλµατος U400;
Το πεδίο µαγειρέµατος είναι λάθος συνδεδεµένο. Το σύστηµα
απενεργοποιείται µετά από 1 δευτερόλεπτο και ακούγεται ένα
συνεχές ηχητικό σήµα. Κάντε τη σύνδεση µε τη σωστή τάση
δικτύου.
Εµφανίζεται στην ένδειξη ένας κωδικός σφάλµατος (ERxx ή
Ex);
Υπάρχει κάποιο τεχνικό σφάλµα. Παρακαλούµε να καλέσετε την
Τεχνική Υπηρεσία.
Εµφανίζεται το σήµα σκεύους ;
Μια ζώνη µαγειρέµατος ενεργοποιήθηκε και το πεδίο
µαγειρέµατος περιµένει να τοποθετήσετε το σωστό σκεύος
(αναγνώριση σκεύους). Μόνο τότε θα ενεργοποιηθεί.
Το σήµα σκεύους
εµφανίζεται ξανά παρότι τοποθετήθηκε
σκεύος;
Το σκεύος µαγειρικής δεν είναι κατάλληλο για επαγωγικό πεδίο ή
έχει πολύ µικρή διάµετρο.
• Είναι τα πλήκτρα-αισθητήρια κλειδωµένα (ασφάλεια για
παιδιά), δηλαδή στην ένδειξη εµφανίζεται ένα L;
• Καλύπτονται εν µέρει τα πλήκτρα-αισθητήρια από κάποιο
υγρό πανί, από υγρά ή από κάποιο µεταλλικό αντικείµενο;
Αποµακρύνετέ τα.
• Χρησιµοποιούνται λάθος σκεύη; Βλέπε κεφάλαιο «Σκεύη για
επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος».
Τα σκεύη µαγειρικής που χρησιµοποιείτε κάνουν κάποιο
θόρυβο;
Οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. ∆εν υπάρχει κίνδυνος για το
επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος ή το σκεύος.
Ο ανεµιστήρας ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί µετά την
απενεργοποίηση της συσκευής;
Είναι φυσικό γιατί ψύχεται το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Το πεδίο µαγειρέµατος κάνει κάποιο θόρυβο (µεταλλικός
ήχος ή τρίξιµο);
Οφείλεται σε τεχνικούς λόγους και δεν µπορεί να αποφευχθεί.
Το πεδίο µαγειρέµατος έχει σχισµές ή ραγίσµατα;
Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας
στην υαλοκεραµική επιφάνεια υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας! Κατεβάστε την
κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική
Υπηρεσία.
62
Οδηγίες συναρµολόγησης
Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό
στα έπιπλα κουζίνας
Οδηγίες συναρµολόγησης
• Οι καπλαµάδες, οι συνθετικές επικαλύψεις και τα µέσα
κόλλησης στα διπλανά έπιπλα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε
υψηλές θερµοκρασίες (>75°C). Αν οι καπλαµάδες και οι
επικαλύψεις δεν είναι αρκετά ανθεκτικές σε υψηλές
θερµοκρασίες µπορεί να παραµορφωθούν.
• Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τον
εντοιχισµό.
• Η χρήση προστατευτικών λωρίδων από µασίφ ξύλο στον
πάγκο εργασίας πίσω από το πεδίο µαγειρέµατος, στο σηµείο
ένωσης µε τον τοίχο, επιτρέπεται αν τηρούνται οι ελάχιστες
αποστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια εντοιχισµού.
• Οι ελάχιστες αποστάσεις των ανοιγµάτων για την τοποθέτηση
του πεδίου προς την πίσω πλευρά πρέπει να τηρούνται
σύµφωνα µε το σχέδιο εντοιχισµού.
• Σε περίπτωση εντοιχισµού απευθείας δίπλα σε ένα ψηλό
ντουλάπι πρέπει να τηρείται µια απόσταση ασφαλείας
τουλάχιστον 40 mm. Η πλαϊνή πλευρά του ντουλαπιού πρέπει
να επενδυθεί µε υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Για
τεχνικούς λόγους, ωστόσο, η απόσταση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 300 mm.
• Η απόσταση µεταξύ πεδίου µαγειρέµατος και αποροφητήρα
πρέπει να είναι τουλάχιστον στο µέγεθος που ορίζεται στις
οδηγίες τοποθέτησης του αποροφητήρα.
• Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές µεµβράνες,
φελιζόλ, καρφιά) κοντά στα παιδιά, γιατί αυτά τα αντικείµενα
αποτελούν ενδεχόµενες πηγές κινδύνου. Μπορεί να καταπιούν
τα µικροαντικείµενα και µε τις µεµβράνες υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας.
GR
Τοποθέτηση
Σηµαντικές υποδείξεις
• Αν υπάρχουν τραβέρσες κάτω από τον πάγκο εργασίας
πρέπει να βγουν τουλάχιστον από την περιοχή του ανοίγµατος
του πάγκου εργασίας.
• Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική θέρµανση από κάτω,
π.χ. από κάποιο φούρνο χωρίς ανεµιστήρα εγκάρσιας ροής.
• Όταν στις εντοιχισµένες εστίες λειτουργεί η πυρόλυση, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται το επαγωγικό πεδίο
µαγειρέµατος.
• Σε περίπτωση εντοιχισµού πάνω από συρτάρι, προσέξτε να
µην υπάρχουν, όσο είναι δυνατό, µυτερά αντικείµενα µέσα στο
συρτάρι. Τα αντικείµενα αυτά µπορεί ενδεχοµένως να
διπλώσουν στην κάτω πλευρά του πεδίου µαγειρέµατος και να
µπλοκάρουν το συρτάρι.
• Αν υπάρχει ένα ενδιάµεσο δάπεδο κάτω από το πεδίο
µαγειρέµατος, η ελάχιστη απόσταση από την κάτω πλευρά του
πεδίου µαγειρέµατος πρέπει να ανέρχεται στα 20 mm, ώστε να
διασφαλίζεται επαρκής αερισµός του πεδίου µαγειρέµατος.
• ∆εν επιτρέπεται ο εντοιχισµός του πεδίου µαγειρέµατος πάνω
από ψυκτικές συσκευές, πλυντήρια πιάτων καθώς και
πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων.
• Πρέπει να φροντίσετε – λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς – να
µην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα που µπορεί
εξαιτίας της θερµότητας να παραµορφωθούν, απευθείας δίπλα
ή κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος.
Μόνωση πεδίου µαγειρέµατος
Πριν τον εντοιχισµό πρέπει να τοποθετηθεί χωρίς κανένα κενό η
µόνωση του πεδίου που υπάρχει στη συσκευασία.
Αερισµός
• Η απόσταση ανάµεσα στο επαγωγικό πεδίο µαγειρέµατος και
στο έπιπλο κουζίνας ή στις εντοιχιζόµενες συσκευές πρέπει να
επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται επαρκής
αερισµός κι εξαερισµός της επαγωγής.
• Αν η ισχύς κάποιας ζώνης µαγειρέµατος µειώνεται ή
µηδενίζεται συχνά από µόνη της (βλέπε κεφάλαιο Προστασία
από υπερθέρµανση), τότε είναι πιθανόν να µην επαρκεί η
ψύξη. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να ανοίξετε την πίσω
πλευρά του ντουλαπιού κοντά στην περιοχή ανοίγµατος του
πάγκου εργασίας, καθώς και να αφαιρέσετε το µπροστινό
εγκάρσιο δοκάρι του επίπλου καθ’ όλο το πλάτος του πεδίου
µαγειρέµατος, ώστε να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία του
αέρα.
• Πρέπει ανάµεσα στην άκρη του πεδίου µαγειρέµατος και τον
πάγκο εργασίας ή ανάµεσα στον πάγκο εργασίας και τον τοίχο
να µην υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν υγρά σε ηλεκτρικές
συσκευές που ενδεχοµένως είναι εντοιχισµένες από κάτω.
• Κατά τον εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος σε πάγκο
εργασίας µε ανώµαλη επιφάνεια, π.χ. µε κεραµική ή παρόµοια
επικάλυψη (πλακάκια κλπ.), πρέπει να βγει η στεγανοποίηση
που ενδεχοµένως υπάρχει στο πεδίο µαγειρέµατος και να
στεγανοποιηθεί η επιφάνεια µαγειρέµατος από τον πάγκο
εργασίας µε ελαστικά υλικά στεγανοποίησης (µαστίχη).
• Σε καµία περίπτωση µην κολλάτε το πεδίο µαγειρέµατος
µε σιλικόνη! Γιατί αργότερα δεν θα µπορείτε να αφαιρέσετε το
πεδίο µαγειρέµατος χωρίς να καταστραφεί.
