projekt umowy - Urząd Miasta Nowy Targ

Komentarze

Transkrypt

projekt umowy - Urząd Miasta Nowy Targ
Umowa Nr …..................
Zał nr 2
W dniu …...............w Nowym Targu pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, z siedzibą
w Nowym Targu, ul. Krzywa 1, reprezentowaną przez:
mgr Grzegorza Watychę - Burmistrza Miasta
zwaną dalej w tekście “Zamawiającym”
a
….....................................................
zwaną dalej w tekście „Wykonawcą”,
została zawarta umowa, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
30 000 EURO (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
/tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm./), o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane
z zapewnieniem
opieki
bezdomnym
zwierzętom
oraz
uprzątnięciem
i unieszkodliwieniem zwłok bezdomnych zwierząt.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1/ zabieranie z terenu miasta Nowy Targ bezdomnych psów i dostarczenie ich do
schroniska,
2/ zbieranie martwych psów i kotów z dróg miejskich,
3/ przechowywanie martwego zwierzęcia i odwiezienie go za pokwitowaniem do
zakładu unieszkodliwiania,
4/ prowadzenie ewidencji usług,
5/ utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku wraz z opieką weterynaryjną,
6/ prowadzenie sterylizacji albo kastracji psów przebywających w schronisku,
7/ zapewnienie pokarmu dla psów,
8/ karmienie psów, zgodnie z wymogami określonymi w normach żywienia zwierząt,
9/ pielęgnowanie i zapewnienie właściwych warunków bytowania psom,
10/ poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów,
11/ wydawanie psów właścicielom i zainteresowanym,
12/ prowadzenie rejestrów, a w szczególności:
a) psów doprowadzonych do schroniska, z opisem ich wyglądu,
b) psów wydanych ze schroniska nowym właścicielom, z adresem odbierającej osoby
i opisem zwierzęcia,
c) przeprowadzonych zabiegów eutanazji zwierząt, potwierdzonych przez lekarza
weterynarii,
d) przeprowadzonych kontroli i wykonywanych zabiegów weterynaryjnych
szczepienia, leczenia, dokonywanych przeglądów, opisanych w indywidualnych
książeczkach zdrowia,
13/ systematyczne oczyszczanie i okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji klatek, boksów i wybiegów
dla psów.
3. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawnych, a w szczególności:
1/ Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
856 z późn. zm.) .
2/ Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1539)
3/ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla
zwierząt. (Dz.U. Nr 158 poz. 1657).
4/ Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia
1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr
116 poz. 753).
5/ Regulaminu przetrzymywania w schronisku bezdomnych zwierząt z Nowego Targu
/załącznik nr 1 do umowy/.
§2
Usługi opisane w § 1 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Wykonawca wykonuje na polecenie Policji, bądź
upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Nowy Targ.
§3
1.
Strony umowy zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie za wykonywane usługi będzie
ustalane w oparciu o następujące stawki jednostkowe:
1/ za zabranie psa i dostarczenie go do schroniska – ….............. zł,
2/ za jednorazowe zabranie i odwiezienie do schroniska szczeniąt niezależnie od ilości –
…............. zł,
3/ za wyjazd na zlecenie, bez wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy –
….............. zł,
4/ za zebranie z terenu miasta martwego psa lub kota – ….............. zł za sztukę,
5/ za przechowanie martwego psa lub kota i odwiezienie go za pokwitowaniem do zakładu
utylizacji – ….............. zł za sztukę.
6/ koszt dziennego utrzymania psa doprowadzonego na zlecenie osób określonych w § 2,
wraz z opieką weterynaryjną, obejmującą podstawowe leczenie, bez specjalistycznych
badań i leczenia chorób przewlekłych – ….............. zł,
2. Gmina Miasto Nowy Targ pokrywała będzie koszty dziennego utrzymania w schronisku
do 28 psów miesięcznie dostarczonych na polecenie osób określonych w § 2.
3. W przypadku, gdy w danym miesiącu limit, o którym mowa w ust. 2 nie został
wykorzystany, oszczędności w ten sposób powstałe mogą być wykorzystane
w miesiącach następnych na pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dodatkowych
psów z terenu miasta Nowy Targ, dostarczonych na polecenie osób określonych w § 2.
Oszczędności nie mogą być przenoszone na rok następny.
4. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć
....................... zł brutto, płatne z rozdziału 90095 § 4300.
§4
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz urządzenia do wykonania
przedmiotu umowy.
§5
Środki konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.
§6
Przy odbiorze ze schroniska psa, dostarczonego na koszt Gminy Miasto Nowy Targ,
właściciel zobowiązany jest pokryć koszty złapania, dostarczenia i utrzymania psa
w schronisku. Opłaty powyższe przyjmować będzie Wykonawca, a następnie będzie je
przelewał na konto Zamawiającego w terminie do 7 dni po upływie miesiąca, w którym
opłaty zostały przyjęte.
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć fakturę za wykonane usługi w terminie do 7 dni po
upływie każdego miesiąca, wraz ze stosownymi dokumentami rozliczeniowymi.
2. Realizacja faktury nastąpi po jej sprawdzeniu z dokumentacją, w terminie do 14 dni od
daty jej dostarczenia.
§8
Zamawiający ma prawo w każdym czasie kontrolować sposób wykonywania przedmiotu
umowy.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się usunąć skutki niewłaściwej jakości usług określonych w § 1
na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole
sporządzonym i podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 1/30 wartości
faktury za dany okres rozliczeniowy, za każdy dzień zwłoki, w razie nie dotrzymania
terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar z faktur.
§ 10
1.
2.
3.
Umowę niniejszą zawiera się na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy za wypowiedzeniem
w wypadku zmiany obowiązującego prawa lub wydania orzeczenia sądowego lub
administracyjnego, których skutkiem będzie brak możliwości działania Schroniska dla
bezdomnych zwierząt w zmienionym tymi aktami stanie prawnym. Okres
wypowiedzenia strony ustalają na 6 miesięcy.
Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4.
W wypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Zamawiający
niezwłocznie po uzyskaniu miejsca w innym schronisku, zabierze ze Schroniska
zwierzęta przywiezione z terenu Gminy Miasto Nowy Targ.
§ 11
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
§ 12
W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego.
Zamawiający
Wykonawca