1471_GNP_. I przetarg Piękna.Pogodna\(1\)

Komentarze

Transkrypt

1471_GNP_. I przetarg Piękna.Pogodna\(1\)
ZARZĄDZENIE Nr 1471/GNP/2013
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn w rejonie ul Pięknej
oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego
tą nieruchomość.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013r., poz. 594), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami1 ), uchwały Nr VI/46/11 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 37,
poz. 459 oraz z 2013r. poz. 5) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienioną nieruchomość gruntową
niezabudowaną oraz ustalam ceny do I przetargu:
Lp.
Położenie
nieruchomości
obręb/ulica
1.
obręb
Kędzierzyn
rejon ul.
Pięknej
Oznaczenie
nieruchomości wg księgi
wieczystej oraz katastru
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania
przestrzennego miasta
działka nr 2595/7
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług
k.m.8 o powierzchni
nieuciążliwych .
0,0658 ha, Kw nr 42366
Cena nieruchomości
gruntowej
do I przetargu
( bez podatku VAT)*
66.040 zł
(100,36 zł/m2)
Rodzaj
zbycia
własność
* - do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży
nieruchomości.
§ 2. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, będący załącznikiem
do niniejszego zarządzenia, a obejmujący nieruchomości wskazane w § 1.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu wraz z wykazem
stanowiącym załącznik do niego poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle, na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w sieci Intranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Informacja o wywieszeniu wykazu
podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
w Biuletynie Informacji Publicznej.
PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
T o m a s z W a n t u ł a (-)
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta
Kędzierzyn-Koźle
Dorota Urbaniak (-)
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762,
Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz.1337 oraz z 2012r poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.
Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 1471/GNP/2013
z dnia 12 czerwca 2013 r.
Wywieszono dnia ...............................do dnia ................................................
W Y K A Z
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie
ewidencyjnym Kędzierzyn w rejonie ul. Pięknej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późniejszymi zmianami2 ) podaje się
do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży niżej wymienioną nieruchomość.
Położenie
Lp. nieruchomości
obręb/ulica
1.
obręb
Kędzierzyn
rejon ul. Pięknej
Oznaczenie ewidencyjne
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta
Cena do I przetargu
w złotych (bez
podatku VAT)*
Rodzaj
zbycia
działka nr 2595/7, k.m.8 o powierzchni
0,0658 ha, stanowiąca zurbanizowane
tereny niezabudowane,
Kw nr 42366
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych .
66.040 zł
(100,36 zł/m2)
Własność
* - do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki procentowej obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomości wymienionej w wykazie służy roszczenie w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomościami lub odrębnych przepisów, winne złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106,
poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz.981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz.1337 oraz z 2012r poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429 i poz. 1529.