Program można znaleźć TUTAJ.

Komentarze

Transkrypt

Program można znaleźć TUTAJ.
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
RAMY PROGRAMOWE
KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI
Niniejsza rama programowa przedstawia podstawy programowe działalności
Komitetu Obrony Demokracji. Wartości immanentnie związane z działalnością
Komitetu zobowiązują nas wszystkich do wspólnego przemyślenia i zastanowienia
się nad proponowanymi działaniami krótko- średnio- i długoterminowymi. Mając
to na względzie proponujemy, aby wszelkie uwagi do poniższego tekstu przesyłać
na adres [email protected] Nasza dyskusja musi być jednak
merytoryczna. Proponujemy zatem, aby każda uwaga do ramy programowej
przedstawiała (1) powód proponowanej zmiany (2) uzasadnienie jaki jest
określonego działania i (3) określenie sposobu realizacji proponowanej zmiany.
Terminem ostatecznym na zgłaszanie uwag jest dzień [31 marca 2016 r.].
Drogie KODerki i KODerzy!
Głównym celem niniejszej ramy programowej jest odpowiedź na sześć podstawowych pytań,
które wiążą się z przyszłością KOD-u - ruchu społecznego, którego głównym zadaniem jest stworzenie
społeczeństwa obywatelskiego. Pytania są następujące: Dlaczego istnieje KOD? Po co istnieje KOD?
Do czego dąży KOD? Jak możemy te cele osiągnąć? Kiedy osiągniemy te cele? Jak możemy ocenić
postęp realizacji celów? Każde z pytanie jest ze sobą powiązane. Dlatego w niniejszym dokumencie
postanowiliśmy odpowiedzieć na nie w tej samej kolejności. Dzięki temu uwypuklona została
narracja, która powinna być motywem przewodnim działalności Komitetu Obrony Demokracji.
Podstawowym problemem, z jakim mierzy się obecnie Polska jest nieistniejące
społeczeństwo obywatelskie. Wiążą się z nim – zidentyfikowane poniżej – cztery grzechy demokracji,
które doprowadziły do zatracenia się świadomości obywatelskich wśród Polek i Polaków. Odrodzenie
świadomości odpowiedzialności jaka ciąży na każdym obywatelu demokratycznego państwa prawa,
jest dla KOD zarówno celem samym w sobie, jak i środkiem do osiągnięcia jeszcze większego celu –
ochrony ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zatem z całą stanowczością podkreślić, iż nie jest i
nigdy nie będzie celem działalności KOD przywrócenie status quo. Działanie polegające na
przywróceniu stanu rzeczy z października 2015 roku – któremu ulegają nawet sami członkowie
Komitetu – stanowiłoby zaleczenie jedynie objawu, nie samej choroby.
Komitet Obrony Demokracji nie zamierza i nigdy nie będzie dążył do zmiany ustroju III
Rzeczypospolitej Polskiej – ustroju demokracji liberalnej, opartej na zasadzie równości i wolności
wszystkich obywateli, gwarantującej prawa podstawowe. KOD zawsze będzie popierał naszą
przynależność do Rady Europy i Unii Europejskiej.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku – jak widzimy – nie jest
przygotowana na tzw. „fuzję” władzy wykonawczej i ustawodawczej, skupionej w rękach jednej partii
politycznej. Powodzenie tej partii, w naszej opinii, spowodowane jest fundamentalnym brakiem
zrozumienia rzeczywistości politycznej, w której Polacy funkcjonowali przez ostatnie dwadzieścia
sześć lat. Brak świadomości obywatelskiej – immanentnie związanej ze sprawnie funkcjonującym
społeczeństwem obywatelskim – doprowadził do wyhamowania, a w efekcie do zaniknięcia,
elementarnej kultury prawnej dyskursu i działań politycznych. Z tego też powodu brak kultury
prawnej doprowadził w ostatnich miesiącach do nadużycia władzy, którą partia rządząca zdobyła w
wyborach. My mówimy takiemu stanu rzeczy dość.
1
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
Postulaty Komitetu Obrony Demokracji
I. UTWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Nie istnieje demokracja liberalna bez obywateli,
którzy dbają o uniwersalne wartości, dzięki którym
różne światopoglądy mogą koegzystować w jednym
państwie. NIE dla neutralności. TAK dla dyskursu i
wzmacniania legitymacji państwa i prawa poprzez
akceptację pluralizmu i różnorodności.
II. ZROZUMIENIE DEMOKRACJI
Nie może istnieć demokracja, w której obywatele –
adresaci praw – nie czują się jednocześnie autorami
praw, którym podlegają. TAK dla zrozumienia
mechanizmów funkcjonowania demokratycznego
państwa prawa. NIE dla gnuśności i zobojętnienia
obywateli!
III. OBRONA KONSTYTUCJI
Demokracja konstytucyjna nie może istnieć bez
świadomych obywateli, którzy znają swoje prawa i
obowiązki, a także są świadomi ciężaru
odpowiedzialności, który na nich spoczywa. TAK dla
zachowania ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej. NIE
dla zburzenia jej fundamentów za jakąkolwiek cenę.
IV. OCHRONA NIEZALEŻNOŚCI TRYBUNAŁU
Konstytucja nie może istnieć bez obywateli, którzy nie
rozumieją sposobów jej funkcjonowania i polityków,
którzy traktują Konstytucję elementarnie. TAK dla
Trybunału, który gwarantuje, że Konstytucja jest
trwałym źródłem prawa. NIE dla instrumentalnego
wykorzystania jej zapisów i łamania jej przez
uchwalane ustawy.
V. ŚLUBOWANIE KONSTYTUCYJNIE WYBRANYCH
SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Jako obywatele żywo zainteresowani obroną
demokracji konstytucyjnej musimy wymagać, aby
władza wykonawcza podporządkowała się woli
społeczeństwa odzwierciedlonej w obowiązującej
Konstytucji. DOPILNUJEMY, aby Prezydent Andrzej
Duda odebrał przysięgę od trzech konstytucyjnie
wybranych sędziów Trybunału!
VI. PLURALIZM MEDIÓW PUBLICZNYCH
Nie
wszyscy
Polacy
mają
dostęp
do
zdywersyfikowanego źródła informacji. Często
jedynym źródłem są polskie stacje telewizyjne i
radiowe. NIE DOPUŚCIMY, aby przekaz w nich
zawarty był interpretacją rzeczywistości jednego
człowieka lub jednej partii politycznej.
