POMIAR GĘSTOŚCI CIAŁ ZA POMOCĄ PRAWA ARCHIMEDESA

Komentarze

Transkrypt

POMIAR GĘSTOŚCI CIAŁ ZA POMOCĄ PRAWA ARCHIMEDESA
POMIAR G ĘSTOŚCI CIAŁ ZA POM OCĄ PRAWA ARCHIM EDESA
Cel ćwiczenia: ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ćwiczenie wykonała: .................................................................................................
Data: .....................................
Czytelnie imię i nazwisko
Ocena wykonania i opracowania ćwiczenia: ................................................................
1. Pomiar gęstości na podstawie masy i parametrów kształtu badanego ciała.
Badane ciała w kształcie walca: h oznacza wysokość walca, r – jego promień, V – jego objętość, m –jego masę, d – jego
gęstość:
Materiał
h
Δh
r
Δr
V
*
ΔV
**
m
Δm
d
***
Δd
****
Mosiądz
Aluminium
Pleksi
Teflon
*
Wzór na V  ..............................................................
***
Wzór na d  ............................................................
**
Wzór na ΔV  .................................................................
****
Wzór na Δd  ..............................................................
2. Pomiar gęstości na podstawie masy i objętości wypartej cieczy.
Badane ciała zanurzono w cieczy. V1 oznacza objętość cieczy w cylindrze miarowym, V2 – objętość cieczy i badanego
ciała po całkowitym zanurzeniu w cieczy, m – masę badanego ciała, d – jego gęstość.
V1
Materiał
ΔV1
V2
ΔV2
V*
ΔV**
m
Δm
d***
Δd****
Mosiądz
Aluminium
Pleksi
Teflon
*
Wzór na V  ..............................................................
***
Wzór na d  ............................................................
**
Wzór na ΔV  .................................................................
****
Wzór na Δd  ..............................................................
3. Pomiar gęstości na podstawie masy i objętości ciała wyliczonej na podstawie prawa Archimedesa.
Gęstość cieczy dc  Δdc  .............................................................................................................................................
Badane ciała zanurzono w cieczy o znanej gęstości. Q1 oznacza ciężar ciała w powietrzu, Q2 – ciężar ciała po zanurzeniu
w cieczy, FA – siłę wyporu, V – objętość ciała, d – jego gęstość.
Materiał
Q1
ΔQ1
Q2
ΔQ2
Q1 – Q2
Δ(Q1 – Q2)
*
V
**
ΔV
***
d
****
Δd
Mosiądz
Aluminium
Pleksi
Teflon
Wzór na Δ Q1  Q2   ................................................
*
***
Wzór na ΔV  ..........................................................
**
Wzór na V  ...................................................................
****
Wzór na d  ................................................................
*****
Wzór na Δd  .......................................................
4. Wnioski własne: ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
*****