ĆWICZENIE NR 3 Temat: Monitoring wód podziemnych M4

Komentarze

Transkrypt

ĆWICZENIE NR 3 Temat: Monitoring wód podziemnych M4
ĆWICZENIE NR 3
Temat: Monitoring wód podziemnych
Na podstawie załączonej mapy oraz profilu geologicznego opracować projekt monitoringu wód
podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych. Projekt powinien zawierać:
Lokalizację piezometrów, schemat konstrukcji piezometru, zakres oznaczeń wskaźników jakości wody,
metodykę pobierania próbek, metodykę oznaczania wskaźników, częstotliwość pomiarów i poboru
próbek wody.
UWAGA! Do realizacji ćwiczenia dobrze byłoby wykorzystać program SURFER
350
180.60
8.75
179.74
8.53
300
250
177.18
6.23
179.79
200
M4 7.97
178.54
6.99
150
100
178.32
7.30
178.26
7.16
50
0
0
0
50
50
100
100
150
150
200
250
300
200
Rzędna terenu
Głębokość zwierciadła wody
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO
Otwór nr M4
Obiekt: Składowisko odpadów komunalnych „Mianowice”
Gmina: Kępno
Powiat: Kępiński
Województwo: Wielkopolskie
Zleceniodawca: Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o.
Wiercenie nadzorował: –
Kartę dokumentacyjną opracował:–
Data rozpoczęcia wiercenia: 13-09-2003
Data zakończenia wiercenia: 15-09-2003
Rzędna terenu: 179.79 m npm.
Skala 1 : 200
5
Geneza i
stratygrafia
[m]
4
Konstrukcja
piezometru
[m p.p.t.]
3
Opis makroskopowy
wilgotność
Profil
litologiczny
Przelot
warstw
2
[m]
6
7
8
9
10
184.38
Rury osłonowe stalowe o średnicy 300 mm
Otwór zakończono na głębokości 33 m
1
Głębokość zw.
wody
Rodzaj i
średnica
świdra
Średnica i
głębokość
zarurowania
System wiercenia: mechaniczny (udarowo–obrotowy), wiertnica H–3
H
0.0
0.2
Gleba
Q
2.0
4.0
Pd
6.0
Piasek drobny,
żółtoszary
8.0
7.97
10.0
mw
nw
12.0
13.0
14.0
Glina pylasta
żółtoszara
Gπ
13.0
Qp
nw
16.0
17.0
18.0
20.0
Pd
Piasek drobny, żółty,
żółtoszary i szary
22.0
nw
24.0
26.0
Gπ
28.0
27.0
28.0
33.0
Glina pylasta,
ciemnoszara
28.0