Άνοιγµα πάγκου εργασίας
Το άνοιγµα στον πάγκο εργασίας θα πρέπει να γίνει µε όσο το
δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια µε ένα καλό, ίσιο πριόνι ή µε
φρέζα. Οι επιφάνειες κοπής πρέπει µετά να στεγανοποιηθούν,
για να µην µπορεί να µπει υγρασία.
Το άνοιγµα του πεδίου µαγειρέµατος γίνεται σύµφωνα µε το
σχέδιο. Η υαλοκεραµική επιφάνεια µαγειρέµατος πρέπει
οπωσδήποτε να τοποθετηθεί οριζοντίως και στο ίδιο επίπεδο. Η
γυάλινη επιφάνεια µπορεί να ραγίσει αν τεντωθεί υπερβολικά.
Ελέγξτε τη στεγανοποίηση της επιφάνειας µαγειρέµατος αν
εφαρµόζει καλά και χωρίς κενά.
63
Οδηγίες συναρµολόγησης
∆ιαστάσεις σε mm
GR
Πήχεις
• Τοποθετήστε το πεδίο µαγειρέµατος και τεντώστε το.
• Τοποθετήστε από κάτω τον πήχη µε βίδες στις
προβλεπόµενες οπές στερέωσης, τεντώστε τον και σφίξτε τον.
• Σφίξτε τις βίδες µόνο µε κατσαβίδι µε το χέρι. Μη
χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό κατσαβίδι.
• Όταν ο πάγκος εργασίας είναι λεπτός, προσέξτε ιδιαιτέρως ο
πήχης να εφαρµόζει σωστά.
Για να τοποθετηθεί σωστά, πρέπει να βάλετε µια µετρική βίδα
(A) στον πήχη.
Σηµαντικό!
Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος τοποθετηθεί
στραβά ή τεντωθεί πολύ, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει!
Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους
∆ιάσταση φρεζαρίσµατος
Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος
Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο
Ύψος εντοιχισµού
Ηλεκτρική σύνδεση
• Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει µόνο από έναν
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό!
• Πρέπει να τηρούνται πλήρως οι νοµικές προδιαγραφές και οι
όροι σύνδεσης της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού.
• Κατά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να προβλεφθεί µια
εγκατάσταση που θα δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού από το
δίκτυο, από όλους τους πόλους, µε άνοιγµα επαφής
τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλες θεωρούνται εγκαταστάσεις
διαχωρισµού, όπως διακόπτες απόδοσης, ασφάλειες ή
προστατευτικά.
Κατά τη σύνδεση και την επισκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύµα µε µια από αυτές τις εγκαταστάσεις.
• Το καλώδιο της γείωσης πρέπει να είναι τόσο µακρύ, ώστε σε
περίπτωση που δεν λειτουργήσει το φέρον στοιχείο, η γείωση
να επιβαρυνθεί µετά από τα ρευµατοφόρα σύρµατα του
καλωδίου σύνδεσης.
• Το καλώδιο που περισσεύει πρέπει να τραβηχτεί έξω από την
περιοχή εντοιχισµού κάτω από τη συσκευή.
• Προσέξτε, η υπάρχουσα τάση δικτύου να συµφωνεί µε αυτή
που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
• Με τον εντοιχισµό, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης
προστασία από άγγιγµα.
• Προσοχή: Η εσφαλµένη σύνδεση µπορεί να οδηγήσει σε
καταστροφή του ηλεκτρονικού συστήµατος.
64
Οδηγίες συναρµολόγησης
GR
∆εν υπάρχει καλώδιο σύνδεσης από το εργοστάσιο
• Για τη σύνδεση πρέπει να ανοίξετε το καπάκι της υποδοχής
σύνδεσης στην κάτω πλευρά της συσκευής, για να φτάσετε
στον ακροδέκτη σύνδεσης. Μετά τη σύνδεση στερεώστε πάλι
το καπάκι και ασφαλίστε το καλώδιο σύνδεσης µε το σφικτήρα
του φέροντος στοιχείου.
• Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στον
τύπο H05 RR-F.
∆υνατότητες σύνδεσης: σύνδεση 6 πόλων
Τεχνικά στοιχεία
∆ιαστάσεις πεδίου µαγειρέµατος
ύψος/ πλάτος/ βάθος. . . . . . . . . . mm 50 x 900 x 350
Ζώνες µαγειρέµατος
αριστερά . . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
κέντρο πίσω . . . . . . . . . . Ø cm / kW
κέντρο µπροστά . . . . . . . Ø cm / kW
δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . . Ø cm / kW
21/ 2,3 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
21/ 2,3 (3,2)*
Πεδίο µαγειρέµατος συνολικά . . kW 7,4
Τιµές σύνδεσης
Τάση δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Ονοµαστική ισχύς εξαρτηµάτων . . . . . . 220 - 240V
Ζώνες µαγειρέµατος
αριστερά . . . . . . . . . . . . .
κέντρο πίσω . . . . . . . . . .
κέντρο µπροστά . . . . . . .
δεξιά . . . . . . . . . . . . . . . .
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
Ø cm / kW
26/ 2,4 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
18/1,85 (2,5)*
Πεδίο µαγειρέµατος συνολικά . . kW 7,4
Υπάρχει καλώδιο σύνδεσης από το εργοστάσιο
• Το πεδίο µαγειρέµατος διαθέτει από το εργοστάσιο ένα
καλώδιο σύνδεσης ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Η σύνδεση στο δίκτυο γίνεται σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα
σύνδεσης, εκτός κι αν το καλώδιο σύνδεσης διαθέτει ήδη
πρίζα.
• Εάν η σύνδεση δικτύου αυτής της συσκευής υποστεί ζηµιά,
πρέπει να αντικατασταθεί µε ένα ιδιαίτερο καλώδιο σύνδεσης.
Για να αποφευχθούν κίνδυνοι, αυτό επιτρέπεται να εκτελεστεί
µόνο από τον κατασκευαστή ή την τεχνική υπηρεσία του.
* Ισχύς µε ενεργοποιηµένη βαθµίδα ισχύος
Λειτουργία
Μετά τον εντοιχισµό του πεδίου και τη σύνδεση στο δίκτυο
παροχής ρεύµατος γίνεται αρχικά αυτοέλεγχος του συστήµατος
ελέγχου και στην ένδειξη εµφανίζεται µια πληροφορία σχετικά µε
το σέρβις για την Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.
Σηµαντικό: Για τη σύνδεση δικτύου δεν επιτρέπεται να υπάρχουν
αντικείµενα στα πλήκτρα αισθητήρων Touch-Control!
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
καφέ
µαύρο
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
καφέ
λευκό
µαύρο
∆υνατότητες σύνδεσης
Τιµές σύνδεσης
Τάση δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 3N~, 50-60 Hz
Ονοµαστική ισχύς εξαρτηµάτων . . . . . . 220 - 240V
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
καφέ
µαύρο
πράσινο-κίτρινο
µπλε
πράσινο-κίτρινο
λευκό
καφέ
µαύρο
Με ένα σφουγγάρι και νερό µε απορρυπαντικό πιάτων σκουπίστε
λίγο την επιφάνεια του πεδίου µαγειρέµατος και µετά στεγνώστε
την µε ένα πανί.
* Προσοχή! Ειδική σύνδεση 220 - 240 V 3~ !
65
TR
Ambalajın tasfiye edilmesi
Burada bulabilecekleriniz:
Ambalajı mümkün olduğunca çevreye zarar vermeyecek şekilde
tasfiye ediniz. Ambalaj malzemesinin yeniden işlenerek malzeme
dönüşümü, hammadde tasarrufu sağlayarak, çöp birikimini
azaltır.
Lütfen ocağınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki bilgileri
dikkatlice okuyunuz. Burada güvenliğinize ve cihazınızı uzun
süre zevkle kullanmanız için gereken kullanım ve bakım
kurallarına ilişkin önemli bilgiler bulacaksınız.
Arıza meydana gelmesi halinde, öncelikle „Sorun çıkarsa ne
yapmalı?“ bölümüne bir göz atınız. Önemsiz arızaları genelde
kendiniz giderebilir ve böylelikle gereksiz tamir masrafından
tasarruf etmiş olursunuz.
Bu kullanma talimatını itinayla saklayınız. Cihazın el değiştirmesi
halinde, lütfen bu kullanma ve montaj talimatını da bilgi ve
güvenlik amacıyla cihazın yeni sahibine veriniz.
Eski cihazların tasfiyesi
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki bu işaret,
bu ürünün normal çöp olarak tasfiye
edilemeyeceğini, tersine elektrikli ve elektronik
cihazların yeniden işlenmek üzere toplu tasfiye
yerlerine geri verilmek zorunda olduğunu
gösterir.
