Active Text Oprogramowanie

Komentarze

Transkrypt

Active Text Oprogramowanie
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
Kraków, 14 listopada 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/AT/BIOSTRATEG
na realizację zadania p.t.
„Dostawa Oprogramowania 3D”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Active Text Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 27/5, kod pocztowy
30-519 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
00003281591, NIP 678-308-17-55, REGON 120898910, o kapitale zakładowym
155 000,00zł w całości wpłaconym reprezentowaną przez Pana Leszka Słabońskiego –
Prezesa Zarządu
2. Tryb wyboru Oferenta oraz informacja o współfinansowaniu realizacji Projektu:
a. Postępowanie ofertowe jest prowadzone na podstawie warunków zamówienia
stawianych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w tym
w szczególności zgodnie z zasadą jawności, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji.
Zamawiający zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności w celu zachowania
bezstronności oraz obiektywności w ramach realizowanego zamówienia.
b. Zamawiający oświadcza, iż jako konsorcjant zawarł z Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju
Umowę
o
dofinansowanie
realizacji
projektu
nr
BIOSTRATEG2/298549/6/NCBR/2016, w ramach Strategicznego Programu Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko Naturalne, Rolnictwo i Leśnictwo”
Biostrateg finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
c. Zamawiający oświadcza, iż Umowę o dofinansowanie, o której mowa w lit. b realizuje
w konsorcjum z:
1. Fundacją Gospodarka i Przedsiębiorczość, z siedzibą ul. Zamoyskiego 27/5,
(30-519) Kraków,
2. Instytutem Ogrodnictwa z siedzibą ul. Konstytucji 3 Maja nr 1/3 (96-100)
Skierniewice.
d. Zamawiający oświadcza, iż warunki przeprowadzenia niniejszego postępowania
zostały określone w § 15 załącznika nr 2 do Umowy o wykonanie i finansowanie
projektu Warunki ogólne realizacji projektu, której wzór jest dostępny na stronie
internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem:
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/3483/1/_owu.pdf.
e. Zamawiający oświadcza, iż Wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu o którym mowa
powyżej.
3. Projekt ma na celu opracowanie inteligentnej i innowacyjnej metody oceny fizjologicznego
stanu roślin z wykorzystaniem obrazowania multispektralnego w zrównoważonej produkcji
roślinnej.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania oraz przeniesienie
majątkowych praw autorskich do oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania. W ramach niniejszego
zamówienia zostanie zakupione oprogramowanie, umożliwiające budowanie
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
modeli 3D badanych pól. Oprogramowanie będzie bazować na przesuniętych
widmach spektralnych i wykorzystywać technologię fotogrametrii lub pokrewną.
Oprogramowanie 3D, będące przedmiotem niniejszego zapytania będzie
wykorzystywane do analizy przestrzennej badanego obrazu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do niniejszego zapytania.
b. Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z wytycznymi
Zamawiającego.
5. Przygotowanie ofert:
a. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego
samego Oferenta spowoduje wykluczenie wszystkich złożonych przez niego ofert.
b. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
c. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
d. Ofertę należy przygotować w języku polskim lub angielskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub przy wykorzystaniu innej techniki biurowej w taki sposób,
aby Oferta była czytelna i zrozumiała;
e. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Brak podpisu skutkuje
odrzuceniem oferty;
f. Wszelkie zmiany (przekreślenia, uzupełnienia itp.) wymagają omówienia
oraz parafowania przez osobę upoważnioną do sporządzenia oferty;
g. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty;
h. Składając ofertę Oferent oświadcza - niezależnie od złożonych oświadczeń w
ofercie, chyba że są one korzystniejsze dla Zamawiającego - iż:
I. uzyskał wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty,
II. oferta jest ważna co najmniej 60 dni licząc od dnia, w którym nastąpi
rozstrzygnięcie postępowania ofertowego,
III. termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 12 miesięcy od dnia
rozstrzygnięcia postępowania ofertowego,
IV. Posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
V. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia,
VI. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej dostarczenie
przedmiotu zamówienia
VII.
Podany w zapytaniu ofertowym zakres dostarczenia przedmiotu
zamówienia został przez niego zaakceptowany bez zastrzeżeń.
VIII.
Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
względnie z którymkolwiek z Członków Konsorcjum, o których mowa w pkt 2
lit. c Zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
A. niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub
dominującą w relacji z Wykonawcą lub Współwykonawcą w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.
poz. 330, z późn. zm.);
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
B. niebędącego
podmiotem
pozostającym
z
Wykonawcą,
Współwykonawcą lub członkami ich organów w takim stosunku
faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w
szczególności
i. pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa
ii. do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy
towaru lub usługi;
C. niebędącego podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w
stosunku do Wykonawcy lub Współwykonawcy w rozumieniu
rozporządzenia nr 651/2014;
D. niebędącego podmiotem powiązanym osobowo z Wykonawcą lub
Współwykonawcą w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz.
1054, z późn. zm.).
2. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz zasoby techniczne konieczne do właściwej
realizacji zadania. Nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki, które utrudniałyby
efektywną realizację zamówienia z wyłączeniem zaistnienia zdarzenia,
określanego jako siła wyższa.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione w
zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności:
A. wymogi funkcjonalne,
B. wymogi poza- techniczne dot: m.in. transferu wiedzy,
C. dostosowanie
oprogramowania
do
zaplanowanych
badań
multispektralnych,
4. Dostawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy co najmniej 36
miesięcznej gwarancji, w tym również w zakresie usług serwisowych, opisanych
w załączniku.
5. Przedmiot oferty zostanie podzielony na dwie części. Do pierwszej części
Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej licencji na użytkowanie a do
drugiej Dostawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do
przedmiotu zamówienia oraz udzieli zgody na przeniesienie praw zależnych do
przedmiotu zamówienia.
6. W formularzu ofertowym zostanie wyszczególniona cena za Licencje i Prawa
autorskie.
6. Informacje dodatkowe
a. Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie Wykonawcy będzie współfinansowane ze
środków publicznych w ramach pomocy publicznej, o której mowa w Rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 luty 2015r. w sprawie warunków i
trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015r. poz. 299) względnie
rozporządzenia wydanego w miejsce przedmiotowego rozporządzenia wraz ze
zmianami.
b. Wykonawca podczas realizacji zamówienia jest również zobowiązany stosować się do
zasad wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
W przypadku złożenia oferty przez podmiot spoza Rzeczypospolitej Polskiej Strony
uznają za wiążące prawo właściwe dla Zamawiającego - prawo polskie. Nie wyklucza
to stosowania innych aktów, porozumień lub konwencji o charakterze
międzynarodowym. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku kolizji niniejszego
zapytania z prawem powszechnie stosowanym, właściwe będzie prawo powszechnie
stosowane w zakresie w jakim doszło do kolizji.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego w każdym
czasie bez podania przyczyny lub jego zakończenia bez wyboru żadnej oferty.
d. W razie wątpliwości dotyczących postępowania ofertowego Oferent ma możliwość
kontaktowania się z Zamawiającym zarówno przed złożeniem oferty, jak i po jej
złożeniu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
[email protected] i telefonicznie: tel 609 506 700. W przypadku wysłania zapytania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość umieszczenia treści zapytania oraz udzielonej
odpowiedzi na stronie internetowej lub w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego lub przesłania informacji do pozostałych potencjalnych oferentów.
e. Jeżeli najkorzystniejsza oferta przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia Oferenta lub Oferentów
do negocjacji w zakresie ceny.
f. Wszyscy Oferenci po zakończonym postępowaniu są zobowiązani udzielać
Zamawiającemu niezbędnej pomocy w celu wykazania zachowania zasad jawności,
przejrzystości oraz uczciwej konkurencji przy wyborze Wykonawcy nawet w
przypadku, jeżeli ich oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą.
g. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie
umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie
ona przekazana potencjalnym oferentom. W przypadku zmiany treści zapytania, termin
składania ofert może zostać wydłużony.
h. Oferenci ponoszą względem Zamawiającego odpowiedzialność za oświadczenia
złożone w swoich ofertach.
7. Termin realizacji zamówienia:
a. Maksymalny termin realizacji całości zamówienia: 1 miesiąca od dnia podpisania
umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą. Terminy realizacji poszczególnych prac
w ramach zadania będzie na bieżąco określał harmonogram opracowany przez
Zamawiającego.
8. Termin i miejsce składania ofert:
a. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28-11-2016 r.(decyduje
data wpływu) do godziny 10:00 czasu polskiego.
b. Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego
lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zamkniętej kopercie
z pieczątką przedsiębiorstwa oraz opisem: „Dotyczy zapytania ofertowego „Dostawa
Oprogramowania 3D”
c. Oferty niespełniające wymogów, określonych w niniejszym zapytaniu lub wniesione po
terminie mogą zostać zwrócone Oferentowi, a w razie niemożności ustalenia adresu
zniszczone. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przechowania ofert w
dokumentacji projektowej.