VII. PRZYWRÓCENIE APOLITYCZNOŚCI I
OTWARTOŚCI SŁUŻBY CYWILNEJ
VIII. DOPROWADZENIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
KONSTYTUCYJNEJ PRZEDSTAWICIELI NACZELNYCH
ORGANÓW PAŃSTWOWYCH
PRZYPILNUJEMY, aby każda osoba wykonująca
najwyższe funkcje w państwie została doprowadzona
przed Trybunał Stanu Rzeczypospolitej Polskiej i
oceniona przez ten niezależny i niezawisły organ, jeśli
dopuściła się złamania Konstytucji. KAŻDY polityk,
który nie stosuje się do przepisów Konstytucji
poniesie za to odpowiedzialność określoną przez
nienaruszalne zasady państwa prawa.
Sprawnie działające państwo to wykwalifikowani i
bezstronni urzędnicy, którzy nabywali doświadczenie
w swojej pracy od wielu lat. NIE POZWOLIMY, aby
specjaliści zostali pozbawieni swoich stanowisk. NIE
POZWOLIMY również, aby nabór do służby cywilnej
uzależniony był od przesłanki innej, niż jak najlepsze
przygotowanie merytoryczne.
IX. ROZLICZENIE OSÓB, KTÓRE NADUŻYWAJĄ
WŁADZY
PRZYPILNUJEMY, że każdy urzędnik, który naruszy
prawo, wykonując swoje obowiązki i kompetencje,
zostanie postawiona przed niezawisłym i niezależnym
sądem za łamanie prawa.
X. UTWORZENIE FRONTU DEMOKRATYCZNEGO
Nie jesteśmy sami. Celem KOD-u jest wspólny dialog z
instytucjami
i
organizacjami
związanymi
z
demokracją, wolnością i równością. Dzięki takiej
współpracy, będziemy w stanie połączyć siły, które
umożliwią nam realizację obranego celu: stworzenie
społeczeństwa obywatelskiego.
XI. OD-KOD-OWANIE HISTORII
NIE POZWOLIMY, aby nacjonalizm zajął jako swoje to,
co najlepsze – wspólną tradycję i historię, która
przynależy każdemu Polakowi – bez względu na kolor
skóry, pochodzenie etniczne, orientację seksualną,
czy wyznanie.
XII. OD-KOD-OWANIE POLITYKI
POKAŻEMY, że polityka jest prosta. NAUCZYMY, że
polityka zawsze interesuje się nami, chociażby się
nam wydawało, że tak nie jest. SPRAWIMY, że
polityka stanie się przystępna dla każdego obywatela.
2
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
I. Co legło u podstaw powstania KOD?
Manifest Komitetu Obrony Demokracji :
Demokracja w Polsce jest zagrożona.
Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmuszają nas do
wyrażenia stanowczego sprzeciwu. Nie chcemy Polski totalitarnej, zamkniętej dla myślących inaczej
niż każe władza, nie chcemy Polski pełnej frustracji i żądzy rewanżu.
Chcemy, żeby w Polsce było miejsce dla wszystkich Polaków, równych wobec prawa, z ich
przekonaniami, opiniami, etyką i estetyką.
Nie godzimy się na zawłaszczanie państwa, dzielenie Polaków na lepszych i gorszych, pogardę dla
„innego”. Nie ma też naszej zgody na poglądy godzące w zasady demokracji i prawa człowieka.
Jesteśmy zdeterminowani otwarcie i zdecydowanie, pełnym głosem mówić o przyzwoitości,
prawie i wzajemnym szacunku. Wyrażać swoje zdanie nie tylko w domu czy w Internecie, ale też na
ulicach i placach naszych miast i wsi, jeżeli zajdzie potrzeba gromadząc się tam dla wyrażenia swoich
opinii i żądań.
Zapraszamy do współdziałania wszystkich, dla których ważne są wartości demokratyczne, bez
względu na poglądy polityczne i wyznanie.
Nie zgadzamy się na łamanie Konstytucji i wprowadzanie, z nadużyciem mechanizmów
demokracji, rządów autorytarnych.
Są wśród nas ludzie różnych poglądów i orientacji politycznych od prawa do lewa, ludzie
wierzący, agnostycy i ateiści. Łączy nas to, że jesteśmy ludźmi wolnymi i chcemy nadal mieszkać we
własnym, demokratycznym kraju, w którym nikt nie będzie nam nakazywał jak mamy żyć i jakie
wartości wyznawać.
Apolityczność a apartyjność KOD-u:
KOD jest apartyjny. KOD jest również apolityczny ale tylko w sensie nieingerowania w przedmiot
dyskusji politycznych dotyczących przewidzianych Konstytucją działań władz ustawodawczej i wykonawczej.
Władza ta bowiem otrzymała na takie działanie mandat społeczny w demokratycznych wyborach. KOD jest
polityczny ponieważ broni podstawowych zasad, które są warunkiem istnienia dialogu politycznego.
KOD będzie reagował z całą stanowczością i środkami, którymi dysponuje na każdorazową próbę
podważenia sfery polityczności – sfery, w której tworzenie polityki jest możliwe. Będziemy to czynić poprzez
obronę jej podstawy: Trybunału Konstytucyjnego, chroniącego zasad demokratycznego państwa prawa,
skonkretyzowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Ponadto, Komitet
nigdy nie dopuści do zagarnięcia wszystkich gałęzi władzy – w tym mediów – przez jeden obóz polityczny. Nigdy
nie będzie zgody na to, aby władza wykonawcza uzurpowała sobie prawo, do wykonywania władzy
sądowniczej.
KOD nie pozwoli na sparaliżowanie Trybunału – jedynego gwaranta tego, że Konstytucja i zapisane w
niej normy nie są jedynie deklaracją polityczną, a prawdziwym źródłem prawa, które każda partia polityczna
musi respektować. Na naruszanie tych fundamentów żaden mandat dany w demokratycznych wyborach nie
zezwala.
0
3
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
Zasady i wartości Komitetu Obrony Demokracji
(prezentowane wartości traktujemy jako równorzędne)
1.
Wolność – każda osoba cieszy się sferą prywatną, w której może dążyć do realizacji celów związanych
ze swoim życiem, zgodnie z etycznym systemem tej osoby. Jest to sfera, w którą państwo nie może
ingerować.
2. Równość – każdy obywatel ma prawo do realizowania indywidualnych celów w swojej sferze
prywatnej, która nie godzi w sferę prywatną innych osób. Każda osoba ma prawo do prowadzenia
swojego życia w sposób jej odpowiadający bez względu na pochodzenie etniczne, kolor skóry,
orientację seksualną, wyznanie.
