Lista braków formalnych i nieprawidłowości - bip

Komentarze

Transkrypt

Lista braków formalnych i nieprawidłowości - bip
Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach
złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku (Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób starszych).
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nr oferty
Nazwa podmiotu, adres
Nazwa zadania
1/S/27/16
Fundacja "UWOLNIENIE",
ul. Inowrocławska 5A,
91-020 Łódź
Aktywni Seniorzy
2/S/143/16
Drzewickie Centrum
Wolontariatu "Ofiarna Dłoń",
ul. Stanisława Staszica 5,
26-340 Drzewica
Senior w Centrum Aktywności
4/S/221/16
Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Sieradzu,
ul. Sienkiewicza 2B, lok. 15,
98-200 Sieradz
Animator Starszej Osoby
Niepełnosprawnej
6/S/246/16
Fundacja Przeciwdziałania
Uzależnieniom "DOMINIK",
ul. Zielona 13, 90-601 Łódź
Babcia i Dziadek - kompetentni
opiekunowie
Braki formalne, nieprawidłowości
nieprawidłowa data wystawienia oświadczenia –
załącznika.
część IV oferty nie została poprawnie wypełniona
pod względem rachunkowym (tabela nr 2).
błędnie wskazano datę związania ofertą
(oświadczenie w części V oferty),
nieprawidłowe oświadczenie – załącznik.
część IV oferty nie została poprawnie wypełniona
pod względem rachunkowym,
brak daty pod oświadczeniem w części V oferty,
brak statutu.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
termin realizacji zadania nie został jednoznacznie
określony;
nie wskazano daty związania ofertą (oświadczenie
w części V oferty).
11/S/314/16
Stowarzyszenie Przyjaciół "Mam
Sąsiada", ul. Krasickiego 3,
97-300 Piotrków Trybunalski
16/S/366/16
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów dla
Oddziału Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Rawie
Mazowieckiej, ul. Krakowska 6C,
96-200 Rawa Mazowiecka
Rawscy seniorzy zawsze
młodzi
17/S/372/16
Stowarzyszenie Inicjatywa
Rozsądnych Polaków,
ul. Piotrkowska 41 lok.2,
90-410 Łódź
"Razem Możemy Więcej"
19/S/377/16
Polski Związek Głuchych Oddział
Łódzki, ul. Nawrot 94/96,
90-040 Łódź
Kluby Seniora dla osób
głuchych i słabosłyszących
w woj. łódzkim
statut nie został poświadczony za zgodność
z oryginałem na każdej ze stron.
20/S/396/16
Fundacja II Łódzkiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
ul. Pl. Gen. Józefa Hallera 1,
90-647 Łódź
Nie ma nic lepszego niż
aktywność, nauka, działanie
w wieku późnej dorosłości
terminy realizacji zadania wskazane
w harmonogramie nie mieszczą się w przedziale
czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
oferta oraz oświadczenie - załącznik zostały
opatrzone nieaktualną pieczęcią organizacji.
22/S/415/16
Łowickie Stowarzyszenie "Dać
Szanse", ul. Mostowa 4,
99-400 Łowicz
Aktywne formy spędzania
czasu przez osoby starsze
z terenu powiatów: łowickiego,
łęczyckiego i skierniewickiego
województwa łódzkiego
"Mam Sąsiada" - aktywizacja
osób starszych
część IV oferty nie została poprawnie wypełniona
pod względem rachunkowym (tabela nr 2),
niekompletne pełnomocnictwo do działania
w imieniu oferenta.
nieprawidłowa nazwa rodzaju zadania publicznego
na stronie tytułowej oferty.
brak oświadczenia – załącznika,
brak statutu.
11.
12.
23/S/416/16
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Opocznie, ul. Biernackiego 4,
26-300 Opoczno
Aktywne formy spędzania
czasu przez osoby starsze
z terenu powiatów:
brzezińskiego, opoczyńskiego
i tomaszowskiego
województwa łódzkiego
24/S/417/16
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych - Wspólna
Sprawa, ul. Pietrusińskiego
24/28, lok. 34, 91-009 Łódź
Aktywne formy spędzania
czasu przez osoby starsze
z terenu powiatów:
wieluńskiego, zgierskiego
i poddębickiego województwa
łódzkiego
brak oświadczenia – załącznika,
brak statutu,
KRS nie został poświadczony za zgodność
z oryginałem na każdej ze stron,
brak potwierdzenia złożenia zmian w składzie
Zarządu UTW w KRS.
oferta nie została podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania oferenta,
brak statutu,
KRS nie został poświadczony za zgodność
z oryginałem na każdej ze stron,
brak oświadczenia – załącznika.