Instrumenty finansowe dla Polskich Platform

Komentarze

Transkrypt

Instrumenty finansowe dla Polskich Platform
Newsy
Instrumenty finansowe dla Polskich Platform Technologicznych
Komisja
Europejska
Unii
Europejskiej przyznaje, że, pomimo
istniejących
instrumentów
dotacyjnych, ograniczenia finansowe
są wciąż poważnym problemem, z
jakimi
boryka
się
wiele
przedsiębiorstw i instytucji z sektora badań i rozwoju technologicznego (RTD). W związku z tym
opracowany został zestaw instrumentów finansowych oferowanych przez Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI) w postaci kredytów skierowanych przede wszystkim na realizację projektów
i przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w ramach Europejskich Platform
Technologicznych.
Europejskie Platformy Technologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej,
przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz ośrodków władzy i grup społecznych.
Konsorcja te są powoływane, aby wspólnie opracowywać strategie rozwoju ważnych dla
Europy sektorów gospodarki, przede wszystkim z zakresu technologii przyszłości. Inicjatywy
mają koncentrować wysiłki kluczowych partnerów europejskich dla potrzeb realizacji dużych
projektów naukowo-technologicznych przewidzianych w wypracowanych dokumentach
strategicznych. Platformy Technologiczne w zamyśle swoich twórców powinny odgrywać
główną rolę w mobilizowaniu środków finansowych oraz myśli badawczej na poziomie
europejskim. Jednym z głównych zadań Platform ma być ustanowienie efektywnego
partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrażania przygotowanych strategii.
W Polsce funkcjonuje obecnie 29 Platform Technologicznych. Działania Polskich Platform
Technologicznych w poszczególnych sektorach przemysłowych wspierane są przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczestnikami Polskich Platform Technologicznych są
przedsiębiorstwa, izby i agencje gospodarcze, instytuty naukowe oraz uczelnie. Partnerem
wszystkich powstałych dotychczas Platform jest także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej.
Cele Polskich Platform Technologicznych wyznaczone zostały w wymiarze krajowym i
europejskim. W pierwszym przypadku są to m.in.:
przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących
strategicznie ważnych sektorów gospodarki,
integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych
strategii,
mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych,
optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności
gospodarki w latach 2007-2013,
promocja i lobbing działań badawczo-rowojowych korzystnych dla reprezentowanych
przez Platformy sektorów gospodarki.
Natomiast w wymiarze europejskim cele są określane następująco:
aktywny udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych,
aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów
Badawczych,
aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE;
Projekty w ramach Europejskich Platform Technologicznych różnią się między sobą pod
względem kosztów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji, profilu ryzyka i potrzeb w
zakresie finansowania. Na ogół dla każdego projektu badawczego i każdego etapu danego
projektu niezbędne jest opracowanie indywidualnego planu finansowania. Typowe źródła
finansowania to: kapitał własny, dotacje i/ lub kredyty. Z reguły wymóg finansowania z kapitału
własnego jest większy na wczesnych etapach projektu, kiedy to ryzyko projektu jest
stosunkowo wysokie. Finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest
uzupełnieniem istniejących instrumentów dotacyjnych na poziomie unijnym i krajowym, które
jest dostępne dla kwalifikujących się projektów.
Udział EBI w finansowaniu projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych
niesie z sobą szereg korzyści. Bank oferuje wysoce konkurencyjne warunki finansowania oraz
dostarcza know-how w zakresie konstruowania projektu. EBI wybiera projekty do
finansowania w oparciu o ich rentowność ekonomiczną i wykonalność techniczną oraz wkład
w realizację celów polityki UE. Poza tym zestaw wartości dodanych do oferty EBI to:
niskie koszty finansowania dzięki wysokiemu ratingowi kredytowemu EBI i braku
motywu zysku tej instytucji finansowej,
dostępność wszystkich najważniejszych walut i elastyczne okresy kredytowania,
zdolność do dzielenia się ryzykiem w zależności od potrzeb z innymi instytucjami
uczestniczącymi w procesie realizacji projektów i zadań inwestycyjnych,
dostępna pomoc kadry menedżerskiej EBI w konstruowaniu pakietu finansowego dla
zindywidualizowanego projektu,
efekt transferu siły i wiarygodności marki EBI w relacjach z innymi instytucjami i
organizacjami.
Europejski Bank Inwestycyjny jest autonomiczną instytucją Unii Europejskiej, powołaną w celu
finansowania projektów inwestycyjnych przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju Unii
Europejskiej. Działa na zasadzie banku publicznego wspierającego realizację celów polityki
Unii Europejskiej. EBI, jako międzynarodowy kredytobiorca, ma najwyższy rating kredytowy
(AAA) i jest w stanie pozyskać duże ilości funduszy na rynkach finansowych na możliwie
najlepszych warunkach. We wspólnej grupie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym działa
także Europejski Fundusz Inwestycyjny, który zaangażowany jest we wspieranie innowacji w
ramach Inicjatywy Innowacje 2010. EBI oferuje różne rodzaje finansowania dłużnego,
natomiast EFI inwestuje w innowacyjne firmy za pośrednictwem funduszy kapitału ryzyka.
Szczegółowe informacje na temat zasad i sposobu uzyskania pomocy finansowej można
otrzymać pod wskazanymi adresami;
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna do spraw Badań Naukowych
Email: [email protected]
Tel.: +322 299 5073
http://www.ec.europa.eu/research
Europejski Bank Inwestycyjny
Instrumenty inicjatywy na rzecz wzrostu gospodarczego
Email: [email protected]
Tel.: +352 4379 1
http://www.eib.org/rsff
Materiał pozyskany w ramach realizacji projektu "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu" - działania na rzecz profesjonalizacji
ośrodków innowacji oraz rozwiązań systemowych dla innowacji w Polsce. Organizatorem projektu jest PARP w ramach projektu "Rozwój
zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji" finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Autor:
Robert Krupowicz