Informacja techniczna Farby HYDROPRINT

Komentarze

Transkrypt

Informacja techniczna Farby HYDROPRINT
Informacja techniczna
21.09 | 12.1998 | Druk offsetowy | Farby markowe i skalowe
Farby HYDROPRINT
do ma
ej poligrafii offsetowej
Seria farb HYDROPRINT zosta
a opracowana specjalnie pod ktem wielostronnych wymaga ma
ej poligrafii
offsetowej.
Technologia
W dziedzinie rozwoju maszyn offsetowych o ma
ych formatach cig
y rozwój techniczny powoduje, e
maszyny drukuj coraz szybciej i s wysoko zautomatyzowane.
Sporód duej iloci typów maszyn mona wyróni dwa podstawowe typy zespo
ów farbowo-wodnych,
które maj zdecydowany wp
yw na równowag farbowo-wodn. S to: zespó
kombinowany farbowo-wodny
(np. system Hydrocolor) oraz oddzielny zespó
farbowy i wodny.
Od farby drukowej oczekuje si zdolnoci dostosowania do specyficznych wymaga technologicznych.
Pyty i chemikalia
Oprócz rónorodnoci typów maszyn drukujcych, do których naley dostosowa farb, naley zwróci
uwag na kolejne krytyczne czynniki – folie, od papierowych do metalizowanych, a take róne chemikalia.
Olbrzymi wp
yw na przebieg procesu drukowania wywieraj takie czynniki jak wywo
ywacze, utrwalacze,
roztwory do gumowania, rodki trawice i powlekajce. W offsecie konwencjonalnym jako formy drukowej
uywa si wstpnie uczulonej p
yty aluminiowej. Do bezporedniego opisu stosuje si specjalne folie
papierowe. W przypadku kopii elektrostatycznej mamy do czynienia z foliami, powleczonymi tlenkiem cynku i
z p
ytami metalowymi (np. Elfasol, OPC). Ronie ilo stosowanych folii fotograficznych bezporednich, na
bazie papierów powlekanych polietylenem i poliestrem. W metodzie transferu srebrowo-dyfuzyjnego jako
pod
oa uywa si aluminium, tworzywa sztucznego lub papieru.
Farby HYDROPRINT
Powstanie standardowej serii farb HYDROPRINT do ma
ej poligrafii poprzedzone by
o d
ugo trwajcymi
pracami badawczymi i testami w warunkach praktycznych. Zaowocowa
o to doskona
charakterystyk
drukowo-techniczn i atwoci stosowania.
Farby s wysoko pigmentowane, co powoduje ich intensywno barw i wydajno. Poniewa farby do
ma
ego offsetu stosuje si najczciej na wsikliwych papierach naturalnych, s tak zrecepturowane, e nie
zasychaj w ka
amarzu farbowym, wa
kach i w otwartych opakowaniach. Przy wymaganiach specjalnych
mona wspomóc wysychanie oksydacyjne przez dodanie 1-max. 4% dodatku Grafo-Drier Extra 10 T 5001.
Seria farb sk
ada si z 15 farb barwnych w opakowaniach 1 kg. Z tego 9 farb odpowiada kolorystycznie
®
®
farbom podstawowym wg systemu HKS lub Pantone . Mona z nich uzyska barwy porednie. Take do
druku skalowego oferujemy 4 farby wg skali europejskiej.
Na zamówienie dostpne s farby mieszane w kolorach specjalnych, farby o zmienionych w
aciwociach
lub farby wg receptury specjalnej.
Farb podstawow do ma
ego offsetu jest przede wszystkim farba czarna. Asortyment takich farb jest
szeroki, w zalenoci od specyficznych wymaga.
21.09
Szczególnie polecamy nastpujce rodzaje farb:
HYDROPRINT Czarna 49 F 1017
Jest to uniwersalna standardowa farba do ma
ej poligrafii.
•
•
•
•
•
•
•
Do wszystkich typów maszyn
Do zespo
ów wodnych oddzielnych i czonych
Do wszystkich folii drukowych i p
yt
Wysycha przez wsikanie i nie zasycha na wa
kach i w ka
amarzu
Do papierów SM
Posiada normaln konsystencj
Neutralny, lekko niebieski odcie
HYDROPRINT Czarna 49 NH 1009 09
Jest to specjalna farba do folii powlekanych tworzywami sztucznymi np. Rapilith, Verilith, Itek, Supermaster i
Silvermaster.
• Do wszystkich typów maszyn
• Do czonych zespo
ów wodnych
• Do folii drukowych powlekanych tworzywami sztucznymi, tlenkiem cynku oraz p
yt papierowych i
aluminiowych
• Do papierów SM
• Posiada mocn konsystencj
• Neutralny, lekko niebieski odcie
HYDROPRINT Czarna 49 NH 1020 09
Jest to specjalna farba schnca bardzo szybko oksydacyjnie do papierów powlekanych i kartonów. Po pracy
naley dok
adnie wyczyci ka
amarz farbowy.
•
•
•
•
•
•
•
Do wszystkich typów maszyn
Do zespo
ów wodnych oddzielnych i czonych
Do wszystkich folii drukowych i p
yt
Wysycha bardzo szybko przez utlenianie
Do wszystkich rodzajów papierów i kartonów
Posiada normaln konsystencj
Mocno niebieski odcie, nie nadaje si do lakierowania
Dodatek do roztworu zwilajcego
Take dodatek do wody musi by dostosowany do specyficznych warunków druku na maszynach o ma
ym
formacie. Zalecamy stosowanie dodatku DIRECT-FLUID 8300 09, który nadaje si do kadego rodzaju
maszyn, a szczególnie dobrze zachowuje si na maszynach Heidelberg z cienkowarstwowym zespo
em
wodnym.
DIRECT-FLUID 8300 09
Dodatek ten powoduje szybkie i stabilne ustalanie równowagi farbowo-wodnej i wspomaga szybki, czysty
wydruk z p
yt. Nadaje si zarówno do p
yt aluminiowych, jak i p
yt poliestrowych oraz papierowych.
Podczas stosowania w zespo
ach cienkowarstwowych mona zrezygnowa z dodawania do roztworu
alkoholu.
Pozosta
e informacje w IT 25.08.
Obowizkowe oznaczenia ostrzegawcze
Farby HYDROPRINT
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Zgodnie z przepisami p-po. - nie s wymagane
Pozostae informacje zawiera karta charakterystyki preparatu
Dodatek DIRECT-FLUID
Zgodnie z przepisami o substancjach niebezpiecznych - nie s wymagane
Zgodnie z przepisami p-po. - nie s wymagane
Pozostae informacje zawiera karta charakterystyki preparatu
Dalsze informacje i porady mona uzyska
pod internetowym adresem: ww.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spenia tylko funkcj informacyjn i
doradcz. Z tego wzgldu nie moe by
podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikajce z postpu technicznego.

Podobne dokumenty