3. Solidarność i Wspólnota –
Solidarność - wszyscy obywatele są zobowiązani do dbania o wspólne dobro, dialogu i partycypacji w
sferze publicznej nie tylko w celu realizacji ich partykularnych interesów, ale w celu promowania
wspólnego dobra.
Wspólnota zbiorowość jednostek, wspólnie oddanych ideałom równości, wolności, rządów prawa,
podziału władz i praw człowieka, które gwarantują istnienie sfery prywatnej, w których jednostki
realizują cele swojego życia, gwarantując jednocześnie dostęp do sfery publicznej.
4. Godność – każda jednostka cieszy się jednakową wartością i jako taka zawsze traktowana jest jako cel
sam w sobie a nigdy nie może zostać środkiem do zrealizowania jakiegokolwiek celu. W tym sensie,
każda jednostka, co wynika z jej godności, obarczona jest odpowiedzialnością za wspólne dobro (jest
zobowiązana do solidarności) i za świadome korzystanie z wolności przyznanej jej jako człowiekowi
równemu innym ludziom żyjącym we wspólnocie ludzkiej.
5. Społeczna energia – siła każdej z jednostek, które – współdziałając – przemieniają tę siłę na energię,
dzięki której mogą wpływać na istniejące prawo, ochronić konstytucję i walczyć o wspólne dobro.
6. Światopogląd – Komitet Obrony Demokracji wspiera każdą jednostkę, która wyznaje wymienione tu
wartości, niezależnie od tego, czy czerpie je z własnego sumienia, czy też z wiary.
7. Równość płci – Komitet gwarantuje, iż – niezależnie od płci, z którą się identyfikujemy – każda osoba
może zajmować wszelkie stanowiska przewidziane statutem KOD-u. Ponadto, każda osoba –
niezależnie od płci, z którą się identyfikuje – będzie wspierana, na zasadzie solidarności, przez innych
członków Komitetu w dążeniu do realizacji wspólnych celów.
8. Etyka i moralność w działaniu – Komitet Obrony Demokracji dąży do wytworzenia takiej struktury, w
której każda jednostka, będzie w stanie osiągnąć swoje cele, realizując swoją koncepcję autonomicznie
rozumianego dobrego życia (etyka).
9. Demokratyczne państwo prawa – państwo, w którym konstytucja jest źródłem prawa a naród
źródłem władzy. Państwo prawa w tym znaczeniu połączone jest immanentnie z zasadą demokracji.
Dzięki temu, gwarantując możliwość uczestniczenia w sferze publicznej, demokratyczne państwo
prawa mobilizuje obywateli do uczestniczenia w publicznej dyskusji na temat spraw, które dotyczą ich
wszystkich.
10. Pluralizm poglądów – Społeczeństwo obywatelskie – Demokracja
Pluralizm poglądów KOD otwarty jest na wszelkie opinie, których ostatecznym celem nie będzie
podważanie którejkolwiek z wartości wyrażonych powyżej. Oznacza to, że KOD nigdy nie pozostanie
zamknięty na odmienny sposób patrzenia na kwestie, z którymi polskie społeczeństwo musi się w
danym momencie zmierzyć.
Społeczeństwo obywatelskie - Nie istnieje demokracja liberalna bez obywateli, którzy walczą o
uniwersalne wartości, dzięki którym różne światopoglądy mogą koegzystować w jednym państwie. NIE
dla neutralności. TAK dla dyskursu i wzmacniania legitymacji państwa i prawa poprzez zrozumienie
inności.
Demokracja – wspólnota demokratyczna w której każdy obywatel uczestniczy na zasadzie równości.
Oznacza to, że każdy obywatel znaczy więcej niż tylko „równy głos”. Każdy obywatel uprawniony jest
do podnoszenia opinii o równej wadze co inni, i cieszenia się z równego udziału w rezultatach, z
którymi wiąże się podjęta decyzja. Demokracja w rozumieniu KOD stoi na straży tych praw i wolności,
którym potocznie rozumiana demokracja „zagraża”. Oznacza to, iż KOD nie godzi się na wykluczenie
jednostek, które z powodu urodzenia, środowiska, statusu majątkowego, czy też znajdowania się w
mniejszości, nie mogą uczestniczyć w dyskusjach dotyczących spraw wspólnych, które mają
przełożenie na status tego obywatela..
4
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
Geneza obecnej sytuacji politycznej
Zmiany, które miały miejsce po roku 1989 doprowadziły do zachłyśnięcia się wolnością. Większość obywateli
skupiło się na własnej sytuacji, na bogaceniu się i wykorzystywaniu zdobytej z całym trudem wolności. Czyniąc
to, obywatele pominęli zupełnie kwestii dobra państwa jako przestrzeni wspólnej. Zapominając o tym dobru,
wzrastał roszczeniowy stosunek wobec instytucji państwowych – np. służby zdrowia, szkolnictwa, opieki
społecznej. Systemy te, eksploatowane przez obywateli, nie były przy tym wystarczająco modernizowane, co
nastąpiłoby przy większym ich zaangażowaniu w funkcjonowanie Rzeczypospolitej, demokratycznego państwa
prawa. Brak tego zaangażowania spowodowany jest „czterema grzechami demokracji”, które są ze sobą ściśle
powiązane.
Cztery Grzechy Demokracji:
1. Bierność społeczeństwa:
a.
b.
Obywatele przestali interesować się polityką, która zaczęła wydawać się im coraz bardziej
odległa. Doprowadziło to do sytuacji, w której gros społeczeństwa nie uczestniczy w
wyborach, ponieważ polityka stała się dla nich czymś skomplikowanym i niezrozumiałym.
Świadczy o tym nikła świadomość społeczna i obywatelska, jak i utrzymująca się od wielu lat
podobna (niska) frekwencja w wyborach do organów samorządu terytorialnego, władzy
centralnej i Parlamentu Europejskiego.
Przeciętny obywatel nie posiada wiedzy, która umożliwiłaby mu zrozumienie mechanizmów
funkcjonowania państwa – znane są tylko slogany i pewne wyrażenia, których faktyczna treść
jest danej osobie obca. Prowadzi to do sytuacji, w której osoba uznaje, iż może nie
interesować się polityką, ponieważ ta nie zainteresuje się nim.
Proponowane działanie KOD1:
Edukacja – upowszechnianie świadomości, postaw aktywności obywatelskiej w demokratycznym
państwie prawa: wykazanie instrumentów, z których obywatele mogą korzystać, funkcjonując w
sferze publicznej; uświadomienie siły, którą posiada każdy indywidualny głos oddany w
wyborach; wskazanie rzeczywistych skutków braku zainteresowania się polityką.
