Rejestracja szkoły niepublicznej - BIP

Komentarze

Transkrypt

Rejestracja szkoły niepublicznej - BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
Rejestracja szkoły niepublicznej
Wpisanie szkoły do ewidencji szkół niepublicznych
Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1d
tel. 41 370 50 43
Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
Sposób realizacji:
1) należy złożyć wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji szkół niepublicznych zawierający następujące informacje i
załączniki:
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,
b) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby zamierzającej prowadzić szkołę,
c) określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki,
d) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki,
e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — nazwy zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji
zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,
f) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki,
g) oświadczenie o warunkach lokalowych zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 3
lit. a - d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
h) statut szkoły lub placówki,
i) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub
placówce,
j) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej, której z dniem rozpoczęcia
działalności maja być nadane uprawnienia szkoły publicznej (zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty).
2) Jeżeli osoba prowadząca zamierza ubiegać się także o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej należy również
złożyć wniosek o nadanie takich uprawnień. Do wniosku należy załączyć opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w
Kielcach, a w przypadku szkół medycznych – także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia.
1
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
Przyjmowanie wniosków:
w ciągu całego roku.
Opłaty:
bez opłat.
Podstawa prawna
1) art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
2) art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Buskiego.
2