praktycy praktykom

Komentarze

Transkrypt

praktycy praktykom
PCCPOLAND
www.pccpoland.pl
PRAKTYCY PRAKTYKOM
Zmiany w świadczeniach rodzinnych. „Rodzina 500+”, „Złotówka za
złotówkę”, świadczenia opiekuńcze i rodzicielskie. Praktyczne
porady, wskazówki i odpowiedzi dla Ośrodków Pomocy Społecznej.
GOTOWE WZORY:
30 gotowych wzorów pism i decyzji, które otrzymają uczestnicy.
Opinie uczestników:
- „prowadząca kompetentna”, „wiadomości będą bardzo przydatne w pracy”,
„szkolenie dające możliwość wymiany doświadczeń”, „wyczerpujące,
prowadząca przygotowana merytorycznie”, „super wzorce”, „bardzo
sumienny wykładowca, mówi na konkretne tematy”, „szkolenie bardzo
pouczające”
Olsztyn, 2 marca 2016 r., Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1,
godz. 10:00 – 15:00
Podczas spotkania dyskusja dotycząca wyjaśnienia wątpliwości obejmujących: „zł za zł”,
„rodzina 500+”, [email protected]ę, świadczenia opiekuńczego i rodzicielskiego.
1)






2)




Program:
Złotówka za złotówkę
Jaki jest sposób przeliczania świadczenia „złotówka za złotówkę”? Od jakiej kwoty należy
liczyć? Przykłady przeliczania w różnych sytuacjach, na co zwrócić uwagę?
Co zrobić, jeśli wniosek składany był na starych zasadach, czy jest rozpatrywany na nowych?
Co zrobić po wejściu ustawy w życie, jeśli wcześniej była odmowna decyzja?
Jak przeliczyć każdy z dochodów? Na jakiej kwocie? O ile można przekroczyć kwotę? –
konkretne przykłady.
Jak przyznawać zasiłek „złotówka za złotówkę” – tryb postępowania.
Od czego zależy rozliczanie proporcjonalne? Różnice między podziałem na 10 i 12 miesięcy
(od stycznia do października i od stycznia do grudnia), od czego zależy?
Czy „złotówka za złotówkę” przysługuje rolnikom?
Świadczenia opiekuńcze:
Jakie zmiany nastąpiły w świadczeniach opiekuńczych?
Jakie są wysokości świadczeń?
Jak obsługiwać wniosek, który został przyjęty na starych zasadach, dla osób, które wcześniej
pobierały zasiłek, a jak dla osób, które nigdy nie pobierały świadczenia, na nowych zasadach?
Różnice i sposoby.
Czy wniosek przyjęty na starych zasadach ma być przyznawany na nowych?
A. Zasiłek dla opiekuna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
 Kto może ubiegać się o taki zasiłek?
 Na czym polega? Przykłady.
 Decyzja. Jak ją wydać? Co powinno znajdować się w tej decyzji? Jakie są podstawy prawne?
Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 9/11 lok 61, 00-443 Warszawa, tel.: +48 22 463 88 20, e-mail: [email protected], www.pccpoland.pl
KRS 0000350772, NIP 7010224851, REGON: 142326970, Kapitał zakładowy 5000 zł
PCCPOLAND
www.pccpoland.pl
Jakie są wysokości świadczeń i jak to ustalić?
 Problem rolników
 Czy konieczny jest wywiad? Czy wywiady są aktualizowane?
B. Składki emerytalno – rentowe za rolników po zmianach ustawy od 01.10.2015 roku
 Od czego zależy, czy petent będzie miał opłacaną składkę w KRUS czy w ZUS? Jakie dokumenty
należy złożyć? Czego żądać ewentualnie od KRUS?
 Kto składa wniosek do KRUS? Petent czy urząd? Jak ma wyglądać współpraca?
 Jak rozgraniczyć to, co było przed nowelizacją? Kogo obowiązuje wstecz? Co zrobić z
wcześniejszymi wypłatami? Co zrobić z osobą, która była w KRUS? Czy liczyć wstecz? Co zrobić
z osobami, które mogą wrócić do ubezpieczenia z okresem wstecznym?
 Jak zdefiniować opiekę stałą?
3) Świadczenia rodzicielskie
 Problem rolników: świadczenie wypłacane przez KRUS dla rolnika. Omówienie zasad
przyznawania, procedura postępowania.
 Jak ma wyglądać współpraca pomiędzy ośrodkiem a KRUS?
 Co zrobić jeśli petent nie należy do ZUS ani do KRUS?
 Od czego będzie liczone to świadczenie? Jak ma być rozliczana nowa faktura?
 Świadczenie dzielone na ojca i matkę. W jakich sytuacjach? Jakie są terminy? Zasada
(wyjaśnienie 1/30 za każdy dzień, w lutym 1/29) Przykłady.
 Na jakich zasadach jest przyznawane i obsługiwane? Czyli zasady i sposób przyjmowania
wniosków, jak je wypełniać? Jakie rozporządzenia wpisać w wysokości świadczenia?
 Komu przysługuje, kto się kwalifikuje do przyznania? Kto może się ubiegać? Przykłady.
 Na jaki okres przysługuje świadczenie? Na jakie dzieci?
 Czy będzie kryterium dochodowe? Kwestia zmiany utraty i przybycia dochodu.
 Co zrobić, jeśli dziecko ma więcej niż 18 lat, ale nadal się uczy i np. uczęszcza do szkoły
ponadgimnazjalnej? Sposób wydania decyzji.
 Co zrobić, jeśli zainteresowany za późno złoży wniosek?
 Kwestia dodatkowych świadczeń wydawanych przez gminę. Komu przyznawać, za co i na
jakich zasadach?














