LG Action case_Naestved_PL

Komentarze

Transkrypt

LG Action case_Naestved_PL
Lokalne działania na rzecz klimatu i energii – studium przypadku
#1
NAESTVED, Dania
Przedsiębiorcy włączają się działania samorządowej sieci zeroemisyjnej
W kilku słowach
Żeby zredukować emisje CO2 w regionie władze samorządowe Naestved
zorganizowały na jesieni 2009, w ramach planu działań klimatycznych, sieć
zainteresowanych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy zobowiązali się do
przeanalizowania emisji dwutlenku węgla ze swojej działalności, ustalenia
limitów emisji i opracowania planu działania, zawierającego konkretne
kroki w celu ich ograniczenia. Firmy biorące udział w projekcie liczą na
oszczędności płynące ze zmniejszonego zużycia energii, przyczynienie się
do walki ze zmianami klimatu oraz uzyskanie opinii firm “przyjaznych
środowisku”.
Plan klimatyczny Naestved
Jesienią roku 2009, władze samorządowe Naestved przyjęły ambitny plan, zakładający ograniczenie
emisji CO2 w regionie miasta o 30% do roku 2020 i o 50 % w roku 2030 (w odniesieniu do poziomu
emisji z roku 2007). Miasto zawarło też porozumienie z Duńskim Towarzystwem Ochrony Przyrody i
przyłączyło się do Porozumienia Burmistrzów oraz Duńskiego Porozumienia na rzecz Oszczędzania
Energii.
Plan klimatyczny oparty jest o podstawowa inwentaryzację emisji CO2 w sektorze samorządowym i
publicznym. Wyniki inwentaryzacji wykazały, że najwięcej emisji pochodzi z sektora transportu, za
którym uplasowały się ogrzewanie i zużycie energy elektrycznej w gospodarstwach domowych.
Sytuacja ta stanowi poważne wyzwanie dla samorządu, który nie dysponuje żadnymi bezpośrednimi
narzędziami wpływu na te akurat dziedziny gospodarki. Badania wskazują jednak jednoznacznie, ze
sektor prywatny dysponuje znacznym potencjałem redukcji emisji dwutlenku węgla:
Obszar
Dostarczanie energii:
Transport:
Efektywność energetyczna:
Rolnictwo:
Potencjał oszczędności
45%
13%
30%
12%
W roku 2009 rozpoczętych zostało kilka projektów, angażujących samorząd, przedsiębiorców,
obywateli i rolników. Projekty te zakrojone są na najbliższych 10 lat i będą wymagały koordynacji
działań wielu dziedzinach gospodarki a także ciągłej oceny i ewaluacji działań. Jednym z
najważniejszych spośród nich jest Sieć Zeroemisyjna.
Współpraca międzu samorządem a loklanymi przedsiębiorcami
Celem Sieci Zeroemisyjnej jest włączenie przodujących przedsiębiorstw z regionu w działania na rzecz
klimatu. W chwili obecnej zaangażowane są 34 ambitne przedsiębiorstwa z całego region Zelandii,
otaczającego gminę Naestved.
SĄ to w większości małe lub średnie przedsiębiorstwa, które łączy ambitny cel ograniczenia swojego
wpływu na środowisko.
Aby dołączyć do projektu, firmy kontaktują się
z sekretariatem Sieci Zeroemisyjnej (www.zero-carbon.dk)
umawiają się na wstępne spotkanie, podczas którego
omawiane są wymagania oraz możliwości działania. Po
spotkaniu firma decyduje, czy chce włączyć się do projektu.
Jeżeli tak, to musi ona wnieść opłatę członkowską i
zaakceptować cztery warunki uczestnictwa.
Warunki te to:
1) sporządzenie “śladu węglowego”,
2) opracowanie strategii klimatycznej, 3) redukcja emisji CO2 i
4) zobowiązanie do rozpowszechnienia informacji na temat
Sieci
Zeroemisyjnej,
jej
działalności,
celów
i wyników.
Członkowie sieci współdziałają ze sobą na wielu polach, z których każde ma coś wspólnego
z ochroną klimatu:
•
wzmacnianie i pogłębianie współpracy między samorządem, organizacjami trzeciego sektora,
