zaświadczenie o zatrudnieniu

Komentarze

Transkrypt

zaświadczenie o zatrudnieniu
............................. dnia .............................
..........................................................
stempel zakładu pracy
ZAŚWIADCZENIE
Niniejszym zaświadcza się, że .......................................................................................................
urodzony/a
..............................................
nazwisko
rodowe
(mężatki)
............................................................. imiona rodziców ....................................................................
dowód
osobisty
seria
..........................
nr
.......................
wydany
przez
............................................................. dnia .................................. w .............................................
PESEL: ........................................... zam ............................................................................................,
jest zatrudniony/a na stanowisku ...................................................... na podstawie umowy o
pracę od dnia .......................... na czas nieokreślony) określony do dnia ..........................)
Średnie wynagrodzenie ww za ostatnie 3 miesiące wyniosło .................................... netto
słownie ...................................................................................................................................................
Wynagrodzenie nie jest obciążone) jest obciążone) sądowymi lub administracyjnymi
tytułami wykonawczymi w kwocie ..................................................................................................
Oświadczam, że wyżej wymieniony/a nie znajduje się) znajduje się) w okresie
wypowiedzenia umowy o pracę.
Oświadczam, że zakład pracy nie znajduje się) znajduje się) w stanie likwidacji /
upadłości).
Zaświadczenie to wydaje się w celu przedłożenia w Banku Spółdzielczym w
Człuchowie. Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 30 dni od daty
wystawienia.
..........................................................
pieczęć i podpis kierownika zakładu pracy lub
osoby upoważnionej
verte
)
niepotrzebne skreślić
............................. dnia .............................
..........................................................
stempel nagłówkowy zakładu pracy
UPOWAŻNIENIE
Ja .............................................................................................................................................................
zamieszkały/a ......................................................................................................................................
upoważniam nieodwołalnie swój zakład pracy, aby w przypadku otrzymania z Banku
Spółdzielczego w Człuchowie Oddział ........................................................... zawiadomienia
o niespłacaniu przeze mnie zobowiązania wobec tego Banku, zakład pracy potrącał z
mojego
wynagrodzenia
za
pracę
kwotę
w granicach
dopuszczalnych
wg
obowiązujących w tym względzie przepisów aż do zawiadomienia przez Bank o
całkowitej spłacie w/w zobowiązania.
Jednocześnie oświadczam, że niniejsze upoważnienie dotyczy każdego
mojego zakładu pracy, aż do czasu spłaty pełnego zadłużenia wobec Banku
Spółdzielczego w Człuchowie Oddział ....................................................................................... .
Zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić Bank Spółdzielczy w Człuchowie
Oddział ................................ o każdej zmianie miejsca pracy.
.............................................................
podpis kredytobiorcy / poręczyciela
.............................................................
pieczątka imienna i podpis zakładu pracy

Podobne dokumenty