Wzory pism, które otrzymają uczestnicy, m.in:
Szablon decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny,
świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
Szablon decyzji zmieniającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
Szablon decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu rodzinnym i o jego zwrocie
Szablon decyzji odmawiającej prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
Oświadczenie o uzyskaniu dochodu
Oświadczenie o utracie dochodu
Oświadczenie do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne
Oświadczenie do wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy
Oświadczenie rolnika / małżonka rolnika / domownika o zaprzestaniu prowadzenia
gospodarstwa rolnego
Wykaz wymaganych dokumentów do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
Oświadczenie o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także
wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2014
Oświadczenie o nieubieganiu się o świadczenia w innym ośrodku
Oświadczenie o niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy i niewykonywaniu innej
pracy zarobkowej
Oświadczenie o sposobie wypłaty wraz z formularzem “pouczeniem” o zmianach mających
Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 9/11 lok 61, 00-443 Warszawa, tel.: +48 22 463 88 20, e-mail: [email protected], www.pccpoland.pl
KRS 0000350772, NIP 7010224851, REGON: 142326970, Kapitał zakładowy 5000 zł
PCCPOLAND
www.pccpoland.pl















wpływ na prawo do świadczeń
Oświadczenie o ubezpieczeniu emerytalno – rentowym, zdrowotnym i o ubezpieczeniu
współmałżonka
Szablon zaświadczenia o niekorzystaniu z możliwości wynikających z art. 5 ust. 3 ustawy;
Szablon zawiadomienia o upływie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności;
Szablon wszczęcia postępowania
Szablon wznowienia postępowania
Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30 c, 30 e ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w
placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno –
wychowawczym
Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co
najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy
Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem
zamieszkania
Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do
dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Prowadząca:
Izabela Siudak - inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Szczytnie. Praktyk zajmujący się świadczeniami rodzinnymi od 2004 roku.
Zajmuje się ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych oraz do zasiłku dla opiekuna. Przygotowuje
szablony decyzji wraz z podstawami prawnymi, administruje program do obsługi świadczeń
rodzinnych AMAZIS. Przygotowuje listy wypłat świadczeń rodzinnych, listy składek na ubezpieczenia
emerytalno rentowe i zdrowotne oraz postępowaniem w sprawach zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i wyliczaniem odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych. Ponadto realizuje program Karta Dużej Rodziny. Absolwentka kierunku pedagogika,
specjalność: pedagogika pracy, poradnictwa i doskonalenia zawodowego.
Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 9/11 lok 61, 00-443 Warszawa, tel.: +48 22 463 88 20, e-mail: [email protected], www.pccpoland.pl
KRS 0000350772, NIP 7010224851, REGON: 142326970, Kapitał zakładowy 5000 zł
PCCPOLAND
www.pccpoland.pl
Formularz zgłoszeniowy – Świadczenia rodzinne/s
1. Wideokonferencja – koszt udziału 300 zł netto………………………………….………
2.Udział osobisty
Olsztyn – 2 marca 2016 r. ………………………………..…………..……………………….……………..
Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1, godz. 10.00-15.00
Koszt udziału przy zgłoszeniu:
Do 17.2.2016 r.
Od 18.2.2016 r. do 24.2.2016 r.,
Od 25.2.2016 r.,
379 zł netto
399 zł netto
450 zł netto
oszczędzasz 71 zł
oszczędzasz 51 zł
Wydrukowane i wypełnione zgłoszenie prosimy przesłać na
nr faksu: (22) 464 - 81 - 19
Dane do faktury:
Nazwa firmy
Dokładny adres:
NIP
1. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Tel.:
2. Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Tel.:
Tel:
E-mail:
Fax:
E-mail:
Fax:
E-mail:
Proszę uzupełnić: Oświadczam, że należność w wysokości ___________ PLN netto. zostanie wpłacona do dnia terminu
seminarium r. na rachunek Private Corporate Consulting Sp. z o.o. w Bank Millennium SA nr konta: 70 1160
2202 0000 0001 6145 5656, tytuł płatności: „OLSSWI”, oraz nazwisko/a uczestnika/ów.
Proszę o wystawienie faktury VAT. W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze
oświadczenie: Upoważniam firmę Private Corporate Consulting Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT. Równocześnie
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwoty.
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70%ze środków publicznych w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki
zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z
późn. zmianami.
……….……………………………….………………………….
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na prowadzenie wobec urzędu/jednostki …………….….………………………………………..
przez Private Corporate Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 9/11 m. 61, 00-443
Warszawa (KRS: 0000350772) marketingu bezpośredniego - zgodnie z treścią art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r.,
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 -j.t.).
……….……………………………….………………………….
Kierownik Jednostki Organizacyjnej
Warunki uczestnictwa:
• Opłata za seminarium obejmuje dokumentację, posiłki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu.
• W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega
zwrotowi. Nieodwołanie uczestnictwa i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia
wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez organizatora.
• W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo, prosimy wówczas o niezwłoczne powiadomienie organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium i zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora.
• Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca odbywania się seminarium. W przypadku odwołania seminarium zwracamy koszty uczestnictwa
lub proponujemy udział w innej konferencji lub seminarium.
• Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie
faktury Organizatora
Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 9/11 lok 61, 00-443 Warszawa, tel.: +48 22 463 88 20, e-mail: [email protected], www.pccpoland.pl
KRS 0000350772, NIP 7010224851, REGON: 142326970, Kapitał zakładowy 5000 zł