2. Przyzwolenie społeczne na:
a.
b.
c.
Dawanie łapówek;
Korzystanie z przywilejów, które są powiązane z zajmowanym przez daną osobę
stanowiskiem;
Nieprzejrzystość zasad działania organów państwowych i innych organizacji, nierówne
traktowanie, niesprawiedliwość i kreowanie nowej kategorii „równiejszych” wśród równych
obywateli.
Proponowane działanie KOD:
Uświadamianie – zidentyfikowanie sposób na zmianę podstaw ludzi z naszego otoczenia.
Unaocznienie patologii społecznych i wskazaniu sposobów na ich wyrugowanie i związaną z nim
poprawę funkcjonowania państwa rozumianego jako przestrzeń wspólna wszystkich obywateli.
3.
Pasywność elit intelektualnych (ludzi, którzy ze względu na swoje wykształcenie i
doświadczenie lepiej rozumieją i identyfikują problemy funkcjonujące w przestrzeni publicznej)
a. Brak reakcji na niepokojące działania rządzących na przestrzeni ostatnich dwudziestu siedmiu
lat, takie jak: zagarnianie symboli narodowych przez środowiska nacjonalistyczne, brak
1
Rozwinięcie celów jak i określenie środków do ich realizacji znajduje się w dalszej części dokumentu.
5
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
b.
c.
zaangażowania w walkę o święta demokratyczne (np. przyznanie kobietom prawa do
głosowania);
Uznanie, iż wszyscy Polacy – bez względu na miejsce pochodzenia i wykształcenie – sami
„nauczą się” wolności. Pozostawienie współobywateli samym sobie doprowadziło do sytuacji,
w której obywatele nie rozumieli polityki, gdy ta operowała wyrażeniami i ideami, których nie
byli w stanie zrozumieć.
Oportunizm - przedstawiciele elit intelektualnych milcząco godzili się na pewne zmiany, nie
sygnalizując potencjalnych zagrożeń z nimi związanych.
Proponowane działanie KOD:
Aktywizacja elit społecznych poprzez ich aktywne zaangażowanie w panelach dyskusyjnych,
konferencjach i wykładach, na których omawiane będą sprawy bieżące i Organizacja paneli
dyskusyjnych, konferencji, wykładów.
4.
Fasadowa Debata Publiczna:
a.
b.
Brak wypracowanego mechanizmu umożliwiającego określanie konkretnych stanowisk, idei i
praktycznych rozwiązań problemów społecznych, prawnych i gospodarczych;
Nieistnienie prawdziwego dialogu, w którym merytoryczne stanowiska, ścierając się,
prowadziłyby do kompromisowego rozwiązania omawianej kwestii;
Proponowane działanie KOD:
Organizacja paneli dyskusyjnych, konferencji, wykładów. Włączenie się i działanie w ramach Rady
Dialogu Społecznego (nowej instytucji zastępującej Komisję Trójstronną).
6
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
II. Po co istnieje KOD: Misja Komitetu Obrony Demokracji
Celem KOD jest obrona, budowa i umacnianie demokratycznych podstaw funkcjonowania
państwa i obywateli. KOD realizuje swoją misję w granicach prawa, posługując się metodami
pokojowymi, nie przekraczając granic nieposłuszeństwa obywatelskiego. KOD funkcjonuje w
płaszczyźnie obywatelskiej i ponadpartyjnej, krzewiąc wartości wspólne narodom Europy: rozumienie
narodowej tradycji i jej zasadzenie we wspólnym korzeniu europejskim.
I. Co obecnie zagraża ustrojowi i obywatelom? Cztery główne zagrożenia związane z
działaniem władzy:
1.
2.
3.
4.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym – ograniczenie możliwości obrony praw i wolności
obywatelskich; nieistniejąca ochrona podstawowych zasad konstytucyjnych, co toruje drogę do
nieformalnych zmian w konstytucji.
Ustawa o mediach publicznych – tzw. „mała ustawa medialna” – zmiana mediów publicznych w tzw.
„media narodowe”, które wyrugowały elementarne zasady pluralizmu z przekazu budowanego przez
państwowe stacje telewizyjne i radiowe.
Ustawa o prokuraturze – ograniczenie wolności obywateli poprzez zwiększenie uprawnień
prokuratorów; udostępnienie danych procesowych Ministrowi Sprawiedliwości; polityczna kontrola
prowadzenia postępowania przygotowawczego poprzez podporządkowanie wszystkich prokuratorów
Ministrowi Sprawiedliwości, możliwość ręcznego sterowania procesem karnym przez polityków.
Dopuszczenie do wykorzystanie tak zwanych „owoców zatrutego drzewa” czyli dowodów zebranych w
drodze bezprawnego działania.
Ustawa o policji - zmiany dotyczące inwigilacji: zakładanie podsłuchów, nieograniczony dostęp do
bilingów rozmów, niekontrolowany dostęp dodanych gromadzonych na komputerach i urządzeniach
przenośnych.
II. Co możemy zrobić jako KOD aby temu zapobiec? Cztery główne działania bieżące KOD:
1.
2.
3.
4.
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza – obywatelskie wsparcie Trybunału Konstytucyjnego, inicjacja
realnego dialogu dotyczącego jego funkcjonowania a także – docelowo – doprowadzenie do
zażegnania kryzysu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym poprzez zebranie odpowiedniej liczby
podpisów pod projektem ustawy.
Protesty, pikiety i marsze – kanalizacja społecznej energii i oburzenia na działania obozu rządzącego:
wysyłanie wyraźnego sygnału do władzy o sukcesywnie wzrastającym niezadowoleniu społecznym.
Integracja społeczeństwa w grupach regionalnych i lokalnych Komitetu Obrony Demokracji – budowa
lokalnych struktur w celu sprawniejszej organizacji i wykonywania działań krótko- średni- i
długoterminowych.
Weryfikacja – baczne przyglądanie się informacjom przedstawianym przez obóz rządzący i, jeśli
zachodzi taka potrzeba, ich prostowanie a także rozprzestrzenianie w przestrzeni publicznej i
wirtualnej informacji odzwierciedlających określony stan rzeczywisty (np. wystąpienie z grudnia 2015
roku Zbigniewa Ziobry, podczas którego podał błędne informacje dotyczące funkcjonowania sądów
konstytucyjnych: niemieckiego i polskiego).
7
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
III. Do czego dąży KOD i jak zamierza osiągnąć stawiane sobie cele?
I. Ogólne cele działania KOD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
Edukacja i kształcenie, zarówno młodych jak i starszych obywateli – Latające Uniwersytety
Demokracji.
