Dyrektor ds. przewozów - oferta pracy

Komentarze

Transkrypt

Dyrektor ds. przewozów - oferta pracy
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Dyrektora ds. przewozów ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
miejsce pracy: Płock
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. naleŜy do Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S A.
Spółka działalność komercyjną rozpoczęła z początkiem 2001 r. Większościowym udziałowcem jest Polski
Koncern Naftowy ORLEN S.A. – 99,85 % udziałów. Główna działalność biznesowa Spółki skupiona jest
organizacyjnie w następujących segmentach:
•
•
•
kolejowych przewozach towarowych
spedycji produktów
obsługi bocznicy wraz z utrzymaniem infrastruktury
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. zaprasza kandydatów o wysokich kwalifikacjach, doświadczeniu i
umiejętnościach, którzy stworzą zespół o wysokim poziomie skuteczności, silnie zorientowany na wyniki i
cele, by zapewnić Spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o. długookresową zdolność konkurowania na rynku
towarowych przewozów kolejowych w Polsce.
Zapraszamy kandydatów o wysokich standardach etycznych, umiejętnościach zarządczych i
interpersonalnych, zdolnych do budowania efektywnych relacji biznesowych na wysokim poziomie w
złoŜonych warunkach właścicielskich (Grupa Kapitałowa ORLEN) i operacyjnych.
Ogólne zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:
1.
Zgłoszenia naleŜy przesłać listem poleconym na adres ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Biuro Zarządu,
09 – 411 Płock, ul. Chemików 7 z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora
ds. przewozów ORLEN KolTrans Sp. z o.o.”
i/lub w formie elektronicznej na adres:[email protected] do dnia: 15 sierpnia 2013 r.
2.
Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:
•
•
•
•
•
•
•
•
korzystać z pełni praw publicznych
list motywacyjny
Ŝyciorys (CV)
informację o adresie do korespondencji i telefonie kontaktowym
oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w punkcie 3
oświadczenie o wyraŜeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na zebranie referencji (o ile kandydat zostanie zakwalifikowany
do grupy finalnych kandydatów)
oświadczenie, iŜ wobec kandydata nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne
3. Kandydaci na stanowisko Dyrektora ORLEN KolTrans Sp. z o.o. muszą spełniać następujące
kryteria:
•
•
korzystać z pełni praw publicznych
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
4. Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć dokumenty w oryginałach lub poświadczonych przez
kandydata kopiach, potwierdzające ich kwalifikacje (w tym świadectwa pracy).
5. Od kandydatów na stanowisko Dyrektora ORLEN KolTrans Sp. z o.o. oczekiwane będą:
•
ukończone studia wyŜsze; preferowane kierunki to studia: związane z transportem kolejowym,
logistyką lub inne studia kierunkowe
•
•
•
•
•
praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami prawa
handlowego
co najmniej 5 lat doświadczeń kierowania zespołami menedŜerskimi na stanowisku dyrektorskim
zdolności organizatorskie, komunikacyjne, umiejętność współpracy w ramach Grupy Kapitałowej
wiedza o zakresie działalności i sektorze, w którym działa Spółka
znajomość języka angielskiego
6. Od kandydatów na stanowisko Dyrektora wymagane będą:
•
•
wiedza o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania, której kandydat aplikuje
doświadczenie w obszarze przewozów na stanowiskach dyrektorskich w spółkach prawa
handlowego, w szczególności działających w ramach grup kapitałowych
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy wybrani kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
8. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo:
•
•
•
korzystania w trakcie postępowania z pomocy podmiotu świadczącego usługi doradztwa
personalnego
zaproszenia do rozmów kwalifikacyjnych tylko wybranych kandydatów
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w kaŜdym czasie, bez podawania przyczyny i bez
wyłonienia kandydata

Podobne dokumenty