9. Wymogi co do treści oferty.
a. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
•
•
•
•
•
•
imię i nazwisko lub nazwę Oferenta oraz adres,
datę sporządzenia Oferty
opis świadczonych usług i dostawy
cenę całkowitą usługi (netto oraz brutto) w polskich złotych oraz cenę usługi (netto
oraz brutto) dla poszczególnych lokalizacji w polskich złotych
termin ważności oferty,
Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia wymienionego w treści
Zapytania.
Oferty nie spełniające powyższych wymogów mogą zostać odrzucone. W przypadku gdy
powstaną wątpliwości co do oceny oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania
Oferenta do złożenia wyjaśnień względnie do złożenia dodatkowych informacji, oświadczeń
lub dokumentów, które pozwolą należycie ocenić wolę Oferenta przedstawioną w ofercie.
b. Oferent może w złożonej ofercie umieścić także inne informacje dotyczące
przedmiotowej dostawy.
c. Preferuje się złożenie oferty na wzorcu, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
Oferta złożona na innym wzorcu również będzie oceniana przez Zamawiającego pod
kątem kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu.
d. Złożenie oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
może skutkować odrzuceniem oferty.
e. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego
samego Oferenta spowoduje wykluczenie wszystkich ofert.
f. Wykonanie przedmiotu zamówienia może zostać zlecone podwykonawcom.
g. Zamawiający nie warunkuje przeprowadzenia pozytywnej oceny od załączenia przez
Oferenta umów z podwykonawcami.
10. Termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego
a. otwarcie ofert oraz rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w dniu 28-11-2016
b. wyniki konkursu zostaną opublikowane w siedzibie Spółki do dnia 30-11-2016 i będą
dostępne przez 7 dni.
c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poinformowania Oferenta, który złożył
zwycięską ofertę o wyniku postępowania ofertowego także pisemnie (w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax) lub telefonicznie,
11. Ważność oferty oraz termin związania ofertą
a. oferty powinny być ważne co najmniej 60 dni licząc od dnia, w którym nastąpi
rozstrzygnięcie postępowania ofertowego.
b. termin związania Zamawiającego i Wykonawcy ofertą wynosi 12 miesięcy od dnia
rozstrzygnięcia postępowania ofertowego.
12. Kryteria wyboru oferty
a. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty w oparciu
o następujące kryteria:
Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
Brak spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych wyłącza możliwość dalszej oceny w ramach
kryterium oceny merytorycznej- powoduje odrzucenie oferty.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
Kryteria merytoryczne:
Oferty zostaną ocenione według następujących kryterium oraz jego znaczenia:
1. Sumaryczna cena licencji i praw autorskich – 50 pkt
2. Posiadane doświadczenie w przygotowaniu systemów o wartości
powyżej 500 000,00zł- 10 pkt
3. Wplata wadium jako zabezpieczenia realizacji umowy- 5 pkt
4. Ilość wspieranych formatów modeli 3D - 5 pkt
5. Długość gwarancji i usług serwisowych maksymalnie 10 pkt
Ad. 1
W kryterium „Sumaryczna cena licencji i praw autorskich ” najwyższą liczbę punktów (50)
otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio mniej punktów
zgodnie ze wzorem: liczba punktów oferty= (cena oferty najniżej skalkulowanej x50)/ cena
oferty ocenianej.
Ad. 2 Posiadane doświadczenie w realizacji systemów informatycznych
Udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu systemów informatycznych o wartości
powyżej 500 000,00zł netto.
Oferent posiada doświadczenie- 10 pkt,
Oferent nie posiada doświadczenia- 0 pkt.
Ad. 3
Wpłata Wadium
Podmiot, który do dnia składania ofert wpłaci Zamawiającemu kwotę 20 000,00zł (lub 5 000
USD, lub 5 000 EUR) na odpowiednie rachunki bankowe:
•
•
•
SWIFT ALBPPLPW PLN PL 62 2490 0005 0000 4600 1029 0913
SWIFT ALBPPLPW EUR PL 47 2490 0005 0000 4600 9591 5993
SWIFT ALBPPLPW USD PL 72 2490 0005 0000 4600 4650 6459
jako zabezpieczenie realizacji umowy otrzyma 5 pkt. Zamawiający po rozstrzygnięciu naboru
zwróci Oferentom wadium. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wadium/zabezpieczenie
będzie mógł zachować do zakończenia realizacji umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.