Monitorowanie działań władzy, reagowanie na jej działania (do tej pory: stanowisko przesłane Komisji
Weneckiej; list do senatorów Stanów Zjednoczonych). Zwracanie uwagi na nieścisłości i nieprawdę
prezentowaną w stanowiskach obozu rządzącego i opozycji. Publikowanie własnych stanowisk, w
konkretnych sprawach na łamach dzienników ogólnopolskich.
Udział w procesie legislacyjnym na każdym szczeblu. Konsultowanie projektów ustaw i działań.
Proponowanie własnych rozwiązań podmiotom uprawnionym do podejmowania decyzji.
Udział w pracach Rady Dialogu Społecznego na szczeblu wojewódzkim (oddziały regionalne KOD) i
krajowym (zarząd KOD we współdziałaniu z regionami)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką utrzymania standardów
demokratycznego państwa prawa.
II. Konkretne działania krótkoterminowe (do czerwca 2016):
1.
2.
Organizacja protestów w obronie Trybunału Konstytucyjnego.
Walka o zaprzysiężenie trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez
organizacje protestów, manifestacji, a także informowania organów międzynarodowych, z którymi
Rzeczpospolita Polska jest związana traktatami. Jeśli zajdzie taka potrzeba – działanie w tym zakresie
zostanie przedłużone.
3. Promocja działań związanych ze zbieraniem podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą o
Trybunale Konstytucyjnym celem zebrania jak największej liczby podpisów. Stanowić to będzie wyraz
obywatelskiego sprzeciwu wobec działań Prawa i Sprawiedliwości, do którego obóz rządzący będzie
zmuszony się ustosunkować nie tylko przed samymi obywatelami, ale również przed organizacjami
międzynarodowymi i rządami innych krajów (w szczególności Stanów Zjednoczonych).
4. Objaśnianie ludziom treści wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z ustrojem i
spornymi ustawami uchwalanymi głosami obozu rządzącego.
5. Prowadzenie akcji doraźnych w odpowiedzi na niemożliwe obecnie do przewidzenia działania rządu i
Prezydenta Rzeczypospolitej (ad casum).
6. Ustalenie harmonogramu i rozpoczęcie spotkań w ramach tzw. Latających Uniwersytetów Demokracji.
7. Ustalenie stałych punktów dyskusji podejmowanych podczas spotkań w tzw. „Klubach Demokracji” (ze
szczególnym naciskiem na miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców).
8. Uzyskanie przez Stowarzyszenie lokali użytkowych w każdym wojewódzkim mieście, w których
działalność Komitetu Obrony Demokracji będzie prowadzona i rozwijana.
9. Przeprowadzenie akcji związanych z najbliższymi najważniejszymi datami związanymi z historią Polski –
2 kwietnia (rocznica uchwalenie Konstytucji RP), 2 maja (dzień flagi), 3 maja (rocznica uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja), 4 czerwca (rocznica pierwszych wolnych wyborów z 1989 roku).
10. Doraźna kampania edukacyjna „Podsumowanie” – objaśnienie podstawowych terminów
funkcjonujących w sferze publicznej (demokracja, suwerenność, rządy prawa, trójpodział władzy).
Działanie to ma na celu, aby każdy z członków i sympatyków KOD był w stanie w sposób organiczny
reagować na nieprawdziwe informacje i tłumaczyć ludziom ze swojego otoczenia kwestie politycznoprawne.
11. Udział przedstawicieli Komitetu w świętach państwowych i rocznicach związanych z ważnymi
wydarzeniami w historii Polski – tak w świętach uznanych za państwowe (np. 3 maja) jak i w rocznicach
8
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
nieuznanych za ważne przez władze polskie, ale ważne z punktu widzenia demokracji (np. 28 listopada
– nadanie praw wyborczych kobietom).
III. Działania średnioterminowe (lata 2016-2017):
1.
2.
3.
4.
5.
Edukacja (akcja „odKODować demokrację”) – dostosowana do odbiorców sklasyfikowanych w
hierarchii trzypoziomowej:
a. Poziom pierwszy – Przedmiot i cel: wiedza podstawowa, zezwalająca na zidentyfikowanie
podstawowych zjawisk i instytucji państwowych, przyporządkowanie doń kompetencji
przewidzianych prawem (np. nabycie wiedzy niezbędnej do określenia celu utworzenia i
istnienia Konstytucji, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Prezydenta RP, Trybunału
Konstytucyjnego itp.). Środki: proste środki przekazu, proste pojęcia, ikonografiki.
b. Poziom drugi: Przedmiot i cel: wiedza pozwalająca na zidentyfikowanie problemów
dotyczących funkcjonowania instytucji państwowych, umiejętność podjęcia polemiki i
zidentyfikowania błędów rzeczowych w prostych tekstach polemicznych (zawierającymi
proste i złożone pojęcia), artykułach informacyjnych itp. Środki: udostępnienie odpowiednich
tekstów przygotowywanych pod okiem specjalistów z określonych dziedzin.
c. Poziom trzeci – poziom wysoki: wiedza pozwalająca prowadzić polemikę na tematy związane
ze skomplikowanymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania ustroju RP, gospodarki i
nastrojów społecznych.
Reakcja – doraźne reagowanie na funkcjonujące w sferze publicznej i wirtualnej treści obarczone
(umyślnymi lub nie) błędami merytorycznymi. Celem tego działania jest przywrócenie funkcjonowania
informacji prawdziwych w przestrzeni ogólnodostępnej. Dzięki temu działaniu, u odbiorcy docelowego
wzrośnie krytyczne podejście do trafiających doń informacji. Reagowanie – podobnie do akcji
„odKODować demokrację” (zob. wyż.) – odbywać się będzie na trzech poziomach:
a. Poziom pierwszy: prosta treść, często o zabarwieniu humorystycznym, przekazywana w
postaci memów, tzw. „demotywatorów” i ikonografik. Umieszczana na często odwiedzanych
serwisach internetowych (podmiot docelowy: młodzież i osoby dorosłe do 25 roku życia).
b. Poziom drugi: tworzenie relatywnie krótkich i zwięzłych artykułów polemicznych, które będą
umieszczane na forach internetowych, stronie KOD, i na stronach mediów
niesympatyzujących z KOD-em (w celu przedstawienia/podjęcia polemiki).
c. Poziom trzeci: pisanie felietonów polemicznych dotyczących funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego w gazetach ogólnopolskich. Celem tego działania jest zwrócenie uwagi sfery
publicznej na odradzające się społeczeństwo obywatelskie jak i inicjowanie polemiki
obnażającej retorykę, którą posługuje się obóz rządzący i sprzyjające im media.
