Ochrona własności intelektualnej (kod 0310-CH-S1-036)

Komentarze

Transkrypt

Ochrona własności intelektualnej (kod 0310-CH-S1-036)
Kierunek i poziom studiów: Chemia – studia I stopnia
Sylabus modułu: Ochrona własności intelektualnej (kod 0310-CH-S1-036)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne
koordynator modułu
dr Marlena Jankowska, [email protected]
rok akademicki
I
semestr
Zimowy 2014/2015
forma studiów
Stacjonarne
sposób ustalania oceny Ocenę końcową modułu stanowi ostateczna ocena ze sprawdzianu wiedzy i
końcowej modułu
umiejętności
informacje dodatkowe
2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
Nazwa
Wykład (Stacjonarne)
Kod
0310-CH-S1036_fs_1
prowadzący
grupa(-y)
treści zajęć
dr Marlena Jankowska, [email protected]
Wykład ten jest prowadzony jako wykład kursowy i obejmuje wybrane, najważniejsze
zagadnienia ochrony własności intelektualnej. Celem wykładu z prawa autorskiego na
kierunku nieprawniczym jest wprowadzenie do prawa własności intelektualnej. Przedmiot
obejmuje ogólne wyjaśnienie pojęcia oraz miejsca samego prawa autorskiego jak i własności
intelektualnej w systemie prawa. Studenci w sposób ogólny zaznajamiani są z takimi
zagadnieniami prawa autorskiego jak:
1) przedmiot prawa autorskiego,
2) ochrona pomysłu,
3) podmiot prawa autorskiego,
4) autorskie prawa osobiste,
5) autorskie prawa majątkowe,
6) dozwolony użytek osobisty i publiczny
7) ochrona praw autorskich i czas jej trwania,
8) obrót prawami autorskimi,
9) prawo do wizerunku oraz
10) autorskie prawa pokrewne.
Na wykładzie studencji poznają także dobra niematerialne przynależące do prawa własności
przemysłowej, m.in. wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe,
topografie układów scalonych, know-how.
metody
prowadzenia zajęć
liczba godzin
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin pracy
własnej studenta
opis pracy własnej
studenta
jak w opisie modułu
organizacja zajęć
literatura
obowiązkowa
15 na studiach stacjonarnych
15 na studiach stacjonarnych
Praca ze wskazaną literaturą przedmiotu, aktami prawnymi oraz orzecznictwem. Praca własna
obejmująca samodzielne przyswajanie wiedzy teoretycznej i poszukiwanie rozwiązań
problemów wskazanych na wykładzie. Prowadzący na wykładzie wskazuje studentom
problem do rozwiązania i wyjaśnia, gdzie (zazwyczaj w jakim dokumencie) można znaleźć
rozwiązanie.
Wykład w auli
K. Szczepanowska-Kozłowska, A. Andrzejewski, A. Kuźnicka, A. Laskowska, J. Ostrowska, M.
Ślusarska-Gajek, J. Wilczyńska-Baraniak, Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia
literatura
uzupełniająca
adres strony www
zajęć
informacje
dodatkowe
praktyczne, LexisNexis 2013
J. Barta, R. Markiewicz : Prawo autorskie, Warszawa 2010
J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie, Kraków 2004.
J. Barta, R. Markiewicz i inni: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.
J. Sieńczyło-Chlabicz (red): Prawo własności intelektualnej, LexisNexis 2009.
J. Barta, R. Markiewicz (red): System Prawa prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa
2007.
J. Barta, R Markiewicz: Prawo autorskie, orzecznictwo i wyjaśnienia. ABC 2005
-
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
Nazwa
Kod
Sprawdzian
0310-CH-S1-036_w_1
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
dr Marlena Jankowska, [email protected]
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
Sprawdzian obejmuje zagadnienia omawiane na wykładzie oraz zlecone studentom do
merytoryczne
opracowania w ramach pracy własnej. Zakres merytoryczny ogólnie wyznaczają efekty
kształcenia określone w module przedmiotu, a w szczegółach „Treści zajęć” określone w
tabeli nr 2 sylabusu przedmiotu (powyżej).
Przykładowe pytania z zakresu wiedzy:
- kto może być autorem utworu,
- opisz pojęcie autorskich praw osobistych,
- opisz pojęcie pola eksploatacji,
- co to jest zdolność patentowa,
- co to jest wzór użytkowy i podaj przykłady
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
Przykładowe pytania z zakresu umiejętności
- czy pojęcia utworu i dzieła sztuki są tożsame, podaj przykłady
Na sprawdzianie student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami. Ocena
dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie prawa własności
intelektualnej oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym
zakresie.
Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora
zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać,
że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu).
Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego
wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia zgodności z
prawem.
Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza
przedstawioną na wykładach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać
umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania (czyli, że potrafi
wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić
prawidłowość wariantu wybranego).
Na wykładzie może zostać zrobiona lista obecności, która może zostać wzięta pod uwagę na
korzyść studenta w chwili wystawiania oceny z przedmiotu. Brak obecności na liście nie
niesie negatywnych konsekwencji dla studenta.
Na pierwszym wykładzie studenci otrzymują informację o sposobie przeprowadzenia
sprawdzianu. Forma sprawdzianu jest pisemna. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi
informacje
dodatkowe
okolicznościami forma może być ustna. Na ostatnim wykładzie zostaje też ustalony
ewentualny termin sprawdzianu przedterminowego (dzieje się tak, gdy studenci zgłoszą
chęć uczestnictwa w takim sprawdzianie). Studenci rozwiązują test składający się z 7 do 10
pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz jednego lub dwóch pytań otwartych. Na
sprawdzianie ustnym student odpowiada na dwa pytania, które sprawdzają wiedzę i
umiejętności. Na sprawdzianie ustnym po otrzymaniu pytań student ma 10 minut na
przygotowanie odpowiedzi.
-