Stażysta w Dziale Finansów

Komentarze

Transkrypt

Stażysta w Dziale Finansów
Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja
rozw6j
F
UF
ilffi:,'.t-TtEkonomicznv ,,,."L?01?,]1il:lr:i.'.i?
E
PROGRAM STAZU
dla studenta/studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
realizowanego w ramach projektu
program
rozwoju
kompetencji poprzez wysokiejjakoSci staze dla student6w kierunku
NA
START
,,STAZE
Finanse i Rachunkowo66 Wydzialu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020; Dzialanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyzszym; OS lll Szkolnictwo wyZsze dla gospodarki i rozwoju.
.
Projekt jest wsp6lfinansowany ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
OFERTA DLA STUDENTOW/EK KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOSC NE
Nazwa firmy
OTTO Work Force Polska Sp. z o.o.
Nazwa depadamentu/dzialu
Dzial Finans6w
Nazwa stanowiska
Stazysta w Dziale Finans6w
Miejsce realizaqi stazu (adres)
Ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce (Bielany Wroclawskie)
Czas truirania stazu
01.01.2017
Oferta dostqpna jest dla osob
z niepelnosprawnoSciq
K Tak
Cel,stazu
- 31.03.2017
! Nie
|
-
Praktyczne zapoznanie sig z pracq i zyciem instytucji
Zapoznanie sig z obiegiem dokument6w
Zaznajomienie z caloksztaltem pracy na konkretnym
stanowisku
Weryfikowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej wyniesionej
z zajq c s pecj a styczny ch
I i
G
rom adzen ie
d
o6wi adczen w org
an
izowan i u sa modzie nej
I
pracy
Zyskanie doSwiadczenia z pracy w miqdzynarodowej firmie
Zbudowanie wlasnej sieci kontakt6w pomagajqcej znale2c
zatrudnienie w przyszlo5ci
Zakres czynno6ci
Harmonogram
|
zadan
|
I
Sprawdzanie poczty otrzymanej i segregowanie jej na
Ookumenty juz zaksiggowane i do zaksiqgowania <3 mc>
Ksiqgowanie faktur zakupowych <3 mc>
Ksiqgowanie rozliczeh zaliczek <3 mc>
Ksiggowanie!elegacji <3 mc>
Ksiqgowanie list plac <3 mc>
Biuro Projektu ,,Staie na start..."
. Komandorska ttS/ tzo, pok. 308
53-345 Wrocfaw
tel. 71 3680894 . lax 7L 3680895
www.biurokarier,wroclaw.pl v2
uf
E,
Fundusze
Europejskie
UE
Wiedza Edukacja Rozw6j
lim,;;t-!":rc'ri:';:::; r,,"1,?ni,tJ:il:lr:fli
E
Wpinanie zaksiqgowanych dokumentow <3 mc>
Przeglqdanie i uzgadnianie kont rozrachunkowych <3 mc>
Przeksiggowania VATu zgodnie z deklaracjq i innych
podatkow w razie konieczno5ci <3 mc>
Rodzaj uzyskanych
ko m pete n cj i, zwiqzany ch z
efektami ksztalcenia,
zdobywanych podczas
realizacji stazu
Um
iejqtno66 orga nizowa n ia sfery fi na nsowej organ izacj
i
Zarzqdzanie zasobam i przedsiqbiorstwa
UmiejqtnoSe zmierzenia i wyceniania zasob6w kapitalu
ludzkiego
Wspolpraca w Srodowisku interdyscyplinarnym
Wspolpraca w zespole
OdpowiedzialnoS6 za prace wlasnq i wspolne zadania
Obsluga systemu informatycznego
Dodatkowe informacje
temat
stazu
na
I
-
I
Dostqp do wewngtrznego systemu intranet (CRM, PARIS lub
podobne)
P
rzy dzial kom putera sluzbowego
Szkolenia z zakresu wykonywanych obowiqzkow
Winda i podjazd dla osob niepetnosprawnych
Forma aplikowania na
staz |
-
Przeslanie CV na adres e-mail:
Rozmowa kwalifikacyj na
WYMAGAN IA STAWIAN E PRZEZ PRACODAWC E
Wiedza
Znajomo6c zagadnief zwiqzanych z ekonomiq ifinansami
UmiejqtnoSci
Komunikacyjne, umiejqtno56 pracy w zespole, elastyczno6c,
sumienno56
Znajomo56 jgzykow
Angielski lub niemiecki (81 iwyzej)
Znajomo66 program6w
komputerowych
MS Office
Prawo jazdy
Ne
Jnne-, jakie
?916 11 2
Biuro Projektu ,,Staie na start..."
uf. Komandorska LL9/LaO, pok. 308
53-345 Wroclaw
tel.71 3680894 o fax 71 3680895
www.biurokarier.wroclaw.pl
v2
E,
3
iRufddqF p&pld Facod awcy
lub osoby upowa2nionej
do reprezentowania Pracodawcy)
td8