Integracja: społeczeństwa przez tworzenie Klubów Demokracji – w tego rodzaju klubach członkowie
KOD, aktywizując lokalną społeczność, będą odbywać wspólne spotkania, podczas których umożliwi
się: dyskusję nad obecnymi problemami; spotkania z zaproszonymi gośćmi; organizowanie różnego
rodzaju zdarzeń; tworzenie paneli dyskusyjnych.
Najubożsi – dotarcie do osób, które ze względu na swój status materialny nie mogą pozwolić sobie na
edukację i dokształcanie, przez co nie mogą ocenić rzetelnie i realnie obietnic politycznych. Do grupy
docelowej należą głównie osoby, do których partie populistyczne kierują swoje slogany. Zadaniem
KOD-u jest umożliwienie tym osobom partycypację w demokracji przy jednoczesnym zadbaniu o to, iż
partie polityczne, nie będą mogły manipulować tymi ludźmi. Oznacza to również, iż jednym z celów
KOD jest zwrócenie uwagi aktorów politycznych na sytuację ludzi z grupy najuboższych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Informacja: wykorzystanie istniejących już kanałów medialnych, w których podawać będziemy
informacje dotyczące działalności KOD, komentarze do ostatnich wydarzeń na temat sytuacji w Polsce
i dotyczących jej decyzji organów międzynarodowych. Mediami tymi będą: TvKOD, Radio KOD, Gazeta
KOD.
9
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
a.
Szczególny nacisk musi zostać położony na dotarcie do odbiorcy poza granicami kraju (polonia
w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Brytyjskich).
b. W powyższym zakresie przekazywane informacje powinny jasno wskazywać negatywne skutki
działalności rządu, a także informować o działalności KOD w Polsce i ewentualnych akcjach
zagranicznych.
c. Audycje i wywiady z zaproszonymi gośćmi, specjalistami w zakresie ekonomii, polityki
międzynarodowej, prawa i gospodarki.
d. Audycje i felietony promujące postawę pro-obywatelską (w związku z akcją „pozytywny
patriotyzm”; zob. niżej).
6. Rozbudowa struktur stowarzyszenia – utworzenie Komitetów Obrony Demokracji w każdym
powiecie, tak by z łatwością dotrzeć do wszystkich zwolenników KOD nie tylko wirtualnej. Szczególny
nacisk powinien zostać położony na osoby niemające dostępu do Internetu, osoby starsze, osoby z
mniejszych miejscowości.
7. Udział w uroczystościach – kontynuowanie udziału w państwowych i lokalnych uroczystościach
poświęconych ważnym wydarzeniom z naszej historii.
8. „OdKODowany obywatel” – (2016: początek akcji) utworzenie słownika pojęciowego, który będzie
przystępny dla obywateli i będzie jasno i klarownie wyjaśniał znaczenie takich terminów jak trójpodział
władzy, konstytucja, rola i zadania społeczeństwa obywatelskiego. Akcja ma na celu wzbudzenie
zainteresowania polityką i prawem, a także wyrobienia nawyku podważania informacji, bez względu
na ich źródło, jeśli nie są one zgodne z wiedzą obywatela. Domyślnie obywatel taki powinien znać
źródła, którymi może się posiłkować, próbując ustalić stan rzeczywisty konkretnej sprawy. Akcja
‘”odKODowany obywatel” przewiduje przeto stworzenie ogólnodostępnego serwisu, który zawierać
będzie w sobie odniesienia do rzetelnie przedstawionych informacji.
9. Współpraca międzynarodowa – nawiązanie współpracy z podobnymi do KOD organizacjami
działającymi na świecie. Dzięki temu KOD będzie mógł nabyć bezcenne doświadczenie, które będzie
mógł wykorzystać w przyszłych akcjach, jak i przewidzieć pewne ruchy władzy, które mogą
doprowadzać do paraliżu działania Komitetu. Dotyczy to również ruchów społecznych, które mogą
ingerować w sprawne funkcjonowanie stowarzyszenia, którego celem jest odzyskanie świadomości
obywatelskiej przez obywateli.
10. Reakcja na polityczne działania obozu władzy – (jak w akcjach krótkoterminowych): tworzenie
raportów i analiz (ad casum), organizowanie doraźnych protestów, manifestacji i pikiet. W sytuacji
niespełnienia któregokolwiek z postulatów KOD-u w okresie do czerwca 2016 (np. nieprzyjęcie
ślubowania od trzech konstytucyjnie wybranych sędziów TK przez Prezydenta RP – akcje tematyczne).
11. Działania wspierające przestrzeganie zasady równości – aktywny monitoring działań władzy i
reagowanie na przejawy łamania praw mniejszości. W tym zakresie, oprócz współpracy z
organizacjami, których cele statutowe przewidują monitorowanie przestrzegania zasady równości,
KOD podejmie działania dotyczące wsparci prawnego osób dotkniętych dyskryminacją.
12. Prawnicy dla KOD-u – Komitet Obrony Demokracji stworzy (już funkcjonującą nieformalnie) komórkę
prawników, którzy będą do dyspozycji koordynatorów grup regionalnych w celu rozwiązania
konkretnych problemów prawnych związanych z akcjami oddolnymi, podejmowanymi przez komitety
lokalne. Domyślnie, program ten ma wspierać osoby, które z powodów przynależności do
stowarzyszenia KOD zostały zwolnione z miejsca pracy lub spotkały się z innym, tożsamym działaniem.
10
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
IV. Działania długoterminowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Działania pro-frekwencyjne: wytworzenie wśród obywateli etosu obywatelskiego i poczucia
odpowiedzialności za prawo do głosowania. Dzięki akcjom edukacyjnym, domyślnie w roku 2019
powinno nastąpić przynajmniej 20% zwiększenie frekwencji w wyborach parlamentarnych.
Efektywność podjętych działań będzie potwierdzona wynikiem, który – w założeniu – powinien
promować partie deklarujące wolę przywrócenia standardów demokratycznych i rządów prawa (jeśli
te, z jakichkolwiek względów, będą dalej w tym czasie naruszane).
Akcja „Solon”: Docelowym działaniem Komitetu Obrony Demokracji jest spowodowanie, iż aktywne
partie polityczne zadeklarują w swoich programach wyborczych przywrócenie równowagi władz w
ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można bowiem zakładać, iż partia polityczna, która zwycięży w
najbliższych wyborach, zdecyduje się na dobrowolne oddanie władzy, która wynika z obowiązujących a
niekonstytucyjnych (obecnie są to ustawy: medialna, o policji, o służbie cywilnej).). Jest to akcja
skorelowana z akcją „odKODować demokrację”.