Bu ürünün doğru biçimde tasfiye edilmesine
göstereceğiniz katkı ile hem çevreyi hem de birlikte yaşadığınız
insanların sağlığını korumuş olursunuz. Yanlış tasfiye, çevre ve
insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu ürünün yeniden işlenmesine
yönelik daha ayrıntılı bilgiyi bağlı bulunduğunuz belediyeden, çöp
toplama merkezinden veya ürünü satın aldığınız mağazadan
edinebilirsiniz.
Usulüne uygun kullanım
Ocak, sadece evde yemek pişirmek üzere kullanılır. Amacı
dışında kullanılamaz ve gözetim altında kullanılmalıdır.
İçindekiler
Emniyet bilgileri .....................................................................
Bağlantı ve fonksiyon için .....................................................
Ocak hakkında ......................................................................
Kişiler hakkında.....................................................................
67
67
67
67
Cihaz tarifi............................................................................... 68
Sensör tuşları ile kullanım..................................................... 69
Kullanım ..................................................................................
Ocak......................................................................................
Tencere algılama .................................................................
Sınırlı işleme süresi...............................................................
Diğer fonksiyonlar .................................................................
Aşırı ısınmaya karşı koruma (Endüksiyon) ...........................
Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar .............................
Enerjiden tasarruf etmenin yolları .........................................
Isı dereceleri .........................................................................
Artık sıcaklık..........................................................................
Tuş kullanımı.........................................................................
Ocağın ve ocak gözünün açılması........................................
Ocak gözünün kapatılması ...................................................
Ocağın kapatılması ...............................................................
STOP fonksiyonu .................................................................
Kilitleme ...............................................................................
Çocuk kilidi ...........................................................................
Otomatik kapanma (Zamanlayıcı).........................................
Kısa süreli saat ayarı (Yumurta saati)...................................
Pişirme başlangıcı otomatiği ................................................
Sıcak tutma fonksiyonu ........................................................
Yüksek ateş (P işaretli ocak gözleri) ....................................
Power yönetimi .....................................................................
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
72
72
72
72
72
73
73
74
74
75
76
76
76
Temizlik ve bakım................................................................... 77
Cam seramik ocak yüzeyi ..................................................... 77
İnatçı kirler ............................................................................ 77
Problem çıkarsa ne yapmalı?................................................ 78
Montaj talimatı ........................................................................
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri ................................
Havalandırma........................................................................
Montaj ...................................................................................
Elektrik bağlantısı..................................................................
Teknik veriler.........................................................................
İlk çalıştırma..........................................................................
66
79
79
79
79
80
81
81
Emniyet bilgileri
Bağlantı ve fonksiyon için
Emniyet bilgileri
• Cihazlar, ilgili emniyet talimatları uyarınca yapılırlar.
• Cihazların şebeke bağlantısını, bakımını ve tamirini ancak
yetkili bir uzman, geçerli emniyet talimatlarına göre yapabilir.
Cihazda yapılacak usulüne uygun olmayan işlemler,
güvenliğinizi tehlikeye atar.
Ocak hakkında
• Ocağın yüksek ateşe getirilmesi halinde (enerji derecesi)
meydana gelen son derece hızlı reaksiyon nedeniyle
endüksiyon ocağının gözetimsiz işletilmemesi gereklidir!
• Pişirirken, ocağın gözlerinin son derece hızlı ısındığını göz
önünde bulundurunuz. Aşırı ısınma tehlikesi meydana
gelebileceğinden, tencerelerin içi boş olarak kaynatılmasından
kaçınınız!
• Boş tencere ya da tavaları ocak açıkken üzerine koymayınız.
• Simmer tencere adı verilen ve hassas yiyecekleri suda
kaynatmadan pişiren tencere türlerinin kullanımında dikkat
edilmelidir. Bu tür tencereler fark edilmeden boşa
kaynayabilirler! Bu ise hem tencerenin hem de ocağın hasar
görmesine yol açar. Bu konuda hiç bir sorumluluk kabul
edilmez!
• Ocak gözlerini işi bittikten sonra, sadece tencere algılama
fonksiyonu ile değil, eksi tuşuna basarak mutlaka kapatınız.
• Aşırı ısınmış yağlar, kendiliğinden alev alabilirler. Yağlı
yemekleri denetimsiz pişirmeyiniz. Alev alan yağları asla su ile
söndürmeye kalkışmayınız! Üzerine kapak kapatıp, ocağın
gözünü kapatınız.
• Cam seramik yüzey, son derece dayanıklıdır. Ama buna
rağmen sert cisimleri cam seramik yüzeye düşürmemeye
dikkat ediniz. Noktasal darbeler ocak yüzeyinin kırılmasına yol
açabilir.
• Cam seramikte meydana gelebilecek kırılmalar, çatlaklar ya da
diğer hasarlarda elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur. Cihazı
hemen kapatınız. Hemen sigortayı kapatıp, müşteri servisini
arayınız.
• Ocağın sensör kumandasında meydana gelen herhangi bir
arıza nedeniyle kapatılamaması halinde, hemen sigortayı
kapatıp, müşteri servisini arayınız.
• Ev aletleri ile çalışırken dikkatli olunuz! Bağlantı kablolarının
ocağın sıcak durumdaki gözlerine değmemesine dikkat ediniz.
• Cam seramik yüzey, üzerine herhangi bir eşya koymaya
uygun değildir.
TR
• Ocak gözlerine alüfolyo veya plastik madde koymayınız.
Eriyebilecek her şeyi ısınmış ocaktan uzak tutunuz, örneğin
plastik maddeler, folyo, özellikle şeker ve fazla şekerli
yiyecekleri. Yüzeyin hasar görmemesi için şekeri daha sıcak
iken özel bir cam spatulası ile cam seramik yüzeyden
tamamen kazıyınız.
• Isınabilecekleri nedeniyle metal cisimlerin (mutfak aletleri,
çatal, kaşık v.b.) endüksiyon ocağının üzerine konulmaması
gereklidir. Yanma tehlikesi!
• Yangın çıkarabilecek, kolay alev alan veya eriyip deforme
olabilecek cisimleri doğrudan ocağın üzerine koymayınız.
• Üzerinizdeki metal cisimler endüksiyon ocağına fazla
yaklaşmanız halinde ısınabilirler. Dikkat, yanma tehlikesi.
Manyetik olmayan cisimler (örneğin altın ya da gümüş yüzük
bundan etkilenmezler.
• Hiç bir zaman ağzı kapalı konserve kutularını ve tabakalı
ambalajları ocak gözünde ısıtmaya kalkışmayınız. Bunlar
ısıdan patlayabilirler!
• Kirler,
cihaz
tarafından
parmak
teması
olarak
algılanabileceğinden dolayı, sensör tuşlarını temiz tutmaya
özen gösteriniz. Asla sensör tuşlarının üzerine herhangi bir
cisim (tencere, bez, v.b.) koymayınız!
Tencerenin sensör tuşlarının üzerine taşması halinde,
kapatma tuşuna basmanızı tavsiye ederiz.
• Sıcak tencere ya da tavaların sensör tuşlarını kapatmaması
gereklidir. Bu durumda cihaz otomatikman kapanır.
• Evde ocağın üzerine erişebilecek ev hayvanları bulunması
halinde, çocuk kilidinin devreye sokulması gerekir.
• Hazır mutfak ocaklarında piroliz işletiminin olması halinde,
endüksiyon ocak kullanılamaz.
Kişiler hakkında
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi
olmaksızın ya da bu kişi tarafından cihazın nasıl kullanılacağı
tarif edilmeden sınırlı psikolojik, duyusal veya zihinsel yetilere
sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından ya da tecrübesizce ve/
veya bilgisizce kullanılamaz.
Çocukların cihazla oynamamalarına dikkat edilmelidir.
• Dikkat!
Isıtma bölmesi ile pişirme gözleri, çalışır halde iken sıcaktırlar.
Bu nedenle çocukların ocaktan uzak tutulmaları gerekir.
• Kalp pili ya da implante edilmiş ensülin pompası taşıyanların,
implantasyonlarının
endüksiyon
ocağından
olumsuz
etkilenmeyeceğinden emin olmaları gerekir (endüksiyon
ocağının frekans alanı 20-50 kHz arasındadır).
67
Cihaz tarifi
TR
C
i
h
a
z
ta
r
if
i
Görünüm, şemadakinden sapma gösterebilir.
