Zarządzenie Nr 2 z 2015 zmiana tabeli przydziału

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 2 z 2015 zmiana tabeli przydziału
Zarządzenie Nr 2/2015
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju
z dnia 21 lipca 2015 roku
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Na podstawie art. 104² § 2 i art. 104³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
W § 39 ust.2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/09 Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Biłgoraju z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu Pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Biłgoraju, zmienionego
Zarządzeniem Nr 12/2011 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju z dnia
26 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 20/2011 Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Biłgoraju z dnia 8 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 2/2012
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju z dnia 10 lutego 2012r., oraz
Zarządzeniem Nr 2/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju z dnia 15
stycznia 2013r. – Załącznik Nr 1 do Regulaminu pracy „Szczegółowe zasady
przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i
higieny osobistej” otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Zmiana Regulaminu jest wyłożona do wglądu na stanowisku pracy ds. pracowniczych
Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.
§3
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania do
publicznej wiadomości, tj. od dnia 04 sierpnia 2015 roku.
§4
Wykonanie Zarządzenia powierza się gł. specjaliście ds. pracowniczych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.