Sprawna i nowoczesna sieć podstawą świadczenia usług

Komentarze

Transkrypt

Sprawna i nowoczesna sieć podstawą świadczenia usług
Sprawna
i nowoczesna sieć
podstawą
świadczenia usług
Warszawa, 24.09.2010 r.
Agenda
1. Model wymiany danych w administracji
2.
Sieć LAN bazą sprawnego działania urzędu
3. Sieć WAN podstawą dostępu do danych
4. Sieć internet platformą świadczenia usług dla obywateli
5. Outsorcing pomocą dla małych urzędów w zakresie ICT
2
Model rozwiązania wymiany danych
dla administracji rządowej i JST
SAMORZĄD
RZĄD
Organizacje
pozarządowe
Szczebel
centralny
Jednostki
samorządowe
silne
powiązanie
Jednostki
administracji
wojewódzkiej
Jednostki
administracji
powiatowej
Urzędy
wojewódzkie
Urzędy
marszałkowskie
3
Jednostki administracji centralnej
Szczebel
wojewódzki
Jednostki administracji wojewódzkiej
Szczebel
powiatowy
Starostwa
powiatowe
Jednostki administracji powiatowej
Urzędy
gminy
Gminne jednostki
administracyjne
INTERNET/ePUAP
Jednostki
administracji
centralnej
PESELNET
MPLS
INTERNET/ePUAP
Jednostki
rządowe
Szczebel
gminny
Gminne jednostki administracyjne
Model rozwiązania wymiany danych dla JST
oraz administracji rządowej na szczeblu
województwa
FR
Starostwa powiatowe
Urząd
marszałkowski
FR/DSL
Komenda Wojewódzka
Policji
gospodarka wodna
Komenda Wojewódzka
P.S.P
Wojewódzki Inspekt.
Wojewódzki Urząd
Pracy
Reg. Centr. Polit. Społ.
Szpitale i ZOZ
Jednostki Kultury
i Edukacji
drogownictwo i transport
ochrona środowiska
geodezja
edukacja, kultura i sport
INTERNET/ePUAP
fundusze współpr. międzynarod. i UE
PESELNET
MPLS
INTERNET/ePUAP
zagospodarowanie przestrzenne
WSSE
zdrowie i polityka społeczna
zarządzanie kryzysowe
DSL
?
Jednostki Polityki Reg.
Jednostki Gosp.
Jednostki Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
4
obronność
DSL
finanse
?
Model rozwiązania wymiany danych dla GUGiK
i JST oraz administracji państwowej
na szczeblu powiatu
FR
Urzędy gmin, miast
oraz miast i gmin
Starostwo
powiatowe
FR/DSL
DSL
Komenda Powiatowa
Policji
DSL
PSSE
zagospodarowanie przestrzenne
Powiatowy. Insp.
Nadz. Budowlanego
ZOZ
(Szpital)
Powiatowy
Urząd Pracy
PESELNET
MPLS
INTERNET/ePUAP
promocja, rozwój i UE
ochrona środowiska
geodezja
edukacja, kultura i sport
zdrowie i polityka społeczna
zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
sprawy obronne
Powiatowy
Zarząd Dróg
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
5
Powiatowy
Rzecznik Konsumentów
dotacje i finanse własne
INTERNET/ePUAP
ewidencja kierowców i pojazdów
Komenda
Powiatowa PSP
Powiatowy. Insp.
Weterynarii
Szkoły średnie
wnioski paszportowe
DSL
DSL
DSL
DSL
Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
Specjalne Ośrodki
Szkolno-Wychowawcze
Centrum Kształcenia
Praktycznego
Domy Pomocy
Społecznej
Instytucje Kultury
DSL
Bursa szkolna
DSL
DSL
Domy Dziecka
Zespół Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej
Techniczny model sieci wymiany danych
6
Sieć WAN podstawą dostępu do danych
7
Sieć LAN bazą sprawnego działania urzędu
(czy te zabawki każdy musi mieć?)
LAN urzędu
CE
IP Telefonia
MPLS
Stanowiska pracy
LAN
UTM
Szyfrowanie
Firewall
PKI
Internet
Wideo rozmowy
3G
Prywatny APN
8
Zdalny dostęp
Totalne marnotrawstwo zasobów
2 – 4 Mb/s
2 – 4 Mb/s
1 Mb/s
1 Mb/s
512 kb/s
512 kb/s
Sieć
512 kb/s
512 kb/s
512 kb/s
512 kb/s
256 kb/s
pary miedziane
Internet
Sieć Starostwa
Urząd Marszałkowski
Urząd Gminy
Ochrona Środowiska
Pow. Zarząd Dróg Publ.
PSSE
Pow. Urząd Pracy
Geodezja
Wydział Komunikacji
Ewidencja Ludności
Promocja i Rozwój
Router
9
Switch
A może integracja?
2 – 4 Mb/s
2 – 4 Mb/s
1 Mb/s
1 Mb/s
512 kb/s
512 kb/s
Sieć
Router
Switch
512 kb/s
512 kb/s
512 kb/s
512 kb/s
256 kb/s
Internet
Sieć Starostwa
Urząd Marszałkowski
Urząd Gminy
Ochrona Środowiska
Pow. Zarząd Dróg Publ.
PSSE
Pow. Urząd Pracy
Geodezja
Wydział Komunikacji
Ewidencja Ludności
Promocja i Rozwój
10
Optymalizacja ekonomiczna
Struktura opłat za usługi telekomunikacyjne:
–
–
–
opłata instalacyjna
opłata za infrastrukturę łącza
opłata za użytkowane pasmo
Przykład
usługa
opłata instalacyjna
opłata abonamentowa
(netto)
(netto)
512 kb/s
1000 zł
700 zł
1 Mb/s
1000 zł
800 zł
Kupując 2x512 kb/s zapłacimy 2000 zł za instalację i co miesiąc 1400 zł
Kupując 1 Mb/s zapłacimy 1000 zł za instalację i co miesiąc 800 zł
11
Podsumowanie
12
1.
Jednolita sieć podstawą świadczenia
zaawansowanych usług
2.
Sieć LAN jako narzędzie dla urzędnika
3.
Integracja się opłaca (technicznie
i ekonomicznie)
dziękuję ☺

Podobne dokumenty