Ad. 4 Ilość wspieranych formatów modeli 3D
W kryterium „Ilość wspieranych formatów modeli 3D” najwyższą liczbę punktów (5) otrzyma
oferta zawierająca największą liczbę wspieranych formatów modeli 3D. Pozostałe oferty
dostaną w tym kryterium 0 punktów.
Ad. 5 W kryterium gwarancja oferta uzyska następujące liczby punktów i jest uzależniona od
zaproponowanego przez Dostawce terminu:
a) 36-48 miesięcy- 0 pkt
b) 48-60 miesięcy – 5 pkt
c) powyżej 60 miesięcy- 10 pkt
13. Zawarcie umowy
a. Zamawiający zawrze umowę z Oferentem którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza ekonomicznie, w oparciu o kryteria wymienione w pkt 12 zapytania
ofertowego.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
b. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
postępowania ofertowego.
c. Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega sobie możliwość pozyskania od oferenta
dodatkowych informacji/ dokumentów.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Przedmiot Zamówienia
2. Wzorzec Oferty
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
Załącznik nr 1
Przedmiot Zamówienia
Załącznik techniczny
Opis
Przedmiotem naboru jest specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające budowanie
modeli 3D badanych pól, bazujące na przesuniętych widmach spektralnych i
wykorzystujące
technologie
fotogrametrii
(lub
pokrewną).
Zamawiane
oprogramowanie powinno mieć następujące grupy funkcjonalności:
Budowanie modeli 3D
Komponent skanowania 3D eksportuje chmurę punktów. Zadaniem zamawianego
oprogramowania jest zamienić je na trójwymiarową bryłę. Algorytm budujący trój
wymiarową bryłę powinien mieć następujące parametry:
• Współczynnik wypełniania dziur
• Współczynnik wygładzania krawędzi
Mapowanie Pomiarów mulispektralnych
Drugim zadaniem zamawianego oprogramowania jest mapowanie pomiarów
multispetralnych do zbudowanych przez poprzedni moduł modeli trójwymiarowych.
Pomiary multispektralne mają postać mapy pixelów odzwierciedlających reflektancje
badanej powierzchni.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
Kąt pomiędzy osią skanu 3D a osią pomiarów multispektralnych może sięgać 30
stopni.
Moduł operacji na modelach trójwymiarowych
Moduł
przeglądania modeli trójwymiarowych powinna wspierać następującą
funkcjonalność:
•
•
•
•
•
•
Ładowanie zapisanych uprzednio modeli.
Prezentacja załadowanych modeli musi odbywać się w widokach trójwymiarowych.
Widoki trójwymiarowe powinny być wyświetlane oknach wspierających sprzętowo
operacje 3D (Direct 3D).
Wyświetlanie modelu bez tekstur.
Wyświetlanie modelu z wybranym elementem widma spektralnego.
Automatyczne nakładanie i synchronizacja zdjęć widma spektralnego na model 3D
(automatyczne wyznaczanie punktów synchronizacyjnych).
Nakładanie ręczne pomiarów spektralnych na model 3D poprzez wskazywanie
punktów synchronizacyjnych.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
Moduł analityczny modeli spektralnych
Moduł analityczny powinien udostępniać prostą funkcjonalność analityczną opartą na
widmach spektralnych.
• Definiowanie filtrów zakresowych bazującym na jednym widmie spektralnym.
Definiowane parametry:
o Wartość maksymalna
o Wartość minimalna
o Sposób wyświetlania (przeźroczystość w kolorze, wypełniający kolor)
• Filtry jedno widmowe kontekstowe - filtry te do stosowane do analizy obrazów
zakładają, że wykonywane na obrazie operacje będą kontekstowe. Oznacza to, że dla
wyznaczenia jednego punktu obrazu wynikowego trzeba dokonać określonych
obliczeń na wielu punktach obrazu źródłowego. Rozmiary masek to macierze wartości
o rozmiarach 3 x 3, 5 x 5 i 7 x 7. Przykład maski o wymiarze 3x3:
f-1, -1 f0, -1 f1, -1
f-1, 0 f0, 0 f1, 0
f-1, 1 f0, 1 f1, 1
Wówczas nową wartość składowej punktu a o współrzędnych (i, j) obliczymy
według następującego wzoru. Najpierw obliczymy sumę ważoną składowej
punktu i wszystkich sąsiadów zgodnie z wagami wskazanymi przez maskę filtra.
Tak otrzymaną sumę dzielimy przez sumę wszystkich wag maski, jeżeli
jest ona różna od 0. Ten proces normalizacji wartości składowej punktu
zapobiegnie zmianie jasności przetwarzanego obrazu.