Ciągłe upowszechnienie wiedzy z zakresu ustroju państwa i prawa w taki sposób, aby by każdy
obywatel posiadał (przynajmniej) wiedzę z poziomu maturalnego, dotyczącą geopolityki,
funkcjonowania ustroju i przynależnych obywatelom praw i wolności. W szerszej perspektywie akcje
edukacyjne powinny zostać uzupełnione poprzez aktywizację obywateli na poziomach lokalnym i
regionalnym, poprzez organizowanie spotkań i konkursów, współorganizowanych przez KOD i
organizacje międzyrządowe.
Akcja „zaKODujmy Konstytucję” (przełom 2018 i 2019 roku): akcja ta ma za zadanie rozpoczęcie
debaty, której celem będzie wypracowanie i zaimplementowanie systemu zabezpieczającego
Konstytucję RP przed zjawiskiem tzw. „fuzji” władzy wykonawczej i ustawodawczej. Celem tego
działania nie jest chęć zmieniania ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach realizacji niniejszego
celu KOD będzie dążył do organizowania konferencji i dyskusji uczestników życia publicznego, aby
określić możliwość wprowadzenia do Konstytucji RP dwóch instytucji chroniących integralność treści
normatywnej ustawy zasadniczej (KOD jako organizacja społeczna nie ma inicjatywy ustawodawczej w
tym zakresie):
a. Instytucja pierwsza: wprowadzenie do katalogu źródeł prawa tzw. ustaw organicznych:
ustaw, które mogą zostać uchwalone i zmienione kwalifikowaną większością głosów w Sejmie
(2/3 składu) i Senacie. Ustawy organiczne będą regulowały funkcjonowanie najważniejszych
organów państwa zapewniających przestrzegania praw i wolności gwarantowanych
Konstytucją (Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny
Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Prokuratura Generalna).
b. Instytucja druga: wprowadzenie do Art. 235 ust. 1 Konstytucji RP po zdaniu już tam zawartym
zdania drugiego: „Projekt ustawy o zmianie Konstytucji nie może dotyczyć podstawowych
wymogów demokratycznego państwa prawnego”. Instytucja tzw. „klauzuli wieczystej” znana
jest w krajach demokratycznych i została wprowadzona jako zabezpieczenie ustroju przed
formalnie legalną zmianą ustroju (np. Czechy, Portugalia, Włochy, Niemcy).
Poszerzenie i rozbudowa struktur KOD – doprowadzenie do sytuacji, w której struktury Komitetu
obecne będą nawet w małych miejscowościach (ze szczególnym naciskiem kładzionym na Polskę
wschodnią).
Doprowadzenie do sytuacji, w której KOD stanie się uznaną i rozpoznawalną marką w Polsce, Europie
i na świecie.
Aktywne wspieranie podobnych ruchów do KOD w innych krajach, do których może dojść do zjawiska
tzw. „zwrotu ku autorytaryzmowi”. Przedstawiciele KOD będą w stanie aktywnie wspierać lokalne
środowiska prodemokratyczne doświadczeniem zdobytym w czasie walki o ochronę ustroju
Rzeczypospolitej Polskiej.
11
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
IV. Projekty KOD – podsumowanie proponowanych projektów:
PROJEKTY KOD-u
Nazwa
Przestrzeń
wolności – jakiej
Polski chcemy ?
Cel
Aby zagospodarować pozytywną energię Polaków, Komitet Obrony Demokracji
postanowił zainicjować debatę narodową, która będzie poświęcona przybliżeniu
kwestii prawno-politycznych dotyczących każdego obywatela. Debata ta nie ma na
celu narzucenia odpowiedniego światopoglądu osobom w debacie uczestniczącym, a
jedynie zwiększenie świadomości tychże, aby przyszłe wybory polityczne – tak na
szczeblu krajowym i lokalnym – były podejmowane w sposób odpowiedzialny.
Granicami debaty są trzy wartości:
●
demokratyczne państwo prawa;
●
etyka w działaniu;
●
społeczeństwo obywatelskie;
Debata w formule „Społeczeństwo 2.0” nie ma na celu zbudowanie uniwersalnego
zestawu podstawowych wartości, które dopuszczając różnorodność polityczną,
uświadamiają obywatelom ograniczenie w możliwości dokonywanych wyborów.
Ograniczenie to związane jest z podstawowymi zasadami i wartościami ustroju
demokratycznego
stworzonego
Konstytucją
RP
z
1997
roku.
Uczestnikami debaty zostaną eksperci i aktywni uczestnicy
tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego. W ramach programu „Społeczeństwo
2.0” Polacy będą zachęcani do tworzenia klubów dyskusyjnych w swoich
miejscowościach, które to kluby stałyby się platformą wymiany myśli i budowania
oczekiwanych wzorców dla Polski na najbliższe dwadzieścia lat. Zaczynem dla tych
debat byłyby opracowania eksperckie w wybranych tematach, a jej wynikiem seria
dokumentów pod wspólną nazwą „Społeczeństwo 2.0”.
Zakres tematyczny:
- Prawo i jego tworzenie – reguły tworzenia dobrego prawa, konsultacje społeczne,
reguły parlamentarne (cel: obywatel powinien być świadomy, w jaki sposób określone
zachowanie prawodawcy wpływa na jakość aktu normatywnego).
- Funkcjonowanie państwa – rozumienie istoty i mechanizmów ochrona wolności
obywatelskich; rola i rodzaje sądów i trybunałów; kwestia niezależności i
obiektywności
mediów;
przedstawienie
demokratycznych
mechanizmów
gwarantujących prawa mniejszości.
- Polska w świecie – Polska w Unii Europejskiej, Polska na świecie (pozytywne i
ewentualne
negatywne
skutki).
- Gospodarka – forma i kierunki działania gospodarki, prawo gospodarcze.
- Nauka i oświata – kształt systemu oświaty (
- Kultura – rola państwa jako mecenasa kultury.
- Społeczeństwo – rola obywateli i ich wpływ na procesy społeczne i polityczne.
- Dialog Polaków – debata publiczna i jej zasady, dialog społeczny, komunikacja
społeczna.
„OdKODujmy
Trybunał
Konstytucyjny”
Akcja edukacyjna, której celem jest: (1) przedstawienie zadań Trybunału i jego roli w
polskim systemie konstytucyjnym; (2) wskazanie zagrożeń, które są związane z
sparaliżowaniem jego działań. W ramach niniejszej akcji, obywatele biorący w niej
udział powinni zostać zaznajomieni z podstawowym orzecznictwem TK z zakresu praw
socjalnych, ochrony wolności i praw obywatelskich.
