Ę$ lnnloiettu Wii`i**"-`"" W iłi*.. - BIP

Komentarze

Transkrypt

Ę$ lnnloiettu Wii`i**"-`"" W iłi*.. - BIP
.?!
KAP|TAŁ
LuDzKl
NARoDoWA STRATEG|A
sPÓJ NoŚc|
ł
.ś
6ł:s
Europejski
Fundusz
Społeczny
Dot.:ProgramoperacyjnyKapitałLudzki
Rozwóji upowszechnianie
Działanie/Poddziałanie:
aktywnejintegracji
społecznej
pzez powiatowecentrapomocyrodzinie
PCPR Myś|ibóz
Nazwawnioskodawcy:
rytuł.Pomocna dłoń
Numerkancelaryjny
wniosku:POKUI 17.1.219108
Numerwnioskuw KrajowymSystemieInformatycznym
: POKL.07.01
.02-32-009/08
Nowogródek
Pomorski,dnia 26.06.2009r.
Gminnyośrodek
PomocySpołecznej
ul.Szkolna3
74.304NowogródekPom.
Znak:GOPS. 81721-1-5109
oGŁoSZENlE
GminnyośrodekPomocySpotecznejw NowogródkuPom.
ogłaszazapotrzebowaniena Wykonaniekosztorysuna adaptacjębiura, usługi
adaptacjibiura, zakup materiatówbiurowych,zakup materiałówpromocyjnych,
zakupkomputerai monitoraorazzakup Urządzeniawie|ofunkcyjnego.
Usługamożebyćwykonanaprzez różnychdostawców
ofeńy na|eżyskładaćdo dnia 10 |ipca2009r.
osoba do kontaktu- Mańa Wojciechte|':095 747 17 39
1 . Kosztorysna adaptacjębiura- usługa.
wymianaokna,drzwi,podłogi'
2 . Adaptacjabiura. ma|owanie,
3. Materiałybiurowe:taśmado faxu,tonerydo drukarki,teczkiwiązane,teczki
zawieszane,papier ksero, kopeńy małe,kopeńy średnie,kopeńy duże,
koszuIki duże, segregatory, zszywacze, korektor, cienkopisy, ko|orowe,
pudłakańonowe, sznurek, ołówkia utomatyczne, rozszry acz'
zakreś|acz,
promocyjne:
4. Materiały
długopisy,taśmy odblaskowe, paraso|e, plecaki
kalendarzyki,
kubki,pendrive,smyczeitp.
5. Komputerstacjonarnyi monitor.
6. U rządzeniewie|ofunkcyjne.
Z
mgr inż.
lill ops
W iłi*.. ffi.y::'ł",ł
Ę$lnnloiettu
Wii'i**"-'""
GOPS
NowogrÓdek
Pom.
Pańner
.15'Tel.09574723o3,
Fax:0957472303
74-300Myś|ibóz'u|.Połnocna
BiuroProjektu:

Podobne dokumenty