•
Definiowanie filtrów fuzyjnych działających na dwóch warstwach. Rodzaje fuzji:
o Odejmowanie wartości dwóch warstw
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
o Dodawanie wartości dwóch warstw
•
Narzędzie analityczne – obliczanie histogramu warstwy spektralnej. Histogram - czyli
wykres częstości występowania kolejnych wartości pikseli obrazu. Histogram pokazuje,
jak liczne są w obrazie punkty o różnych wartościach jasności. Przyjmuje się, że
pierwszy element histogramu ma numer 0, a ostatni Zmax , gdzie Zmax – zakres
maksymalny. Zakładamy, że Zmax = 2n -1, jeżeli barwa jest reprezentowana przez „n”
bitów. Każdy histogram będzie zawierał następujące współczynniki numeryczne:
•
Narzędzie analityczne – obliczanie histogramu wszystkich warstw spektralnych.
Histogram będzie zawierał podobne współczynniki jak w punkcie poprzednim.
•
Normalizacja widma spektralnego poprzez normalizacje histogramu.
Środowisko Uruchomieniowe
Zamawiane oprogramowanie ma działać na platformie systemowej Windows 10 .
Minimalna konfiguracja sprzętowa:
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
•
•
•
Procesor klasy Intel i7 (taktowanie 2 MHz) – porównywalny bądź lepszy
Minimalnie 8 GB Pamięci RAM
Karta graficzna wspierająca sprzętowo Direct 3D – 3DMark Graphics Score powyżej 10
000.
Dokumentacja
W ramach wykonania projektu, Zamawiający wymaga dostarczenia:
• Szczegółowego projektu technicznego, zawierającego m.in. szczegółowy opis
techniczny rozwiązania.
• Dokumentacji powykonawczej opisującej sposób instalacji i konfiguracji systemu.
• Dokumentacji użytkownika wszystkich modułów klienckich.
Przekazanie Wiedzy
Wykonawca musi zapewnić na koniec projektu w terminie wskazanym w Umowie
przekazanie Zamawiającemu całości kodu źródłowego i dokumentacji oraz zapewnić
efektywne przekazanie wiedzy o wykonanym systemie i sposobie jego rozwoju,
serwisowania i użytkowania Zamawiającemu.
Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji (a także będzie
świadczył usługi serwisowe) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
Załącznik nr 2
Wzorzec Oferty
_______________________
(Pieczęć / dane Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
…………….
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia …………………………., szczegółowo
opisanego
w
na
………………………………..…...
rzecz
zapytaniu
ofertowym
……….
nr
za
cenę
z
netto
dnia
………….
…………………
zł
(słownie
……………………………………………………... zł) + podatek VAT ____%,
co
daje
kwotę
brutto
………………….zł
(słownie:
…………………………………………………………..…..zł).
Cena została skalkulowana w następujący sposób:
1. Opłaty licencyjne: ……………..
2. Opłaty za przesienie majątkowych praw autorskich:…………….
Opis realizacji zamówienia……….
Opis posiadanego doświadczenia…………
Gwarancja…
Opis technologii…
Informacja o wadium/ zabezpieczeniu realizacji umowy………….
Jednocześnie oświadczamy, że:
1.
uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty,
2.
oferta jest ważna co najmniej 60 dni licząc od dnia, w którym nastąpi rozstrzygnięcie
postępowania ofertowego,
3.
termin związania Oferenta ofertą wynosi 12 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia
postępowania ofertowego,
4.
oferta została złożona na ______stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "ŚRODOWISKO
NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO” BIOSTRATEG
od nr _______do nr ________.
5.
posiadam/y wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz
urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do jej
wykonania z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunku do tego rodzaju
prac,
6.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej dostarczenie
przedmiotu zamówienia,
7.
nie jest wymagana zgoda żadnego podmiotu trzeciego względnie organu administracji
publicznej lub samorządowej do realizacji przedmiotu zamówienia
8.
zobowiazuję/my się do zrealizowania przedmiotu umowy w okresie maksymalnie 1
miesiąca od dnia podpisania umowy z Zamawiającym i zgodnie z przedstawionym przez
niego harmonogramem.
9.
podany w zapytaniu ofertowym zakres wykonania przedmiotu zamówienia oraz wzór
umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń,
Załącznikami do niniejszej oferty są:
(1) ______________________________
_________________________
_____________________________________
(Miejsce, data)
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub Osoby Upoważnionej