BDG.V.2511.36.2015.RB Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Komentarze

Transkrypt

BDG.V.2511.36.2015.RB Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
BDG.V.2511.36.2015.RB
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: na wykonanie badania ewaluacyjnego
pt. ”Wpływ polityki spójności na rozwój przygranicznej i ponadnarodowej współpracy terytorialnej
regionów w perspektywie 2007-2013”.
z dnia 01.06.2015 r.
Pytanie 1
W Rozdziale 7 SIWZ w punkcie 7.15 Zamawiający wskazuje, iż złożona przez Wykonawcę oferta musi
zawierać opis sposobu realizacji metod badawczych wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa
w części „Metodologia” załącznika nr 1 do SIWZ (przyjęte główne założenia w odniesieniu do specyfiki
badanej grupy/przedmiotu badania, jej liczebności oraz opis/uzasadnienie wykorzystania do odpowiedzi na
adekwatne pytania badawcze), wraz z opisem sposobu doboru próby badawczej.
W Rozdziale II SOPZ Zamawiający wskazuje, że badanie obejmuje polskich beneficjentów realizujących
projekty w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w których uczestniczyła Polska
(7 programów współpracy transgranicznej, 1 program współpracy międzyregionalnej oraz 2 programy
współpracy transnarodowej).
W celu dokonania obliczeń próby badawczej złożonej z polskich beneficjentów objętych ewaluacją projektów
niezbędne jest posiadanie informacji o ogólnej liczbie polskich projektodawców w ramach każdego
z programów. Zwracamy się zatem z prośbą o podanie liczby polskich beneficjentów, którzy otrzymali
dofinansowanie na realizację projektów w ramach następujących programów w perspektywie
finansowej 2007-2013:
·
Polska (podregiony gorzowski i zielonogórski) – Brandenburgia,
·
Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska (podregiony szczeciński i koszaliński),
·
Saksonia – Polska )podregion jeleniogórsko-wałbrzyski),
·
Czechy – Polska (podregiony jeleniogórsko-wałbrzyski, opolski, rybnicko-jastrzębski, bielsko-bialski,
centralny śląski – powiat pszczyński),
·
Polska – Słowacja (podregiony bielsko-bialski, nowosądecki, krośnieńsko-przemyski praz powiaty:
pszczyński, oświęcimski, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów)
·
Południowy Bałtyk (podregiony szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, Gdańsk-Gdynia-Sopot),
·
Litwa – Polska (podregiony białostocko-suwalski, ełcki),
·
INTERREG IV C,
·
Program Regionu Morza Bałtyckiego (całe terytorium Polski),
·
Program dla Europy Środkowej (całe terytorium Polski).
BDG.V.2511.36.2015.RB
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Odpowiedź na pytanie 1
Liczba polskich beneficjentów realizujących projekty w ramach Programów EWT 2007-2013 w podziale na:
- Beneficjentów Wiodących( Lead Partnerów podpisujących umowy o dofinansowanie)
- unikatowych Beneficjentów projektów (partnerów projektowych nie powtarzających się w kilku
projektach)
Nazwa Programu
polscy Beneficjenci Wiodący
polscy partnerzy projektów
Polska - Brandenburgia
39
57
Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia-Polska
17
55
Saksonia-Polska
94
98
Czechy - Polska
159
176
Polska- Słowacja
71
92
Południowy Bałtyk
18
95
Litwa -Polska
24
36
INTERREG IV C
2
71
Region Morza Bałtyckiego
3
11
Europa Środkowa
9
132
suma
436
823
Pytanie 2
Pytanie w odniesieniu do rozdziału II. Przedmiot, zakres i odbiorcy badania Szczegółowego Opisu
Przedmiotu Zamówienia.
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ, str. 1) Zamawiający w części dotyczącej zakresu
przedmiotowego badania, wskazuje że: „badanie obejmuje polskich beneficjentów realizujacych projekty
w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w których uczestniczyła Polska”. Jednocześnie
udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania badawcze (np. Na ile projekty współpracy transgranicznej i
ponadnarodowej przyczyniły się do zwie
również realizacja celu szczegółowego
rytorialnej obszarów objetych wsparciem?) jak
-2013 na integracje
wymaga w naszej ocenie przeprowadzenia badań poza granicami
kraju.
W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy niniejszym badaniem objęte mogą zostać
podmioty mające swoją siedzibę poza granicami kraju?
BDG.V.2511.36.2015.RB
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Odpowiedz na pytanie 2
Badaniem muszą zostać objęci polscy beneficjenci realizujący projekty w ramach Programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej, w których uczestniczyła Polska, natomiast mogą zostać objęte badaniem również
podmioty mające swoje siedziby poza granicami kraju.