RYNEK KAPITAŁOWY ORAZ PAPIERY WARTOŚCIOWE

Komentarze

Transkrypt

RYNEK KAPITAŁOWY ORAZ PAPIERY WARTOŚCIOWE
RYNEK KAPITAŁOWY ORAZ PAPIERY
WARTOŚCIOWE
2011
Zespół prawa rynku kapitałowego oraz papierów wartościowych składa
się
z prawników posiadających wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie
wszelkiego typu transakcji dokonywanych zarówno w obrocie
regulowanym, jak i na rynku niepublicznym.
Współpracując ze specjalistami innych działów Kancelarii, zapewniamy
kompleksową obsługę projektów na każdym etapie ich realizacji.
Uwzględniamy wszelkie aspekty prawne, doradzamy przy finansowaniu,
a także proponujemy skuteczne rozwiązania z zakresu optymalizacji
podatkowej przeprowadzanych transakcji.
Dzięki temu, nasi Klienci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie
i pełne zrozumienie ich oczekiwań oraz potrzeb biznesowych.
Nasze doradztwo w powyższym zakresie obejmuje przede wszystkim:

obsługę prawną ofert papierów wartościowych: zarówno publicznych jak i prywatnych
Świadczymy doradztwo prawne w zakresie wszelkiego rodzaju ofert papierów wartościowych.
Sporządzamy części prawne prospektów emisyjnych, dokumentów informacyjnych lub innych wymaganych
dokumentów dopuszczeniowych, obsługujemy Walne Zgromadzenia podejmujące uchwały związane
z emisją, reprezentujemy Emitentów przed instytucjami rynku kapitałowego, w tym KDPW S.A., GPW S.A.,
oraz w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Doradzamy i reprezentujemy Spółki
w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym (GPW S.A., BondSpot
(dawniej: CeTO)) oraz w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Przygotowujemy Emitentów do
spełniania wymogów corporate governance oraz innych obowiązków właściwych dla spółek publicznych.
Oferujemy ponadto kompleksową obsługę wszelkiego rodzaju transakcji poprzedzających debiut Spółki na
GPW lub NewConnect. Zapewniamy obsługę procesów przekształceń formy prawnej, czy zmian
w organizacji grupy kapitałowej, uczestniczymy w imieniu naszych Klientów w negocjacjach, sporządzamy
umowy inwestycyjne, doradzamy w zakresie działań mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie
zamierzonej struktury akcjonariatu (umowy typu lock – up i inne).

obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz transakcji na rynku niepublicznym
Oferujemy usługi prawne w zakresie emisji akcji, obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem
pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych oraz innych papierów wartościowych. Przygotowujemy oraz
pomagamy we wdrożeniu tzw. programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej oraz kluczowych
pracowników Spółki w oparciu o różnego rodzaju instrumenty finansowe. Świadczymy kompleksowe usługi
w zakresie transakcji dokonywanych na rynku niepublicznym, w tym nabycia przedsiębiorstw, transakcji
M&A, MBO, MBI, a także projektów dla private equity oraz venture capital. Zapewniamy optymalizację
podatkową i przygotowanie struktur pomocniczych, maksymalizujących korzyści płynące z transakcji.
Doradzamy przy finansowaniu projektu, uczestniczymy w negocjacjach jego warunków, opracowujemy
całość dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia i zamknięcia transakcji.

doradztwo dla Emitentów oraz inwestorów na rynku kapitałowym
Zapewniamy kompleksową obsługę spółek publicznych oraz członków ich organów w zakresie
przestrzegania obowiązków informacyjnych, sporządzamy dla Emitentów wewnętrzne regulaminy
i procedury przekazywania informacji bieżących i okresowych oraz obiegu informacji poufnych. Doradzamy
w zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych, w tym dotyczących
przestrzegania tzw. okresów zamkniętych, czy obowiązków informacyjnych. Świadczymy usługi doradcze
przy obsłudze transakcji na rynku regulowanym, w tym fuzji i przejęć, nabywania znacznych pakietów
akcji etc. Reprezentujemy Emitentów oraz inwestorów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru
Finansowego oraz przed innymi instytucjami rynku kapitałowego.

sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
Nasi prawnicy przygotowują ekspertyzy oraz opinie prawne w zakresie
regulacji prawnych rynku kapitałowego, zasad prowadzenia działalności
przez uczestników tego rynku oraz przeprowadzanych na nim transakcji,
obrotu papierami wartościowymi, a także innymi instrumentami
finansowymi.
doradztwo w zakresie zagranicznych rynków kapitałowych
oraz działalności transgranicznej
W związku z możliwościami, jakie płyną z rozwoju wspólnego rynku usług
finansowych w UE, oferujemy usługi doradcze zarówno dla podmiotów
zagranicznych, planujących rozpoczęcie działalności na rynku
kapitałowym w Polsce, jak i dla rodzimych przedsiębiorstw,
zainteresowanych zagranicznymi rynkami kapitałowymi. Doradzamy
w zakresie tematyki związanej z transgraniczną działalnością domów
maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych, opracowujemy strategie
i opinie prawne dotyczące oferowania zagranicznych instrumentów
finansowych w Polsce, zakładania przedstawicielstw i oddziałów,
pozyskiwania stosownych zezwoleń polskich i zagranicznych organów
nadzoru. Współpracujemy w tym zakresie z uznanymi firmami
prawniczymi oraz konsultingowymi w wybranych państwach Unii
Europejskiej.


doradztwo dla domów maklerskich
Reprezentujemy podmioty działające na rynku kapitałowym w postępowaniach przed Komisją Nadzoru
Finansowego. Sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne związane z ich bieżącą działalnością. Doradzamy
w zakresie aspektów prawnych świadczenia usług maklerskich. Sporządzamy i opiniujemy wewnętrzne
regulacje domów maklerskich, a także regulaminy świadczenia usług. Świadczymy usługi doradztwa
prawnego w zakresie transakcji realizowanych z udziałem firm inwestycyjnych, opracowujemy całość
dokumentacji prawnej na potrzeby poszczególnych transakcji. Przygotowujemy umowy inwestycyjne,
świadczymy pomoc prawną przy transakcjach typu M&A i innych, przeprowadzamy badania due diligence,
zapewniamy obsługę korporacyjną wskazanych podmiotów, opiniujemy i doradzamy przy planowaniu
poszczególnych etapów lub całej struktury przeprowadzanych transakcji. Oferujemy współpracę w zakresie
publicznych i prywatnych ofert papierów wartościowych, a także wszelkich innych działań podejmowanych
przez firmy inwestycyjne, zarówno w obrocie zorganizowanym, jak i poza nim.

usługi doradcze dla towarzystw funduszy inwestycyjnych
Świadczymy usługi doradcze przy tworzeniu tfi oraz funduszy inwestycyjnych w Polsce, a także w innych
jurysdykcjach, we współpracy z doświadczonymi kancelariami zagranicznymi. Doradzamy w zakresie
tworzenia funduszy inwestycyjnych oraz innych struktur tego typu działających w oparciu o przepisy prawa
luksemburskiego. Świadczymy usługi prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności w Polsce
przez fundusze zagraniczne, opracowujemy strategie oferowania i dystrybucji ich tytułów uczestnictwa.
Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego w związku
z pozyskiwaniem stosowanych zezwoleń, a także związanych z bieżącą działalnością towarzystw oraz
funduszy inwestycyjnych. Sporządzamy i opiniujemy wewnętrzne regulacje tfi, zapewniamy kompleksową
obsługę prawną różnego rodzaju przeprowadzanych przez nie transakcji, proponujemy rozwiązania
z zakresu optymalizacji podatkowej, doradzamy przy nabywaniu akcji i udziałów w spółkach publicznych
i niepublicznych, przeprowadzamy badania due diligence wskazanych podmiotów.
WYBRANE PROJEKTY
Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje między innymi:

obsługę prawną szeregu publicznych ofert akcji
kierowanych na GPW S.A. (przeprowadzanych, m. in.,
przez spółki z branży informatycznej, kosmetycznej,
stalowej oraz włókienniczej),

usługi doradcze w zakresie obowiązków informacyjnych dla
spółek z branży włókienniczej oraz spożywczej,
opracowanie regulaminów przekazywania informacji
bieżących oraz okresowych dla spółki z branży
kosmetycznej,

opracowanie programu motywacyjnego
menadżerskiej spółki giełdowej,

przeprowadzenie procesów przekształcenia i łączenia
spółek, w tym spółek z branży telekomunikacyjnej,
FMCG, edukacyjnej, energetycznej,

opracowanie strategii dystrybucji w
uczestnictwa
luksemburskiego
nieruchomościowego,

doradztwo prawne w zakresie uzyskania zezwolenie na
prowadzenie działalności maklerskiej w Polsce przez
podmiot z grupy kapitałowej należącej do zagranicznej
instytucji kredytowej,

przygotowanie i opiniowanie regulaminów świadczenia
usług przez dom maklerski.
dla
kadry
Polsce tytułów
funduszu
Więcej szczegółowych informacji udzieli Państwu:
Krawczyk i Wspólnicy Spółka
Komandytowa
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
T +48 22 314 90 00
F +48 22 314 90 99
E [email protected]
Anna Zeliaś
Associate, Radca Prawny
T +48 22 314 90 23
E anna.zelias[email protected]
języki: angielski
3