REGULAMIN KONKURSU „TALENTY NASZEJ GMINY”

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „TALENTY NASZEJ GMINY”
REGULAMIN KONKURSU
„TALENTY NASZEJ GMINY”
§1
Adresaci konkursu
Konkurs „Talenty Naszej Gminy” adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy
Wejherowo, bez względu na płeć i wiek. W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne,
zespoły, grupy.
§2
Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury – Dworek Drzewiarza w Gościcinie.
§3
Patronat honorowy
Patronem honorowym konkursu jest Wójt Gminy Wejherowo.
§4
Patronat medialny
Patronat medialny 80-lecia Gminy Wejherowo objęła Telewizja TTM, Nadmorski24, Express,
Radio Norda, Dziennik Bałtycki, GWE 24.pl, Radio Kaszebe.
§5
Cel konkursu
- popularyzowanie działań artystycznych
- rozwijanie kreatywności i zainteresowań
- promowanie talentów i różnorakich umiejętności
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- Inspirowanie i zachęcanie do pracy nad własnymi zdolnościami
§6
Forma konkursu
Krótka prezentacja sceniczna w dowolnej formie:
- śpiew
- taniec
- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
- pokaz umiejętności gry aktorskiej
- pokaz sprawności fizycznej
- prezentacja treści kabaretowych
- małe formy teatralne
- gra na dowolnym instrumencie
- recytacja
- zdolności manualne
- inne . . .
§7
Nagrody
Konkurs zostanie podzielony na kategorie wiekowe.
W kategorii dzieci do lat 9 - wszyscy uczestnicy otrzymają upominki.
W dwóch kategoriach 10 - 15 lat oraz od 16 lat wzwyż - zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III
miejsca.
Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści
otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród np. przyznanie nagród
specjalnych. Rozszerzenie puli nagród nie będzie powodować zmian co do sposobu
przyznawania nagrody głównej i dwóch kolejnych, a jedynie powiększenie puli nagród lub
przyznanie nagród dodatkowych.
§8
Jury konkursowe
Uczestnicy konkursu zostaną ocenieni przez profesjonalne Jury konkursowe. Decyzja
organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna. Organizator lub jury nie jest zobowiązane
do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do
grona finalistów.
§9
Termin i adres rejestracji udziału w konkursie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej w siedzibie GOK ul.
Drzewiarza 2, 84-241 Gościcino lub w Urzędzie Gminy Wejherowo, os. Przyjaźni 6, w Biurze
Podawczym do dnia 31 maja 2014 r.
Karty można przesłać na e-mail: [email protected]
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 736 47 85; 600 221 011
§ 10
Eliminacje
W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
dodatkowych eliminacji do konkursu w wyznaczonym terminie poprzedzającym główny
konkurs. Osoby, które zakwalifikują się do dalszego etapu zostaną powiadomione
telefonicznie
§ 11
Tryb rozstrzygania konkursu
Finał konkursu odbędzie się na imprezie gminnej „Dni Gminy Wejherowo” w dniu 14.06.2014 r.
(sobota) na scenie letniej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2.
Lista osób (grup, zespołów) zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona w dniu eliminacji
oraz na stronie www.gokgoscicino.pl i www.ug.wejherowo.pl
§ 12
Dodatkowe informacje
1.
Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.
2.
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
3.
Dzieci i młodzież do lat 18 –tu, muszą mieć zgodę rodziców.
4.
Czas przedstawienia dla jednej osoby od 3-5 min, dla zespołu lub grup teatralnokabaretowych od 3-10 min.
5.
Niedopuszczalne jest przedstawianie treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych
6.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.
8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie. Wszystkie pozostałe rekwizyty
potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza wykonawca.
§ 12
Postanowienia końcowe
O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie
podana do wiadomości dzień przed planowanym rozpoczęciem konkursu.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie
i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz
innych mediach reklamujących imprezę.
Osoby do kontaktu w GOK:
- Magdalena Mijewska – tel. 600 221 011
- Marek Kierznikiewicz – tel. 602 159 249
Tel. 58 736 47 85