1. Ön sol endüksiyon ocak gözü
2. Arka sol endüksiyon ocak gözü
3. Arka sağ endüksiyon ocak gözü
4. Ön sağ endüksiyon ocak gözü
5. Dokunmatik kontrol paneli
6. Cam seramik ocak yüzeyi
7. Açma tuşu
8. Kapama tuşu
9. Ön sağ ocak gözü kontrol tuşu
10. Cam seramik ocak gözlerinin konumlarını belirten işaret
11. Eksi tuşu (küçültme)
12. Artı tuşu (yükseltme)
13. Pişirme derecesi göstergesi
14. Kontrol lambalı Power tuşu
15. Stop tuşu
16. Kontrol lambalı kilit tuşu
17. Kontrol lambalı sıcak tutma tuşu
18. SAAT kontrol tuşu
68
Cihaz tarifi
Sensör tuşları ile kullanım
Cam seramik ocağın kullanımı dokunmatik kontrol sensör tuşları
ile yapılmaktadır. Sensör tuşları şu şekilde çalışır: Cam seramik
yüzeydeki bir işarete parmağınızın ucuyla dokununuz. Her doğru
dokunuş, bir sinyal sesi ile teyit edilir. Bundan sonra dokunmatik
kontrol sensör tuşu „Tuş” olarak tanımlanacaktır.
Açma tuşu
(7) / Kapama tuşu
(8)
Bu tuşlar ile tüm ocak alanı açılır ve kapatılır (ana şalter).
Eksi tuşu
(11) / Artı tuşu
(12)
Bu tuşlar ile pişirme dereceleri, otomatik kapanma ve kısa süreli
saat ayarları yapılır. Eksi tuşu ile gösterge değeri düşürülürken,
artı tuşu ile yükseltilir.
Her iki tuşa aynı anda basılarak ise, gösterge değeri sıfırlanabilir.
TR
Pişirme derecesi göstergesi
(13)
Pişirme derecesi göstergesi, seçilen ısı derecesini veya şunları
gösterir:
H ............... Artık sıcaklık
P................ Enerji derecesi (Power)
.............. Tencere algılama
A................ Pişirme otomatiği
STOP ........ Stop fonksiyonu
L ................ Çocuk kilidi (Child-Lock)
.............. Sıcak tutma fonksiyonu
Yüksek ısı tuşu
(14)
Yüksek ateş endüksiyonlu ocak gözlerine ek güç verir.
STOP tuşu
(15)
Pişirme işlemi, kısa süreli olarak STOP fonksiyonu ile kesilebilir.
Kilit tuşu
(16)
Kilit tuşu ile tuşlar kilitlenebilir.
Sıcak tutma tuşu
(17)
Hazır yemeklerin sıcak olarak muhafaza edilmesi için.
69
Kullanım
TR
Ocak
Sınırlı işleme süresi
Ocak gözü bir endüksiyon alan ile donatılmıştır. Cam seramik
ocak gözünün altındaki bir endüksiyon bobini, cam seramiği
geçerek, kap tabanına ısı veren elektriği indükleyen bir elektro
manyetik dönüşüm alanı oluşturur.
Endüksiyon ocakta ısı bir ısı elementi tarafından tencere
üzerinde yemek malzemesine ulaşmaz, tersine gerekli ısı,
endüksiyon akımları yoluyla doğrudan kabın içinde oluşur.
Endüksiyon ocağı otomatik bir işleme süresi sınırlama
fonksiyonuna sahiptir.
Her ocak gözünün çalıştırma süresi, seçilen ısı derecesine
bağlıdır (bkz. Tablo).
Bunda önkoşul, çalıştırma sırasında ocak gözünün ısı ayarında
değişiklik yapılmamasıdır.
İşleme süresi sınırlama fonksiyonu devreye girdiğinde, ocak
gözü kapanır, kısa bir sinyal sesi gelir ve göstergede bir H harfi
görülür.
Otomatik kapanma fonksiyonu, işleme süresini sınırlama
fonksiyonu karşısında önceliğe sahiptir, yani ocak gözü, ancak
otomatik kapanma fonksiyonunun süresi dolmuş ise kapatılır
(örn. otomatik kapanma fonksiyonu 99 dakika ile 9 ısı
derecesinde ile mümkündür).
Kullanım
Endüksiyon ocağının avantajları
– Tencereye doğrudan enerji aktarımı yoluyla pişirirken
enerjiden tasarruf (manyetik materyalden kap gerekir),
– enerji, sadece tencereye aktarıldığından artan güvenlik,
– endüksiyon ocağı ile tencere tabanı arasında yüksek derecede
etkili enerji aktarımı,
– yüksek ısınma hızı,
– ocak gözünün sadece tencere tabanı ile ısınmasından dolayı
yanık tehlikesi düşüktür ve taşan malzeme yanmaz,
– enerji akımının hızlı ve hassas ayar imkanı.
Tencere algılama
Ocak gözü açık iken üzerinde tencere yok ise ya da çok küçük bir
tencere varsa, bu durumda enerji aktarılmaz. Isı derecesi
göstergesinde yanıp sönen bir , buna dikkat çeker.
Ocak gözüne uygun bur tencere konduğunda, ayarlanan ısı
değeri yeniden devreye girer ve ısı derecesi göstergesi yanar.
Kabın ocaktan alınması halinde, enerji akımı kesilir ve ısı
derecesi göstergesinde yanıp sönen bir
görünür.
Eğer küçük tencere ya da tava konulur ve tencere algılama
fonksiyonu devreye sokulursa, sadece bunların ihtiyacı duyduğu
kadar ısı aktarılır.
Tencere algılama sınırları
Ocak gözü çapı
(mm)
Asgari çap
Tencere tabanı (mm)
145
90
180
120
210
135
260
170
Ayarlanan ısı
derecesi
Dakika bazında sınırlı işleme
süresi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
120
520
402
318
260
212
170
139
113
90
10
Diğer fonksiyonlar
Bir ya da birden fazla sensör tuşuna uzun süreli ya da aynı anda
basılması halinde (örn. yanlışlıkla sensör tuşları üzerine tencere
konulması nedeniyle) devreye girme fonksiyonu gerçekleşmez.
işareti yanıp söner ve sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir. Bir kaç
saniye sonra da ocak kapanır. Lütfen cismi sensör tuşlarının
üzerinden alınız.
işaretinin sönmesi için aynı tuşa basınız veya ocağı kapatıp,
tekrar açınız.
Aşırı ısınmaya karşı koruma (Endüksiyon)
Ocağın çok yüksek ısıda uzun süreli kullanılması ve oda ısısının
yüksek olması halinde, ocak elektroniği gereken ölçüde
soğuyamaz.
Elektronik sisteminde çok yüksek ısıların meydana gelmemesi
için, gerekirse ocak gözünün kapasitesi kendiliğinden düşürülür.
Ocağın normal kullanımında ve normal oda sıcaklığında sık sık
E2 görünmesi halinde, soğutma sistemi yetersiz demektir.
Bunun nedeni mobilyada soğutma deliklerinin olmaması veya
yalıtım eksikliği olabilir. Gerek görülmesi halinde montaj gözden
geçirilmelidir.
70
Kullanım
TR
Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar
Enerjiden tasarruf etmenin yolları
Endüksiyon ocağında kullanılacak olan pişirme kaplarının
metalden yapılmış, manyetik özelliklere sahip ve yeterli bir taban
çapına sahip olması zorunludur.
Sadece endüksiyona uygun tabanlı tencereler kullanınız.
Aşağıda yeni endüksiyon ocağınızı ve tencerelerinizi enerjiden
tasarruf edecek ve etkili biçimde kullanmanın yollarına ilişkin bazı
bilgiler bulacaksınız.
• Tencere tabanının çapı ocağın gözünün çapı ile eşit olmalıdır.
• Tencere satın alırken, daha çok tencerenin üst çapının
belirtildiğine dikkat ediniz. Bu, genelde tencere tabanının
çapından daha büyüktür.
• Düdüklü tencereler, kapalı pişirme alanı ve yüksek basınç
sayesinde zamandan ve enerjiden özellikle tasarruf sağlarlar.
Kısa pişirme süreleri vitaminlerin korunmasını sağlar.
• Düdüklü tencerede her zaman yeterli miktarda sıvı olmasına
dikkat ediniz, çünkü tencerenin boşa kaynaması yüzünden
aşırı ısınma nedeniyle ocak gözü ve tencere hasar görebilir.
• Tencereleri mümkünse her zaman uygun büyüklükte kapakla
kapatınız.
• Her yemek malzemesi miktarına uygun tencere kullanılmalıdır.
Büyük olmaları nedeniyle içi tam doldurulamayan tencereler,
enerji israfına yol açarlar.
Uygun pişirme kapları
Uygun olmayan pişirme
kapları
Kalın tabanlı emayeli çelik kaplar Bakır, paslanmaz çelik,
alüminyum, ısıya dayanıklı
Emaye tabanlı dökme demirden cam, tahta, seramik veya
kaplar
terakotadan (pişmiş toprak)
yapılmış kaplar
Paslanmaz çok katlı çelik,
paslanmaz ferrit çelikten veya
özel tabanlı alüminyumdan
yapılmış kaplar
Kabın ocağa uygun olup olmadığını şöyle saptayabilirsiniz:
Aşağıda tarif edilen manyetik testini yapınız veya kabın üzerinde
endüksiyon akımında pişirmeye uygun olduğuna dair bir işaret
olduğundan emin olunuz.
