WYCIEK substancji chemicznej

Komentarze

Transkrypt

WYCIEK substancji chemicznej
WYCIEK substancji chemicznej
(pi±tek, 13 lipiec 2007) -
W dniu 13.07.2007 roku oko³o godziny 9.50, dy¿urny pruszkowskiej Stra¿y Miejskiej odebra³ telefoniczne zg³oszenie,
w którym anonimowy mieszkaniec informowa³ o wypalaniu ¶mieci na terenie posesji u zbiegu ulic Komorowska i
Gordzia³kowskiego. We wskazane w zg³oszeniu miejsce wys³any zosta³ patrol interwencyjny.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e z terenu jednej z firm , usytuowanej przy ulicy Komorowskiej unosi siê du¿a ilo¶æ gryz±cych
oparów. Funkcjonariusze w trakcie podjêtych na miejscu czynno¶ci, zlokalizowali du¿± ka³u¿ê cieczy z nad której
wydobywa³y siê dusz±ce opary. Ciecz wydobywa³a siê ze szklanych pot³uczonych pojemników. Ze wzglêdu na
zagro¿enie, jakie mog³o powstaæ i nieznane pochodzenie cieczy patrol poinformowa³ dy¿urnego oraz przyst±pi³ do
zabezpieczania terenu i ewakuacji osób postronnych.W miejsce zdarzenia zosta³y skierowane dodatkowe patrole
pruszkowskiej Stra¿y Miejskiej oraz poinformowano Stra¿ Po¿arn±, która natychmiast po otrzymaniu zgoszenia przyby³a
na miejsce i podjêa czynno¶ci oraz Policjê. S³u¿by po¿arnicze - jednostka chemiczna PSP z Warszawy prowadzi³y
czynno¶ci na miejscu zdarzenia do godziny 16.00. Dalsze postêpowanie wyja¶niaj±ce prowadziæ bêd± funkcjonariusze
Policji.
http://strazmiejska.pruszkow.pl/sm - strazmiejska.pruszkow.pl
Powered by Mambo
Generated: 7 March, 2017, 21:03

Podobne dokumenty