społeczeństwem i przedsiębiorcami;
•
skoordynowane działanie skierowane w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw
regionu;
•
lepsza współpraca miedzy firmami w dziedzinie ochrony klimatu;
•
badanie potrzeb i interesów przedsiębiorstw w tej dziedzinie;
•
tworzenie platform współpracy między samorządami a przedsiębiorstwami z regionu;
•
utworzenie forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń a także
•
promocja lokalnych firm i przedsiębiorstw
W chwili obecnej firmy zaangażowane w działania sieci otrzymują pomoc i wsparcie eksperckie od
specjalistów z sektora prywatnego, zaangażowanych w projekt. Firmy mogą liczyć na pomoc w
opracowywaniu strategii klimatycznych, ocenie poziomu emisji i innych podobnych działaniach.
Podsumowanie
Samorządy są często w czołówce działań na rzecz
klimatu, jednak wiele dziedzin, mających duży
potencjał w tej dziedzinie, znajduje się poza ich
bezpośrednim zasiegiem. Sieć Zeroemisyjna to
przykład na to, jak samorząd może mobilizować
i zaangażować niezależnych przedsiębiorców do
wsparcia działań na rzecz redukcji emisji gazów
cieplarnianych.
Dzięki dzieleniu się przez samorządy i przedsiębiorców doświadczeniem i sprawdzonymi
rozwiązaniami, region wypracował innowacyjne podejście do tworzenia rozwiązań zrównoważonych
a jednocześnie poprawiających konkurencyjność gospodarczą. W ten sposób Sieć Zeroemisyjna nie
tylko usprawnia wymianę doświadczeń ale również promuje zrównoważoną działalność biznesową.
Miejscowości Roskilde, Lejre, Ringsted i Naevsted oraz wiele innych, współpracując z lokalnym
firmami, stały się częścią większej inicjatywy na rzecz redukcji zużycia energii i ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych. Działania 34 firm zrzeszonych w Sieci Zeroemisyjnej przyniosły efekt w postaci
redukcji rocznych emisji CO2 o 500 ton. Firmy te poprawiły też swoją konkurencyjność na rynku dzięki
oszczędnościom w zużyciu prądu elektrycznego, ropy i innych źródeł energii, modernizacji sprzętu
oraz poprawie nawyków w miejscu pracy. Dzięki inwestycji ok. 1,6 miliona koron w rozwiązania
klimatyczne, firmy tylko w okresie jednego roku uzyskały oszczędności w wysokości 2,8 milionów
koron.
Innowacyjna i wzajemnie korzystna współpraca łączy zrównoważone i proekologiczne rozwiązania z
potrzebami rozwoju gospodarczego regionu.
Potencjał replikacji:
bardzo wysoki
Łatwość zastosowania:
bardzo wysoka
Koszt:
N/A
Redukcja emisji:
ponad 3% rocznie
Poziom istotności dla samorządu: wysoki
O mieście
Miejscowość Næstved położona jest w Zelandii, regionie znajdującym się ok. 80 km od stolicy Danii,
Kopenhagi. Næstved jest zamieszkane przez 80000 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 684 km2.
Jest to największe miasto w Zelandii pod względem obszaru. Naestved
zostało wytypowane jako przodująca “Miejscowość klimatyczna” w Danii
przez krajowe Stowarzyszenie Oszczędzani Elektryczności dzięki Planowi
Klimatycznemu, przyjętemu w roku 2009. W listopadzie 2009 Naestved
przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów
Kontact
Osoba kontaktowa: Pani Huyen Pham
Tel:
+45 24 96 28 82
E-mail:
[email protected]
Strona www:
http://www.naestved.dk and www.zero-carbon.dk
Powyższy przykład pochodzi od Samorządów Danii (www.kl.dk),
organizacji partnerskiej projektu LG Action. Jest on częścią serii
przykładów lokalnych działań na rzecz klimatu i energii, stworzonej w
ramach projektu LG Action - www.lg-action.eu
Zdjęcia: Næstved Kommune.