Manyetik testi:
Pişirme kabının altına bir mıknatıs tutunuz. Eğer mıknatıs
çekiyorsa, bu kap, endüksiyon ocağında kullanılmaya uygun
demektir.
Uyarı:
Bazı üreticilerin endüksiyon ocağına uygun kaplarının
kullanılmasında, tencerenin yapım tarzından kaynaklanan bir
takım sesler çıkabilir.
Isı dereceleri
Ocak gözlerinin ısısı, çok kademeli olarak ayarlanabilmektedir.
Tabloda her kademe için kullanım örneklerini bulabilirsiniz.
Isı derecesi
0
Kapalı pozisyon, soğumaya terketme
Sıcak tutma fonksiyonu
1-2
3
4-5
6
7-8
Simmer tencere adı verilen ve hassas yiyecekleri suda
kaynatmadan pişiren tencere türlerinin kullanımında dikkat
edilmelidir. Bu tür tencereler fark edilmeden boşa kaynayabilirler!
Bu ise hem tencerenin hem de ocağın hasar görmesine yol açar.
Bu konuda hiç bir sorumluluk kabul edilmez!
Kullanım alanı
Ufak miktarları pişirmeye devam
(en düşük ısı)
Pişirmeye devam
Büyük miktarları pişirmeye devam,
büyük parçaları kızartmaya devam etme
Kızartma, yağda hafif kızartma
Kızartma
9
Hafif pişirme, hafif kızartma, kızartma
P
Yüksek ateş (en yüksek ısı)
Artık sıcaklık
Cam seramik ocak, H artık sıcaklık göstergesine.
Ocak kapatıldıktan sonra H yandığı sürece, kalan
sıcaklık, yemeklerin eritilmesi ya da sıcak tutulması için
kullanılabilir.
H harfinin sönmesinden sonra da ocak gözü hala sıcak olabilir.
Bu nedenle yanma tehlikesi vardır!
Bir endüksiyon ocak gözünde cam seramik doğrudan ısınmaz,
bilakis sadece tencereden geri gelen ısı ile ısınır.
71
Kullanım
TR
Tuş kullanımı
Burada tarif edilen kumanda, bir (seçilmiş) tuşa basılmasından hemen sonra
bir başka tuşa daha basılmasını gerektirir.
Sonraki tuşa basılması genel olarak 10 saniye içinde gerçekleşmelidir, aksi
takdirde istenen ayar yapılamaz.
Artı / Eksi tuşlarına tek tek basmak mümkündür veya sürekli basılı tutmak
mümkündür.
Ocağın ve ocak gözünün açılması
1. Açma tuşuna
ısı derecesi göstergeleri sıfırlanana kadar basınız.
Kısa bir sinyal sesi duyulur. Kumanda şimdi çalışmaya hazırdır.
Endüksiyona uygun
2. Hemen ardından cak gözlerinden birinin artı tuşu
veya eksi tuşu
ile bir ısı derecesi seçiniz.
Artı tuşuna basılması ile 1. ısı derecesi harekete geçirilir, eksi tuşuna
basılması halinde ise 9.
3. Hemen ardından indüklemeye uygun tencereyi ocak gözüne koyun.
Tencere algılama fonksiyonu sayesinde endüksiyon bobini devreye girer.
Tencere ısınır.
Ocağa metal tencere konulmadığı sürece gösterge ayarlanan ısı
derecesi ve işareti arasında değişir.
Üzerine tencere konulmaması halinde ocak gözü, emniyet nedeniyle
10 dakika sonra kapanır. Bu konuda „Tencere algılama fonksiyonu“
bölümünü dikkate alınız.
Ocak gözünün kapatılması
4. a) Eksi tuşuna
ısı derecesi göstergesi sıfırlanana kadar basınız veya
ve artı tuşuna
aynı anda bir kez basınız. Ocak
b) eksi tuşuna
gözü, her ısı derecesinden doğrudan kapatılır, veya
c) kapama tuşuna
gözleri kapanır).
basınız. Tüm ocak alanı kapanacaktır (tüm ocak
Ocağın kapatılması
5. Kapama tuşuna
kapanır.
basınız. Ocak, hangi ayarda olursa olsun tamamen
STOP fonksiyonu
Pişirme işlemi, kısa süreli olarak STOP fonksiyonu ile kesilebilir, örneğin
kapının çalması halinde. Pişirme işlemine aynı ısı ile devam edebilmek için,
STOP fonksiyonunun devreden çıkarılması gereklidir. Eğer daha önceden
zamanlayıcı (Timer) ayarlanmış ise durur ve sonra yeniden devam eder.
Emniyet nedeniyle bu fonksiyon sadece 10 dakika yeniden çalışmaya hazır
bekler. Bu sürenin dolmasından sonra ocak kapanır.
1. Tencere ocağın gözündedir ve istenen ısı derecesi ayarlanmış
durumdadır.
2. Stop tuşuna
basınız. Seçilen ısı derecesinin yerine arka arkaya S-TO-P harfleri görünür.
3. Pişirmeye ara verme işlemi, önce STOP tuşuna
ve ardından da
herhangi bir tuşa basmak suretiyle sona erdirilir (açma / kapama tuşu
dışında).
İkinci tuşa basma işlemi, en geç 10 saniye içerisinde gerçekleşmelidir,
aksi takdirde ocak kapanır.
72
Kullanım
TR
Kilitleme
Çocuk sürgü ile tuşlara dokunulması ve bir ısı derecesinin ayarlanması
kilitlenebilir. Sadece ocağın kapatılması için kapama tuşu kullanılabilir halde
kalır.
1. Ocağı açınız.
Sürgünün devreye sokulması (pişirme esnasında)
2. Fonksiyonu harekete geçirmek için kilit tuşuna
basınız. Kilit tuşunun
üzerindeki kontrol lambası yanar. Kullanım şimdi kilitlenmiş durumdadır.
Sürgünün devreden çıkarılması
3. Fonksiyonu devreden çıkartmak için kilit tuşuna
tuşunun üzerindeki kontrol lambası söner.
basınız. Kilit
Uyarı
• Devreye sokulmuş olan kilit fonksiyonu, ocağın kapatılmasından sonra da
aktiftir. Bu nednele bir sonraki pişirme işleminde kilidin açılması gerekir!
• Elektrik kesilmesi halinde kilit eğer devredeyse, devreden çıkar.
Çocuk kilidi
Çocuk kilidi, çocukların yanlışlıkla ya da kasten endüksiyon ocağını
açmalarını önler. Bunun için kullanım bloke edilir.
Çocuk kilidinin devreye sokulması:
1. Ocağı açmak için açma tuşuna
basınız.
2. Hemen ardından ikinci ocak gözünün artı tuşuna
gözünün eksi tuşuna
aynı anda basın.
ve üçüncü ocak
3. Ardından ikinci ocak gözünün artı tuşuna
basın ve böylelikle çocuk
kilidini devreye sokun. Isı derece göstergelerinde çocuk kilidine işaret
eden bir L harfi görünür; kullanım bloke edilmiştir ve ocak kapanır.
Çocuk kilidinin devreden çıkarılması:
4. Açma tuşuna
basınız.
5. Hemen ardından ikinci ocak gözünün artı tuşuna
aynı anda basın.
gözünün eksi tuşuna
6. Ardından üçüncü ocak gözünün eksi tuşuna
çocuk kilidini devreden çıkarın. L harfi söner.
ve üçüncü ocak
basın ve böylelikle
Çocuk kilidinin sadece bir pişirme işlemi için devreden çıkarılması
Ön koşul : Çocuk kilidi 1-3 adımlarına göre açılır.
basınız.
• Açma tuşuna
• Hemen ardından ikinci ocak gözünün artı tuşuna
ve üçüncü ocak
gözünün eksi tuşuna
aynı anda basın.
Şimdi kullanıcı tarafından bir ocak gözü devreye sokulabilir. Ocağın
kapatılmasından sonra çocuk kilidi tekrar aktif hale gelir (açık).
Açıklama
Elektrik kesilmesi halinde çocuk kilidi eğer devredeyse, devreden çıkar.
73
Kullanım
TR
Otomatik kapanma (Zamanlayıcı)
Otomatik kapanma fonksiyonu ile her açık ocak gözü belirlenen süreden
sonra otomatik olarak kapanır. 1 ile 99 dakika arasında pişirme süreleri
ayarlanabilir.
1. Ocağı açınız.
2. Bir ya da birden fazla ocak gözünü açınız ve ısı derecesini seçiniz.
3. Saatin artı tuşunu
ve eksi tuşunu
eşzamanlı olarak devreye
sokunuz. Otomatik kapanma fonksiyonu hazırlık noktası yanar. Saat
kontrol lambası istenilen ocak gözü için yanmaya başlayıncaya kadar
tuşa basmaya devam ediniz.
Önemli: Zamanlayıcı kontrol lambaları, eğer ocak gözleri önceden
açılmış ise yanıp söner (Isı derecesi 0’dan büyük).
4. Hemen ardından saatin eksi tuşu
veya artı tuşu
ile pişirme
süresini 1 ila 99 dakika arasında ayarlayınız.
Artı tuşu ile gösterge 01, eksi tuşuna basılması halinde ise 30 değerinden
başlar.
5. Kapatma otomatiğinin bir başka ocak gözü için programlanması için,
saatin artı tuşuna
ve eksi tuşuna
eş zamanlı olarak, saat
kontrol lambası istenilen ocak gözü için yanana kadar basmaya devam
ile veya artı tuşu
ile istenen süreyi
ediniz. Ardından eksi tuşu
ayarlayınız.
6. Sürenin dolmasından sonra ocak gözü kapanır. Sınırlı süreli bir sinyal
sesi gelir. Bu ses, herhangi bir tuşa basılması ile (kapama tuşu dışında)
susturulabilir.
Zamanlayıcı kontrol lambası
Otomatik kapanma fonksiyonu
hazırlık noktası
Uyarı
• Geçen sürenin kontrolü için (otomatik kapanma) saatin artı tuşuna
ve
eksi tuşuna
zamanlayıcı kontrol lambası istenen ocak gözü için yanıp
sönene kadar eş zamanlı olarak basınız. Gösterge değeri görülür ve
değiştirilebilir.
• Otomatik kapanma fonksiyonunun zamanından önce kapatılması: İstenen
ocak gözünü seçiniz (zamanlayıcı kontrol lambası yanıp söner) ve eksi
ile 00 ayarlayınız.
tuşu
Kısa süreli saat ayarı lambası
Kısa süreli saat ayarı (Yumurta saati)
1. Ocağı açınız.
2. Saatin artı tuşuna
ve eksi tuşuna
eşzamanlı olarak, kısa süreli
saat ayarı-ışığı yanmaya başlayana kadar basmaya devam ediniz. Eksi
tuşu
veya artı tuşu
ile dakikaları ayarlayınız.
3. Sürenin dolmasından sonra sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir. Bu ses,
herhangi bir tuşa basılması ile (kapama tuşu dışında ) susturulabilir.
Uyarı:
Kısa süreli saat ayarı, endüksiyon ocağının kapanmasından sonra da
devrede kalır. Sürenin değiştirilmesi için ocağı açma tuşu
ile açınız.
74
Kullanım
TR
Pişirme başlangıcı otomatiği
Pişirme başlangıcı otomatiğinde pişirme işlemi 9. ısı derecesi ile başlar. Belirli
bir süre sonra ocak, otomatik olarak daha düşük bir devam ısısına (1 ile 8
arasında) geçer.
Pişirme başlangıcı otomatiği fonksiyonunun kullanılması halinde, elektroniğin
kendiliğinden geriye atması nedeniyle, sadece onu takip edecek ve yemeğin
pişmeye devam etmesini sağlayacak olan devam ısısının seçilmesi gereklidir.
Pişirme başlangıcı otomatiği, soğuk olarak konan, yüksek ısıda ısıtılan ve
devam ısısında sürekli kontrol altında tutulması gerekmeyen yemekler için
uygundur (örneğin et çorbasının pişirilmesinde).
1. Ocak gözlerinden birini açınız.
2. Isı derecesini 9’a ayarlayınız. Artı tuşuna
tekrar basılması ile pişirme
başlangıcı otomatiği devreye girer. Pişirme kademesi göstergesi, üzerine
tencere konulmamış olması halinde, değişimli olarak A ve 9 veya A ve
işaretini gösterir.
3. Hemen ardından eksi tuşu
ile 1 ile 8 arasında daha düşük bir devam
ısısı seçiniz. A ve seçilen müteakip pişirme ısı derecesi dönüşümlü olarak
yanıp söner.
4. Böylece pişirme başlangıcı otomatiği, programa uygun biçimde
çalışmaya başlar. Belirli bir süre sonra (bkz. Tablo) pişirme işlemi, devam
ısısı ile devam eder.
Ayarlanan ısı
derecesi
Pişirme başlangıcı
otomatiği
Süre (Dak:Sn)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0:40
1:12
2:00
2:56
4:16
7:12
2:00
3:12
-
Uyarı
• Pişirme başlangıcı otomatiği devrede iken, Artı tuşu
ile devam ısısı
yükseltilebilir. Eksi tuşuna
basılması ile pişirme otomatiği devreden
çıkar.
• Pişirme başlangıcı otomatiğinin devreye sokulmasından sonra 9. ısı
derecesinde bırakılması ve daha düşük bir devam ısısının seçilmemesi
halinde, pişirme başlangıcı otomatiği, 10 saniye sonra kendiliğinden
kapanır ve 9. ısı derecesi kalır.
• Yüksek bir ısı derecesi veya yüksek ateş seçilmesi halinde, pişirme
başlangıcı otomatiği, muhtemelen azami ısı limitinin aşılacağı nedeniyle
kapanabilir (bkz. Yüksek ateş kumandası).
75
Kullanım
TR
Sıcak tutma fonksiyonu
Sıcak tutma fonksiyonu
ile hazır yiyecekler ocak gözlerinden birinde sıcak
tutulabilir. Bu fonksiyonda ocak gözü düşük ısıda çalışır.
1. Tencere ocağın üzerindedir ve bir ısı derecesi (örn. 3) seçilmiştir.
2. Sıcak tutma tuşuna
yanacaktır.
basınız, tuşun üzerindeki kontrol lambası
3. Ardından ise, belli bir pişirme gözüne getirilmesi için, ilgili artı tuşuna
veya eksi tuşuna
basınız. Isı derecesi göstergesinde
sembolü
belirir.
Tuşun üzerindeki kontrol lambası söner.
4. Kapatmak için eksi tuşuna
bir kez basınız (0).
Sıcak tutma fonksiyonu, 120 dakika boyunca devrede kalmaktadır ve
ardından ocak kapanır.
Yüksek ateş
(P işaretli ocak gözleri)
Yüksek ateş endüksiyonlu ocak gözlerine ek güç verir. Büyük miktarda su çok
hızlı bir şekilde kaynatılabilir.
Yüksek ateş derecesi, 10 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak 9. ısı
derecesine düşer.
1. Yüksek ateşe getirmek için yüksek ısı tuşuna
üzerindeki kontrol lambası yanacaktır.
bir kez basınız. Tuşun
2. Ardından ise, belli bir pişirme gözüne getirilmesi için, ilgili artı tuşuna
veya eksi tuşuna
basınız.
Isı derecesi göstergesinde bir P harfi görünür.
Tuşun üzerindeki kontrol lambası söner.
3. Yüksek ateş derecesi, 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır. P harfi
söner ve ocak, 9. ısı derecesine geri döner.
Uyarı:
Yüksek ateş derecesini vaktinden önce kapatmak için eksi tuşuna
basınız.
Power yönetimi
Modül (Power yönetimi)
76
Yüksek ateş kumandası İkişer ocak gözü, teknik nedenlerden dolayı, tek
modülde toplanmıştır ve azami güce sahiptir.
Ocağın yüksek bir ısıya ya da yüksek ateş derecesine ayarlanması ile bu güç
limitinin aşılması halinde, yüksek ateş kumandası devreye girerek, ilgili ocak
gözü modülünün ısısını düşürür.
Bu ocak gözünün göstergesi önce yanıp söner, ardından mümkün olan en
yüksek ısı derecesi görünür.
Temizlik ve bakım
Temizlik ve bakım
• Ocağı temizlemeden önce kapatınız ve soğumasını bekleyiniz.
• Cam seramik ocak, hiç bir şekilde buharlı temizleme aleti ya
da benzeri bir aletle temizlenemez!
• Ocağı temizlerken açma / kapama-tuşunun sadece çok kısa
üzerinden geçilmesi gerektiğine dikkat ediniz. Böylelikle
ocağın yanlışlıkla açılmasının önüne geçmiş olursunuz!
TR
İnatçı kirler
İnatçı kirler ve lekeler (kireç lekeleri, sedefimsi parlayan lekeler)
ocak el değecek şekilde sıcak ise daha kolay temizlenirler.
