gifts 4 you wezwanie do uzupe³nienia dokumentów 2009

Komentarze

Transkrypt

gifts 4 you wezwanie do uzupe³nienia dokumentów 2009
Polski Czerwony Krzyż –Zarząd Główny
Zp-01/09
Ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
Fax.22 /628 41 68
(nazwa i adres Zamawiającego)
Gifts4you
Ul. Połączona 8
03-109 Warszawa
Fax.22/8 119 188
(nazwa i adres Wykonawcy)
Warszawa 05.05.2009 r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa dla Zarządu Głównego Polskiego
Czerwonego Krzyża legitymacji wraz okładkami oraz odznak dla Zasłużonych Honorowych
Dawców Krwi . Postępowanie to jest zadaniem publicznym wynikającym z umowy nr. NCK
- USŁ/UM/2/2009 zawartej dnia 25 marca 2009 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Polskim
Czerwonym Krzyżem, Zarządem Głównym”- ZP-01/09
WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW
Zawiadamiam, że podczas oceny Państwa oferty złożonej w niniejszym postępowaniu
ZP-01/09 stwierdzono brak dokumentu jakie Zamawiający żądał w postępowaniu w części
dotyczącej warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego oraz
kryteriów oceny ich spełnienia.
W związku z powyższym proszę o uzupełnienie następującego dokumentu:
1. Referencji potwierdzających wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat
co najmniej dwóch usług o zakresie i wartości odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia.
Uprzejmie proszę o przekazanie wyżej wskazanego dokumentu na adres wskazany
powyżej w formie faxowej w terminie do dnia 11.05.2009 r. do godz.10.00. Jednocześnie
proszę o przesłanie wskazanego dokumentu droga listową celem dołączenia do dokumentacji
przetargowej.
Podstawa prawna art. 26 pkt. 3 – Ustawa Prawo zamówień Publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).
Dyrektor Generalny ZG PCK
Elżbieta Śmietanka

Podobne dokumenty