Asystent Kierownika Projektu - Biuro Karier

Komentarze

Transkrypt

Asystent Kierownika Projektu - Biuro Karier
w
Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozw6j
Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrociawiu
Unia EUfOpejska
Europejski Fundusz Spoteczny
PROGRAM STAZU
dla studenta/studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu
realizowanego w ramach projektu
program
kompetencji po1zez wysokiejjako5ci staze dla student6w kierunk6w
NA
START
rozwoju
,,STME
Migdzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Ekonom| Zarzqdzanie Wydzialu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wroclawiu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw6j 20142020; Dzialanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyZszym;
OS lll Szkolnictwo wyZsze dla gospodarki i rozwoju.
Projekt jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego.
OFERTA DLA STUDENTOWEK KIERUNKU ZARZADZANIE NE
Nazwa firmy
Fundacja Edukacji Innowacji i Wdra2ania Nowoczesnych Technologii
Nazwa departamentu/dzialu
Dzial Projektow Eu ropejskich
Nazwa stanowiska
Asystent Kierownika Projektu
Miejsce realizacji sta2u (adres)
ul. Ko5cierzyhska 10, 51-416 Wroclaw
Czas tnryania sta2u
01.01.2017
Oferta dostqpna jest dla os6b
z niepeNnosprawnoSciq
Cel
sta2u
- 31.03.2017
Tak
| ruie
|
.
o
o
.
r
Poznanie kultury pracy i organizacji
Zdobywanie wiedzy od praktyk6w
Mozliwo66 rozwoju do5wiadczenia oraz kompetencji zawodowych
Poznanie metod, technik pracy i narzgdzi stosowanych w zakresie
zar zqdzania p roj e kta m i
Gromadzenie doSwiadczenia w priorytetyzacji zadah, organizacji
czasu pracy, raportowania realizacji zadah
Zapoznanie sig z projektami realizowanymi przez sp6lke orazz
wewngtrznym i sta nda rdam i, ku ltu rq orga n izacyj nq (rea izowane
w pieruvszych 2ch tygodniach sta2u)
Zakres czynno5ci /
Harmonogram zadafr
I
Pomoc w realizacji projekt6w firmowych (realizowane w spos6b
ciqgly w okresie realizacji stazu)
Opracowanie harmonogram6w realizacji projektu zgodnie z
przyjqtymi zalo2eniami i przy uwzglgdnieniu hierarchizacji
zadafi(realizowane w spos6b ciqgly w okresie realizacji staZu)
Reafizacja zadafi zgodnie z harmonogramem (realizowane w
spos6b ciqgly w okresie realizacji stazu)
Pomoc w realizacji projekt6Wfiinrowych m,in. wsparcie w
zarzqdzaniu p roj e ktem f i n a nsowa n y m ze 5 rod k6w u n ij nych
(realizowane w spos6b ciqgly w okresie realizacji staZu)
Biuro Projektu,,Staie na start,."
uf. Komandorskal1.Si12o, pok,308
53-345 Wroclaw
tef.71 3680894 clax 7L 3680895
www.biurokarier.wroclaw.pl u2
E,
Fundusze
E
Europejskie
UE
Wiedza Edukacja Rozw6j
n
om
icznY
Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny
.
Zapoznanie siq z zasadami realizacji projekt6w realizowanych
w ramach program6w operacyjnych (realizowane w spos6b
ciqgly w okresie realizacji sta2u)
o
Tworzenie raport6w oraz prezentacji dotyczqcych realizacji
projektow (realizowane w spos6b ciqgly w okresie realizacji staZu)
o
Realizaqazadari z zakresu rozwoju systemu CRM MS
Dynamics (realizowane w sposob ciqgly w okresie realizacji staZu)
o
Obsluga klient6w zewngtrznych - zwiqzana z realizaqq
projektu (realizowane w spos6b ciqgly w okresie realizacji staZu)
.
Rodzaj uzyskanych
kom petencj i, zwiqzany ch z
efektami ksztalcenia,
zdobywanych podczas
realizacji sta2u
ko
:: ffi'.'-T'
Poznanie innowacyjnych narzedzi wvkorzvstvwanvch do
zarzadzania proiektami (praktyka, techniki, narzgdzia)
.
Umieielno56 podejmowania decyzji na podstawie
wvkorzystywanvch w sp6lce narzQdzi
.
UmieiQtno5ci orqanizowania i kierowania praca zespolu,
samodzielneqo i krytyczneqo mySlenia oraz rozwiazywania
problem6w
o
.
o
Zdobvcie kompetencii z zakresu oroanizacii pracv wlasnei, pracv w
zespole, kom u n ikatvwno5ci
Uczestnictwo w procesie zarzqdzenia projektem, praca na
harm onog ra m ie, koordyn acja prac projektowych
MoZliwo56 zapoznania siq ze specyfikq dzialalno5ci firmy
konsultingowo-doradczej,,od wewnqtrz"
Dodatkowe informacje
temat sta2u
na
Forma aplikowania na sta2
|
o
o
Tworzenie raport6w i analiza efektywno6ci podejmowanych dzialafi
.
Po zakoficzeniu staZu, mozliwoS6 nawiqzania dalszej wsp6lpracy
.
o
Obsluga oprogramowania CRM MS Dynamics
CV na adres [email protected]
Rozmowa kwalifikacyjna
WYMAGAN tA STAWTAN E PRZEZ PRACODAWC E
Wiedza
Z zakresu zarzadzania
UmiejqtnoSci
Wymagania/oczekiwania:
Biuro Projektu,,Staie na start.."
ul. KomandorckatLSlt2O, pok.308
53-345 Wroclaw
tef. 71 3680894 o lax 7t 3680895
www.biurokarier.wroclaw.pl v2
.
.
o
.
.
proj ektam
i
UmieiQtnoSd pracy w zespole
Inicjatwva izaanga2owania
KomunikatywnoS6
Samodzielno56 i umiejgtnoSdpodejmowania decyzji
UmieiQtnbsc pracy pod presiq czasu
IA
E,
'/
/
iwersytet
Ekonomiczny
wroclawiu
t-t
Unia EUrOpejska
Europejski Fundusz
Spoteczny
I i.*'i
**
|
*
**
Dobra organizacja pracy
Znajomo56 jqzyk6w
Znajomo6c program6w
komputerowych
Bardzo dobra znajomo56 Srodowiska Microsoft Office (Excel, Word,
Outlook, Power Point)
Prawo jazdy
Inne, jakie
" <r\P'
_fy_nlr.j.r Edukacji, Innowacji
t,,^,.
vvdrazania
Nowoczesnych Techriolcr
ul, Pasjonatdw 15, Zaxrzewr
62-070 Dopiewo
:,
ls\s
^Jiili7792250318 Recott,63462fb,
i czytelny
Pieczqd firmy
lub
oo
Biuro Projektu,,Staie na start,."
ul, Komandorska t1.Sl t2O, pok, 308
53-345 Wrocfaw
fax 71 3680895
www,biurokarier.wroclaw.pl v2
tel.71 3680894
0
E,
t
Pracodawcy
upowa2nionej
Pracodawcy)
I
|