OFERTA na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na ul

Komentarze

Transkrypt

OFERTA na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na ul
Wzór formularza
..........................................
(pieczęć oferenta)
OFERTA
na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką na ul. Staffa w Kobyłce.
Oferuję wykonanie ogrodzenia wraz z bramą i furtką przy ul. Staffa w Kobyłce
za cenę
netto …........................... zł
( słownie: .......................................................................................................................).
brutto .............................. zł
( słownie: .......................................................................................................................).
..................................., dn. ......................
.......................................................
( pieczęć i podpis oferenta)