Bunun için piyasada satılan bilinen temizleme maddelerini
kullanınız. Madde 2’de belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Taşma artıklarını önce ıslak bir bezle yumuşatınız ve ardından
kalan kirleri cam seramik ocak yüzeyleri için özel olarak üretilmiş
bir spatula ile temizleyiniz. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Cam seramik ocak yüzeyi
Önemli! Asla iri pütürlü ve çizici tencere temizlik maddeleri, pas
ve leke çıkarıcılar türünden sert temizlik maddeleri
kullanmayınız.
Her kullanımdan sonra temizlik
1. Ocağın yüzeyinin kirlenmesi halinde, en güzeli her
kullanımdan sonra temizleyiniz. Bunun için nemli bir bez ve çok
az bulaşık deterjanı kullanınız. Ardından ocak yüzeyini, üzerinde
deterjan kalıntıları kalmayacak şekilde temiz bir bezle
kurulayınız.
Haftalık bakım
2. Tüm ocak yüzeyini cam seramik temizleyici ile haftada bir kez
esaslıca temizleyiniz.
Bunu yaparken temizlik maddesini üreten firmanın talimatlarına
mutlaka dikkat ediniz.
Temizlik maddeleri, sürülürken suya ve kire dayanıklı koruyucu
bir tabaka bırakırlar. Tüm kirleri üzerinde toplayan bu tabaka,
temizlerken kolayca çıkar. Ardından ocak yüzeyinin temiz bir
bezle kurulanması gerekir. Ocak yüzeyinde kesinlikle temizlik
maddesi artığı kalmamalıdır, çünkü bunlar, ocağın ısınması
sırasında reaksiyona girerek, ocak yüzeyinde istenmeyen
lekelere yol açarlar.
Yanmış şeker ve erimiş plastikleri daha sıcak haldeyken hemen
cam spatulası ile kazıyınız. Ardından yüzeyi madde 2’de
belirtildiği şekilde temizleyiniz.
Patates soyarken veya salata temizlerken ocak yüzeyine
düşmesi muhtemel kum taneleri, tencereyi ileri geri iterken,
ocağın çizilmesine yol açabilirler. Bu nedenle ocak yüzeyinde
kum taneleri kalmamasına özen gösteriniz.
Ocaktaki renk değişimleri, cam seramiğin fonksiyonunu ya da
sağlamlığını olumsuz yönde etkilemez. Bunlar, ocakta bir hasar
anlamına gelmeyip, temizlenmedikleri için yanıp kalmış
artıklardır.
Parlayan
yerler,
tencere
tabanının
sürtünmesinden
kaynaklanırlar, özellikle de alüminyum tabanlı tencere ya da
uygun olmayan temizlik maddesi kullanılması halinde meydana
gelirler. Bunlar, piyasada satılan bilinen temizlik maddeleri ile zor
temizlenirler. Bir kaç kez temizlemeniz gerekebilir. Fazla etkili
temizlik malzemelerinin kullanılması ve tencere tabanlarının
sürtmesi nedeniyle, ocağın yüzeyinde zamanla aşınmalar
meydana gelir ve koyu renk lekeler oluşur.
77
Problem çıkarsa ne yapmalı?
Problem çıkarsa ne yapmalı?
İşin ehli olmayan kişiler tarafından cihazla oynanması veya bir
takım tamirler yapılması, elektrik çarpma ve kısa devre rizikosu
yüzünden son derece tehlikelidir. Yaralanmalardan ve cihazda
arızalardan kaçınılması için, uzman olmayan bu türden kişilerin
cihazdan uzak durmaları gerekir. Bu tür işlerin, sadece, örneğin
teknik müşteri servisi gibi, elektrikçiler tarafından yapılması
şarttır.
Lütfen dikkat
Cihazda arıza meydana gelmesi halinde, lütfen önce bu kullanma
talimatı yardımıyla arızayı kendiniz giderip gideremeyeceğinizi
kontrol ediniz.
Aşağıda bazı arıza türlerinin giderilmesi hakkında bilgiler yer
almaktadır:
Sigortalar durmadan atıyor mu?
Teknik servisi arayınız ya da bir elektrikçi çağırınız!
Endüksiyon ocağı açılmıyor mu?
• Evin sigorta tertibatı (sigorta kutusu) atmış olabilir mi?
• Fiş takılı mı?
• Sensör tuşları kilitli olabilir mi, yani kilit tuşunun üzerindeki
kontrol lambası
yanıyor mu?
TR
işareti yanıp söner ve sınırlı süreli bir sinyal sesi gelir.
Dokunmatik kontrollü sensör tuşları, taşan yemekler, tencere
veya başka cisimler nedeniyle sürekli çalışma halinde bulunuyor.
Yardım: Yüzeyi temizleyiniz veya cisimi üzerinden alınız.
işaretini yok etmek için aynı tuşa dokununuz veya ocağı
kapatıp, tekrar açınız.
E2 hata kodu mu görünüyor?
Elektronik fazla ısınmış durumdadır. Ocağın kaplamasını kontrol
ediniz ve yeterince havalanma imkanı olmasına dikkat ediniz.
Bkz. Bölüm Aşırı ısınmadan korunma.
U400 hata kodu mu görünüyor?
Ocak yanlış bağlanmıştır. Kumanda 1 sn. sonra devreden çıkar
ve sürekli bir sinyal sesi duyulur. Doğru gerilime bağlayınız.
(ERxx oder Ex) hata kodu mu görünüyor?
Teknik bir arıza söz konusudur. Lütfen müşteri servisini çağırınız.
tencere işareti mi görünüyor?
Ocak gözlerinden biri açılmıştır ve üzerine tencere konulmasını
beklemektedir (tencere algılama fonksiyonu). Ancak bundan
sonra ısı gelecektir.
Tencere üzerine konmasına rağmen
işareti yanmaya
devam mı ediyor?
Konulan tencere endüksiyona uygun değildir veya çapı çok
küçüktür.
Tencerelerden ses mi geliyor?
Teknik bir durumdur, endüksiyon ocağı ya da tencere için
herhangi bir tehlike teşkil etmez.
• Sensör tuşları kilitli mi (Çocuk kilidi), yani bir L harfi görünüyor
mu?
Ocağın kapatılmasından sonra da soğutma fanı mı çalışıyor?
Bu normaldir, elektronik sistem soğutulmaktadır.
Ocak yüzeyinden sesler mi geliyor (çatır- çutur sesleri)?
Teknik bir durumdur ve önlenemez.
• Sensör tuşlarının üzeri nemli bez, sıvı veya metal bir cisimle
kaplı olabilir mi? Lütfen üzerinden alınız.
• Yanlış bir kap kullanıyor olabilir misiniz? Bkz. Bölüm
„Endüksiyon ocağında kullanılacak kaplar”.
78
Ocak yüzünde çatlaklar ve kırıklar mı var?
Cam seramikte meydana gelebilecek kırılmalar, çatlaklar ya da
diğer hasarlarda elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur. Cihazı
hemen kapatınız. Hemen sigortayı kapatıp, müşteri servisini
arayınız.
Montaj talimatı
TR
Mutfak marangozu için emniyet bilgileri
Montaj
• Ocağa yakın mutfak garnitürlerinin ahşap kaplama, yapıştırıcı
veya plastik kaplamalarının ısıya dayanıklı olmaları gereklidir
(>75°C). Ahşap kaplama ve plastik kaplamalar, yeteri kadar
ısıya dayanıklı olmamaları halinde, şekil değiştirebilirler.
• Ocak ile bunlar arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
• Ocağın arkasındaki tezgahta masif tahtadan duvar çubukları
kullanılabilir, ancak bunların montaj şemasına uygun olarak
yeterli mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Çukurlukların, montaj şemasına uygun olarak arkaya doğru
asgari mesafeye sahip olmaları gereklidir.
• Ocak, yüksekçe bir dolabın hemen yanına monte edilecek ise
en az 40 mm’lik bir güvenlik mesafasi bırakılması
gerekmektedir. Yüksek dolabın yan tarafı ısıya dayanıklı
malzeme ile kaplı olmalıdır. Ancak teknik nedenlerle
mesafenin en az 300 mm olması gerekir.
• Ocak ile davlumbaz arasındaki mesafe, en az davlumbaz
montaj talimatnamesinde belirtildiği kadar olmalıdır.
• Ambalaj malzemeleri (plastik folyo, stiropor (köpük), çivi v.b.)
çocuklardan uzak tutulmalıdır, aksi takdirde tehlike
arzedebilirler. Küçük parçaları yutabilecekleri gibi, folyolardan
da boğulma tehlikesi olabilir.
Önemli bilgiler
• Tezgahın alt bölümündeki muhtemel traverslerin en azından
tezgah kesitinde çıkarılması gereklidir.
• Radyal akım fanı olmaksızın aşağıdan, örneğin fırından gelen
sıcaklık nedeniyle aşırı ısınmalardan kaçınılmalıdır.
• Hazır mutfak ocaklarında piroliz işletiminin olması halinde,
endüksiyon ocak kullanılamaz.
