Wakacje w Podjuchach

Komentarze

Transkrypt

Wakacje w Podjuchach
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Wakacje w Podjuchach”
§1
Postanowienie ogólne konkursu
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wakacje w Podjuchach”, zwanego dalej
„konkursem” jest Rada Osiedla Podjuchy oraz filia nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z własnoręcznie podpisanym
oświadczeniem, o którym mowa poniżej, jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
4. Każde konkursowe zdjęcie będzie oceniane przez Jury Konkursu w nieparzystym składzie osobowym.
5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w
trakcie trwania konkursu.
6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a
także do przestrzegania bezpieczeństwa ogólnego osób trzecich i swojego.
7. Za organizację konkursu odpowiada Grzegorz Mikut – z ramienia RO Podjuchy oraz
Agnieszka Styczewska - kierownik filii nr 14 MBP.
§2
Uczestnicy
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Uczestnikiem konkursu może
być każda osoba fizyczna fotografująca aparatem cyfrowym, w tym aparatem cyfrowym w telefonie komórkowym, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu.
2. Konkurs przeprowadzany jest dla trzech grup wiekowych:
a) dzieci do 12 roku życia;
b) młodzież 13-18 rok życia;
c) osób dorosłych;
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania konkursu uczestnik zmienia grupę wiekową, to
on sam wskazuje, w momencie zgłoszenia, w jakiej grupie wiekowej chce startować.
§3
Cel i tematyka konkursu
1. Tematem konkursu są „Wakacje w Podjuchach” rozumiane jako formy spędzania
wakacji na obszarze Podjuch. Szczególnie ocenianie będą zdjęcia przedstawiające
nietypowe, ciekawe formy spędzania wakacji z wykorzystaniem położenia osiedla
(puszcza, rzeka) a także forma artystyczna wykonanych zdjęć.
2. Celem konkursu jest promowanie osiedla Podjuchy jako małej ojczyzny przyjaznej
jej mieszkańcom.
3. Wszelkie uchwycone kadry muszą zawierać charakterystyczne elementy krajobrazu
bezsprzecznie kojarzone z osiedlem Podjuchy. Prace, które nie spełnią tego
wymogu, zostaną odrzucone.
§4
Zdjęcia
1. Zdjęcia muszą być wykonane w okresie od dnia 3 lipca 2015 roku do dnia 12
września 2015 roku. Potwierdzeniem daty wykonania zdjęcia winna być data na
fotografii.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.
3. Przekazane zdjęcia nie będą zwracane uczestnikom.
4. Fotografie mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w
sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10x15 (102mm na
152mm) do 21x30 (210mm na 280mm).
5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
6. Zdjęcia konkursowe uczestnik zgłasza organizatorowi konkursu w terminie od 3
lipca 2014r. do 12 września 2015 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia
pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
7. Zdjęcia muszą zostać zgłoszone osobiście w kategorii wiekowej: Dorośli.
8. W kategorii wiekowej Dzieci i Młodzież zdjęcia zgłasza osobiście uczestnik wraz z
obecnym opiekunem prawnym.
9. Przy składaniu zdjęć uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy. W przypadku
osoby niepełnoletniej formularz podpisuje opiekun prawny (rodzic).
10. Zdjęcia w wersji papierowej na odwrocie powinny być czytelnie podpisane tytułem
konkursu, imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu, adresem e-mailowym oraz
adresem zamieszkania.
11. Poprzez złożenie podpisu na formularzu zgłoszenia w konkursie, uczestnik, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej, oświadcza, że wszystkie konkursowe
prace są jego autorstwa.
12. Do konkursu nie zostaną w szczególności dopuszczone prace, które:
- przedstawiają miejsca spoza obrębu osiedla,
- nie zostaną dostarczone do organizatora w wymaganym terminie,
- nie stanowią własności uczestnika konkursu,
- nie są w odpowiedni sposób opisane.
§5
Dane osobowe
Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania.
§6
Prawa autorskie
Osoba zgłaszająca się do Konkursu oświadcza, iż
przysługuje jej wyłączne i
nieograniczone prawo autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża
zgodę
na
wielokrotne,
nieodpłatne
publikowanie
nagrodzonych
fotografii
oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych.
Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem nieodwołalnej,
nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w odrębnym
oświadczeniu do używania tych zdjęć, publikowania ich, umieszczania w siedzibach, na
wystawach, na stronach internetowych oraz umieszczanie ich we wszelkich miejscach
realnych i wirtualnych.
§7
Zgłoszenie do konkursu
1. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) jedną, dwie, lub trzy fotografie w wersji papierowej, opisane;
b) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i o udzieleniu licencji
(prawa autorskie);
c) kartę zgłoszeniową;
2. Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Organizatora - filii nr 14 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Szczecinie, ul. Krzemienna 17, 70-734 Szczecin, telefon 91
46 09 631, [email protected]
3. Organizator potwierdza pisemnie wpływ kompletnego zgłoszenia na Konkurs
Fotograficzny „Wakacje w Podjuchach”.
§8
Rozstrzygnięcie konkursu
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu Jury Konkursu,
które wybierze najlepsze zdjęcia i przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach
wiekowych. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody za pierwsze 3
miejsca.
2. Nagroda specjalna może zostać przyznana jednemu zdjęciu wybranemu przez jury
w każdej z kategorii wiekowych.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania szczególnych
wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
§9
Ekspozycja fotografii
Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane w Filii nr 14 MBP oraz na profilu Rady na
Facebooku – także jako zdjęcie główne.
§ 10
Nagrody
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe …...