Rzeszów, 2012-05-15 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY

Komentarze

Transkrypt

Rzeszów, 2012-05-15 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY
Projekt „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe
Rzeszów, 2012-05-15
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY
Szkoła Języków i Zarządzania
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
PROMAR-International
ul Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów
/wszyscy/
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na organizację usługi cateringowej na spotkania kół naukowych
w głównej siedzibie organizatora szkolenia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie zimnego bufetu składającego się na każdym spotkaniu (4 spotkania x150 osób) z:
- minikanapeczek – 2szt./osobę
- koreczków – 4 szt./osobę
- babeczek owocowych z galaretką – 2 szt./osobę
- pączków – 1 szt./osobę
- szaszłyków owocowych – 2 szt./osobę
- soku owocowego /pomarańczowy/ – 0,33 l/osobę
Termin realizacji:
16 czerwca 2012, 23 czerwca 2012, 8 września 2012, 15 września 2012
Miejsce realizacji:
W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany dostarczenia zamówienia na adres:
Szkoła Języków i Zarządzania NKJO PROMAR-International ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów:
2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
Szkoły Języków i Zarządzania NKJO PROMAR International w Rzeszowie, ul. Bohaterów 12, pokój nr
121 oraz pod nr telefonu 17/860 15 60
3. Kryteria wyboru oferty
Zawarte w ofercie informacje powinny umożliwić jej ocenę pod kątem następujących kryteriów:
- cena na 1 uczestnika – waga 100 %
4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami należy przesłać na adres Szkoły Języków i Zarządzania
PROMAR International, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów w terminie do dnia 1 czerwca 2012 r. do
godz. 15.00. Ofertę można również przesłać faksem na numer 17/860 15 60 lub na adres email
[email protected]
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.mlodziprzedsiebiorcy.pl
6. Informacje dodatkowe: Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia postępowania o wybór
Wykonawcy w ramach projektu jest Szkoła Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków
Obcych ,,PROMAR- INTERNATIONAL”. Oferenci z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
mogą składać dokumenty równoznaczne polskim dokumentom. Zamawiający nie może udzielać
zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych, ale w oparciu o zasadę konkurencyjności w Projekcie.
Dyrektor
Szkoły Języków i Zarządzania
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
,,PROMAR- INTERNATIONAL
Projekt „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe
Formularz oferty
Nazwa wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Siedziba Wykonawcy: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
telefon: ………………. fax: ………………….NIP…………………REGON….…….……….
skierowana do:
Szkoły Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych PROMAR-International
ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Cena ofertowa brutto na 1 osobę: ……………………………………………………………..
(słownie: ………………………………………………………………………………brutto)
Zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminach: ……………………………. ……………
Załącznikami do niniejszej oferty są:
- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych
…………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Dnia .....................
.............................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
Projekt „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe
Oświadczenie
Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych
na potrzeby projektu „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół
ponadgimanzjalnych Polski Płd-Wsch” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie jestem powiazany/a kapitałowo ani osobowo ze
Szkołą
Języków
i
Zarządzania
NKJO
„PROMAR-International”
oraz
osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań lub wykonujących czynności w imieniu SJiZ
NKJO PROMAR związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury
wyboru wykonawcy.
Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
……………………………..
miejscowość i data
………………………………..
podpis i/lub pieczęć Oferenta