Serce wielkie nam daj

Komentarze

Transkrypt

Serce wielkie nam daj
Serce wielkie nam daj
!" #
& '
$ $% $ $
d
A
$
d
$ )
(
Ref. Ser - ce wiel-kie nam daj,
d
!" (
daj,
&
"
$
$
!
F
lu - dzi,
$ )
& '
$ $ $% $ $
C
+ $
$
zniszcz - my
C
$ $
*
B
wszyst-ko,
C
zdol-ne ob - j!"
d
$%
F
(
#wiat.
$
$
C
co
$ $* %
,
bu - dzi Bo - %y
A
Pa-nie ser - ce nam
& &% ' & '
$ $ $ $% $
&
$ $
$
,
d
$ )
C
1. Zwlecz-my z sie-bie
$ $%
* *
& '
$ $ $%$ $
A
B
+
m$%-ne w wal-ce ze z&em.
$ $ $ $%
!" *
* *
B
$ $ $ $%
*
B
s&. ks. S. Szmidt
m. ks. J. A. Espinosa
u - czyn - ki sta - rych
F
$%
gniew,
d
+ $
wdziej - my
g
A
-B
'
'
&
& %
&
& $
$ $% $ $% $
$
$
$
$
$
$
%
(
, * ,
$ $ $
d
biel no-wych szat w Chrys - tu-sie Pa - nu, no-wy cz&o-wiek pow-sta-nie w ka%-dym z nas.
2. Nowi ludzie w histori$ wpisz! mi&o#",
Wska%! drogi odnowy ludzkich serc,
Nowi ludzie prze%yj! w&asne %ycie,
Tworz!c wspólny wysi&kiem nowy #wiat.
3. Nowi ludzie przynios! ziemi pokój,
W znaku wiary jednocz!c ca&y #wiat,
Nowi ludzie przynios! ziemi wolno#".
Prawda ludzi wyzwoli, niszcz!c z&o.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 502. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
$
$)