Wentylatory osiowe WOP

Komentarze

Transkrypt

Wentylatory osiowe WOP
K.K. 22A/16
BESEL S.A.
FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
WENTYLATORY OSIOWE
Charakterystyka:
- wentylatory odpowiadają wymaganiom normy PN-77/M-43021,
w zakresie siatek ochronnych spełniaja wymagania normy DIN 24167,
- praca ciągła S1,
- napięcia znamionowe 230V (1-fazowe), 400V (3-fazowe)
- częstotliwość zasilania 50 Hz,
- stopien ochrony IP 30 (na życzenie IP 43),
- moc P1≦125W, wentylatory nie podlegają sprawności
wg rozporządzenie komisji (UE) NR 327/2011
AXIAL-FLOW FANS
Description:
- fans meet requirements of Polish Standard PN-77/M-43021,
- duty S1,
- rated voltage 230V (single-phase), 400V (three-phase),
- frequency 50 Hz,
- degree of protection IP 30 (IP 43 on request),
- input power P1≦125W, fans shall not be subject to the
commission regulation (EU) No 327/2011 in the matter of efficiency
Typ wentylatora osiowego
WOP-36/34-4E/1
WOP-30/40-4E
WOP-36/34-4T/1
WOP-30/40-4T/1
WOP-30/40-6E
WOP-30/40-6T
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
kg
Pa
230
120
1260
0,53
0,97
2,2
4/400V
5,6
35
230
95
1420
0,47
0,92
2,8
5/400V
5,0
30
400
120
1280
0,26
0,71
2,6
5,6
35
400
85
1400
0,25
0,48
2,6
5,0
30
230
100
950
0,62
0,73
1,5
5/400V
5,0
13
400
110
970
0,40
0,42
4,5
5,0
13
Pa
m3/s
110
0,60
115
0,45
110
0,65
115
0,35
50
0,3
50
0,3
Fan type
Napięcie zasilania (Supply voltage)
V
Moc pobierana (Absorbed power)
W
Prędkość obrotowa (Speed)
min-1
Prąd znamionowy (Rated current)
A
Współczynnik mocy cosj
N (Power factor cosj
N)
Krotność prądu rozruchowego Ir/IN (IL/IN)
m
F
Kondensator (Capacitor)
Masa (Weight)
Spiętrzenie (Ram-effect)
Spiętrzenie całkowite (total ram-effect)
Wydajność (Fan capacity)
Wentylatory osiowe typu WOP przewidziane są do stosowania
w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, do wentylacji
wyciągowej lub nawiewnej różnych pomieszczeń i urządzeń
pracujących w tych pomieszczeniach.
Axial-flow fans type WOP are intended for exhaust and supply
ventilation of various devices and rooms in machine industry,
building industry, agriculture and horticulture.
Wentylatory nie są przystosowane do pracy w atmosferze o dużym
zapyleniu i chemicznie agresywnej; nie mogą być używane jako
środek ochrony zbiorowej pracowników na stanowiskach pracy.
Axial-flow fans are not adopted for running in dusty and chemically
aggressive environment;
they cannot be used as accident-prevention measure
on work-places.
Wszystkie silniki posiadają znak CE.
All motors are provided with CE mark.
ul. Elektryczna 8
49-300 Brzeg
tel. (+48) (77) 4162861
fax (+48) (77) 4166868
www.besel.pl
[email protected]
WENTYLATORY OSIOWE
DC
AXIAL-FLOW FANS
D
M
max 8
4 x 10,5 co 90o
90
135
Typ
Frame size
Dimensions (mm)
Wymiary (mm)
DC
D
M
WOP - 36/34 -.
f
475
f
360
f
430
WOP - 30/40 -.
f
420
f
305
f
375
Oferujemy również wentylatory bez obudowy i siatki ochronnej.
Parametry takich wentylatorów są analogiczne z ich
o d p o w i e d n i k a m i
w
o b u d o w i e .
We also offer fans without housings and protective grids.
Performance of these fans are the analogous to their
e q u i v a l e n t s w i t h h o u s i n g s .
Producent zastrzega sobie możliwość zmian danych zawartych
w karcie katalogowej wynikających z ciągłego doskonalenia wyrobu.
As part of our development program, we reserve the right
to alter or amend any of the specifications without giving prior notice.
BESEL S.A.
K.K. 22A/16

Podobne dokumenty