• Çekmece üzerine montajda çekmecede mümkün olduğunca
sivri cisimler bulundurulmamasına dikkat edilmelidir. Bunlar
ocağın alt tarafına sıkışıp, çekmecenin açılmasını bloke
edebilirler.
• Ocağın altında bir ara zemin mevcut ise, yeteri derecede
havalandırmaya sahip olabilmesi için ocağın alt tarafına asgari
mesafesi 20 mm olmalıdır.
• Ocağın, soğutucular, bulaşık makineleri veya çamaşır ve
kurutma makineleri üzerine monte edilmesi yasaktır.
• Yangına yol açma tehlikesi nedeniyle yangın çıkarabilecek,
kolay alev alabilen veya ısıdan şekil değiştirebilen cisimler
ocağın hemen yanına ya da altına konulmamalıdır.
Montaj talimatı
Ocak contası
Montajdan önce ambalajın içindeki conta lastiğinin hiç boşluk
kalmayacak şekilde ocağa takılması gerekir.
Havalandırma
• Endüksiyon ocağı ile mutfak mobilyası veya beyaz eşyalar
arasındaki mesafe, endüksiyon için yeterli hava akımı olacak
şekilde bırakılmalıdır.
• Bir ocak gözünün gücü sık sık kendiliğinden azalıyor ya da
kapanıyorsa (bkz. Bölüm Aşırı ısınmaya karşı koruma),
muhtemelen havalandırma yetersiz demektir. Bu durumda
hava sirkülasyonunun daha iyi olabilmesi için, alt dolabın
arkasının tezgah kesitinde açılması ve ocak eni boyunca
mobilyanın ön travers çubuğunun çıkarılması tavsiye edilir.
• Ocak kenarı ile tezgah arasına ya da tezgah ile duvar arasına
ve böylelikle alta monte edilmiş muhtemel elektronik aletlere
sıvı kaçması engellenmelidir.
• Ocağın düz olmayan, örneğin seramik veya başka tür bir
malzeme ile (fayans) kaplı tezgahlara montajında ocak
üzerinde conta lastiği varsa bunun çıkarılması ve ocak
yüzeyinin tezgahla arasında su geçirmezliğinin plastik
maddelerle (macun) sağlanması gereklidir.
• Ocağı kesinlikle silikonla yapıştırmayınız! Aksi takdirde
ocağın ileride çıkarılırken hasar görmemesi mümkün değildir.
Tezgah kesimi
Tezgah kesiminin iyi ve düz bir testere ağzı veya freze ile
mümkün olduğunca hassas biçimde yapılması gerekir. Sıvı
kaçmasını önlemek amacıyla kesik yerlerin sonra mühürlenmesi
gereklidir.
Ocak yüzeyi kesimi şemalara göre yapılır. Cam seramik yüzey,
mutlaka düz ve eşit durmalıdır. Tespitlenmesi ya da
desteklenmesi cam yüzeyin kırılmasına yol açar. Ocak conta
lastiğinin iyi oturup oturmadığını ve boşluk olup olmadığını
kontrol ediniz.
79
Montaj talimatı
Ölçüler mm cinsinden
TR
Köprü
• Ocağı yerleştiriniz ve ortalayarak düzleyiniz.
• Alttan köprüleri vidalar ile öngörülen deliklere takınız ve
sıkıştırınız.
• Vidaları sadece elle bir tornavida ile sıkıştırınız, akülü
tornavida kullanmayınız.
• İnce tezgahlarda köprülerin doğru pozisyonuna dikkat ediniz.
Denge için köprüde metrik vida (A) kullanılmalıdır.
Önemli!
Eğri yerleştirme veya tespitleme nedeniyle cam seramik
yüzeyin montaj esnasında kırılma tehlikesi vardır!
Bitişik duvarlara asgari mesafe
Freze ölçüsü
Ocak dış ölçüleri
Arka duvara kablo yerleşimi
Montaj yüksekliği
Elektrik bağlantısı
• Elektrik bağlantısı, sadece yetkili uzman tarafından
yapılabilir!
• Yerel elektrik kurumunun bağlantıya ilişkin yasal talimatlarına
tamamiyle uyulması gereklidir;
• Cihaz bağlanırken, cihazın 3 mm’lik kontak açılım mesafesi ile
tüm kutuplu olarak şebekeden ayrılmasını sağlayacak bir
düzenek öngörülmelidir. Uygun ayırma tertibatları olarak, LS
şalteri, sigortalar ve otomatik şalterler sayılabilir.
Bağlantı ya da tamirat esnasında cihazı bu tertibatlardan
biriyle elektrikten kesiniz.
• Topraklama, gerilim boşaltımı gerçekleşmemesi halinde,
bağlantı kablosunun elektrik yüklü damarlarından sonra
gerilimde kullanılacak şekilde uzun tutulmalıdır.
• Kablo fazlalığı, cihazın altındaki montaj bölümünden dışarı
çekilmelidir.
• Lütfen, şebeke geriliminin cihazın üzerindeki levhada belirtilen
ile uyumlu olmasına dikkat ediniz.
• Montajla tam bir temas koruma sağlanmış olmalıdır.
• Dikkat: Yanlış bağlantı, cihazın elektronik sisteminin
bozulmasına yol açar.
80
Montaj talimatı
TR
Fabrika çıkışlı bağlantı kablosu yoktur
• Bağlantıda bağlantı klemenlerine ulaşmak için cihazın alt
tarafındaki bağlantı prizinin kapağı açılmalıdır. Bağlantı
yapıldıktan sonra bu kapak tekrar yerine takılmalı ve bağlantı
kablosu gerilim giderme kelepçesiyle tutturulmalıdır.
• Bağlantı hattı, en azından H05 RR-F tipine uymalıdır.
Bağlantı imkanları 6 kutuplu bağlantı
Teknik veriler
Ocak ebatları
Ocak yüksekliği / eni / derinliği mm 50 x 900 x 350
Ocak gözleri
Sol . . . . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW 21/ 2,3 (3,2)*
Orta arka . . . . . . . . . . .Ø cm / kW 14,5/1,4 (1,8)*
Orta ön. . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW 14,5/1,4 (1,8)*
Sağ . . . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW 21/ 2,3 (3,2)*
Ocak komple . . . . . . . . . . . . . kW 7,4
Bağlantı değerleri
Şebeke gerilimi . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 2N~, 50-60 Hz
Komponent nominal gerilimi . . . . . 220 - 240V
Ocak gözleri
Sol . . . . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Orta arka . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Orta ön. . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
Sağ . . . . . . . . . . . . . . .Ø cm / kW
26/ 2,4 (3,2)*
14,5/1,4 (1,8)*
14,5/1,4 (1,8)*
18/1,85 (2,5)*
Ocak komple . . . . . . . . . . . . . kW 7,4
Fabrika çıkışında bağlantı hattı mevcut
• Ocağı, fabrika çıkışında ısıya dayanıklı bağlantı hattı ile
donatılmıştır.
• Bağlantı hattının fişle teçhiz edilmemiş olması halinde şebeke
bağlantısının
bağlantı
şemasına
göre
yapılması
gerekmektedir.
• Bu cihazın elektrik kablosunun hasar görmesi halinde özel bir
bağlantı kablosuyla değiştirilmelidir. Tehlikelerden kaçınmak
için, bu, sadece üretici firma veya onun müşteri servisi
tarafından yapılmalıdır.
* Yüksek ateşte güç
İlk çalıştırma
Ocağın montajı ve besleme gerilimi (şebeke bağlantısı)
yapıldıktan sonra kumanda önce test işletimi yapar ve müşteri
servisi için servis bilgisi gösterilir.
Önemli: Elektrik bağlantısında dokunmatik kontrol sensör tuşları
üzerinde herhangi bir cisim bulunmamalıdır!
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Beyaz
Kahverengi
Siyah
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Kahverengi
Beyaz
Siyah
Bağlantı imkanları
Bağlantı değerleri
Şebeke gerilimi . . . . . . . . . . . . . . . 380-415V 3N~, 50-60 Hz
Komponent nominal gerilimi . . . . . 220 - 240V
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Beyaz
Kahverengi
Siyah
Yeşil-Sarı
Mavi
Yeşil-Sarı
Beyaz
Kahverengi
Siyah
Bir sünger ve çalkalama suyu ile ocağın yüzeyini siliniz ve
ardından kurulayınız.
* Dikkat! 220 - 240 V 3~ 'luk özel bağlantı!
81

Podobne dokumenty

zorunlu tasarruf

zorunlu tasarruf miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Bardziej szczegółowo

metalowa Kaplama

metalowa Kaplama miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Bardziej szczegółowo

dairesi gelirler

dairesi gelirler miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

Bardziej szczegółowo