12
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
„OdKODujmy
historię” –
pozytywny
patriotyzm.
Raporty KOD
„OdKODujmy
obywatela”
„Oceń władzę”
Projekt dotyczący historii Polski. Jego głównym zadaniem jest stworzenie modelu tzw.
„pozytywnego patrioty”, świadomego paneuropejskich wartości, które Polska dzieli z
innymi krajami europejskimi. Innymi słowy, w skutek akcji powinny zostać odzyskane
symbole narodowe, które od tego momentu stanowić będą wspólne dobro wszystkich
Polaków i nie będą rozumiane (jak to ma miejsce teraz) jako przedmiot adoracji
skrajnych nacjonalistów. Docelowy uczestnik potrafi zidentyfikować zapomniane
święta i fakty: np. nadanie prawa do głosowania kobietom; fakt, iż homoseksualizm
nigdy nie był karany przez system państwa polskiego (na żadnym z etapów jego
rozwoju). Akcja ma na głównie na celu:
- Odkodować historię II RP poprzez ukazanie pozytywnych i negatywnych wydarzeń
oraz bohaterów tego okresu; wskazać faktów związanych z wielokulturowością
polskiego społeczeństwa międzywojennego (proponowany patron akcji: Norman
Davies);
- Odkodować „Okrągły Stół” – wskazać obywatelom genezę jego powstania, rolę jaką
odegrał w budowie Polski, wskazać pozytywne i negatywne jego konsekwencje w
sposób obiektywny
Kwartalne Raporty realizowane przez specjalistów we współpracy z członkami
Komitetu Obrony Demokracji. Celem raportów będzie wykazanie konsekwencji
określonych działań podejmowanych przez obóz rządzący, ze szczególnym naciskiem
kładzionym na ich wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną w Polsce oraz Unii
Europejskiej.
Akcja ma na celu podjęcie działań edukacyjnych, prowadzących do nabycia
instrumentarium niezbędnego do zwiększenia umiejętności krytycznej analizy
przedstawianych faktów i informacji. Docelowo akcja ma doprowadzić do sytuacji, w
której obywatel rozumie, iż autorytet należy zdobyć rzetelnością pracy – nie wystarczy
do niego tylko tytuł naukowy, który dotychczas stanowił symbol „pewności” iż
określona informacja przedstawiana przez takiego człowieka jest bezsprzecznie
prawdziwa Działania edukacyjne powinny być wsparte przez projekt portalu
internetowego, który będzie umożliwiał ocenę spełnienia programu wyborczego i
działalności danego reprezentanta społeczeństwa, powołanego do pełnienia funkcji
publicznych.
Dzięki przeprowadzonym działaniom, obywatele powinni nabyć umiejętność oceny
skutków projektów proponowanych przez władzę polityczną (tak większość rządową
jak i opozycję) poprzez rozumienie korzyści i ewentualnych zagrożeń z nich płynących.
Projekt ma na celu stworzenie portalu internetowego, którego celem jest
umożliwienie samodzielnej oceny sprawności działania konkretnych przedstawicieli
władzy ustawodawczej i stopnia wykonania przezeń programu wyborczego. Portal
będzie angażował osoby będące członkami KOD-u.
Formuła: platforma umożliwiająca sprawdzenie, z jakim programem w wyborach
kandydował określony przedstawiciel (radny, burmistrz, prezydent, poseł, senator,
Prezydent RP itp.); w jakim stopniu program został zrealizowany; czy określony
przedstawiciel sprzeniewierzył się swojemu programowi; czy jego działalności
określonego organu?
Proponowana platforma stanowić będzie skuteczne narzędzie nacisku na
przedstawicieli wyborców. W przypadku ubiegania się o reelekcję, określona
kandydatura będzie mogła zostać oceniona pod względem ich rzeczywistych dokonań.
Wykonanie platformy jest o tyle łatwe, iż informacje potrzebne do jej stworzenia są
ogólnodostępne. Twórcy portalu będą zatem musieli określić jedynie formę i
formularze, na które nanosić będzie się odpowiednie dane.
13
Rama Programowa Komitetu Obrony Demokracji
„OdKODujmy
prawo”
Akcja: „Ja czytam
Konstytucję, a
TY?”
Akcja: „10 minut
Konstytucji”
Program edukacyjny, którego zadaniem jest uświadamianie członków społeczeństwa
o przysługujących im prawach, funkcjonującej pomocy prawnej a także rzeczywistej
efektywności działania sądów. W ramach akcji wskazywane będą obywatelom
przysługujące im uprawnienia wynikające z ustaw (w szczególności w zakresie prawa
pracy i prawa i postępowania administracyjnego). Docelowo osoba biorąca udział w
akcji powinna potrafić określić samodzielnie rodzaj ścieżki prawnej, na drodze której
może dochodzić rozwiązania konkretnego problemu. W ramach akcji przewiduje się
również wsparcie dla osób, które spotykają się w swoim otoczeniu pracowniczym z
szykanami związanymi z przynależnością do Stowarzyszenia i ze względu na
eksponowane poglądy polityczne (współdziałanie z tworzącą się grupą prawników).
Jest to projekt zdjęciowy, ideowo tożsamy z już przeprowadzonym projektem
#zaKODowani. Akcja ma na celu stworzenie bazy zdjęciowej, na której modelki i
modele będą nakłaniać odbiorców do zainteresowania się treścią ustawy zasadniczej.
Dzięki niniejszej akcji stworzone zostaną memy (do wykorzystania w akcji edukacyjnej
na poziomie pierwszym), których docelowym odbiorcą są osoby młode (16-25 lat).
W ramach niniejszej akcji przewiduje się tworzenie dziesięciominutowych prezentacji,
w których udział wezmą uznane autorytety prawnicze i działacze społeczni. Zgodnie z
przewidywaną formułą, każdorazowo osoba prezentująca przedstawiać będzie jeden (i
tylko jeden) przepis lub zagadnienie konstytucyjne. Wywiady te będą umieszczane na
stronie oficjalniej Komitetu Obrony Demokracji. Celem niniejszej akcji jest stopniowe
zwiększanie świadomości obywateli odnośnie do norm zawartych w przepisach
konstytucji. Jest to akcja pomocnicza względem akcji związanych z edukacją
(„Społeczeństwo 2.0”, „OdKODujmy Trybunał” itd.).
14